Creator and Blogger God 8 A Blog of a Book 2 Holy One making Scriptures Holy

The Holy One making Scriptures Holy “for I [am] Jehovah your god, and you shall sanctify yourselves, and you shall be holy, for I [am] holy. neither shall you defile yourselves with any kind of swarming thing that swarms on the earth.” (Leviticus 11:44 MKJV) We do have to make ourselves holy for the Creator […]

Schepper en Blogger God 8 Een Blog van een Boek 2 Heilig Maker van de Geschriften

Inleiding In onze vorige artikelen kon u zien waarom wij er de nadruk op leggen waarom wij moeten uitkijken en geloven in de Maker van alle dingen. Meer nog durven wij zeggen dat wij niet enkel de Hand achter de Schepping moeten zien, maar dat wij ook in die Maker moeten geloven. Dat geloof dat […]

Missional hermeneutics 4/5

Recognising Message For us who study the Bible as believers, it is also important that we recognise the message Jesus delivered from God to his kinsmen, the Jews. But Jesus did not came only for them. He came to proclaim the Word of God for the whole world. He brought a call to repentance from […]

Missionaire hermeneutiek 4/5

De Boodschap herkennen Voor ons, die de Bijbel te bestuderen als gelovigen, is het ook belangrijk dat we de boodschap erkennen die Jezus overbracht van God aan zijn verwanten, de Joden. Maar Jezus kwam niet alleen voor hen. Hij kwam om het Woord van God te verkondigen voor de hele wereld. Hij bracht een oproep […]