De naaste liefhebbend als zichzelf

Je moet je naaste liefhebben als jezelf. — Jak. 2:8. Jakobus voegde eraan toe: ‘Wanneer gij blijk blijft geven van begunstiging, begaat gij een zonde’ (Jak. 2:9). Liefde zal ons motiveren om discriminatie op basis van iemands opleiding, ras of maatschappelijke status te vermijden. Het is dus niet genoeg om onpartijdig te lijken, het moet echt […]

Agape or disinterested love

“Agape is disinterested love. It is a love in which the individual seeks not his own good, but the good of his neighbor (1 Cor. 10:24). Agape does not begin by discriminating between worthy and unworthy people, or any qualities people possess. With agape there is no place for making differences of colour or race. […]

Loving each other with deeds and in sincerity

We should love, not in word or with the tongue, but in deed and truth.​—1 John 3:18. Love based on right principles (a·gaʹpe) is a gift from Jehovah. He is its Source. (1 John 4:7) This kind of love is the highest form of love. While it can include affection and warmth, it is primarily identified by […]

S’aimer avec des actes et avec sincérité

Aimons, non pas en parole ni avec la langue, mais en action et vérité (1 Jean 3:18). L’amour basé sur de bons principes (en grec : agapê) est un don de Jéhovah. C’est lui qui en est la Source (1 Jean 4:7). L’agapê est la plus belle forme d’amour qui soit. Il contient des sentiments comme l’affection et […]

Om mekaar lief te hê met dade en opregtheid

Laat ons liefhê, nie met woorde of met die tong nie, maar met dade en in waarheid. — 1 Joh. 3:18. Jehovah is die Bron van liefde (1 Joh. 4:7). Die belangrikste soort liefde is gebaseer op goeie beginsels. In die Bybel word hierdie liefde beskryf deur die Griekse woord a·gaʹpe. Dit kan gevoelens van hartlikheid teenoor ander […]

Mit Taten und Aufrichtigkeit einander lieben

Lasst uns lieben, nicht mit Worten noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit (1. Joh. 3:18) Liebe, die auf rechten Grundsätzen beruht (agápē), ist ein Geschenk von Jehova und hat in ihm ihren Ursprung (1. Joh. 4:7). agápē ist die höchste Form der Liebe. Gemäß einem Nachschlagewerk ist sie „nur an Taten zu erkennen“. Sie […]

Elkaar liefhebben met daden en in oprechtheid

We moeten elkaar liefhebben — niet met woorden of met de mond, maar met daden en in oprechtheid. — 1 Joh. 3:18. Liefde gebaseerd op rechtvaardige principes (agape) is een geschenk van Jehovah. Hij is de Bron ervan (1 Joh. 4:7). Het is de meest verheven vorm van liefde. Het is een liefde die genegenheid en hartelijkheid kan omvatten, […]

Being comforted by the Most High and His family

In our life we, as a God-loving person, are best to trust God in His compassion and to merge with others who also believe in Him and want to entrust their lives to Him.

Getroost worden door de Allerhoogste en zijn familie

In ons leven zijn wij best als Godliefhebbende op God Zijn medeleven te vertrouwen en samen te gaan met anderen die ook in Hem geloven en hun leven aan Hem willen toevertrouwen.

Blinded crying blue murder having being made afraid by a bugaboo

In these times of peril some want to limit the freedom of speech. Even in the states where they are so proud of their so called liberties and freedom of speech. It are those people or groups who would like everybody else to have the same beliefs as they who should make us more aware […]

Verzoening en Broederschap 4 Deelgenoten in Christus

De oprichting van het ene lichaam was een direct gevolg van Jezus zijn dood. Het Griekse woord voor “fellowship,” “broederschap” of “gemeenschap“, koinonia, wordt gebruikt buiten het Nieuwe Testament om te verwijzen naar de gezamenlijke delen van een gemeenschappelijk eigendom van mensen. Wij zijn “in gemeenschap” met elkaar op grond van onze relatie tot een […]

Atonement And Fellowship 4/8

The creation of the one body was a direct result of Jesus his death. The Greek word for “fellowship“, koinonia, is used outside the New Testament to refer to peoples’ joint sharing of a common property. We are “in fellowship” with each other by reason of our relation to a greater whole in which we […]