Is een fundamentalistische kijk op de bijbel, de enige mogelijke kijk?

Nu dat fundamentalistische gelovigen Afghanistan veroverd hebben is het niet slecht om even stil te staan bij een ander maar even erg fundamentalisme dat vanuit de Verenigde Staten van Amerika ook de wereld wil veroveren.

Uit dit artikel blijkt duidelijk hoe die Christenfundamentalisten helemaal niet getrouw aan de Bijbel zijn en zo niet voor de Enige Ware God kiezen maar gaan voor de valse leer van de Drie-Eenheid. Die Drievuldigheid aanzien zij namelijk als één van hun vijf basisdoctrines. Zij gaan zelfs zo ver om te beweren dat het een basisdoctrine zou zijn van het christelijke geloof. Ook al geven zij toe dat er een onfeilbaarheid van de geschriften zelf zou zijn (Ps 12,6-7; Ro 15,4; 2 Ti 3,16-17; 2 Pe 1,20) nemen zij vele woorden of uitspraken niet voor waar. Zo aanvaarden zij niet dat Jezus de zoon van God is, al heeft God hem Zelf zo verklaard. Daarentegen nemen die fundamentalistische Christenen Jezus voor God.

Nochthans zou men denken dat

Bijbels fundamentalisme de bijbel als ziet het dictaat van God.

Echter als men die fundamentalistische alsook vele evangelische groepen aanschouwd ziet men dat zij dat niet doen, maar eerder het dictaat van vele theologen volgen.

Volgens de schrijver van het onderstaande herblogde artikel is er enerzijds de contradictie tussen de God van het OT en de God van het NT, maar als men de Heilige Schrift goed leest en de Woorden aanneemt zoals ze er in die boekdelen zijn opgetekend is er helemaal geen tegenstelling tussen de vernoemde God van het Oude tegenover de God van het Nieuwe Testament. Bij een correcte doorname van de Heilige Schrift zal men merken dat God altijd één en dezelfde is gebleven. Bij die fundamentalisten en bij vele naam christenen is dat echter niet zo, en ziet men een duidelijk verschil tussen die godheden, waarvan er één eeuwig is en alles weet en de ander sterfelijk is en niet alles weet.

malakhahavah

Naar Burggraeve

Inleiding

Het woord fundamentalisme is afgeleid van een werk uit het begin van de twintigste eeuw “The fundamentals” geredigeerd door R.A. Torry, die de vijf basisdoctrines van het christelijke geloof naar voren wilde brengen. Deze zijn volgens dit werk:

  • De goddelijkheid van de Heer Jezus Christus (Joh 1,1; Joh 20,28, Heb 1,8-9), de schepper God zelf die de basis van deze aarde legde.
  • De maagdelijke geboorte (Jes 7,14; Mt 1,23; Luk 1,27)
  • De bloedverzoening (Han 20,28; Rom 3,25; Rom 5,9; Ef 1,7; 1,12-14)
  • De Verrijzenis in het vlees (Luk 24,36-46; 1 Cor 15,1-4; 1 Cor 15,14-15)
  • De onfeilbaarheid van de geschriften zelf (Ps 12,6-7; Ro 15,4; 2 Ti 3,16-17; 2 Pe 1,20)

Bijbels fundamentalisme heeft betrekking op dit laatste punt. Bijbels fundamentalisme ziet namelijk de bijbel als het dictaat van God. Het wordt dan ook letterlijk beschouwd als het woord van God, zonder enige fout. Volgens prof. Bieringer…

View original post 787 more words

3 thoughts on “Is een fundamentalistische kijk op de bijbel, de enige mogelijke kijk?

  1. Pingback: Bestaat er iets als Christelijk fundamentalisme | Bijbelvorser = Bible Researcher

  2. Pingback: Niet “de Moslims” maar de fundamentalisten zijn een probleem | From guestwriters

  3. Pingback: Jihad gedoe | Bijbelvorser = Bible Researcher

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.