Bijbel op de eerste plaats #3/3

Na een Meester leraar menselijke geleerden?

Menselijke woorden

Archeoloog Sir Charles Marston in zijn boek ‘The Bible Is True’  (‘De Bijbel is waar’) zei dat we te snel zijn “zonder morren veel van de speculaties van de moderne schrijvers te accepteren”, die een aanval doen op de integriteit van de Bijbel. Dit is nog steeds geldig. Het zou dwaas zijn, zo niet fataal, om Gods wijsheid te negeren en om af te gaan op de zogenaamde wijsheid van mensen. De mate waarin je de vele Bijbelse geschriften een echte invloed laat zijn in het begeleiden van je acties en het vormen van je overtuigingen, zal sterk verminderd worden als u het die woorden gewoon als de woorden van mensen bekijkt, in plaats van het Woord van God.

Wij moeten er van overtuigd zijn dat de schrijvers die voor optekening in de Heilige Schrift verantwoordelijk zijn, die optekeningen uit hun eigen denken deden maar in opdracht van God en door Hem geïnspireerd. De apostelen vroegen hun volgelingen aan te nemen dat ook hun woorden niet als enkel woorden van mensen zouden worden aanschouwd, maar als optekeningen in opdracht van God. Door hun woorden als dusdanig te aanvaarden zouden ook deze krachtdadig in ons kunnen werken.

“En daarom brengen ook wij God niet aflatend dank, omdat gij, toen u het woord van God van ons hoorde het niet hebt ontvangen als een woord van mensen maar als, wat het waarlijk is, een woord van God, dat ook werkt in u die gelooft.” (1 Thessalonicen 2:13 NB)

Mensen zouden beter af zijn om wat meer tijd te besteden om de bewijzen op te merken dat de Bijbel  zich beroept “door God geïnspireerd” te zijn en deze in overweging te nemen.  In plaats van zich alleen maar toe te leggen op het lezen van vele theologische, geestelijke of christelijke tijdschriften of boeken, zouden ze beter ook meer rekening houden met wat er werkelijk te lezen valt in het Echte Boek der boeken, de Bijbel.

Kijkend naar alle werken over het christendom en het geloof moeten we van mening zijn dat ze altijd producten zijn van vele geesten en vele generaties.

Eerlijk onderzoekswerk

We zijn dank verschuldigd, bijvoorbeeld, om eerlijk studiemateriaal dat ons heeft geholpen om de oorspronkelijke tekst van de Bijbel te identificeren. Het is duidelijk dat kleine foutjes  in de tekst van de Bijbel konden kruipen als deze gekopieerd werd door de eeuwen heen. Onthoud echter: Er is een groot verschil tussen het besef dat kleine foutjes in kopieën van de Bijbeltekst geslopen zijn en het ontslag van de hele Bijbel als een menselijk verzinsel.

Het is duidelijk dat ook de werken van vele oprechte menselijke wetenschappers ons kunnen helpen om de Bijbel te bestuderen. Concordanties zijn buiten kijf van onbetwistbare waarde voor de studie van Gods Woord.

Ook heel belangrijk is het om een ​​aantal woordenboeken bij de hand te hebben, zodat als je studeert en je woorden tegenkomt (in een bijbel vertaling) die u niet begrijpt of waarvan u twijfelt over de betekenis, het woordenboek u zal helpen de letterlijke betekenis van elk woord van de tekst, dat je leest, zal helpen begrijpen.

God maakt ook nog steeds gebruik van mensen om Zijn woord aan hen over te leveren. Er kunnen vele schrijvers gevonden worden die bereid zijn om Gods Woord te laten schijnen in heerlijkheid. God levert nog steeds Zijn Woord af aan de mens. De menselijke geest hoort en begrijpt het woord van God, en kan dan nog een andere groep van mensen door verduidelijking dat woord doen begrijpen. Zo kunnen wij anderen hun menselijke geest het Woord laten ontvangen en dat verkregen Woord weer laten uitgaan van die menselijke monden en weer anderen het te laten horen en te begrijpen. Dat is de besproken evangelisatie.

Echte wetenschappers proberen om zin te geven aan wat ze lezen en horen. We kunnen alleen maar hopen dat God degenen die echt de waarheid over God willen ontdekken, de mogelijkheid zal geven om te zien wie wie is en wat er gebeurd is in het verleden en nog zal gebeuren in de toekomst.

Berisping

Zoals de Bijbel nuttig is tot lering, om te weerleggen of te overtuigen moeten we onze oren en ogen de kost geven voor dat bewijs welk het Woord van God geeft. Alleen door het in de handen van Jehovah God geven van onszelf, Zijn Woord te accepteren voor correctie, kunnen we onze fouten corrigeren zodat de richting van ons leven opnieuw juist gezet kan worden en wij getraind zullen worden in het doen wat juist is.

De studie van de Bijbel kan ons het bewijs van de dingen die gebeuren geven. Het moet door het bestuderen van dat Woord van God ons het vertrouwen geven in de dingen waarvoor we onze hoop op stellen. Het betekent dat wij zeker zullen kunnen worden van bepaalde dingen die we niet kunnen zien.

Laten wij de instructies volgen ​​in de gerechtigheid en deze discipline die in de rechtvaardigheid is delen, elkaar op de hoogte brengend van onze bevindingen, maar altijd door deze te bewijzen aan de hand van het Woord van God.

Betrouwbaarheid

Er is niets of niemand in deze wereld betrouwbaarder dan God of Zijn Woord. U kunt te allen tijde vertrouwen op Hem, elke dag en u zult er geen spijt van hebben. De Heilige Schrift toont aan dat God een God van Zijn woord is en nooit liegt of bedriegt.

“In-goed en rechtúit is de ÉNE {Goed en oprecht is Jehovah}, –daarom onderwijst hij zóndaars óp de wég.” (Psalmen 25:8 NB)
“Maar Jezus zegt tot hem: wat noem je mij goed?- niemand is goed, behalve één: God;” (Markus 10:18 NB)

“niet een man is God dat hij zou liegen, een mensenzoon die spijt krijgt: híj heeft iets gezegd en zou het niet doen?- gesproken en zal niet gestand doen?-” (Numeri 23:19 NB)

Gods Woord is het enige perfecte woord in de wereld. We kunnen best Hem het meest vertrouwen. Dus wanneer je mensen hoort praten over geloof zaken of de Bijbel, neem dan je Bijbel  en vergelijk dat wat ze zeggen met wat er in de Heilige Schrift geschreven staat.

Om te herinneren

“Gedenkt de eerste dingen van eeuwigheid af,- want ík ben uw Godheid en anders geen, God, en er is niemand zoals ik,” (Jesaja 46:9 NB)

“Dit alles is bij wijze van voorbeeld hun overkomen, en opgeschreven als een waarschuwing voor ons, op wie de einden der eeuwigheden afkomen.” (1 Corinthiërs 10:11 NB)

“Want nooit is profetie door de wil van een mens tot ons gericht, nee, door heilige geestesadem gedragen hebben mensen gesproken namens God.” (2 Petrus 1:21 NB)

“26 Want kijkt eens naar uw roeping, broeders-en-zusters: niet vele wijzen naar het vlees, niet vele machtigen, niet vele welgeborenen, 27 maar al wat in de wereld dwaas is heeft God uitverkoren opdat hij al wat sterk is zou beschamen, 28 en al wat arm-geboren is in de wereld en al wat verachtelijk is heeft God uitverkoren,- al wat niets is opdat hij al wat iets is zou kunnen aanklagen, 29 zodat alle vlees niet meer zal roemen voor het aanschijn van God. 30 Nee, uit hem zijt ge één met Christus Jezus, die ons van Godswege tot wijsheid is geworden, gerechtigheid ook, en heiliging, en verlossing, 31 opdat, zoals geschreven staat: ‘iemand die roemt, moet roemen in de Heer’. {#Jer 9:22-23}” (1 Corinthiërs 1:26-31 NB)

“En dit ís het eeuwige leven: dat zij ú kennen, de eeuwige, waarachtige God, én hem die gij gezonden hebt,- Jezus de Christus.” (Johannes 17:3 NB)

“6 Wezen moeten deze woorden die ik je heden gebied, op je hart! 7 Herhalen zul je ze voor je zonen-en-dochters en over ze spreken,- als je zit in je huis en als je gaat over de weg, als je je neerlegt en als je opstaat!” (Deuteronomium 6:6-7 NB)

“verdorren zal gras, verwelken een bloem,- maar het woord van onze God houdt stand in eeuwigheid! ••” (Jesaja 40:8 NB)

“Daarom: weest niet onnadenkend maar verstaat wat de wil van de Heer is.” (Efeziërs 5:17 NB)

“6 (12:7) Woorden van de ENE zijn woorden glaszuiver, zilver gesmolten in een sméltkroes in de áarde, –gelóuterd zévenmáal. 7 (12:8) Gij, ÉNE, wilt hen bewáken, –zult ons hóeden voor dit geslácht, voor éeuwig;” (Psalmen 12:6-7 NB)

+

Engelse versie / English version:  Bible in the first place #3/3

Voorgaand: Bijbel op de eerste plaats #2/3

++

Lees ook:

 1. De kunst van het neerschrijven
 2. Woord van God
 3. Het schrijven van de Pentateuch
 4. Mondelinge of schriftelijke overlevering en aantal auteurs
 5. Kroniekschrijvers en profeten #1 Boeken van het Oude Testament
 6. Bijbelse chronologie
 7. Boek der boeken de Bijbel
 8. De Bijbel of Heilige Schrift
 9. Wat te vinden in de Bijbel
 10. Kennis en wijsheid door een Oud Boek
 11. Fundament in de Schrift
 12. Rond de Bijbel
 13. Rond God de Allerhoogste
 14. De Bijbel als instructieboek
 15. De Bijbel onze Gids
 16. De Bijbel als Gids
 17. Belangrijkheid van de Heilige Schrift
 18. Reden voor het lezen van de Heilige Schrift
 19. Het belang van het lezen van de Schrift
 20. Nut van het lezen van de Bijbel
 21. Verandering door de Bijbel
 22. Het oog gericht houden
 23. Een Nieuwjaar met een Oud Boek
 24. Dagen en jaren die voorbij gaan maar het Woord blijft bestaan
 25. Oude spreekwijzen kennen om de Bijbel te begrijpen
 26. Vele kerken
 27. Het grote ideaal van deze tijd
 28. Bijbelstudie
 29. Doelstelling van Bijbelstudenten
 30. Volharding en Bijbelstudenten
 31. Verkondigen

18 thoughts on “Bijbel op de eerste plaats #3/3

 1. Pingback: Bible in the first place #3/3 « Bijbelvorser = Bible Researcher

 2. Pingback: Bijbel Woord afkomstig van God « Bijbelvorser = Bible Researcher

 3. Pingback: Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #5 Meditatie en transformatie « Christadelphians : Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 4. Pingback: Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #6 Woorden tot voedsel en communicatie « Christadelphians : Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 5. Pingback: Eeuwigblijvend Woord dat alles vertelt | Broeders in Christus

 6. Pingback: Ewige woord dat alles vertel | Broeders in Christus

 7. Pingback: Geïnspireerd Woord | Broeders in Christus

 8. Pingback: Ongelezen bestseller | Broeders in Christus

 9. Pingback: Schepper en Blogger God 10 Een Blog van een Boek 4 Luisteren naar Blogger | Bijbelvorser = Bible Researcher

 10. Pingback: Wonder van voorzienigheid | Broeders in Christus

 11. Pingback: Blog van God opgetekend in een Boek | Bijbelvorser = Bible Researcher

 12. Pingback: Evangelisatie en open karakter – Jeshua-ists

 13. Pingback: Waar de waarheid te leren | Broeders in Christus

 14. Pingback: Taal van de Bijbel onder ogen zien | Broeders in Christus

 15. Pingback: Maar de wijsheid waar moet je haar zoeken? #2 Wat is wijsheid? | Broeders in Christus

 16. Pingback: Wil je geacht worden dicht bij God te zijn? – Questiontime – Vragenuurtje

 17. Pingback: Onthullende boeken – Some View on the World

 18. Pingback: Schepper, opdrachtgever, verwezenlijker en Hoofdgids voorziener van het Boek der boeken de Bijbel – Some View on the World

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.