Beoordeel elke prediker naar zijn prediking van het evangelie van uw redding

“”Ik smeek u zorgvuldig om elke prediker te oordelen, niet door zijn gaven, niet door zijn elocutionaire bevoegdheden, niet door zijn status in de maatschappij, niet door de respectabiliteit van zijn gemeente, niet door de bevalligheid van zijn kerk, maar deze – dat hij het Woord der waarheid predikt , het evangelie van uw redding? […]

Judge every preacher by his preaching the gospel of your salvation

“I beg you carefully to judge every preacher, not by his gifts, not by his elocutionary powers, not by his status in society, not by the respectability of his congregation, not by the prettiness of his church, but by this – does he preach the word of truth, the gospel of your salvation?” – Charles […]