De doden – Waar zijn ze? 16 Elia opgenomen in de hemel

Antwoordend op de vraag waar de doden zich bevinden, kijken wij verder in Bijbelse fragmenten die een verder licht kunnen werpen op de toestand van doden en ons meer kunnen vertellen waar die Bijbelse figuren uit de oudheid zich nu bevinden. Elia opgenomen in de hemel De vraag wordt soms gesteld, “Werd Elia niet ten […]

The Dead — Where Are They? 16 Elijah taken up to Heaven

Answering the question of where the dead are, we look further into Biblical fragments that can shed further light on the condition of the dead and tell us more about where those Biblical figures of antiquity are today. Elijah taken up to Heaven The question is sometimes asked, “Was not Elijah taken to heaven in […]

De doden – Waar zijn ze? 15 Mozes en Elia bij de Transfiguratie

Bij de vraag wat er gebeurd als wij dood gaan en waar zich al die doden bevinden kan men zich ook richten naar de in het verleden gestorven Bijbelse figuren.  Men kan dan nagaan wat er met hen gebeurd is en wat er verder over hen geschreven staat. Betreft de toestand van de doden bekeek […]

The Dead — Where Are They? 15 Moses and Elijah at the Transfiguration

In the question of what happens when we die and where all the dead are, one can also turn to the Biblical figures who died in the past. We can then find out what happened to them and what else is written about them. Regarding the state of the dead, our magazine in the 20th […]

De doden – Waar zijn ze? 14 De Geesten in de Gevangenis

Voortbordurend op de gestelde vraag waar de doden zouden kunnen zijn, kijken we verder naar enkele antwoorden die in 1909 in een van de tijdschriften voor Bijbelstudenten werden gegeven De geesten in de gevangenis “19 Zo ging hij ook heen en predikte tot de geesten in de gevangenis; 20 welke eens ongehoorzaam waren, toen eenmaal […]

The Dead — Where Are They? 14 The Spirits in Prison

Continuing on the posed question of where the dead people might be, we continue to look at some answers given in one of the Biblestudents magazines in 1909 The Spirits in Prison “19 By which also he went and preached unto the spirits in prison; 20 Which sometime were disobedient, when once the longsuffering of […]

De doden – Waar zijn ze? 13 De zielen onder het altaar

De zielen onder het altaar In Openbaring 6:9-11 wordt gezegd dat de zielen van de martelaren “onder het altaar” roepen, “Hoe lang, o Heer, heilig en waarachtig, oordeelt en wreekt Gij ons bloed niet over hen die op de aarde wonen?” Sommigen hebben dit zo opgevat dat de martelaren een bewust bestaan hadden tussen hun […]

The Dead — Where Are They? 13 The Souls Under the Altar

The Souls Under the Altar In Revelation 6:9-11 the souls of martyrs “under the altar” are said to cry, “How long, O Lord, holy and true, dost Thou not judge and avenge our blood on them that dwell on the earth?” Some have taken this to mean that the martyrs were enjoying a conscious existence […]

De doden – Waar zijn ze? 12 De dief aan het kruis

De dief aan het kruis In zijn stervensuur werd onze Verlosser verbonden met boosdoeners – “geteld met de overtreders.” (Jes. 53:12; Luk. 23:39-43.) Een van hen “tierde tegen Hem, zeggende: Indien Gij Christus zijt, verlos Uzelf en ons.” De ander was vriendelijker gezind. In plaats van tegen Jezus te vloeken, berispte hij de vloeker, terwijl […]

The Dead — Where Are They? 12 The Thief on the Cross

The Thief on the Cross In his dying hours our Redeemer was associated with malefactors — “numbered with the transgressors.” (Isa. 53:12; Luke 23:39-43.) One of these “railed on Him, saying, If Thou be Christ, save Thyself and us.” The other was more kindly disposed. Instead of railing against Jesus, he rebuked the railer, confessing […]

De doden – Waar zijn ze? 11 Afwezig van het lichaam, aanwezig bij de Heer

“Niettemin zijn wij vrijmoedig, en hebben liever, dat wij uit het lichaam weggaan, en bij de Here wonen.” (2Ko 5:8 Geneefse Bijbel) Deze woorden van de apostel (2Kor.5:8) zijn door sommigen beschouwd als voorstander van de gedachte dat de gelovigen bij hun dood in de tegenwoordigheid van de Heer worden binnengeleid. Maar de apostel zegt […]

The Dead — Where Are They? 11 Absent from the Body, Present with the Lord

“Absent from the Body, Present with the Lord” “Nevertheless, we are bold, and love rather to remove out of the body, and to dwell with the Lord.” (2Co 5:8 GenevaBible) These words of the Apostle (2 Cor. 5: 8) have been held by some to favour the thought that the faithful are ushered into the […]

De doden – Waar zijn ze? 10 Vertrek en wees met Christus

” Want ik ben benauwd tussen beide, verlangende losgemaakt te worden en bij Christus te zijn, hetwelk het beste is van allen.” (Php 1:23 Geneefse Bijbel) De uitdrukking in Filippenzen 1:23, van het vurig verlangen van de apostel om bij de Heer te zijn, heeft heel wat discussie veroorzaakt, en sommigen hebben moeilijkheden gevonden om […]

The Dead — Where Are They? 10 Depart and be with Christ

Depart and be with Christ “ For I am distressed between both, desiring to be loosed and to be with Christ, which is best of all.” (Php 1:23 GenevaBible) The expression in Phil. 1: 23, of the Apostle’s earnest desire to be with the Lord, has caused considerable discussion, and some have found difficulty in […]

De doden – Waar zijn ze? 9 De verrijzenis van de doden

De opstanding van de doden Het getuigenis van de Schrift betreffende de toestand van de doden is onderzocht, en men heeft gezien dat de doden slapen. De Schrift leert ons, dat het gehele geslacht ter dood veroordeeld is wegens de ene overtreding in de hof van Eden, maar dat er een verlossing is gekomen door […]

The Dead — Where Are They? 9 The Resurrection of the Dead

The Resurrection of the Dead The Scripture testimony concerning the state of the dead has been examined, and it has been seen that the dead are asleep. The Scriptures have been found to teach that the whole of the race has been condemned to death on account of the one transgression in the Garden of […]

De doden – Waar zijn ze? 8 De mens in Gods gelijkenis

De mens in Gods gelijkenis Waarin bestond de gelijkenis van de mens met zijn Maker? Wij zien dat het niet daarin lag dat de mens gegeven was “leven in zichzelf” te hebben. Dat was oorspronkelijk de eigenschap van Jehovah, alleen (Johannes 5:26), en werd door Hem aan de Zoon gegeven bij zijn opstanding. Het zal […]

The Dead — Where Are They? 8 Man in God’s likeness

Man In God’s Likeness Wherein consisted the likeness of the man to his Maker? We see that it was not in that man was given to have “life in himself.” That was originally the quality of Jehovah, solely (John 5: 26), and was given by Him to the Son at His resurrection. It is also […]

De doden – Waar zijn ze? 7 De mens werd een levende ziel

De mens werd een levende ziel “Dan formeert de ENE, God, de roodbloedige mens van stof uit de bloedrode grond en blaast in zijn neusgaten ademhaling van leven; zo wordt de roodbloedige mens tot lijf-en-ziel in leven.” (Ge 2:7 NB) Gen. 2:7, na de beschrijving van de vereniging van het lichaam en de levensadem, zegt […]

The Dead — Where Are They? 7 Man became a living soul

Man Became a Living Soul “And the LORD God formed man of the dust of the ground, and breathed into his nostrils the breath of life; and man became a living soul.” (Ge 2:7 AV) Gen. 2:7, after describing the uniting of the body and the breath of lives, states that the result of the […]