Being comforted by the Most High and His family

In our life we, as a God-loving person, are best to trust God in His compassion and to merge with others who also believe in Him and want to entrust their lives to Him.

Getroost worden door de Allerhoogste en zijn familie

In ons leven zijn wij best als Godliefhebbende op God Zijn medeleven te vertrouwen en samen te gaan met anderen die ook in Hem geloven en hun leven aan Hem willen toevertrouwen.

Blinded crying blue murder having being made afraid by a bugaboo

In these times of peril some want to limit the freedom of speech. Even in the states where they are so proud of their so called liberties and freedom of speech. It are those people or groups who would like everybody else to have the same beliefs as they who should make us more aware […]

Verzoening en Broederschap 4 Deelgenoten in Christus

De oprichting van het ene lichaam was een direct gevolg van Jezus zijn dood. Het Griekse woord voor “fellowship,” “broederschap” of “gemeenschap“, koinonia, wordt gebruikt buiten het Nieuwe Testament om te verwijzen naar de gezamenlijke delen van een gemeenschappelijk eigendom van mensen. Wij zijn “in gemeenschap” met elkaar op grond van onze relatie tot een […]

Atonement And Fellowship 4/8

The creation of the one body was a direct result of Jesus his death. The Greek word for “fellowship“, koinonia, is used outside the New Testament to refer to peoples’ joint sharing of a common property. We are “in fellowship” with each other by reason of our relation to a greater whole in which we […]