Gebed voor Vergeving


vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaren vergeven

~ Mattheüs 6:12

Het lijkt een makkelijke tekst, maar zo simpel is deze niet. Want vergeven is niet iedereen gegeven. Ook kunnen ons verschrikkelijke dingen overkomen zijn, en dan is het helemaal niet makkelijk, om diegene die het kwaad over ons verricht heeft, te vergeven.

Het ‘vergeven’ waarvan hier sprake is kan ook letterlijk vertaald worden als ‘schulden kwijt schelden’. Jezus gaf aan dat als wij diegenen die ons geweld hadden aangedaan zouden vergeven, dat wij er dan op zouden kunnen rekenen dat God ons ook zal vergeven voor wat wij in ons leven fout hebben gedaan.

GIJ dan moet aldus bidden:+ ….

12 en vergeef* ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaars hebben vergeven.+

14 Want indien GIJ de mensen hun overtredingen vergeeft, zal UW hemelse Vader ook U vergeven;+ 15 maar als GIJ de mensen hun overtredingen niet vergeeft, zal UW Vader ook UW overtredingen niet vergeven.+ (Mattheüs 6:9a, 12, 14-15 Ref.B.)

Nadat Jezus gezegd had dat men in zijn leven moest omkeren en als kleine kinderen worden om het Koninkrijk te kunnen binnen gaan gaf hij ook te kennen aan Petrus dat het belangrijk was om te vergeven wanneer iemand had gezondigd tegen hem.

“21  Dán komt Petrus op hem af en zegt tot hem: heer, hoeveel maal mag mijn broeder tegen mij een zonde begaan en moet ik hem vergeven: tot zevenmaal? 22 Jezus zegt tot hem: ik zeg je: niet tot zevenmaal maar tot zeventig maal zeven.” (Mt 18:21-22 NB)

„Zevenenzeventig maal”, is in overeenstemming met Ge 4:24. Letterlijk: „zeventig maal zeven.”, waarmee bedoeld wordt ‘tot in de eeuwigheid’ of tot een oneindig veelvoud. Dus niet zo maar één keer maar meermaals.

“Inzicht bij een mens maakt hem lankmoedig,- het is zijn luister om voorbij te gaan aan een misstap.” (Spr 19:11 NB)

Zo vertelt ons het Oude Testament al, dat wij overheen die fouten horen te zien. Indien wij ons trouwens focussen op het kwaad dat ons aangedaan is, missen wij het goede.

In de vorige smeekbede vroegen wij om dagelijks brood. Daarbij moeten wij ook beseffen hoe Jehovah God dat is blijven geven aan Zijn Volk, ook al hadden zij meer dan eens misstappen gedaan.

“welnu, vreest niet, ik zal jullie en je kroost onderhouden! Zo troost hij hen en spreekt hij tot hun hart.” (Ge 50:21 NB)

In het leven is het niet altijd makkelijk om tegen iedereen vriendelijk te zijn; en nog moeilijker is het om over hun gebreken te zien, maar toch verlangt God van ons meer dan van een gewoon iemand. Ook ongelovigen doen goed. Er moet bij het goed doen van een gelovige meer zijn dan bij een ongelovige. Wij moeten heel goed beseffen dat God ons door Christus vrijelijk vergeven heeft.

“en weest jegens elkaar goedertieren, barmhartig en elkander begenadigend, zoals ook God in Christus u begenadigd heeft!” (Efe 4:32 NB)

Jezus raadde de mensen aan om als zij bidden dat met geloof te doen, zelfs in weze zodanig dat als je er om bidt je er van uit gaat dat het al zo zal zijn.

“24 daarom zeg ik u: alles waar ge om bidt en vraagt, vertrouwt erop dat ge het krijgt, en het zal uw deel zijn; 25 en wanneer ge staat te bidden, vergeeft het als ge iets tegen iemand hebt, opdat ook uw vader in de hemelen u uw misstappen vergeeft;” (Mr 11:24-25 NB)

Tijdens ons opgroeien komen wij wel met meerdere mensen in botsing. Sommigen kunnen ons ook werkelijk veel pijn bezorgen. Maar wij ook kunnen veel pijn aan anderen bezorgen. Zoals anderen in de fout kunnen gaan, gaan wij eveneens meermaals in de fout. O, zo dikwijls dragen wij met ons een hele last omdat wij iets tegen ene of andere hebben. Waar wij vroeger iemand graag hadden is die relatie soms verzuurd geraakt omdat wij bleven kijken naar dingen die fout gingen. Onze kijk op anderen is soms vergiftigd door onze hoogmoed, onze wil om niet tegemoet te komen aan de anderen of om toe te geven dat wij ook ergens fout waren.

Hoe dikwijls zien wij wel fouten bij een ander, maar herkennen onze eigen gebreken niet? Meermaals kunnen wij zien hoe de pot de ketel verwijt dat hij zwart ziet. Bij veel cafépraat horen wij heel wat roddels en kwaadsprekerij over anderen.  Zulke houdingen zijn niet in lijn met wat Jehovah God van ons verlangt. Nochtans komt het er op aan om Zijn Wil te doen en moeten wij daarvoor een inspanning doen.

Daarom is het ook niet slecht om in een gebed te vragen aan God dat hij je zou leren te vergeven en open te staan naar anderen.

Pesterijen hebben altijd al bestaan, al hoewel zij nu wel de spuigaten uitlopen. Zij zijn enkele van de vele dingen die mensen tegenover elkaar slecht kunnen doen voelen en zelfs verwijten en verwensingen kunnen opwekken. Vergiffenis opwekken valt heel wat moeilijker.

Bidden om vergeving te krijgen is in spe niet zo moeilijk, maar om dan nog te gaan zeggen dat wij zelf ook vergiffenis zouden moeten gaan geven, maakt het wat lastiger. Want als God ons enkel zou vergeven zoals wij mensen vergeven zullen velen van ons niet zo veel kans maken. Want er kunnen in het leven hele diepe wonden geslagen zijn waarbij het helen zeer langzaam en moeilijk verloopt. Maar door er voor te bidden kan het met tijd makkelijker verlopen.

Voor ons is het soms zo moeilijk om te vergeven omdat wij gebukt gaan onder de gevolgen van wat iemand ons vroeger heeft aangedaan. Dat kan van vernederen, kleineren, pesten, dingen ontnemen, tot veel ergere dingen gaan, zoals verkrachting, waardoor wij dan nog steeds de gevolgen ervan moeten ondergaan, ook al kan het jaren geleden zijn. Sommige ervaringen kunnen zo onaangenaam zijn dat wij ze moeilijk van ons af kunnen zetten. Vergeten zullen wij vele dingen zeker niet. Maar dat neemt niet weg dat wij ze niet met de tijd zouden kunnen gaan vergeven.

Als volgeling van Christus Jezus kennen wij de opdrachten die hij gegeven heeft, waaronder onze houding tegenover anderen valt. Met zijn modelgebedHet Onze Vader” laat Jezus ons woorden zeggen die wij ons eigen moeten maken en van ons een houding vragen die gelijkt op de houding die Jezus tegenover ons en de gehele mensheid heeft aangenomen. Hij heeft zich namelijk volledig overgegeven als een losprijs voor de zonden van alle mensen. Dat Zoenoffer moet ons alle dagen bij blijven. Het wordt ons niet gevraagd om aan een martelpaal te gaan hangen, maar wel om een nederige houding aan te nemen, eigen schuld te bekennen en anderen hun schuld te vergeven.

+

Voorgaande

Een gebed tot Onze Vader volgens Jezus

Een gebed voor een komend Koninkrijk

Gebed voor Dagelijks Brood

Volgende

Commotie Nederlandstalige tekst van het Onze Vader

Bewustzijnde van beproevingen, vragen aan God om er van verlost te worden

++

Aansluitende lectuur

 1. Zoenoffer
 2. Lam van God – offer gebracht ter verzoening
 3. Lijden bedekt door Zoenoffer
 4. Het Geschreven Woord: lossing
 5. De Falende mens #2 Vrije keuze
 6. De Bijbel haar relevatie over God
 7. Redding van zonde en ongerechtigheid
 8. Fundamenten van het Geloof: 7. Zonde. Overtreding van Gods wil
 9. Fundamenten van het Geloof 12 Verzoening met God door het offer van Christus
 10. Heer, leer ons bidden #3 Dagelijks brood – vergeving van schuld
 11. Heer, leer ons bidden #4 Betreft verzoeking en verlossing van het kwade
 12. Status Quo
 13. Vergeven
 14. Moeilijkheid om te vergeven
 15. Vergeving altijd mogelijk
 16. Een man die anderen niet kan vergeven
 17. Gevaar van bezoedeling
 18. Leidraad om een christen te zijn
 19. Geestelijke vorming tot heiligheid #3
 20. Een lovende ziel voor Hem die troost, geneest, vergeeft, verlost, gaven en recht geeft, rijk aan ontferming
 21. Doopsel en bloedvergieten ter vergeving
 22. Gebed van Franciscus van Assisië: Verzoek om een werktuig van God te mogen zijn
 23. Genoegdoening

+++

Verder aanverwante lectuur

 1. Als je een eerlijk mens wilt zijn, begin je dagelijks met gebed.
 2. Waar verwijst bidden zonder ophouden naar? Waarom zouden we bidden zonder ophouden?
 3. Vandaag
 4. ‘Als vergeven in Nederland wat meer normaal was, zou dat iedereen ten goede komen’
 5. Vandaag wordt de liefde bejubeld
 6. De ‘eeuwige zonde’ doorbreken
 7. Vergeef jezelf Voor alles dat je denkt te moeten (kunnen)
 8. Vergeven en vergeten
 9. Loslaten en verdergaan, hoe doe je dit?
 10. Preek zondag 20 september 2020 avonddienst
 11. Vergeving is de “geheime” formule bij onvervulde wensen
 12. Dit is wat God wil, kinderen en ouders die zich verzoenen. 
 13. Als je vergeeft..
 14. Vergeving
 15. Vijf jaar Vergeven is een werkwoord
 16. Overpeinzingen over vergeving
 17. Vergeven is een vereiste
 18. Mijn lievelingsmorgen
 19. Gebeden worden belemmerd.
 20. De 10 dieven van je energie, volgens de Dalai Lama
 21. Citaten in de Bijbel over nederigheid
 22. Kerst in een tijd vol excuses
 23. Biecht
 24. Die Hindernisse: Wat Jou Vordering Belemmer
 25. Wanneer iemand jou verwagtinge skend
 26. Gedrag beide: Vreemd en Lelik!
 27. Wees Genadig Teenoor Jouself
 28. Stille Moordenaar
 29. Vanself goed genoeg?
 30. Vergifnis
 31. Rokjagter, brandstigter en  selfdoodbomdraer: Ons gunsteling rigter!     
 32. Wat het God met ons uit te waai?
 33. Oeps! Foutjie. . .
 34. Ons Vader, laat ons u wil doen. 

One thought on “Gebed voor Vergeving

 1. Pingback: Bidden tot een Onzichtbare God | Broeders in Christus

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.