Wie of wat Bijbelvorser

De intentie van een Bijbelvorser is te “vorsen” of op zoek te gaan naar zaken omtrent de Bijbel. Het is iemand die het fijne wil weten van de Bijbel, het Boek der boeken, dat aanschouwt wordt als zijnde de neerschrijving door wereldse mensen, die door God uitgekozen waren om Gods Woorden neer te tekenen voor de mensheid.

De Wens om op ontdekkingstocht te gaan

De Bijbelvorser, als Bijbelonderzoeker, wil de Bijbel volledig onderzoeken waarbij hij graag op landontdekking zou willen gaan naast het verifiëren van al de figuren die er in die Bijbel voorkomen. Hij wil die Bijbel in de grond onderzoeken, beproeven en verkennen. Niet enkel om deze zo maar te visiteren, er naar te kijken of naar om te zien. Het is een visser naar waarheden die zijn net in de wind wenst te steken, schouwen, ontschouwen en terwijl hij (of zij) in ogenschouw neemt al de dingen die hij tegen komt vergelijken met wat er de ronde doet. Hij wil zijn oog over dat uitgebreide Woord van God laten vallen en achter die schrifttekens de essentie zoeken van wat de schrijvers er mee wensten over te brengen.

Niet alleen belangrijk is de weg die je gaat.....

Niet alleen belangrijk is de weg die je gaat……. (Photo credit: Akbar Sim)

Met momenten is hij bereid om meerdere zaken op te delven, en tot op de nagel te onderzoeken. Hij wil alles wat onder zijn ogen komt na gaan, herzien, doorzien, uitmonsteren, afmeten, becijferen, opsporen en nasporen.

Voor hem is het een plezier iets op de nagel te onderzoeken en van alle zijden te gaan beschouwen. Hiervoor wil hij gerust horen, luisteren en wederhoren om alles goed te kunnen doorzoeken, doortasten. Daarvoor stelt hij zich bereid om zo veel mogelijk nazoekwerk te verrichten, na te lezen om zo te kunnen uitvorsen. Dit pluizen, napluizen, uitpluizen, doorpluizen maakt voor hem dat hij plezier kan scheppen in dat zoekwerk waarbij hij van geen ophouden weet om alles na te pluizen en overal rond te snuffelen. Het doorsnuffelen, snollen, doorneuzen, snorren maakt dat hij kan peilen en naar gegevens kan vissen, de kantjes kan aflopen en in alle hoekjes en gaten kan gaan zoeken. Soms moet hij daarvoor rond een zak heen draaien, in het blinde rondtasten of met een Diogeneslantaarn rondlopen om meerdere zaken in studie te nemen.

Door in studie te nemen hoopt hij inzicht te krijgen zelfs in tot soms onverstaanbaar lijkende dingen. Echter beseft hij wel dat men niet alles in zijn leven zal kunnen begrijpen of zal leren kennen. Kennis vraagt tijd en inzicht, maar in de eerste plaats, openstelling van geest en het vermijden van een vasthouden aan dogma‘s of opgedrongen wets- of geloofspunten. Er moet de bereidheid zijn om in alle vrijheid te gaan beschouwen, ontdaan van nominale en denominale regels.

Objectief onderzoeken

Vrij van vooringenomenheid moet de vorser in zijn onderzoek ook zo veel mogelijk neutraal willen blijven, ook al kan men niet altijd de volledige objectiviteit handhaven daar men steeds een product van zijn cultuur en omgeving is. Toch moet men zo veel mogelijk zich ontdoen van vroegere leerstellingen als men zijn zoektocht begint, maar zal men er toe komen tijdens het vele onderzoek om zich een gegeven op te bouwen waarop men kan gaan vertrouwen en dat ook als verder basis voor het volgende onderzoek kan gaan laten gelden. Alles wat men onderweg leert kennen moet men dan gaan toetsen aan het reeds gekende, men moet het dan gaan bepluizen, uitschiften, herschouwen en zich steeds zelf onder de ogen zien terwijl men verder de grond peilt en anderen aan de tand voelt en steeds iedereen en alles van hoofd tot de voeten meten, examineren, rechercheren, exploreren, requireren om zo te gaan censeren, recognosceren, revideren, controleren, verifiëren, sonderen en bij wijze fouilleren, scrutineren.

Zodra men lucht van iets krijgt moet men zijn voelhorens uitsteken en op verkenningsvlucht gaan. Men kan zo iets in de neus krijgen door iets te horen of door een of ander spoor te volgen. Om meer sporen te kunnen vinden moet men zijn oor te luisteren leggen en de actualiteit volgen. Onderzoekers hebben daar de taak om elkaar te stimuleren door mededeelzaam te zijn aan anderen. Niets mag zich alleen voor zich houden. Door te delen met anderen kan men gegevens uitwisselen en weer nieuwe of andere dingen ontdekken. Om die reden is het ook zo dat de hier aangebrachte dingen steeds mogen bevraagd en gecommentarieerd worden. Zo kunnen zoekenden elkaar helpen in de zoektocht en kan iedereen meehelpen om de ander op te bouwen en meer kennis te geven.

Baseren op Bronnenmateriaal

Bronnen kunnen door alle betrokken nagegaan worden en verder gekend gemaakt worden. Men kan iemand op iets uitsturen, om advies en consideratie zenden; op kondschap zenden of uitgaan en daarbij zich allerhande vragen stellen, bevragen, vereisen, raadplegen, zich beraden, maar ook advies vragen of inwinnen. Dat advies is een belangrijk iets dat niet onderschat mag worden. Hierbij moet men zich tot iemand keren, navraag doen naar iemand en iets, omhoren naar iets, rondluisteren.

Als Bijbelvorser moet men zich nederig opstellen om zich te laten onderrichten, poolshoogte van iets te nemen en zijn voelhorens uit te steken, met de durf om rond te vragen, rond te horen en zich daarbij te oriënteren terwijl men veelvuldig ondervraagt, onderhoort. Pas door anderen uit te vragen of uit te vorsen zal men bij het uithoren hem kunnen afpolsen of aan de pols voelen en zijn tong kunnen schrapen, ook al was het om de pier uit de neus te halen en zo tot het goede adres te komen.

Raden en gissen of iets uit de vingers zuigen kan er niet bij zijn, maar men moet wel raden naar wat er mogelijk zou kunnen zijn en durven de gordijnen open doen en zijn lichten opsteken om door de mist duidelijk heen te kunnen zien.

Een Grote Puzzel

Het leuke van het vorsen is dat men een heel puzzelwerk voor ogen krijgt waarbij men niet zo mar in het donker kan blijven rondtasten. Men zal alles moeten gaan ramen en puzzelen om dingen en personen te doorzien. Als men de personen en zaken in de kijker heeft zal men ze moeten evalueren en misschien zijn slag moeten slaan om alles te ordenen en beetje bij beetje alle legstukjes van de ‘zigzaw’ bij elkaar te doen passen. Men kan er zeker niet zo maar een slag naar slaan. Alles moet wel degelijk onderzocht worden en geverifieerd. Hiertoe kan men ook de hulp van anderen inroepen om mee gegevens aan te brengen en dan te corrigeren waar nodig. Dat aanpassen en rechtzetten kan wel eens nodig zijn en houdt in dat men nooit zeker mag zijn van een vast gegeven, daar de tijd ook steeds verder gaat en men rekening moet houden met de dag dagelijkse veranderingen in het leven. Hierdoor is het belangrijk dat elke geschiedkundige of vorser rekening houdt men de gewoonten van vroeger en deze gebruiken van handelingen en denkwijze steeds voor ogen houdt. Zo zal de Bijbelvorser in het bijzonder steeds rekening moeten houden met het in vroegere tijden gebezigde taalgebruik en levensgewoonten.

Zijn gezoek en gesnuffel zal klaarheid moeten brengen en zal moeten ondersteund worden door onderzoekswerken en geschiedkundige werken.voor zijn onderzoekingsreis zal de vorser na- of opzoekingswerken of naslagwerken ter harte moeten nemen. zonder deze is hij vandaag bijna verloren. De geschiedenis is al zodanig uitgebreid dat wij niet van alles op de hoogte kunnen zijn en zo kunnen onthouden en plaatsen. Hierom moeten wij wel beroep doen op grondige naslagwerken en ons verheugen van wat gevestigde encyclopedieën ons kunnen aanreiken.

Analyse

Uiteindelijk zal al het exploratiewerk en recherche tot ontleding moeten leiden en oplossingen moeten brengen voor de grondvraagstukken. Stellingen en theorema zullen beschouwd moeten worden en het schiftingswerk zal er voor moeten zorgen dat alle onzuiverheden weg gewerkt kunnen worden. Hierbij zou het fijn zijn als de vorser op sommige medezoekers kan rekenen en enkele ander speurneuzen in zijn entourage zou mogen vinden die alles mee onder ogen willen zien en bekritiseren. Want uiteindelijk zullen alle bevindingen in een vorm moeten gegoten worden om een samenhangend geheel te gaan vormen. Met een keurgenoot als vennoot kan men samen als observators zo veel trachten waar te nemen en klasseren en er voor zorgen dat men elkaar een toetssteen kan aanbieden. Aan de toetssteen proeft men het goud en als men draad heeft zal men het kluwen wel vinden.

In het besef dat gissen doet missen moet elke Bijbelvorser zich zodanig opstellen dat hij gefundeerd naar de waarheid wil zoeken op basis van concrete feiten die zo veel mogelijk gestaafd zullen kunnen worden. Steeds zal hij het waarderen als anderen mee op zoektocht zullen gaan zodat men geen einzelganger moet zijn en dat de onderzoeklust steeds verder aangewakkerd kan worden met de motivatie meer aan het licht te krijgen.

Spooronderzoek

WLANL - MicheleLovesArt - Van Gogh Museum - St...

WLANL – MicheleLovesArt – Van Gogh Museum – Still life with bible, 1885 (Photo credit: Wikipedia)

Het vorsen is daar om iets op het spoor te komen en om verder achter de waarheid te komen.

Indien u zich geroepen voelt om ook meer over de Bijbel te weten komen zal u hier steeds van gedachten mogen wisselen. Ook wens ik hier een bron voor te leggen van mogelijke wegen waar men dingen zou kunnen gaan ontdekken. Gebeurtenissen van het verleden en heden toe te lichten. Maar ook in het bijzonder te grasduinen in dat Woord van God, die 66 boeken die samen de canonieke Bijbel vormen en een licht of baken kunnen zijn, met daarnaast ook de andere heilige Geschriften en theologische werken.

Hierbij zal men als onderzoeker kritische opmerkingen niet uit de weg mogen gaan en kritisch al de in de wereld voorkomende teksten durven onder de loep nemen en verder toetsen. De Bijbel, als Boek in onze handen, zal hier dan wel als voorname toetssteen gebruikt worden want daarin ligt het enige dogmatische, als u wil, dat deze Bijbelvorser hier wel gelooft dat de Bijbel dat Woord van God is en dat er we degelijk een God bestaat. Dat is misschien het enige dat niet wetenschappelijk kan bewezen worden, terwijl al het andere steeds onomstotelijk zal kunnen bewezen of weerlegd worden.

Geruggensteund door een Groot Boek

De Bijbelvorser heeft niet de pretentie zich uit te geven als Bijbelgeleerde, maar zal zijn opzoekingswerk op de Bijbel berustend geloof verder zetten. Eveneens zal hij er trachten toe bij te dragen dat verspreiding van de bijbel kan plats grijpen en dat meer mensen tot het geloof in dat Bijbelse Woord mogen komen. Tevens zal hij er zijn steentje trachten bij toe te dragen dat meerdere mensen kennis van de inhoud van de bijbel zullen krijgen en tot geloof in de Ene Ware God zullen mogen krijgen.

Ook zal de Bijbelvorser gelijkgezinden opzoeken en er naar trachten als geloofsgenoten in gezelschap van leken regelmatig samen te komen om de Bijbel te lezen, er over te spreken en er dieper op in te gaan. Hier bij zal hij nooit bang zijn om de tekstkritiek op de Bijbel onder ogen te zien en hier over te debatteren op een kritische manier die de volgeling van Christus waard hoort te zijn.

Tot de Bijbel in betrekking staande geschriften en gebeurtenissen, Bijbelse aardrijkskunde en archeologie, studie van de Bijbel of Bijbelse theologie, studie van  Bijbels taalgebruik, oorsprong en inhoud der Bijbelse ideeën en de leer van de structuur van de Bijbel, zullen graag opgemerkt worden en hier verder op deze website besproken worden.

Wij wensen u veel plezier op onze gezamenlijke ontdekkingstocht.

2 thoughts on “Wie of wat Bijbelvorser

  1. Pingback: Graven in woorden, theorieën en artefacten « Bijbelvorser = Bible Researcher

  2. Pingback: Digging in words, theories and artefacts « Bijbelvorser = Bible Researcher

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.