De doden – Waar zijn ze? 12 De dief aan het kruis

De dief aan het kruis In zijn stervensuur werd onze Verlosser verbonden met boosdoeners – “geteld met de overtreders.” (Jes. 53:12; Luk. 23:39-43.) Een van hen “tierde tegen Hem, zeggende: Indien Gij Christus zijt, verlos Uzelf en ons.” De ander was vriendelijker gezind. In plaats van tegen Jezus te vloeken, berispte hij de vloeker, terwijl […]

The Dead — Where Are They? 12 The Thief on the Cross

The Thief on the Cross In his dying hours our Redeemer was associated with malefactors — “numbered with the transgressors.” (Isa. 53:12; Luke 23:39-43.) One of these “railed on Him, saying, If Thou be Christ, save Thyself and us.” The other was more kindly disposed. Instead of railing against Jesus, he rebuked the railer, confessing […]