Verzoening en Broederschap 8 Samenkomende deelgenoten

Het “Koninkrijk van God” is niet alleen een toekomstige politieke entiteit die zal opgericht worden op de aarde; de term verwijst ook naar alles waar God nu Koningschap over heeft. U kunt geen Koninkrijk hebben zonder een koning en zijn volk. Gods volk vormt Zijn Koninkrijk, hier en nu. Het is door braaf of gehoorzaam […]

Verzoening en Broederschap 4 Deelgenoten in Christus

De oprichting van het ene lichaam was een direct gevolg van Jezus zijn dood. Het Griekse woord voor “fellowship,” “broederschap” of “gemeenschap“, koinonia, wordt gebruikt buiten het Nieuwe Testament om te verwijzen naar de gezamenlijke delen van een gemeenschappelijk eigendom van mensen. Wij zijn “in gemeenschap” met elkaar op grond van onze relatie tot een […]

Atonement And Fellowship 8/8

The “Kingdom of God” is not only a future political entity to be established on earth; the term refers also to whatever God has Kingship over now. You can not have a Kingdom without having a king and his people. God’s people are His Kingdom, here and now.  It is by listening obediently to what […]

Atonement And Fellowship 4/8

The creation of the one body was a direct result of Jesus his death. The Greek word for “fellowship“, koinonia, is used outside the New Testament to refer to peoples’ joint sharing of a common property. We are “in fellowship” with each other by reason of our relation to a greater whole in which we […]