Commotie Nederlandstalige tekst van het Onze Vader


Laat ons niet in bekoring brengen
maar verlos ons van het kwaad
~~
En breng ons niet in beproeving, maar red ons van de goddeloze.”
~~
En breng ons niet in verzoeking, maar bevrijd* ons van de goddeloze.’
~ Mattheüs 6:13

In meerdere Christelijke gemeenschappen houdt men zich aan een modelgebed dat door Jezus aan de mensen rondom werd aangeleerd. Doorheen de jaren zijn van dat modelgebed het “Onze Vader” al heel wat versies de revue gepasseerd.

Dat modelgebed heeft een bepaalde bijzonderheidsgraad en houdt enkele belangrijke waarden van het geloof in. Het is ook een gebed dat de tand des tijds meer dan wel goed overleefd heeft. In dat gebed komen enkele zeer belangrijke punten van het geloof ter sprake, zoals de Naam en heerlijkheid of heiligheid van God, maar ook de hoop of verwachting die wij als gelovigen stellen, op een komend Koninkrijk hier op aarde zoals in de hemel.

Verder wordt er over onze houding gesproken waarbij wij ons nederig opstellen voor God en ons bereid verklaren anderen datgene wat zij misdaan hebben tegenover ons te vergeven, terwijl wij ook om Gods vergiffenis vragen.

De tekst op zich heeft doorheen de jaren al meermaals voor discussie gezorgd, vooral wanneer er gesproken wordt over bekoring of verzoeking.

Het lijkt voor velen vreemd dat men God zou verzoeken of vragen, dat Hij ons niet in bekoring zou leiden, of in verzoeking zou brengen. Natuurlijk gaat het er niet om dat God dàt zou doen, maar het is wel zo dat het God gelegen is om ons onder beproeving te laten komen.

Enkele gebruikte vertalingen

“Leid ons niet in bekoring”

“Voer ons niet in bekoring”

“Breng ons niet in beproeving”

“Voer ons niet in verzoeking”

“laat beproeving niet over ons komen”

Terwijl de meest door ons gebruikte vertalingen schrijven

En breng ons niet in verzoeking,+ maar bevrijd* ons van de goddeloze.’*+

En breng ons niet in beproeving,+ maar red* ons van de goddeloze.”*+

En laat ons niet in verzoeking brengen maar bevrijd ons van de goddeloze.

laat niet toe dat we aan verleiding toegeven

dat wij niet niet in verzoeking zouden worden gebracht,

Zulk een vertaling als

‘leid ons niet in bekoring/verzoeking’

kan men een ‘armzalig vertaalde zinsnede’ noemen, zoals Paus Franciscus I deed. Maar dan kan ook de vraag gesteld worden hoe men dat best zal formuleren.

De grote vraag die vele mensen terecht ook durven aanbrengen is

“of dat God ons in verzoeking of bekoring brengt?

Maar zo moet die zinsnede niet geïnterpreteerd worden. Het is niet God die over ons verzoekingen of bekoringen zal laten komen om ons op de proef te stellen. Geen enkele vader zal expres over zijn kinderen moeilijkheden laten komen om te zien of zij het wel goed doen.

De Paus geeft dan ook terecht aan:

‘Ik ben degene die valt, het is niet God die me in de richting van de bekoring duwt om me te zien vallen.’

‘Een vader doet zoiets niet – hij helpt ons juist om weer op te staan.’

God zal ons zeker en vast geen duw in de richting van een klif geven. Hij zal ons zelfs niet op de rand van de afgrond brengen. Wel is het zo dat wij overal naar toe zullen kunnen gaan en onder allerlei omstandigheden mogen terechtkomen.

In 2016-17 zijn enkele versies bij de Katholieken naar voor geschoven, waarbij een Franse versie luidde:

‘laat ons niet in verzoeking geraken’.

En dat is de juiste omschrijving of inhoud waarop duiding gemaakt wordt. In het gebed brengen wij naar voor dat wij zondige mensen zijn die regelmatig beproefd worden, maar liefst zouden hebben dat die beproevingen aan ons voorbij gaan. Dus zouden wij even goed kunnen zeggen

“Laat beproevingen aan ons voorbij gaan.”

of

“Laat ons niet op de proef gesteld worden.”

Dat op de proef gesteld worden gaat over de mogelijkheid om verleid te worden, niet in de vorm van versierd worden, maar eerder van misleid te worden of ergens toe gebracht worden dat niet kosher is. Hierover beweert de Paus dat het de duivel is die ons verleidt. Volgens de Bijbel is de duivel elke tegenstander van God of ook van Christus (zoals Petrus ook door Jezus op een bepaald moment duivel wordt genoemd).

In het Frans hebben Katholieken een tekst die zegt

“Laat ons de beproeving niet binnen gaan”

dat dan weer zou kunnen wijzen dat wij die beproeving wel voor ons zien liggen, maar dat wij God vragen dat wij sterk genoeg zouden zijn om die beproeving links te laten liggen.

Voordat wij God verzoeken om ons niet in verleiding te laten komen hebben wij al duidelijk gemaakt dat wij graag zouden hebben dat God zou laten gebeuren wat Hij wenst.

“Uw wil geschiede op aarde zoals in de Hemel.”

bidden wij tot God, in de hoop dat dit ook zo zal gebeuren. Hiertoe hopen wij dat Hij ons niet niet in bekoring zal laten leiden, maar ons zal verlossen van het kwade. Dat verzoek tot verlossing van de slechte zaken slaat terug op wat er over ons kan komen als wij verzocht worden. In het gebed geven wij dan ook aan dat wij niet bekoord of verzocht willen worden maar vrij kunnen blijven van verleidingen of misleidingen die ons op het slechte pad zouden kunnen brengen.

Wij verzoeken God dus eigenlijk niet verstrikt te geraken in de ‘dingen des levens’ of in die zaken die niet volgens Gods Wil verlopen, zodat wij op de te volgen Weg van God kunnen blijven. Gelovigen beseffen ook dat naar het Einde der tijden het belangrijker wordt om weerstand te kunnen bieden tegen het rondtoerende kwaad. Zij beseffen namelijk hoe de Satan vandaag rond toert en ziedender zal worden naar wij dichter tegen de eindtijd zullen komen. Ietsje verder in het modelgebed vragen wij namelijk dat God ons zou verlossen van het kwaad.

Wij zijn er ons van bewust dat God meester van goed en kwaad is omdat Hij Diegene is die alle dingen in deze wereld laat gebeuren, maar ook tot een einde kan brengen. Het is niet Hij Die dat kwaad veroorzaakt of doelbewust op ons laat afkomen. Maar Hij laat de mens wel begaan omdat Hij de mens de volledige vrijheid heeft gegeven om zelf over de dingen in deze wereld te beschikken. Het is bij de aanvang der tijden dat de mens de verkeerde keuze heeft gemaakt, waardoor kennis van goed en kwaad over hem zijn gekomen. Met dat besef van goed en kwaad zijn wij dan ook bewust dat er dingen zijn die wij moeten mijden. Hiertoe vragen wij in het Onze Vader aan onze hemelse vader de kracht om dit te doen.

Ook al zouden wij verzocht worden en komt er kwaad over ons, geven wij in het modelgebed aan dat wij God ook vragen sterk genoeg te zijn om hen die ons kwaad hebben aangedaan vergiffenis te schenken. Eveneens vragen wij onze hemelse vader ook onze zonden te vergeven, zoals wij de zonden van anderen willen vergeven.

In het verzoek geen bekoring over ons te laten komen drukken wij de hoop uit dat niet te veel kwaad over ons zal komen maar dat wij ook niet betrokken zullen geraken of deelgenoot zijn in het kwaad.

+

Voorgaande

De naam van Jehovah gebruikend maar geen getuigen met die naam

Een gebed tot Onze Vader volgens Jezus

Een gebed voor een komend Koninkrijk

Gebed voor Dagelijks Brood

Volgende

Bewustzijnde van beproevingen, vragen aan God om er van verlost te worden

++

Aanvullende lectuur

 1. Praat een beetje met de Pottenbakker
 2. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #10 Gebed #8 Voorwaarde
 3. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #11 Gebed #9 Heiliging van Dé Naam
 4. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #13 Gebed #11 Naam om apart geplaatst te worden
 5. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #14 Gebed #12 De andere naam
 6. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #15 Expositie voor de Schepper
 7. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #17 Soorten van gebed
 8. Onze Vader – Our Father
 9. Heer, leer ons bidden #1 Onze Vader – die in de hemel zijt
 10. Heer, leer ons bidden #2 Gods Naam Geheiligd – een Komend Koninkrijk volgens Wil van God
 11. Heer, leer ons bidden #3 Dagelijks brood – vergeving van schuld
 12. Heer, leer ons bidden #4 Betreft verzoeking en verlossing van het kwade
 13. Verbeterende hemelse Vader
 14. Christadelfiaanse geloofspunten #18 Koninkrijk van God – Beloning voor trouw en bestraffing voor ontrouw
 15. Onze Vader (Our World) (video)
 16. Francis Chans Angst voor velen die niet naar de hemel gaan
 17. Hoe de Satan vandaag rond toert
 18. Beproevingen en geloof
 19. God meester van goed en kwaad
 20. Waarom laat God het kwade toe
 21. Wie brengt het Kwaad over ons
 22. Kan men kwaad afwenden door te bidden
 23. Macht van het verkeerdlopende
 24. Wees niet verstrikt
 25. Wees niet bang van die proeven die God op u wenst af te sturen (Our World) = Wees niet bang van die proeven die God op u wenst af te sturen (Some View on the World)
 26. We horen vrolijk te zijn in het midden van onze beproevingen
 27. Bereid zijn toegang te krijgen tot vreugde in het aangezicht van tegenspoed
 28. Een verstoorde geest vormt een rusteloos kussen
 29. Tot bewust zijn komen voor huidig leven
 30. Gedachte voor vandaag: “God vragen tegen de vijanden op te staan” (03 januari)
 31. Een liefde die ons niet vrijstelt van verzoeking (Our World) = Een liefde die ons niet vrijstelt van verzoeking (Some View on the World)
 32. Wordt verlicht met betrekking tot de betekenis van de tijd waarin we nu leven
 33. Een verstoorde geest vormt een rusteloos kussen
 34. Zonde en rekenschap
 35. Vergeven
 36. Moeilijkheid om te vergeven
 37. Is het nodig dat wij onze zonden belijden aan God, nadat Jezus voor onze zonden gestorven is?
 38. Er werd ons gevraagd: Jezus leert ons bidden; ‘leidt ons niet in verzoeking’. Betekent dit dat het God is die ons in verzoeking leidt en ons doet zondigen?
 39. Christadelfiaanse geloofspunten #3 Zonde en zondigheid
 40. De te volgen Weg van God
 41. Doemdenkers en ons lijden
 42. Bij verleiding tot kwaad wat je niet verdrinkt

+++

Nog meerdere artikelen

 1. Als er bitterheid in het hart is
 2. Jezus bidt!
 3. Bid het Onze Vader
 4. Onze Vader
 5. Onze Vader – De grote gebeden die door duizenden jaren de zielen raken en de harten verheffen, zijn alle uit de diepste wijsheid voortgekomen.
 6. Het Onze Vader (2)
 7. Het Onze Vader (3)
 8. Het Onze Vader is verkeerd vertaald volgens paus Franciscus: God is geen bananenschilgooier
 9. Leidt God ons in verzoeking? Volgens de Nederlandse bisschoppen wel, volgens hun Franse collega’s juist niet
 10. Duitse en Italiaanse bisschoppen zijn het oneens over de juiste vertaling van het Onze Vader
 11. De messiaanse maaltijd
 12. Brokerless kingdom
 13. Onze Vader … laat Uw Naam geheiligd worden
 14. Durf je nog te bidden: Geef ons heden ons dagelijks brood?
 15. Artikel 10: de vergeving van zonden
 16. Feest van het koninkrijk

One thought on “Commotie Nederlandstalige tekst van het Onze Vader

 1. Pingback: Een Aandachtige Toehoorder | Broeders in Christus

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.