Judith: A Remarkable Heroine

The Book of Judith — considered canonical by Roman Catholics, Apocrypha Literature by Protestants, and non-canon by Jews, included in the Septuagint (Greek version of the Hebrew Bible) —tells the story of the ignominious defeat of the Assyrians, an army bent on world domination, by the hand of a beautiful Jewish widow named Judith who […]

Dit is het Land: Kapernaüm

Van de Horens van Hittim – een top op de weg van Nazareth naar Tiberias – voert een pad bergafwaarts in de richting van het meer van Genesareth of Galilea. Van dit pad heeft Jezus mogelijk gebruik gemaakt, wanneer hij op weg was naar Kapernaüm, over de oude verbindingsroute van Damascus naar Egypte. Zoals bekend […]

Oded Borowski his ‘Indiana Jones’ moment at Tell Halif

Oded Borowski in the summer of 1987 was with a team of the Lahav Research Project (LRP) conducting its seventh field season at the site of Tell Halif in southern Israel. At that time, they were conducting some experiments with ground penetrating radar (GPR), a new technology that had not yet been used for archaeological […]

Concerning the destruction of house of the people or a house of God

Renowned biblical scholar Richard Elliott Friedman, a professor of Jewish Studies at the University of Georgia and author of the best-selling book “Who Wrote the Bible?” says that there is not a word in Jeremiah 39 about the Solomon’s Temple in Jerusalem being destroyed Temple was destroyed when describing the capture of Jerusalem.  For him, […]

Tel Arad Temple

In the northeast Negev, southern Israel, (about 5 1/2 miles (9 km) east-northeast) can be found the ruins of one of the cities of the Canaanite king of ʿArad which were “utterly destroyed” by Israel’s armies. The city’s name appears on the Temple of Amon, al-Karnak, Egypt, in the triumphal inscription of Pharaoh Sheshonk I […]

Excavation of the great temple at Motza near Jerusalem

Shua Kisilevitz of Tel Aviv University and the Israel Antiquities Authority and Prof. Oded Lipschits of Tel Aviv University are leading the 2021 summer dig of the temple at Motza (alternatively spelled Moza) from the same period as the First Temple. Possibly also like Solomon’s temple, this one, a little over six kilometres from the […]

Effectief Bijbellezen: de Evangeliën: Het Evangelie van Matteüs

Evangelie van Matteüs Het Evangelie van Matteüs is, net als dat van Marcus, een van de drie synoptische Evangeliën. Bijna alle gebeurtenissen die we bij Marcus vinden, vinden we ook bij Matteüs. Maar Matteüs voegt er veel leer en gelijkenissen aan toe, die we bij Marcus niet vinden. Het bevat daarmee ca. 60 % meer […]

Jihad gedoe

Digital Téchnē schreef enkele jaren geleden in Trying to Make Sense of Jihad vs. McWorld Als ik dit hele jihad-gedoe goed begrijp – als een containerbegrip voor sektarische groeperingen die subnationale identiteiten proberen terug te winnen door politieke omwenteling en gewelddadig activisme – dan is het gemakkelijk te begrijpen hoe zij “in oorlog zijn met […]

Bestaat er iets als Christelijk fundamentalisme

Jazeker. Met de jaren zijn er heel wat fundamentalistische groeperingen geweest in het Christendom. Hiervan maakten sommigen zoveel schuldig als huidige groepen zoals, de Taliban en Boko Haram. De ergste Christen fundamentalisten kunnen wij vinden vanaf de 7° eeuw waarbij men vond dat men een zogenaamde rechtvaardige oorlog (bellum justum) uitvoerde omdat men tegen “boosaardige” […]

One of the most important Truths

Biblical or human truth People have to choose for which Truth they will want to go. Are they willing to clinch to Biblical Truth, gospel Truth or to what churches are presenting as a doctrinal truth? When looking at the present world, we can find lots of people who prefer to believe in not much […]

Deciphering Truth in Word and Concept – That we might see

A man testifying about the Truth The religious leaders had taken care that the Nazarene master teacher could be caught and led from Caiaphas to the hall of judgment (into the Praetorium). There Pilate went out unto them, and asked what accusation they could bring against this man of whom he had heard so many […]

Dit is het Land: De bron Charod

Charod of Harod De naam van de bron waarbij Gideon zich met zijn manschappen legerde, toen hij tegen de Midianieten ten strijde trok {#Ri 7:1 }. Misschien is het dezelfde bron die in {#1Sa 29:1 } “de fontein, die bij Jizreël is” heet. Bij de bron lag zeker een plaats met dezelfde naam, waaruit twee van Davids […]

Effectief Bijbellezen: Het evangelie van Marcus

Het evangelie van Marcus De eerste drie evangeliën vertonen zoveel overeenkomst dat ze ‘synoptisch’worden genoemd, van sun= samen en optomai= kijken naar. Je kunt ze inparallelle kolommen afdrukken en ze zo in één oogopslag vergelijken. Matteüs, Marcus en Lucas heten dan de ‘synoptici’. Het evangelie van Marcus werd ooit algemeen als het oudste beschouwd, vanwege […]

De doden – Waar zijn ze? 25 De Tweede Dood

In de hof van Eden werd de dood uitgesproken als straf voor de daar begane overtreding, en het gehele Adamische ras werd daarin betrokken. Dit was het ongelukkige resultaat van het eerste grote oordeel over ons ras. – Rom. 5:12,16. ” Daarom, gelijk door één mens de zonde in de wereld gekomen is, en door […]

The Dead — Where Are They? 25 The Second Death

The Second Death In the Garden of Eden, death was pronounced as the penalty for the transgression there committed, and the whole of the Adamic race was involved in it. This was the unfortunate result of the first great Judgment of our race. — Rom. 5:12,16. “ Wherefore, as by one man sin entered into […]

De doden – Waar zijn ze? 24 Verhalen, eerste dood en hemelen

Verhalen, eerste dood en hemelen Als mensen vragen wat er gebeurt na de dood (het heengaan of sterven) en waar de doden zijn, kunnen in God gelovende mensen alleen maar proberen een beeld te geven van wat de woorden in de Bijbel vertellen. Er zijn ook te veel mensen die zich christen noemen, maar veel […]

The Dead — Where Are They? 24 Stories, first death and heavens

When people ask what happens after death (the passing away) and where the dead are in god believing people can only try to give a picture of what the words in the Bible tell. There are also too many people who call themselves Christian, but do not believe many words of Christ and his heavenly […]

De doden – Waar zijn ze? 23 De rijke man en de bedelaar

De rijke man en de bedelaar Tenslotte wordt de superieure positie van de Farizeeën en schriftgeleerden (rijk in geestelijke dingen, gekleed in purper en fijn linnen, hun eigen schatting van hun gerechtigheid en hun hoop op een vorstelijke positie vertegenwoordigend, en elke dag rijkelijk getooid – Psalm 69:22; Rom. 11:9) staat in contrast met de […]

The Dead — Where Are They? 23 The Rich Man and The Beggar

The Rich Man and The Beggar Finally, the superior position of the Pharisees and scribes (rich in spiritual things, clothed in purple and fine linen, representing their own estimate of their righteousness and hopes of royalty, and faring sumptuously every day — Psalm 69:22; Rom. 11:9) is contrasted with the outcast, beggarly condition of the […]

De doden – Waar zijn ze? 22 De onrechtvaardige rentmeester

De onrechtvaardige rentmeester “1 En Hij zeide ook tot Zijn discipelen: Er was een zeker rijk man, die een rentmeester had, en men beschuldigde hem, dat hij zijn goederen verkwistte. 2 En Hij riep hem, en zeide tot hem: Hoe komt het, dat Ik dit van u hoor? Geef rekenschap van uw rentmeesterschap, want gij […]