Waakzaamheid geboden 5 Tekenen opmerkend

Tijdens deze dagen van letterlijke en figuurlijke stormen moeten wij ons afvragen of het niet mogelijk kan zijn dat wij in een tijd gekomen zijn waarover de Bijbel spreekt en er voor waarschuwt paraat te zijn als die tijden er aankomen.

In het vorige hoofdstuk spraken wij over de stormen die in de natuur plaats grijpen, maar ook over figuurlijke stormen die op ons afkomen.

In dat hoofdstuk gaven wij ook al aan dat Jezus één van de vissers die hij gevraagd had hem te volgen, drie jaren aan zijn zijde had gehad, maar in een moeilijke periode Jezus verloochende. De apostel Petrus had nochtans volle vertrouwen in zijn leermeester vertoond.  Hij was één van die getrouwen die ervan overtuigd waren dat Jezus een bijzondere man was, gezonden van hogerhand, namelijk de beloofde Messias. Hun idee was toen nog wel dat Jezus hen van de Romeinen zou verlossen, zodat er een einde zou lomen aan deze wereldse onderdrukking. Dat laatste, moet u weten, zal wel degelijk nog gaan gebeuren. Hier brengt de Bijbel ons van op de hoogte.

Er is een gebeurtenis die de apostelen meemaakte die ons als voorbeeld kan dienen voor de houding die wij moeten aannemen in ons leven. Deze dagen waren de risico’s op zee kenmerkend. De stormen die wij nu mee maken waren aangekondigd. Maar de apostelen maakten een onverwachte storm mee. Ook al waren die beroepsvissers zeer vertrouwd met het meer, bleek het voor hen een verrassing en meer nog, leek het zelfs zulk een zware storm te zijn dat zij bang werden. Die vaklui waren er zich wel bewust van dat men op bepaalde tijden niet op het water hoefde te begeven. Mattheüs, Markus en Lukas vermelden allemaal deze dramatische gebeurtenis, het stond in hun geheugen gegrift. Het wordt beschreven als “een geweldige windstorm” en de “golven sloegen tegen de boot”.

“35  Op diezelfde dag zegt hij, als het laat wordt, tot hen: laten we doorsteken naar de overkant! 36 Ze maken zich van de schare los en nemen hem zó met zich mee: hij is tóch al in die boot; andere boten vergezellen hem. 37 Dan steekt er een geweldige stormwind op,- de golven stortten zich in de boot, zodat de boot gelijk al vol liep. 38 Híj ligt in het achterschip tegen de hoofdsteun aan te slapen! Ze wekken hem en zeggen tot hem: leermeester, doet het u niets dat we vergaan?” (Mr 4:35-38 NB)

Terwijl Jezus op dramatische wijze de storm tot bedaren bracht, vroeg hij:

“… waarom zo bangelijk?- hoe kunt ge zo zonder vertrouwen zijn?” (Mr 4:40 NB)

Vraag daarbij is of zij toen al die bijzondere band tussen Jezus en hun God inzagen. Toen de Heilige Geest over hen was gekomen op Pinksteren was alles wel duidelijk voor hen. Voor diegenen die na de apostelen zijn gekomen zou alles veel duidelijker moeten zijn. Voor hen is het gemakkelijker in Jezus te geloven nu zij al die verslagen kunnen door nemen.

Geloof is iets wat moeilijk lijkt te vermengen met de mensheid. Mensen schijnen in veel dingen geloof te hebben, zoals in het feit dat het gevaarlijk is om onder een ladder door te lopen, of om op de 13e verdieping te wonen. Velen hebben wel geloof in wat mensen hen zo maar vertellen of in wat zij op sociale media te horen en te zien krijgen. Ook zijn er een heel pak mensen die hun vertrouwen en hoop stellen in verscheidene goden en zogenaamd heilige mensen (zoals de heilige Kristoffel of een heilige Antonius bijv.). Maar geloof hebben in God is een totaal andere zaak. Wie wil er geloven in iemand of iets, dat niet gezien, gehoord of gevoeld kan worden? Daarom hebben velen zich Jezus ook tot hun god gemaakt, omdat die wel kon gezien worden, en menselijk herkenbare eigenschappen had, terwijl de God van Jezus niet door een mens kan gezien worden.

De Schrift spreekt over komende tijden of ‘tekenen der tijden‘ waarbij de mens tekenen zal moeten waarnemen er op de juiste wijze zal moeten reageren.

Een goed teken om al op te merken is het herstel van de natie Israël, dat niet in een oogwenk zal gebeuren, maar meerdere jaren in beslag zal nemen. Een grote fout die veel mensen maken is te denken dat alles op slag en stoot in een oogwenk zou gaan gebeuren. De Bijbel vertelt ons niet hoe veel tijd (dagen, maanden of zelfs jaren) iets in beslag zal nemen. Maar gebeuren en tot volbrenging zal het komen zoals God het wenst.

Jesaja zag iets in de geest en het deed hem afvragen

“Wie heeft ooit zoiets gehoord, wie heeft iets dergelijks gezien?

– wordt een land op één dag in een siddering geboren, wordt een volk in één keer gebaard?

– maar eer Sion siddert heeft zij haar zonen al gebaard,” (Jes 66:8 NB)

David Ben-Gurion in 1960

Na bijna twee millennia en een opeenvolging van buitenlandse heersers, verklaarde David Ben Gurion op 14 mei 1948 het herstel van de Joodse staat Israël, zeggende:

“Om een ​​realist te zijn, moet men in wonderen geloven.”

Dit gebeurde nog maar 70 jaar geleden.

Jesaja tekende ook op dat het dorre landschap of de woestijn zou gaan herleven.

“Woestijn en dorre vlakte zullen zich verblijden,- de steppe zal juichen en bloeien, als een roos” (Jes 35:1 NB)

Sinds de oprichting in 1948 is Israël, dat voor 60% uit woestijn bestaat, een watersupermacht geworden. In de jaren dertig kwam het meeste water in het toenmalige Palestina uit ondiepe bronnen, en er was geen infrastructuur om de verschillende regio’s van het land, die verschillende klimaten hadden, met elkaar te verbinden. Er was water in het hoge noorden, maar de Joodse bevolking concentreerde zich rond Tel Aviv, in het midden van het land. In het zuiden ligt de Negev-woestijn, die onherbergzaam leek voor menselijke bewoning. Britse functionarissen waren van mening dat Palestina niet meer dan twee miljoen mensen zou kunnen huisvesten zonder watertekorten – er zijn nu meer dan 12 miljoen Joden en Arabieren tussen de rivier de Jordaan en de Middellandse Zee. Midden in de Negev worden nu hectares vol dadels, granaatappels, olijven en andere met succes verbouwd.

We lezen over de fysieke terugkeer van de Joden uit de diaspora naar Israël in oa

“37 zie, ik verzamel hen uit al de landen, waarheen ik hen in mijn woede, mijn gramschap en mijn grote toorn verstoten heb; ik laat hen terugkeren naar dit oord en laat hen neerzitten in veiligheid; 38 worden zullen zij mij tot gemeente,- en ik, ik zal hun weer wezen tot God;” (Jer 32:37-38 NB)

Israël zou niet meer mogen bestaan. De natie moet honderden of zelfs duizenden jaren geleden zijn verdwenen met de rest van het ‘voedsel’ van de Bijbel: de Amalekieten, de Hethieten, de Kanaänieten, enzovoort. Deze en alle andere grote naties die in de Schrift worden genoemd, inclusief de machtige Filistijnen, zijn verdwenen, maar Israël is gebleven – naar alle waarschijnlijkheid in.

Twee millennia lang werd het land binnengevallen door buitenlandse indringers, en de mensen verspreidden zich naar de uiteinden van de aarde waar ze werden bedreigd met verdrijving, vervolging en vernietiging. Zonder thuisland tot 1948, moet Israël geassimileerd zijn in de culturen waarnaar ze migreerden en niet langer een herkenbare etnische groep zijn. Dat ze niet helemaal verdwenen zijn, is een bewijs van Gods bestaan ​​en trouw. Volgens de Knesset News keerden in 2009 16.000 Joden terug naar Israël (aliya). Dit aantal steeg in 2019 binnen 10 jaar naar 35.000.

Naast dat gebeuren vertelt de Schrift ook een toename van natuurverschijnselen die vele mensen zullen beproeven. Zo kunnen wij een verhoging vaststellen van aardbevingen, vulkaanuitbarstingen, lava- en modderstromen, tsunami’s, en een vermeerdering met verhoging van kracht in orkanen, taifoens en hevige stormen.

Toch moeten wij niet enkel op de hoede zijn voor die natuurkrachten. Daarnaast zal de wereld beproefd worden door de houding die mensen tegenover anderen zullen aan nemen.  Er zal namelijk een toename van  “wetteloosheid” kunnen vastgesteld worden. Het gevaar daarvan zou ook kunnen zijn dat onze liefde zal verkoelen.

Eveneens zal de mens naar de feiten of gebeurtenissen in de wereld moeten kijken; Hoe alles ‘tegendraads’ zal beginnen te lopen en hoe naties tegen naties zullen gaan opstaan. Als wij nu kijken hoe Rusland Oekraïne als een pingpong balletje gebruikt en Amerika uitdaagt, kunnen wij daarin niet die besproken „kritieke tijden” zien waarin wij moeten leven?

Wij worden in de Schrift gawaarschuwd voor tijden „die moeilijk zijn door te komen” en waarin zelfzucht en egoïsme welig tiert. Hoewel de wereld de christenen dus altijd al met haar zelfzucht heeft trachten te verleiden, wordt het nu wegens haar toegenomen materialisme en goddeloosheid nog moeilijker voor gelovigen om op het juiste pad te blijven. Reden genoeg om goed uit te kijken, zowel anderen als onszelf nauw in het oog houdend.

Van onze zijde komt het er op aan in deze tijden van crisis, een grotere waakzaamheid aan de dag te leggen.

“zo overvloedig wordt de verachting van de Wet dat de liefde van velen zal verkillen;” (Mt 24:12 NB)

“1  Maar weet dit, dat er in de laatste dagen zware tijden aanstaande zullen zijn. 2 Want de mensen zullen zelfzuchtig zijn, geldzuchtig, praalziek, hoogmoedig, lasterlijk, aan ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, 3 ongevoelig, onverzoenlijk, tweespalt-zaaiend, onbeheerst, onhandelbaar onwelwillend tot het goede, 4 verraderlijk, vermetel, opgeblazen, meer genotsvrienden dan Godsvrienden; 5 ze hebben de schijn van vroomheid maar verloochenen de kracht daarvan; keer je van hen af!” (2Ti 3:1-5 NB)

“omdat al wat in de wereld omgaat: het verlangen van vlees-en-bloed, alles waar de ogen naar verlangen en het pronken met bezit, niet uit de Vader voortkomt maar uit de wereld;” (1Jo 2:16 NB)

Hoe de hoogmoed bepaalde mensen zo naar de bol is gestegen konden wij in voorgaande jaren al vasstellen bij enkele presidenten op deze planeet, die er niet tegen op zien om lasterpraat de wereld in te sturen en uit hun hebberigheid anderer landen voor zich willen winnen tot zelfs veroveren. Die tweespalt zaaiers zijn figuren die een voorbode mogen zijn van wat er op de wereld kan afkomen. Hiervooor moeten wij gewaarschuwd zijn. Daarbij moeten wij beseffen dat volgens de Schrift die personen “mannen vna de leugen” zullen zijn, die dus niet zullen blozen om bepaalde leugens de wereld in te sturen om hun daden kracht bij te zetten of hun daden te verantwoorden. Dt maakt het daarom juist zo gevaarlijk. Hun propaganda oorlog kan namelijk uitdraaien op een oorlog waarin de hele wereld wordt mee gesleurd.

Als dat gebeurd stevenen wij af op die voorspelde derde wereldoorlog een tijd waarin geloofsgroepen of kerken ook hevig te keer zullen gaan tegen hen die de ware Christus liefhebben en volgen. De tijd wanneer de anti-Christ hevig te keer zal gaan omdat hij zal beseffen dat zijn einde nadert.

+

Voorgaande

Op uitkijk staand op de wachttoren

Waakzaamheid geboden 1 Stormen

Waakzaamheid geboden 2 Bordspel speler

Waakzaamheid geboden 3 Codes en een heerser van het Noorden

Waakzaamheid geboden 4 Varen, Vertrouwen en Uitkijken

De god zoon, koning en zijn onderdanen

 

++

Aanvullend

 1. Mens, mensheid en mensdom
 2. Gezondene van God
 3. Geloof
 4. Geloof en Geloven
 5. Drie-eenheid – God de zoon of Zoon van God
 6. Geloof in Jezus Christus
 7. Christus Jezus – de zoon van God
 8. Getijden
 9. Geloof in Jezus Christus
 10. Geloof in zoon van God opening naar eindeloos leven
 11. God, Jezus Christus en de Heilige Geest
 12. Jezus Christus is de perfecte beveiliging in stormen (Our World) = Jezus Christus is de perfecte beveiliging in stormen
 13. Geloofsbronnen die leiden tot genade
 14. Geloofsbronnen om genade te verwerven
 15. Geloofsgroepen
 16. Geloofsleven en dienst in het geloof
 17. Geloofsnoodzaak
 18. Geloof van een Christen
 19. Geloof voor drager van genade
 20. Geloof voor vergiffenis
 21. Geloof zonder werken
 22. Geloven
 23. Gelovige anders dan gewone sterveling
 24. Honderd jaar geleden toen men dacht een einde aan de gruwel te krijgen
 25. Tekenen te herkennen in Tijden der Laatste dagen
 26. Gedachte bij de dagelijkse bijbellezing van 16 december
 27. Kunnen focussen in een hectische tijd
 28. Gedachte voor vandaag: Wakker blijven
 29. Voorbereiden op moeilijke tijden die op ons af kunnen komen
 30. Tekenen van de laatste dagen wanneer moeilijke tijden zullen komen
 31. Beproevende God heeft tekenen gegeven
 32. Toekomstverwachting nog steeds onder vuur
 33. Tekenen der Laatste Dagen
 34. Dag van Jehovah
 35. Einde aan leven van zwoegen en zweten
 36. Eindeloos leven in vooruitzicht
 37. Eindtijd
 38. Eindtijd en beweging in Joodse gemeenschap
 39. Eindtijd – Gegevens voor op te merken tekenen te vinden
 40. Eindtijd – Komende tijd om te waken en alert te zijn
 41. Eindtijd overleven
 42. Eindtijd – Vernietigende einde van huidige elende
 43. Eindtijd – Voortekenen te zien en waar te nemen
 44. Hij die komt – de Mensenzoon
 45. Christus Wederkomst
 46. Bestemming van de aarde
 47. Grote verdrukking en Armageddon
 48. Armageddon
 49. Elende tot een einde komend
 50. Ellende – Zicht op einde
 51. Tijden van herstel
 52. Houding van een Christen
 53. Being prudent – zorgvuldig zijn (Our World) = Being prudent – zorgvuldig zijn (Some View on the World)
 54. Zorgvuldigheid of oplettendheid (Our World) = Zorgvuldigheid of oplettendheid (Some View on the World)
 55. De nacht is ver gevorderd 3 Studie 1 Zijn het de laatste dagen? 2 Wat betekent dit alles?
 56. De nacht is ver gevorderd 4 Studie 1 Zijn het de laatste dagen? 3 Hoe pakken we het aan?
 57. De nacht is ver gevorderd 18 Studie 3 Lessen uit het verleden 7 Conclusie
 58. De nacht is ver gevorderd 19 Studie 4 Wat te doen
 59. De nacht is ver gevorderd 22 Studie 4 Nu actueel: Nut van tekenen
 60. De nacht is ver gevorderd 24 Studie 4 Zorg voor de naaste
 61. De nacht is ver gevorderd 25 Slot
 62. Blijf waakzaam nu einde nabij komt (Our World) = Blijf waakzaam nu einde nabij komt
 63. Een wachter die het zwaard ziet komen
 64. Fundamenten van het Geloof 14 De komst van Christus in heerlijkheid
 65. De Dag is nabij #8 Overzicht
 66. Paul’s Gebedsverzoeken Doorzetten
 67. Wanneer u een ware volger van Jezus wil zijn #5 Volgers van een godheid Jezus of navolgers van de ware Jezus
 68. Angst van reguliere kerken #1 Aanvoerders van nieuw gezond zaad
 69. Kracht en koninkrijk van onze God en de autoriteit van Zijn Christus
 70. Christadelfiaanse geloofspunten #21 Missie van het komend Koninkrijk

+++

Verder verwant

 1. Perspectief
 2. Verwarring alom
 3. Brand in de steppe
 4. Kazachse Maidan-revolutie: een poging om China te omsingelen?
 5. Een Chinees perspectief op de onlusten in Kazachstan
 6. Dreiging van Rusland 2
 7. Uitbreiding oorlog tussen Oekraïne en de Russische Federatie dreigt. Gedachten bij foto ‘Marionettes: Russia’
 8. De Amerikaanse strategie voor Oekraïne
 9. Rusland en Syrië houden gezamenlijke luchtpatrouilles aan grens met de Golan Hoogtes
 10. Oekraïne een verrassing?
 11. Gesprek met Leonid Savin: “Als de Europeanen hun sterke identiteit herwinnen, kan niemand hen nog geestelijk en cultureel overheersen”.
 12. Russische schepen vertrekken uit Syrische haven voor oefening in de Zwarte Zee
 13. De peperbus van nonkel Miele (14): VS wil oorlog in Oekraïne
 14. Tuer tuer tuer
 15. Klimaat problemen, wat staat ons nog te wachten?
 16. Wie is de Antichrist?
 17. Henk Binnendijk: Bevinden we ons in de eindtijd?
 18. Jezus’ boodschap aan de gemeente in de eindtijd. Een trouwe gemeente te midden van afval en verval.
 19. Jezus’ boodschap aan de gemeente in de eindtijd – Liefdeloosheid en de kans op verdrukking.

11 thoughts on “Waakzaamheid geboden 5 Tekenen opmerkend

 1. Pingback: Wat maandenlang gevreesd werd, is werkelijkheid geworden. – Some View on the World

 2. Pingback: Op het punt dat er vele doden onder onze broeders en zusters kunnen vallen – Jeshuaist

 3. Pingback: Hoe ver wil Poeting gaan – Some View on the World

 4. Pingback: De gedachte van vandaag “Andere evangelies en andere Christussen” (08 maart) | Broeders in Christus

 5. Pingback: Beperkingen in Rusland als gevolg van sancties van het Westen voor de vredesmissie in Oekraïne. | Bijbelvorser = Bible Researcher

 6. Pingback: Poetin’s grote redevoering in een volgepakt Loesjniki-stadion | Marcus Ampe's Space

 7. Pingback: Verwarring onder de naties | Broeders in Christus

 8. Pingback: In deze oorlogsdreigingstijden | From guestwriters

 9. Pingback: Blazen op de sjofar ter verwittiging en herinnering – Some View on the World

 10. Pingback: Christenen die beweren te behoren tot het Volk van God en Israël tot hun heilig land willen uitroepen – Some View on the World

 11. Pingback: Er is nog zoveel te doen – Worldviewer

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.