Op uitkijk staand op de wachttoren

Wij zijn na meer dan een jaar met lockdown periodes aanbeland in een jaar war mensen de hoop hebben gesteld op het einde van het Coronavirus.

Een grote meerderheid van de mensen is nu eerder gefocust op die verhoopte te herwinnen vrijheid, maar vergeten daarbij een veel groter gevaar te zien. Sinds eind vorig jaar is er namelijk op politiek vlak een plaat die wel zeer heet aan het worden is. Rond de grenzen van bepaalde landen is er een bedrijvigheid die ons zorgen zou moeten maken.

Men zou kunnen denken dat wij als Christenen, niet van deze wereld zijnde, het gebeuren in deze wereld kunnen laten links liggen. Maar dat is niet op de waard gerekend. Wij worden namelijk geacht de mensen rondom ons te verwittigen van wat er mogelijk op hen af kan komen. Hiertoe moeten wij dan zelf wel zien wat er gaande is.

De Heilige Schrift heeft het over het uitkijken of op de wachttoren staan. In wildernisgebieden of langs grenzen werden meestal wachttorens geplaatst. Dit voornamelijk voor militaire doeleinden, ter bescherming van een stad of een grens. Maar ze werden ook wel als schuilplaats voor herders en landbouwers in eenzame streken neergezet en stelden een wachter in staat voor plunderaars te waarschuwen, zodat kudden en rijpende gewassen in de omgeving beschermd konden worden. — 2Kr 20:24; Jes 21:8; 32:14.

Wij zelf, vertrouwend op Jehovah, hopen dat Jehovah voor ons de wacht houdt. Maar Hij kaatst de bal ook terug en verwacht van ons dat wij ook zelf uitkijken en goed nagaan wat er gebeurd. Om ons te helpen heeft Hij ons zijn Woord bezorgd waarin de vele tekenen staan vermeld waar wij moeten op letten. Want het komt er namelijk op aan voorbereid te zijn voor wanneer de Tijd van het Einde zal komen.

De Bijbel brengt ons ook de woorden van de profeten die ook dienden als figuurlijke wachters voor het volk Israël en waarschuwden voor een komende vernietiging (2Kon 9:20; Ez 3:17).

In de vroege tijden moesten Jehovah’s wachters mensen waarschuwingen overmaken. Dit hoefde niet enkel om onheil te brengen, ook goed nieuws werd er door hen gebracht.

In de eerste eeuw deed Johannes de Doper het werk van een wachter. Hij waarschuwde het letterlijke Israël dat het binnenkort verworpen zou worden (Matth. 3:1, 2, 9-11). Maar hij deed meer. Jezus zei dat Johannes de voorspelde ‘boodschapper’ was die de weg voor de Messias had gebaand (Mal. 3:1; Matth. 11:7-10). Een deel van dat werk omvatte het verkondigen van goed nieuws: ‘het Lam van God’, Jezus, was gekomen en zou ‘de zonde van de wereld’ wegnemen (Joh. 1:29, 30).

Maar van alle wachters en zieners kan men stellen dat Jezus wel een van de belangrijkste is. Net als Ezechiël werd hij door Jehovah naar ‘het huis van Israël’ gestuurd (Ezech. 3:17; Matth. 15:24). Jezus waarschuwde dat het letterlijke Israël binnenkort verworpen zou worden en dat Jeruzalem verwoest zou worden (Matth. 23:37, 38; 24:1, 2; Luk. 21:20-24). Maar zijn belangrijkste werk was goed nieuws verkondigen (Luk. 4:17-21). en dat was wel enorm goed nieuws dat hij verkondigde. Maar daarnaast gaf hij wel de boodschap dat wij niet zo maar op onze lauweren konden gaan rusten. Neen, wij zouden moeten uitkijken voor een tijd die nog zou moeten komen en waarbij de mensheid zwaar op de proef zou gesteld worden. Het gaat daar namelijk over een grote verdrukking.

Jezus verzocht zijn leerlingen waakzaam te zijn (Matth. 24:42), maar wij als volgers van Jezus en zijn apostelen horen evengoed waakzaam te zijn. Met de jaren geraakte de voorzichtigheid van de mens in de vergeethoek. Er werd niet meer zoveel aandacht geschonken aan Gods Plan en men liet zich makkelijk wentelen in het verloop van kerken die door die onoplettendheid de mensen meer en meer in de ban konden krijgen met hun eigen menselijke doctrines, in plaats van zich te houden aan de Bijbelse doctrines.

Maar in de 19de eeuw kwam daar verandering in toen Dr. John Thomas verkoos Gods Weg op te gaan en die kerkelijke voor waar aan te nemen leerstellingen te gaan onderzoeken en in het licht te stellen van de Bijbelse teksten. Als een lichtbaken in de kerkelijke duisternis begon hij te prediken en anderen er toe te brengen om ook enkel maar die dingen te gaan geloven die in de bijbel vermeld stonden. Hij en leerlingen zoals Charles T. Russell en zijn medewerkers gingen het werk van de ‘boodschapper’ die ‘een weg zou banen’ aan, voordat het Messiaanse Koninkrijk zou worden opgericht (Mal. 3:1).
Om het verkondigen makkelijker te maken bracht broeder Russell het tijdschrift Zion’s Watch Tower and Herald of Christ’s Presence uit om voor Gods oordeel te waarschuwen en het goede nieuws over Gods Koninkrijk op meerdere plaatsen te verspreiden.
Het tijdschrift De Wachttoren werd uitgegeven met het doel de mensen in staat te stellen Jehovah God en zijn voornemens, zoals die in de Bijbel staan aangegeven, te leren kennen. Het publiceerde Bijbelse onderwijzingen die speciaal bestemd waren om alle mensen van goede wil behulpzaam te zijn. Het voorzach in een systematische Bijbelstudie voor al zijn lezers alsook werd er een Genootschap opgericht dat andere lectuur verstrekte om dergelijke studiën te bevorderen. Het Bijbel en Traktaat Genootschap publiceerde geschikt materiaal voor radio-uitzendingen en voor alle andere manieren waarop men in het openbaar in de Schrift kan onderwijzen.
Bij aanvang van die Wachttoren tijdschriften hield men zich nauwgezet aan de Bijbel als autoriteit voor zijn uitspraken. Het was geheel vrij en afgescheiden van alle godsdiensten, partijen, sekten of andere wereldse organisaties. Zonder enig voorbehoud was het geheel voor het koninkrijk van Jehovah God onder Christus zijn geliefde Koning. Het was helemaal niet dogmatisch (zoals sommigen die maar enkel De Wachttoren van de Getuigen van Jehovah kennen, vandaag beweren). De teksten van de Wachttoren tijdschriften nodigden mensen uit om de Bijbel te lezen en over de inhoud van de Bijbel maar ook over de leerstellingen van hun kerkgemeenschap na te denken.
De Wachttoren nodigde de mensen uit tot een zorgvuldig en critisch onderzoek van zijn inhoud in het licht van de Bijbel. Het gaf zich niet over aan twistgeschrijf en zijn kolommen stonden niet voor persoonlijkheden open. Nooit of te nimmer gaven de schrijvers zich als profeten uit, alsook eisten zij nooit onfeilbaarheid op, zoals wij nu bijvoorbeeld bij de Getuigen van Jehovah hun Beleidvolle Slaaf of het Bestuurlijk Orgaan wel kunnen waarnemen.

Vanuit Noord Amerika verspreide eind 19° begin 20° eeuw, het Goede Nieuws terug naar de Oude Wereld, waar in Groot-Britannië en Europa nieuwe kerkgemeenschappen werden gevormd die het Ware Geloof in slechts één God op namen. Men riep in meerdere landen wakers op die getrouw de Bijbel onderzochten en mensen er op wezen wat er rondom hen gebeurde.

Brandtoren op Landgoed de Utrecht

Zo veel jaren later zijn er nog steeds de nodige wachters en verkondigers. Zeker nu wij dichter komen bij die Laatste Dagen wordt het zo belangrijk om Wachters op de Uitkijktoren te hebben. Nu meer dan ooit moet die wachttoren stevig genoeg zijn om in weer en wind recht te kunnen blijven staan Want grote stormen zullen vast en zeker op ons afkomen.

Jezus gaf al zijn volgelingen de opdracht:

‘Blijf waakzaam’ (Mark. 13:33-37).

Als wij ons een volgeling van Christus, of “Christen” willen noemen, moeten wij die opdracht van Jezus om te getuigen, of te prediken, ook opvolgen. Hiertoe moeten wij ons wel geestelijk wakker houden en moeten wij die taak van wachter zorgvuldig vervullen. Door onze predikingsopdracht te vervullen (2 Tim. 4:2) kunnen wij naar buiten ook duidelijk laten zien waar wij in het leven willen staan en hoe wij onze taak van wachter en waarschuwer waar willen maken.

Als getrouwe Bijbellezers en Bijbelonderzoekers beseffen wij wat er op de mensheid gaat afkomen. Uit liefde voor de medemens willen wij dan ook voor dit afstormende gevaar waarschuwen en zoveel mogelijk mensenlevens redden (1 Tim. 4:16). Voor de buitenwereld kan het gerust lijken alsof wij maar onnozelaars of zwakkelingen zijn, maar bewust zijnde van ons doel en onze taak zullen wij niet verzaken ons werk (of heilige opdracht) te vervullen. Wij beseffen wel dat wij niet iedereen kunnen redden (1 Korinthiërs 9:22), maar zullen al tevreden zijn als wij enkelingen tot het geloof zullen kunnen brengen en behoeden voor het onheil dat op ons af komt.

Wat er nu de laatste weken gaande is in de wereld zou ons nog meer moeten overtuigen om werk te maken van die opdracht die Jezus heeft gegeven. Er is namelijk geen tijd meer voor uitstel (2 Timotheüs 4:2). Nu komt het er echt op aan dat wij mensen op de feiten wijzen en hun de weg naar een beter leven tonen.

 

+

Voorgaande

 1. Woorden in de Bijbel Vinden en Begrijpen
 2. Hoe leest u? – Wat leest u?: Dat doen ze trouwens ook met de overige geschriften
 3. Verscheidene Verbondakkoorden 9 Op het hart geschreven
 4. Stichter van een beweging
 5. Verzoening en Broederschap 2 Uit de eigen cocon stappen
 6. Eenheid van spreken onder de loep genomen
 7. Erkenning van Jehovah’s soevereiniteit

++

Lees ook

 1. Toename van aardbevingen
 2. Lucas 21, 25-36 toegelicht door Augustinus
 3. Een wachter die het zwaard ziet komen
 4. De Knecht des Heren #2 Gods zwaard en pijl
 5. De Wederkomst en de eindtijd #1 Dit geslacht zal geenszins voorbijgaan
 6. De Wederkomst en de eindtijd #2 Blik op de nabije toekomst
 7. De wederkomst en de eindtijd #3 Let op de Vijgeboom
 8. De Wederkomst en de eindtijd #4 De komende toorn
 9. De Wederkomst en de Eindtijd #5 De Verlosser uit de hemel
 10. De Wederkomst en de eindtijd #6 De Dagen van Noach en Lot
 11. Blijf waakzaam nu einde nabij komt
 12. Weest gezond van verstand en weest waakzaam met het oog op gebeden
 13. Toekomstverwachting nog steeds onder vuur
 14. Het gevaar om niets te doen tegen de oorzaak en de kwaal
 15. Voortekenen voor Jezus wederkomst
 16. Doemdagscenarios
 17. Eindtijd
 18. Is er een komende Eindtijd (Our world)
 19. Is er een komende Eindtijd
 20. Dr. Visser bekijkt de eindtijd (Our world)
 21. Dr. Visser bekijkt de eindtijd (Some View on the World)
 22. Tekenen van de laatste dagen wanneer moeilijke tijden zullen komen
 23. Tekenen te herkennen in Tijden der Laatste dagen
 24. Grote verdrukking en Armageddon
 25. De nacht is ver gevorderd 2 Studie 1 Zijn het de laatste dagen? 1 Intro
 26. De nacht is ver gevorderd 3 Studie 1 Zijn het de laatste dagen? 2 Wat betekent dit alles?
 27. De nacht is ver gevorderd 4 Studie 1 Zijn het de laatste dagen? 3 Hoe pakken we het aan?
 28. De nacht is ver gevorderd 18 Studie 3 Lessen uit het verleden 7 Conclusie
 29. De nacht is ver gevorderd 19 Studie 4 Wat te doen
 30. Tekenen der Laatste Dagen
 31. Newsweek vraagt zich af of wij nog onwetend willen houden
 32. Visie op Jezus’ wederkomst van invloed op vraag hoe met deze aarde omgaan (Our world)
 33. Visie op Jezus’ wederkomst van invloed op vraag hoe met deze aarde omgaan
 34. Werk aan de winkel
 35. Om de noodzakelijke prediking te verwezenlijken
 36. Christadelfiaanse geloofspunten #10 Uitzending om redding te verkondigen
 37. Opgeroepen door Jezus
 38. Opkomend voor Christus #4 Wereldwijde prediking
 39. Prediken tot een ongelovige wereld
 40. Laatste dagen omroepers
 41. Tijd voor de bruggenbouwer
 42. Geroepenen ontkomen
 43. Christadelfiaanse geloofspunten #21 Missie van het komend Koninkrijk
 44. Messiaanse tijd
 45. Prediken tot een ongelovige wereld

++

Aanverwant

 1. Ketoeviem, Ketuvim, Geschriften, Hagiographa, Megillot en Messiaanse Geschriften
 2. Mishpat in het Hebreeuws en in het Grieks #1 Oud en Nieuw Testament
 3. De Bijbel als instructieboek #3 De Taal van de Bijbel
 4. Zonde om de Bijbel niet naar haar woord te houden
 5. De Taal van de Bijbel: De antichrist
 6. Een boekrol van leven en dood
 7. Wereld waarheen? #4 Het Lied van de Serafs
 8. Wereld waarheen? #2 Gebed om de komst van de koning
 9. Wereld waarheen? #3 De Wortelscheut van David
 10. De Knecht des Heren #2 Gods zwaard en pijl (Our world)
 11. De Knecht des Heren #5 De Gezalfde gezant
 12. Jezus’ laatste reis Opgaan naar Jeruzalem
 13. De Wederkomst en de eindtijd #1 Dit geslacht zal geenszins voorbijgaan (Our world)
 14. De Wederkomst en de eindtijd #2 Blik op de nabije toekomst (Our world)
 15. De wederkomst en de eindtijd #3 Let op de Vijgeboom (Our world)
 16. De Wederkomst en de eindtijd #4 De komende toorn (Our world)
 17. De Wederkomst en de Eindtijd #5 De Verlosser uit de hemel (Our world)
 18. Israël in God Doel
 19. Een ongoddelijke wereld
 20. Een goddelijk Plan #7 Dwepers en spotters
 21. Moeten Christenen over zich heen laten walsen
 22. Gods vergeten Woord 23 De andere wang 3 Geen geweld
 23. Gods vergeten Woord 24 Getuigen 3 De opdracht om te prediken
 24. Opkomend voor Christus #2 Sprekend uit liefde voor Christus
 25. De Ekklesia #2 De Gemeente van het Oude Verbond
 26. Angst van reguliere kerken #1 Aanvoerders van nieuw gezond zaad
 27. Uit de oude doos: De da Vinci code
 28. Hoe de Satan vandaag rond toert
 29. Het niemand of niets in de duisternis
 30. Wordt verlicht met betrekking tot de betekenis van de tijd waarin we nu leven (Our world)
 31. Wordt verlicht met betrekking tot de betekenis van de tijd waarin we nu leven (Some view on the World)
 32. Toename van aardbevingen (Our world)
 33. Corona tijd, slechte, goede en betere tijden
 34. Lucas 21, 25-36 toegelicht door Augustinus (Our world)
 35. Wat wil men zijn: Atheïst, Gelovige in wat?, Jood, Christen of nog iets anders
 36. Oorlog in kerkenland
 37. De Kerk waar de mens der wetteloosheid zich nestelt
 38. Blijf waakzaam nu einde nabij komt (Our world)
 39. Doemdagscenarios (Our world)
 40. Newsweek vraagt zich af of wij nog onwetend willen houden (Our world)
 41. Als de tijd ten einde loopt …… Vragen naar het goede
 42. Fundamenten van het Geloof 14 De komst van Christus in heerlijkheid
 43. Voortekenen voor Jezus wederkomst (Our world)
 44. Laatste dagen omroepers (Our world)
 45. Harold Camping komt met nieuwe dag op de proppen zonder verontschuldiging
 46. Bijbels geloof en heidense filosofie
 47. Obama zegt dat Jezus een goed medicijn is tegen angst
 48. Wat wil men zijn: Atheïst, Gelovige in wat?, Jood, Christen of nog iets anders
 49. Steven Paas’ poging om het wankele zendingsbesef van Westerse christenen te doen ontwaken
 50. Wanneer u een ware volger van Jezus wil zijn #3 Groeiende beweging uit Joodse sekte De Weg
 51. Wanneer u een ware volger van Jezus wil zijn #5 Volgers van een godheid Jezus of navolgers van de ware Jezus
 52. Tijdens Coronaperiode toch Dagen om over God te praten
 53. Toekomstverwachting nog steeds onder vuur
 54. Fundamenten van het Geloof 14 De komst van Christus in heerlijkheid
 55. Eindtijd
 56. De Wederkomst en de eindtijd #6 De Dagen van Noach en Lot (Ourt world)
 57. Christadelfiaanse geloofspunten #13 Koninkrijk van God na vernietiging van wereldse machten gegeven aan Zijn uitverkoren zoon
 58. Geroepenen ontkomen (Our world)
 59. Messiaanse tijd (Our World)
 60. Angst van reguliere kerken #2 Naar de slag na 1975
 61. Totaal verse kijk in het Nederlands op de Broeders in Christus
 62. Het Wachttorengenootschap over Christadelphians #3 Verkondigen van het Goede Nieuws
 63. Het Wachttorengenootschap over Christadelphians #3 Verkondigen van het Goede Nieuws
 64. Het Wachttorengenootschap over Christadelphians #11 Zogezegd kardinale fouten van het christadelfianisme #2 Jezus voor David of pas na David tot bestaan gekomen
 65. Het Wachttorengenootschap over Christadelphians #13 Onbegrijpelijk verkeerde voorstelling door het Wachttorengenootschap #2 Koninkrijk van God
 66. Christadelfiaanse geloofspunten #22 Chiliasme of Millennialisme

+++

Gerelateerd

 1. Waakzaam
 2. Schemeren; Lc 21,25-28.34-36
 3. Robert Fleming en zijn eindtijd visie
 4. Kijk omhoog!
 5. De antichrist; zijn regeringsperiode en zijn val door de oprichting van Israël
 6. Corona, de eindtijd en het getal 666. Wat zegt de Bijbel?
 7. De Islam in de eindtijd en de rol van Turkije. Wat zegt de Bijbel?
 8. De komende – heftige? – tijd
 9. Bijzondere tijden
 10. Wonderen en tekenen
 11. Zie je het al?
 12. Henk van Zon – De eindtijd visioenen van Daniël en Johannes
 13. Henk Binnendijk: Bevinden we ons in de eindtijd?
 14. Tekenen van de eindtijd: deel 1 en 2
 15. Eindtijden
 16. De eindtijd in vogelvlucht
 17. Israël en de eindtijd: deel 1, 2 en 3
 18. Jezus’ terugkomst
 19. Eindtijd in het licht van de Bijbel
 20. Ook een ziener kan zich in een detail vergissen
 21. Een ziener ziet de gewaarwordingen van een ander als een uiterlijke werkelijkheid
 22. “Als het einde nabij is, zullen de mensen misleid worden door de farmacie.”
 23. Frank Ouweneel – De bruid van het Lam in de eindtijd
 24. Pas op voor de eindtijdprofetiegoeroes die beweren van Elohim te horen!
 25. Eindtijd; Profetie; Geluk en Blijdschap
 26. De Goliath van de eindtijd
 27. Christians in the Tribulation? / Christenen in de Grote Verdrukking?
 28. Waarom hebben de Westerse media het over een “Armageddon”?
 29. Hij zag dat het goed was en zal zijn.
 30. Na onze kijk en reactie op uitingen van de Jehovah’s Getuigen over de Christadelphians
 31. Onderzoek | Jehovah’s Getuigen proberen onderzoeksgegevens slachtoffers te bemachtigen

12 thoughts on “Op uitkijk staand op de wachttoren

 1. Pingback: Gedachte voor vandaag: Wakker blijven | Broeders in Christus

 2. Pingback: Voorbereiden op moeilijke tijden die op ons af kunnen komen – Belgische Broeders In Christus

 3. Pingback: Waakzaamheid geboden 1 Stormen | Bijbelvorser = Bible Researcher

 4. Pingback: Waakzaamheid geboden 2 Bordspel speler | Bijbelvorser = Bible Researcher

 5. Pingback: Waakzaamheid geboden 3 Codes en een heerser van het Noorden | Bijbelvorser = Bible Researcher

 6. Pingback: Waakzaamheid geboden 4 Varen, Vertrouwen en Uitkijken | Bijbelvorser = Bible Researcher

 7. Pingback: Waakzaamheid geboden 5 Tekenen opmerkend | Bijbelvorser = Bible Researcher

 8. Pingback: Verwarring onder de naties | Broeders in Christus

 9. Pingback: Blazen op de sjofar ter verwittiging en herinnering – Some View on the World

 10. Pingback: Tijd voor dit en dat – Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 11. Pingback: Er is nog zoveel te doen – Worldviewer

 12. Pingback: Christen zijn vergt verantwoordelijkheidszin – Worldviewer

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.