Kracht en heerlijkheid behoren God toe

Tot slot kijken wij even naar een afsluiting die in meerdere kerkgemeenschappen aan het Onze Vader wordt gegeven.

 


Want van U is het Koninkrijk,
de Kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid
Amen

 

Wij vingen het gebed tot onze hemelse Vader aan met het erkennen van Zijn positie als Vader, Wiens Naam heilig is.

“ik heb mij laten zien aan Abraham, aan Isaak en aan Jakob als God-de-Machtige; mijn naam ‘Jehovah’ heb ik aan hen niet bekendgemaakt;” (Ex 6:3)

In het begin der tijden leek het nog niet zo belangrijk dat de mensen God bij Naam kenden en toespraken, maar na een tijd gaf God wel de belangrijkheid aan en maakte Hij ook Zijn verlangen kenbaar dat Zijn Naam over de gehele wereld kenbaar zou gemaakt worden.

“en toch, omwille hiervan heb ik u staande gehouden: om u mijn kracht te laten zien en opdat men mijn naam vertelt op al het land;” (Ex 9:16 NB)

De mensen kwamen te weten wat Jehovah God met Mozes en de vluchtenden uit Egypte had gedaan en hoe zij bepaalde veroveringen konden doen (Jozua 2:9, 10). In het eerste Boek van de Kronieken staat vermeld wat er met de hoogachting van God moet gebeuren.

 


De ark van de ware God werd naar binnen gebracht en in de tent geplaatst die David ervoor had opgezet.+ Daarna brachten ze brandoffers en vredeoffers* aan de ware God.+ Toen David de brandoffers+ en de vredeoffers+ had gebracht, zegende hij het volk in de naam van Jehovah. Verder gaf hij alle Israëlieten, elke man en vrouw, een rond brood, een dadelkoek en een rozijnenkoek. Toen wees hij enkele Levieten aan om bij de ark van Jehovah dienst te doen,+ om Jehovah, de God van Israël, te eren,* te danken en te loven.
 …

Op die dag droeg David voor het eerst een danklied voor Jehovah bij dat hij liet zingen door Asaf+ en zijn broeders:

 ‘Dank Jehovah,+ roep zijn naam aan,

maak zijn daden bekend onder de volken!+

 Zing voor hem, zing lofzangen* voor hem,+

sta stil bij* al zijn wonderen.+

 

10 Vertel trots over zijn heilige naam.+

Wees blij van hart, jullie die Jehovah zoeken.+

11 Zoek Jehovah+ en vraag om zijn kracht.

Zoek altijd zijn gunst.*+

12 Denk aan de bijzondere dingen die hij heeft gedaan,+

zijn wonderen en de oordelen die hij heeft uitgesproken,

13 o nageslacht* van zijn dienaar Israël,+

zonen van Jakob, zijn uitverkorenen.+

 

14 Hij is Jehovah, onze God.+

Zijn oordelen gelden over de hele aarde.+

15 Denk voor altijd aan zijn verbond,

tot in duizend generaties aan zijn belofte,*+

 

16 het verbond dat hij met Abraham sloot+

en de eed die hij aan Isaäk zwoer,+

17 ingesteld als voorschrift voor Jakob+

en als blijvend verbond voor Israël,

18 toen hij zei: “Ik zal je het land Kanaän geven+

als jouw toegewezen erfdeel.”+

19 Dat was toen ze nog maar met weinigen waren,

een groepje vreemdelingen in het land.+

20 Ze trokken rond van volk naar volk,

van het ene koninkrijk naar het andere.+

21 Hij liet ze door niemand onderdrukken,+

maar ter wille van hen strafte hij koningen.+

22 Hij zei: “Raak mijn gezalfden niet aan

en doe mijn profeten geen kwaad.”+

 

23 Zing voor Jehovah, heel de aarde!

Kondig elke dag zijn redding aan!+

24 Maak onder de volken zijn grootheid bekend,

onder alle volken zijn wonderen.

 

25 Want Jehovah is groot en verdient alle eer.

Hij is ontzagwekkend, meer dan alle andere goden.+

26 De goden van de volken zijn waardeloze goden,+

maar Jehovah is degene die de hemel heeft gemaakt.+

 

27 Hij is omringd door verhevenheid* en pracht.+

In zijn woonplaats zijn kracht en vreugde.+

28 Geef Jehovah erkenning, families van alle volken,

geef Jehovah erkenning voor zijn glorie en kracht.+

 

29 Geef Jehovah de eer die zijn naam verdient.+

Verschijn voor hem met een geschenk.+

Buig voor* Jehovah in heilige kleding.*+

 

30 Beef voor hem, heel de aarde!

 

De aarde* staat vast en is onwankelbaar.*+

31 Laat de hemel zich verheugen en laat de aarde blij zijn.+

 

Maak onder de volken bekend: “Jehovah is Koning geworden!”+

32 Laat de zee en alles wat daarin is bulderen.

Laten de velden en alles wat daarop is juichen.

33 Laten tegelijkertijd de bomen van het woud jubelen voor Jehovah,

want hij komt* om de aarde te oordelen.

 

34 Dank Jehovah, want hij is goed.+

Eeuwig duurt zijn loyale liefde.+

35 En zeg: “Red ons, God van onze redding,+

breng ons bijeen en bevrijd ons van de volken,

 

dan kunnen we uw heilige naam prijzen+

en u uitbundig loven.+

36 Jehovah, de God van Israël, komt alle eer toe,

voor eeuwig en altijd.”’*

 

Het hele volk zei: ‘Amen!’,* en ze loofden Jehovah.

 

Zoals zo velen die ons zijn voorgegaan brengen wij met het modelgebedHet Onze Vader‘ en met onze andere gebeden eer aan God toe en bidden dat Zijn Naam geheiligd mag worden.

Wij beseffen maar al te goed dat God Zijn Naam niet mag ontheiligd worden en niet mag vervangen worden door andere Namen. Zoals God onveranderlijk is, is Zijn Naam ook onveranderlijk.

32 Jullie mogen mijn heilige naam niet ontheiligen,+ en ik moet in het midden van de Israëlieten geheiligd worden.+ Ik ben Jehovah, die jullie heiligt,+ (Leviticus 22:32  NWV Studie uitg.)

Als volgers van Jehovah Zijn zoon, willen wij dezelfde trots uiten die Jezus over zijn Vader uitte en hoe ook voorgaande profeten trots waren op Die Ene Ware God.

24 ‘Maar wie trots is, moet hier trots op zijn:

dat hij inzicht heeft en kennis van mij,+

dat ik Jehovah ben, die loyale liefde, gerechtigheid en rechtvaardigheid op aarde laat zien,+

want dat zijn dingen waarvan ik geniet’,+ verklaart Jehovah. (Jeremia 9:24 NWV St.U.)

Zoals Jehovah de God van Israël is, heeft Hij de mogelijkheid opengesteld dat niet-Joden ook onder Christus Jezus als kinderen van Hem kunnen aanvaard worden, zodat ook zij kunnen zeggen:

Want hij is onze God

en wij zijn het volk van zijn weide,

de schapen onder zijn hoede.*+

Als jullie vandaag zijn stem horen,+ (Psalm 95:7)

Na God Zijn Naam heilig te noemen drukken wij uit dat Zijn Koninkrijk zal mogen komen. Ook bij de afsluiting van ons gebed geven wij te kennen dat dat Koninkrijk aan Hem toebehoort. Wij zijn namelijk overtuigd dat wij een  Vergevingsgezinde God hebben Wiens Kracht en Macht dat van eender welke mens overstijgt. Naast slecht nieuws hebben wij namelijk Goed Nieuws mogen ontvangen door het Loon van zonde dat opgeheven is.

De koning die in het begin van onze jaartelling is opgehangen is slechts een knecht en onderkoning, die zich nooit gelijk gesteld heeft aan God, maar altijd gemeld dat zijn God hoger en machtiger is dan hij.

Behoud dezelfde mentaliteit die ook Christus Jezus had.+ Hoewel hij in Gods gedaante bestond,+ heeft hij niet eens de gedachte overwogen om te proberen aan God gelijk te zijn.+ (Filippenzen 2:5, 6)

28 Jullie hebben gehoord dat ik tegen jullie zei: “Ik ga weg en ik kom bij jullie terug.” Als jullie van mij hielden, zouden jullie blij zijn dat ik naar de Vader ga, want de Vader is groter dan ik.+(Johannes 14:28)

Die man van vlees en bloed, die de zoon van God is genoemd, zal uiteindelijk dat rijk waar hij koning mag van zijn, overdragen aan zijn hemelse Vader.

28 Als alles aan hem onderworpen is, dan zal ook de Zoon zelf zich onderwerpen aan degene die alle dingen aan hem onderwierp,+ zodat God alles zal zijn voor iedereen.+ (1 Korinthiërs 15:28)

Jezus gaf ook duidelijk te kennen dat de mensen moesten weten Wie de Macht en Kracht toebehoort. Ook de apostelen wisten maar al te goed dat ook al stond Jezus aan het hoofd van hun gemeenschap, dat hun leermeester ook onderworpen was aan de hemelse Vader, hun God en de God van Christus.

Maar ik wil dat jullie weten dat de Christus het hoofd is van elke man.+ En de man is het hoofd van de vrouw+ en God het hoofd van de Christus.+ (1 Korinthiërs 11:3)

Die God die Hoofd is van Jezus Christus is de Voorziener van alle leven.

Bij u is de bron van het leven,+

door uw licht kunnen wij licht zien.+ (Psalm 36:9)

Hij heeft de macht te laten bestaan maar ook te laten ophouden te bestaan. Al het goede komt van boven, doordat Hij Die niet veranderd, het toe laat tot ons te komen.

17 Elke goede gave en elk volmaakt geschenk komt van boven,+ van de Vader van de hemellichten,+ die niet verandert zoals schaduwen die zich verplaatsen.*+ (Jakobus 1:17)

‘Want ik ben Jehovah en ik verander niet.*+ Jullie zijn zonen van Jakob. Daarom zijn jullie nog niet aan je eind gekomen. (Maleachi 3:6)

Tot in je ouderdom blijf ik dezelfde,+

tot in je grijsheid blijf ik je steunen.

Ik zal je dragen, steunen en redden, net zoals voorheen.+ (Jesaja 46:4)

Wij moeten inzien dat zij die beweren dat God wel veranderd zou zijn en zelfs mens zou geworden zijn, valse leermeesters zijn, waarvan wij afstand moeten nemen, want wij moeten getrouw blijven aan het Woord van God. Bij Die God van Jezus en zijn apostelen is alle wijsheid te vinden.

13 Bij hem is wijsheid en macht.+

Van hem is raad en verstand.+ (Job 12:13)

Jehovah God, die er was vanaf het begin, maar zelf geen begin heeft, zal er zijn tot het einde der tijden, terwijl Hij daarvoor en daarna nog steeds zal zijn zoals Hij is.

‘Ik ben de Alfa en de Omega,’*+ zegt Jehovah* God, ‘hij die is en die was en die komt, de Almachtige.’+ (Openbaring 1:8)

Tegen Abraham en Jakob zoals aan vele anderen maakte Jehovah Zich kenbaar als de Almachtige.

17 Toen Abram 99 jaar oud was, verscheen Jehovah aan hem en zei tegen hem: ‘Ik ben God de Almachtige. Leef naar mijn wil* en gedraag je onberispelijk. (Genesis 17:1)

10 God zei tegen hem: ‘Je heet Jakob,+ maar je zult niet langer Jakob worden genoemd. Israël zal je naam worden.’ Vanaf toen noemde hij hem Israël.+ 11 God zei verder tegen hem: ‘Ik ben God de Almachtige.+ Wees vruchtbaar en word talrijk. Er zullen vele volken uit je voortkomen+ en koningen zullen van je afstammen.*+(Genesis 35:10, 11)

Niet enkel is die Almachtige God wijs in hart, maar heeft Hij ook alle macht zelfs in die mate dat niemand opgewassen is tegenover Hem.

Hij is wijs van hart en sterk in kracht.+

Wie kan hem trotseren en er heelhuids van afkomen?+ (Job 9:4)

20 Daniël zei:

‘Laat de naam van God geprezen worden, voor altijd en eeuwig,*

want alleen hij heeft wijsheid en macht.+ (Daniël 2:20)

Want iedereen zal te weten moeten komen dat Hij de Allermachtigste is.

11 U, Jehovah, bent groot,+ machtig+ en indrukwekkend, vol pracht en majesteit,*+ want alles in de hemel en op aarde is van u.+ Van u is het koninkrijk, o Jehovah.+ U bent als hoofd boven alles verheven. (1 Kronieken 29:11)

Onze Heer is groot en sterk in kracht,+

zijn verstand is niet te meten.+ (Psalm 147:5)

Het is door die Macht en Kracht dat Hij Die er was voor alle tijden en voor dat de mens zijn eerste stappen deed op aarde, dat alles tot ontstaan en in beweging kwam.

17 ‘Ach, Soevereine Heer Jehovah! U hebt de hemel en de aarde gemaakt door uw grote kracht+ en door uw uitgestrekte arm. Niets is te wonderbaar voor u. 18 U bent degene die loyale liefde toont voor duizenden, maar die de overtredingen van vaders aan* hun zonen na hen vergeldt.+ U bent de ware God, de grote en machtige, wiens naam Jehovah van de legermachten is. 19 Uw raad is indrukwekkend* en uw daden zijn machtig.+ Uw ogen zijn gericht op de wegen van alle mensen+ om aan iedereen te geven wat hij verdient op basis van zijn gedrag en daden.+ (Jeremia 32:17-19)

Ook al is Die Almachtige niet zichtbaar voor de mens en heeft HIj onzichtbare eigenschappen, konden Zijn profeten, waaronder Jezus Christus (die wel door iedereen kon gezien worden) Hem kenbaar maken en ons bewust maken van Zijn Wonderwerken. Al is God door de mens niet te zien kunnen wij, als wij uitkijken, wel al Zijn wonderwerken zien.

18 Hierop zei hij: ‘Laat me alstublieft uw glorie zien.’ 19 Maar hij zei: ‘Ik zal al mijn goedheid voor je langs laten gaan, en ik zal de naam van Jehovah+ in jouw aanwezigheid uitroepen. Ik zal gunst tonen aan wie ik wil en ik zal barmhartig zijn voor wie ik wil.’+20 Maar hij voegde eraan toe: ‘Mijn gezicht kun je niet zien, want geen mens kan mij zien en in leven blijven.’ (Exodus 33:18-20)

20 Zijn onzichtbare eigenschappen — zijn eeuwige kracht+ en Godheid+ — zijn namelijk vanaf de schepping van de wereld duidelijk te zien, omdat ze waar te nemen zijn in alles wat gemaakt is.+ Daarom hebben ze geen enkel excuus. (Romeinen 1:20)

Die God der goden en de heer der koningen heeft vele mysteries onthult  enheeft Zijn grote Naam aanzien verschaft, ook al hebben meermaals mensen Zijn Naam ontwijdt. Uiteindelijk zal iedereen Zijn grootsheid zien en weten Wie De “Ik Ben Die Ben” is, “het Zijn Opzichzelf”.

10 Maar Jehovah is echt God.

Hij is de levende God+ en de eeuwige Koning.+

Vanwege zijn verontwaardiging zal de aarde schudden,+

tegen zijn veroordeling is geen volk bestand. (Jeremia 10:10)

23 “Ik zal mijn grote naam beslist heiligen,+ die onder de volken is ontheiligd, die jullie onder hen hebben ontheiligd. En de volken zullen moeten weten dat ik Jehovah ben”,+ verklaart de Soevereine Heer Jehovah, “als ik voor hun ogen onder jullie word geheiligd.(Ezechiël 36:23)

13 U zult beslist opstaan en Sion barmhartig zijn,+

want het is tijd om haar uw gunst te tonen,+

de vastgestelde tijd is gekomen.+

14 Uw dienaren vinden vreugde in haar stenen+

en koesteren zelfs haar stof.+

15 De volken zullen ontzag hebben voor de naam van Jehovah,

alle koningen van de aarde voor uw majesteit.+ (Psalm 102:13-15)

23 Ik zal mij beslist grootmaken en mij heiligen en mij bekendmaken voor de ogen van veel volken. En ze zullen moeten weten dat ik Jehovah ben.” (Ezechiël 38:23)

Als wij nu bidden naar Jehovah, De Enige Ware God, of wij nu het modelgebed dat Jezus heeft gegeven of onze eigen woorden gebruiken, kunnen wij melding maken van onze hoogachting van Zijn Naam, Macht en Heerlijkheid. Heel de wereld zal trouwens gaan moeten beseffen dat de hemelen Gods heerlijkheid bekend maken.

19De hemel maakt de glorie van God bekend,+

het uitspansel verkondigt het werk van zijn handen.+ (Psalm 19:1)

Ze zongen het lied van Mozes,+ de slaaf van God, en het lied van het Lam:+

‘Groot en wonderbaarlijk zijn uw werken,+ Jehovah* God, Almachtige.+ Rechtvaardig en betrouwbaar zijn uw wegen,+ Koning van de eeuwigheid.+ (Openbaring 15:3)

Als afsluiting van onze gebeden kunnen wij het gezegde of het gevraagde bevestigen met het woordje “Amen” om onze hoop uit te drukken dat het zo zal wezen. De term “Amen” betekent namelijk ‘Zo zij het’ en is afkomstig van het Hebreeuwse grondwoord ʼaman, dat ‘trouw, betrouwbaar zijn’ betekent. ‘Amen’ werd gezegd als men instemde met een eed, gebed of uitspraak.

+

Voorgaande

Een gebed tot Onze Vader volgens Jezus

Een gebed voor een komend Koninkrijk

Gebed voor Dagelijks Brood

Gebed voor Vergeving

Commotie Nederlandstalige tekst van het Onze Vader

Bewustzijnde van beproevingen, vragen aan God om er van verlost te worden

Wonders gegeven vanaf oude tijden om God te leren kennen

Hoe leest u?: “Ik ben aan Abraham, Isaak en Jakob verschenen als God de Almachtige, maar met mijn naam JHWH ben Ik hun niet bekend geweest.”

Erkenning van Jehovah’s soevereiniteit

++

Aanvullende teksten

 1. Wie is God?
 2. Rond God de Allerhoogste
 3. De Schepper God wil gevonden worden
 4. De Bijbel 8: Gods Woord niet van mensen
 5. De Bijbel 9: Geheel nuttig
 6. Bijbel Woord van God tot lering en opvoeding
 7. De Bijbel haar relevatie over God
 8. Bijbelgezegden over God
 9. Een Drievoudige God of simpelweg een éénvoudige God
 10. Als je beseft dat God bestaat
 11. God versus goden
 12. Heilige Drievuldigheid of Drie-eenheid
 13. God is Één
 14. De gedachte van vandaag: “Geen stilte zodat iedereen zal weten dat er slechts één Allerhoogste Heerser is over de hele aarde” (17 februari)
 15. Geloof in slechts één God
 16. God boven alle goden
 17. Gedachte bij de Bijbellezing van 27 december: Elihu verklaart de majesteit van God
 18. Belangrijkheid van Gods Naam
 19. Jehovah wiens Naam Heilig is
 20. Hashem השם, Hebreeuws voor “de Naam”
 21. God heeft nooit Zijn Naam veranderd en zal deze ook niet veranderen
 22. Afstraling van Gods heerlijkheid
 23. God die Almachtige Geest die geen mens kan zien
 24. De Allerhoogste is het Opperwezen
 25. De Almachtige God der goden, groter dan en hoog verheven boven alle goden
 26. Fundamenten van geloof 3: De Persoonlijkheid van God
 27. Begrijpend Zingen: Psalm 8: Heerschappij mens en luister
 28. De zoeker naar God en wereldse schatten
 29. Kan men God zoeken en ervaren
 30. Is er een verbinding tussen God en mens?
 31. Ongelovige Thomassen, Jezus en zijn God
 32. De Weg naar God
 33. Geloof in God
 34. Geloof in dingen van God
 35. Enkele kernpunten van het Christelijk geloof
 36. Relatie met God
 37. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #2 Aanroepen van de Naam van God
 38. Onze hemelse Vader
 39. Recht en Innerlijke houding voor het bidden tot God
 40. Bidden een vorm van mediteren dat tijd vraagt
 41. God aanbidden
 42. In Naam van God
 43. God de Enige om te vereren
 44. Loven van God een vereiste
 45. Een woonplaats voor God
 46. Spreken tot onze Vader
 47. Onze Vader – Our Father
 48. Onze Vader – Modelgebed
 49. Heer, leer ons bidden #1 Onze Vader – die in de hemel zijt
 50. Heer, leer ons bidden #2 Gods Naam Geheiligd – een Komend Koninkrijk volgens Wil van God
 51. Heer, leer ons bidden #3 Dagelijks brood – vergeving van schuld
 52. Heer, leer ons bidden #4 Betreft verzoeking en verlossing van het kwade
 53. Aanvullende teksten rond het Onze Vader en Zijn Naam
 54. Redding, vertrouwen en actie in Jezus #4 Mogelijkheid te kennen en te weten
 55. Sterfelijkheid en onsterfelijkheid 6 Soevereine God
 56. Koninkrijk Gods
 57. Koninkrijk van God (Belgische Christadelphians)
 58. Koninkrijk van God (Jeshuaist focus)
 59. Koninkrijk van Christus en Koninkrijk van God
 60. Het hoofd van Jezus
 61. Christadelfiaanse geloofspunten #9 Jezus verheven tot de hemel als priesterlijke middelaar tussen God en mens
 62. Hersteld Paradijs
 63. Paradijselijk Koninkrijk
 64. Opdracht voor Christen
 65. Opdracht tot Getuigenis
 66. Uitvaren
 67. Verkondigen
 68. Prediking van het Koninkrijk

+++

Verder aanverwante teksten, waarvan sommige zeer misleidend zijn en ons dan ook verder op onze hoede zouden moeten stellen

Spijtig genoeg moeten wij, bij het zoeken naar aanverwante lectuur, vaststellen dat er zeer weinig schrijvers zijn die de almachtigheid van God willen tentoonspreiden. Heel wat geschriften die op het net te vinden zijn doen zelfs grote oneer aan de Allerhoogste, door te beweren dat God iets zou gedaan hebben waar Hij tegen is, en ingaat tegen vele dingen die Hij gezegd heeft, zodat er eigenlijk van Hem een leugenaar en ‘imposter’ of bedrieger wordt gemaakt.

 1. Mooi te horen hoe Jonathan Edwards besloot om voor Gods heerlijkheid te leven, ondanks “welke moeilijkheden ik ook tegenkom, hoe vaak en zo groots.” Ongeacht de kosten, ondanks de pijn, achtervolgde hij Gods eer. Zelfs als het vervolging of armoede betekende, werd zijn besluit genomen, zijn wil opgelost. Hij zou elke prijs betalen om de glorie van God te handhaven, ongeacht de ontberingen die hem wachtten. Vele christenen vandaag hebben geen oog voor de Enige Ware God bij “De heerlijkheid van God,”waarbij ze de voorkeur geven aan het volgen van een godheid voorgelegd door hun kerkgenootschap in plaats van aan de Ene Ware God van de Bijbel te houden.
 2. Nergens vertelt de Bijbel ons dat er één God in drie Personen is, zoals de auteur van “Hoe is God echt” zijn lezers wil doen geloven. Vreemd genoeg geeft hij zelf aan “God is eeuwig; Hij kan niet sterven. God weet ook alle dingen. Hij is almachtig. Hij is overal en Hij is heerlijk.” Dat terwijl hij gelooft dat Jezus, die een geboorte had en stierf (en dus niet eeuwig is) God zou zijn, ook al wist Jezus een heleboel dingen niet en gaf hij meermaals te kennen dat hij vele dingen niet kon doen omdat enkel God alles kan en de Macht en de Kracht heeft om zo te verwezenlijken.
 3. De Stem van de Vader
 4. In Jezus mag dan wel “de definitieve en volledige openbaring van God” gekomen zijn, maar dat mag mensen nog niet doen denken dat Jezus God zou zijn. Jezus wordt in het artikel “God zien” persoonlijk het beeld ‘van Gods hemelse majesteit’ genoemd. Maar wij kunnen enkel hopen dat de auteur en zijn lezers zich geen verkeerde god voor houden.
 5. Vreemd genoeg wordt er in “Geloof hechten aan geruchten betekent Gods redding van de laatste dagen verliezen” gesproken over geloof in God en misleiding, waarbij wij tegen een website aankijken waar meer dan één misleiding te vinden is, vooral als het gaat over De Ene Enige Ware God. Zij die “hebben herkend dat Almachtige God de wedergekeerde Heer Jezus is” zijn duidelijk in de val van een gosdienstgroep gevallen die niet de Ware God aanbidt maar Jezus (of wie weet zelfs een ander die ze ook Jezus noemen – zoals de Moon gelovigen doen) als een god tot zich hebben genomen.
 6. In “Gods woorden ‘Het wezen van Christus is gehoorzaamheid aan de wil van de hemelse Vader’ (Fragment I)” geeft de artikelschrijver duidelijk weer hoe zij niet begrijpt dat God een eeuwige, onzichtbare geest is. Maar erger is nog dat zij woorden in de mond van God legt die God nooit heeft uitgesproken, waardoor zij eigenlijk godsschennis verricht.
 7. Kerkgezang ‘Almachtige God, u bezit mijn hart’ | Prachtige muziek
 8. Dankzegging
 9. Het Aramese ‘Onze Vader’
 10. De heerlijkheid van God
 11. Erg genoeg moeten wij heden vaststellen dat zoals vermeld in De zonde en het verlies van de heerlijkheid van God nog heel wat mensen ver van de heerlijkheid van God zijn. De auteur van dat artikel laat ook zien dat hijeveneens in de val verstrikt is geraakt. Hij schrijft namelijk “In de kerk draait het vanzelfsprekend om ons geloof in God als Vader, Zoon en Geest.” waarbij hij zijn kerk en nog verscheidene andere denominaties bedoelt, welke zich een andere god hebben toegeeigend dan de God van de Bijbel, de God van Israël Die ook de God van Christus is. Daarom zou hij dus ook best kunnen Oefenen in het geloofsgesprek, met te beginnen de bijbel ter hand te nemen en te lezen wat daar in verteld wordt over God en Zijn gezondene.

3 thoughts on “Kracht en heerlijkheid behoren God toe

 1. Pingback: Gebed tot wie de Kracht en Koningsmacht toebehoort – Belgische Broeders In Christus

 2. Pingback: Bidden tot een Onzichtbare God | Broeders in Christus

 3. Pingback: Lofzang tot God de Allerhoogste Koning Die boven alle goden is | From guestwriters

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.