Dit is het Land: De bron Charod

Charod of Harod De naam van de bron waarbij Gideon zich met zijn manschappen legerde, toen hij tegen de Midianieten ten strijde trok {#Ri 7:1 }. Misschien is het dezelfde bron die in {#1Sa 29:1 } “de fontein, die bij Jizreël is” heet. Bij de bron lag zeker een plaats met dezelfde naam, waaruit twee van Davids […]

Effectief Bijbellezen: Het evangelie van Marcus

Het evangelie van Marcus De eerste drie evangeliën vertonen zoveel overeenkomst dat ze ‘synoptisch’worden genoemd, van sun= samen en optomai= kijken naar. Je kunt ze inparallelle kolommen afdrukken en ze zo in één oogopslag vergelijken. Matteüs, Marcus en Lucas heten dan de ‘synoptici’. Het evangelie van Marcus werd ooit algemeen als het oudste beschouwd, vanwege […]

De doden – Waar zijn ze? 26 Eeuwige Straf

In de vele voorgaande hoofdstukken hebben wij zo goed mogelijk een volledig antwoord trachten te geven op meerdere vragen van lezers over het sterven, de dood, de toestand van de doden, het al of niet naar de hemel, hel of vagevuur gaan na de dood, alsook over de Bijbelse leer betreft dood gaan en de […]

De doden – Waar zijn ze? 25 De Tweede Dood

In de hof van Eden werd de dood uitgesproken als straf voor de daar begane overtreding, en het gehele Adamische ras werd daarin betrokken. Dit was het ongelukkige resultaat van het eerste grote oordeel over ons ras. – Rom. 5:12,16. ” Daarom, gelijk door één mens de zonde in de wereld gekomen is, en door […]

The Dead — Where Are They? 25 The Second Death

The Second Death In the Garden of Eden, death was pronounced as the penalty for the transgression there committed, and the whole of the Adamic race was involved in it. This was the unfortunate result of the first great Judgment of our race. — Rom. 5:12,16. “ Wherefore, as by one man sin entered into […]

De doden – Waar zijn ze? 24 Verhalen, eerste dood en hemelen

Verhalen, eerste dood en hemelen Als mensen vragen wat er gebeurt na de dood (het heengaan of sterven) en waar de doden zijn, kunnen in God gelovende mensen alleen maar proberen een beeld te geven van wat de woorden in de Bijbel vertellen. Er zijn ook te veel mensen die zich christen noemen, maar veel […]

The Dead — Where Are They? 24 Stories, first death and heavens

When people ask what happens after death (the passing away) and where the dead are in god believing people can only try to give a picture of what the words in the Bible tell. There are also too many people who call themselves Christian, but do not believe many words of Christ and his heavenly […]

De doden – Waar zijn ze? 23 De rijke man en de bedelaar

De rijke man en de bedelaar Tenslotte wordt de superieure positie van de Farizeeën en schriftgeleerden (rijk in geestelijke dingen, gekleed in purper en fijn linnen, hun eigen schatting van hun gerechtigheid en hun hoop op een vorstelijke positie vertegenwoordigend, en elke dag rijkelijk getooid – Psalm 69:22; Rom. 11:9) staat in contrast met de […]

The Dead — Where Are They? 23 The Rich Man and The Beggar

The Rich Man and The Beggar Finally, the superior position of the Pharisees and scribes (rich in spiritual things, clothed in purple and fine linen, representing their own estimate of their righteousness and hopes of royalty, and faring sumptuously every day — Psalm 69:22; Rom. 11:9) is contrasted with the outcast, beggarly condition of the […]

De doden – Waar zijn ze? 22 De onrechtvaardige rentmeester

De onrechtvaardige rentmeester “1 En Hij zeide ook tot Zijn discipelen: Er was een zeker rijk man, die een rentmeester had, en men beschuldigde hem, dat hij zijn goederen verkwistte. 2 En Hij riep hem, en zeide tot hem: Hoe komt het, dat Ik dit van u hoor? Geef rekenschap van uw rentmeesterschap, want gij […]

The Dead — Where Are They? 22 The unjust steward

The unjust steward “1  And he said also unto his disciples, There was a certain rich man, which had a steward, and he was accused unto him, that he wasted his goods. 2 And he called him, and said unto him, How is it that I hear this of thee? Give an accounts of thy […]

De doden – Waar zijn ze? 21 De verloren zoon

Om een duidelijker beeld te krijgen van wat er na de dood met de mens gebeurd is het niet slecht om de achterliggende gedachte van de verscheidene gelijkenissen of parabels die Jezus vertelde onder ogen te nemen. Voorgaand keken wij al even naar de rijke man die in sheol (de hel of het graf) terecht […]

The Dead — Where Are They? 21 The Prodigal son

In order to get a clearer picture of what happens to people after death, it is not a bad idea to look at the background of the various parables that Jesus told. Previously we looked at the rich man who ended up in sheol (hell or the grave) and the beggar Lazarus who ended up […]

De doden – Waar zijn ze? 20 De weggedokenen of weggestokenen en Lazarus

Meerdere mensen vergeten dat verscheidene vertellingen en parabels in de bijbel niet letterlijk mogen genomen worden en dat zij een afspiegeling zijn of een les inhouden voor de mens. Hierbij worden er ook meerdere malen doden of mensen voorgesteld die verdoken of weggestoken kunnen zijn of zich in een buik of boezem bevinden van iets […]

The Dead — Where Are They? 20 Dives and Lazarus

Many people forget that several stories and parables in the Bible are not to be taken literally and that they are a reflection or a lesson for mankind. Several times, the dead or people are depicted who may be hidden or in the womb of something or someone else. There are also stories of torments […]

De doden – Waar zijn ze? 19 Lichaam, ziel en geest

In de Bijbel wordt er over mensen gesproken als zielen, levende wezens, waarbij men ook kon denken aan ziel en lichaam, en in dat geval het denken van individuen werd bekeken. Die gelovige zielen konden als kerkgangers de ‘ziel’ van de kerkgemeenschap vormen. Toch moest men beseffen dat als een ziel of mens stierf hiermee […]

The Dead — Where Are They? 19 Body, Soul and Spirit

In the Bible, people are spoken of as souls, living beings, in which case one could also think of soul and body as individuals. Those believing souls, as churchgoers, could form the ‘soul’ of the church community. Yet it had to be realised that when a soul or a person died, the Church did not […]

De doden – Waar zijn ze? 18 Koning Saul en de heks van Endor

Rond de 19e en het begin van de 20e eeuw waren er nog verschillende Bijbelstudenten en Bijbelonderzoekers die geloofden in gevallen engelen. Hieronder kijken we naar een visie of opvatting van een van de schrijvers in het bijbelstudentenblad of Biblestudents magazine The New Covenant Advocate, in zijn bespreking van het contact hebben met de doden. […]

The Dead — Where Are They? 18 King Saul and the Witch of Endor

Around the 19th and beginning of the 20th century there were still several Biblestudents and Bible researchers who believed in fallen angels. Underneath we look at a vision or view by one of the writers on calling the dead, in the Biblestudents magazine The New Covenant Advocate King Saul and the Witch of Endor In […]

De doden – Waar zijn ze? 17 Enoch Vertaald

Enoch Vertaald “Door het geloof werd Henoch vertaald opdat hij de dood niet zou zien; en hij werd niet gevonden omdat God hem had vertaald.” “En Henoch wandelde met God; en hij werd niet gevonden, want God nam hem.” – Heb. 11:5; Gen. 5:22. Niets in deze teksten zegt dat Henoch naar de hemel werd […]