De doden – Waar zijn ze? 26 Eeuwige Straf

In de vele voorgaande hoofdstukken hebben wij zo goed mogelijk een volledig antwoord trachten te geven op meerdere vragen van lezers over het sterven, de dood, de toestand van de doden, het al of niet naar de hemel, hel of vagevuur gaan na de dood, alsook over de Bijbelse leer betreft dood gaan en de toestand van de doden net als over de hoop die in het vooruitzicht wordt gesteld voor de mensheid waarbij wij na de Grote verdrukking of Armageddon een Duizendjarig Rijk krijgen met vervolgens een einde voor sommigen, wat men de tweede dood noemt, en voor de anderen een eindeloos leven hier op een herstelde aarde of een vernieuwd paradijs.

Eeuwige Straf

De “eeuwige straf” die in Matt. 25:46 wordt genoemd, moet niet worden opgevat als eeuwige pijn.

” En dezen zullen in eeuwige pijn gaan, en de rechtvaardigen in het eeuwige leven.” (Mt 25:46 Geneefse Bijbel)

Wanneer een misdadiger terechtgesteld wordt door een vonnis van een aardse rechtbank, is zijn straf eeuwigdurend, of permanent, voor zover de mensen dat kunnen maken, maar zijn pijn is niet eeuwigdurend, noch is het de bedoeling dat dit zo is.

Wat de “eeuwige straf” van de opzettelijk goddelozen zal zijn, wordt duidelijk gezegd in 2 Thess. 1:9 – zij

“zullen gestraft worden met een eeuwigdurend verderf”;

niet het eeuwig verderf, een eindeloos proces, maar het eeuwig verderf, een volbracht werk, de tweede dood.

In Matt. 25:46 zijn de bijvoeglijke naamwoorden “eeuwig” en “oneindig” vertalingen van het Griekse aionios, afgeleid van aiou, dat “tijdperk” betekent. Zoals reeds is aangetoond, betekenen dit Griekse woord en zijn Hebreeuwse equivalent, olam, niet altijd “eindeloos”. Maar in Matth. 25:46 kan er geen twijfel over bestaan dat eindeloosheid, zowel wat betreft het leven van de gezegende als de straf van de veroordeelde, bedoeld wordt.

Het woord dat vertaald wordt met “straf” is kolasin. Het betekent “afsnijden” en geeft dus duidelijk de aard aan van de straf die de opzettelijk goddelozen zal worden opgelegd, en drukt precies uit wat in 2 Thess. 1:9 is gezien, namelijk dat “eeuwige straf” een blijvend verderf betekent zonder hoop op herstel.

“Die gestraft zullen worden met een eeuwigdurend verderf, weg van de tegenwoordigheid des Heren en van de heerlijkheid zijner macht,” (2Th 1:9 GenevaBible)

Zij zullen worden “uitgewist” – “vernietigd uit het midden van het volk”. (Psalm 69:28; Handelingen 3:23.)

” Laat hen uit het boek des levens weggedaan worden, en laat hen niet met de rechtvaardigen geschreven worden.” (Psalm 69:28, Geneefse Bijbel)

” Want het zal zijn, dat een ieder, die de profeet niet hoort, uit het volk verdelgd zal worden.” (Ac 3:23 Geneefse Bijbel)

Indien, na de verlichting en de gelegenheid ontvangen te hebben waarin het Goddelijk Voornemen voorziet (Joh. 1:9; 1 Tim. 2:4-6), in de zonde wordt volhard, “zullen de goddelozen wederkeren naar Sheol.” (Psalm 9:17, R.V.)

“Dit was het ware licht, dat ieder mens verlicht, die in de wereld komt.” (Joh 1:9, Geneefse Bijbel)

“4 Die wil dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis van de waarheid komen. 5 Want er is één God, en één Middelaar tussen God en mensen, welke is de mens Christus Jezus, 6 Die Zichzelven gegeven heeft tot een losprijs voor alle mensen, om te zijner tijd die getuigenis te zijner tijd,” (1Ti 2:4-6 GeneefseBijbel)

” De goddelozen zullen in de hel keren, en alle volken die God vergeten.” (Ps 9:17 Geneefse Bijbel)

 

Dat wij allen God in Christus Jezus zo mogen aanbidden dat wij aan dit lot ontsnappen, is ons ernstig gebed.

” Ik zal hen loskopen
uit de macht van het graf
Ik zal hen verlossen van de dood
(0) Dood. Ik zal u plagen
(0) Graf. Ik zal u vernietigen.”

“Vrees niet hen die het lichaam doden.
maar niet in staat zijn om de ziel te doden;
maar vrees Hem,
die in staat is zowel ziel als lichaam te vernietigen
In Gehenna” – de tweede dood.
– Hosea 15:14; Matt. 10:28; Eze. 18:4.

+

Vertaling van Engelse tekst / Original English version: The Dead — Where Are They? 26 Everlasting Punishment

Voorafgaand:

Hoe leest u? – Wat leest u?: Eeuwig – eeuwige en eeuwigheid

Leven gedefinieerd door de dood

Vindt er een transfer plaats na de dood?

De doden – Waar zijn ze? 1 Universele vraag

De doden – Waar zijn ze? 2 Wetenschappelijk Antwoord

De doden – Waar zijn ze? 3 Het antwoord van de Spiritualist

De doden – Waar zijn ze? 4 Het antwoord van de Bijbel

De doden – Waar zijn ze? 5 Sheol, Hades, Hel, Gehenna

De doden – Waar zijn ze? 6 Dood voor mens en dier

De doden – Waar zijn ze? 7 De mens werd een levende ziel

De doden – Waar zijn ze? 8 De mens in Gods gelijkenis

De doden – Waar zijn ze? 9 De verrijzenis van de doden

De doden – Waar zijn ze? 10 Vertrek en wees met Christus

De doden – Waar zijn ze? 11 Afwezig van het lichaam, aanwezig bij de Heer

De doden – Waar zijn ze? 12 De dief aan het kruis

De doden – Waar zijn ze? 13 De zielen onder het altaar

De doden – Waar zijn ze? 14 De Geesten in de Gevangenis

De doden – Waar zijn ze? 15 Mozes en Elia bij de Transfiguratie

De doden – Waar zijn ze? 16 Elia opgenomen in de hemel

De doden – Waar zijn ze? 17 Enoch Vertaald

De doden – Waar zijn ze? 18 Koning Saul en de heks van Endor

De doden – Waar zijn ze? 19 Lichaam, ziel en geest

De doden – Waar zijn ze? 20 De weggedokenen of weggestokenen en Lazarus

De doden – Waar zijn ze? 21 De verloren zoon

De doden – Waar zijn ze? 22 De onrechtvaardige rentmeester

De doden – Waar zijn ze? 23 De rijke man en de bedelaar

De doden – Waar zijn ze? 24 Verhalen, eerste dood en hemelen

De doden – Waar zijn ze? 25 De Tweede Dood

++

Aansluitend

 1. Dood
 2. Dood – doden
 3. Leven na de dood
 4. Hemel en hemelen
 5. De Taal van de Bijbel: De derde hemel
 6. Het Geschreven Woord: Pijnigen
 7. De Taal van de Bijbel: Lafhartigheid
 8. Hemel en hel
 9. Grote verdrukking en Armageddon
 10. Eeuwig of oneindig leven
 11. Geloof in dingen van God
 12. Schapen en bokken 2 Bruikbaar en onbruikbaar – Goede en slechte daden
 13. Opgaan naar Jeruzalem: Jezus’ laatste reis #2
 14. Het Wachttorengenootschap over Christadelphians #10 Zogezegd kardinale fouten van het christadelfianisme #1 menselijke en geestelijke wijsheden en wezens
 15. Het Wachttorengenootschap over Christadelphians #13 Onbegrijpelijk verkeerde voorstelling door het Wachttorengenootschap #2 Koninkrijk van God
 16. Christadelfiaanse geloofspunten #12 Evangelie bestaand uit Dingen betreffende het Koninkrijk van God
 17. Christadelfiaanse geloofspunten #18 Koninkrijk van God – Beloning voor trouw en bestraffing voor ontrouw
 18. Christadelfiaanse geloofspunten #19 Koninkrijk van God en Een Duizendjarig rijk
 19. Christadelfiaanse geloofspunten #22 Chiliasme of Millennialisme

+++

Aanverwante lectuur

 1. Kastijder – Kastijder
 2. Bestaat de hel?
 3. Zoals het was, zoals het is en zoals het zal zijn voor eeuwig.
 4. Het eeuwige leven

3 thoughts on “De doden – Waar zijn ze? 26 Eeuwige Straf

 1. Pingback: Het Geschreven Woord: lossing – Jeshuaisten / Jeshuaists

 2. Pingback: Doden spreken niet – Some View on the World

 3. Pingback: Doden spreken niet – Some View on the World

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.