De doden – Waar zijn ze? 23 De rijke man en de bedelaar

De rijke man en de bedelaar Tenslotte wordt de superieure positie van de Farizeeën en schriftgeleerden (rijk in geestelijke dingen, gekleed in purper en fijn linnen, hun eigen schatting van hun gerechtigheid en hun hoop op een vorstelijke positie vertegenwoordigend, en elke dag rijkelijk getooid – Psalm 69:22; Rom. 11:9) staat in contrast met de […]

The Dead — Where Are They? 23 The Rich Man and The Beggar

The Rich Man and The Beggar Finally, the superior position of the Pharisees and scribes (rich in spiritual things, clothed in purple and fine linen, representing their own estimate of their righteousness and hopes of royalty, and faring sumptuously every day — Psalm 69:22; Rom. 11:9) is contrasted with the outcast, beggarly condition of the […]