Blog van God opgetekend in een Boek

Blog van God in drukvorm

Stem van God in Boek der boeken voor iedereen beschikbaar.


Gods Woord tot de mens

“heeft ooit een gemeenschap de stem van God horen spreken vanuit het vuur zoals jíj hebt gehoord, en bleef hij in leven?” (Deuteronomium 4:33 NB)

“Vanuit de hemelen heeft hij zijn stem doen horen om je terecht te wijzen,- op de aarde heeft hij je zijn grote vuur doen zien en zijn woorden heb je gehoord vanuit het vuur.” (Deuteronomium 4:36 NB)

“De ENE zond zijn hand uit en liet die mijn mond aanraken; de ENE zei tot mij: zie, ik heb je mijn woorden in de mond gegeven;” (Jeremia 1:9 NB)

“11  DIE-ER-ZAL-ZIJN zegt tot hem: wie heeft er een mond gezet aan de roodbloedige mens, of wíe maakt stom of doof of helderziend of blind?- niet ik, DIE-ER-ZAL-ZIJN?- 12  welnu, gá! Ik zal zijn met je mond en je leren wat je zult verwoorden!” (Exodus 4:11-12 NB)

“Want nooit is profetie door de wil van een mens tot ons gericht, nee, door heilige geestesadem gedragen hebben mensen gesproken namens God.” (2 Petrus 1:21 NB)

“9  Gedenkt de eerste dingen van eeuwigheid af,- want ík ben uw Godheid en anders geen, God, en er is niemand zoals ik, 10  die sinds den beginne het einde al meldt, sinds de oertijd al wat nog niet is gedaan,- die zegt: mijn raadsbesluit houdt stand, al wat mij behaagt zal ik doen!-” (Jesaja 46:9-10 NB)

“12  Maar allen ook die vroom willen leven in Christus Jezus zullen vervolgd worden. 13  Boosaardige mensen en zwendelaars zullen van kwaad tot erger gaan: ze misleiden en worden misleid. 14  Maar jij, blijf bij wat je geleerd hebt en waarin je bent gaan geloven, wetend van welke mensen je het hebt geleerd, 15  en omdat je van kindsbeen af weet hebt van heilige geschriften die de kracht in zich hebben om jou wijsheid te schenken tot redding door het geloof in Christus Jezus. 16  Alle schriftwoord is van God doorademd en nuttig tot onderrichting, tot weerlegging, tot verbetering, tot de opvoeding in gerechtigheid, 17  opdat de mens van God volkomen zal zijn, voor alle goed werk volledig toegerust.” (2 Timotheüs 3:12-17 NB)

“een profeet zal ik voor hen doen opstaan uit de kring van hun broeders, zoals jij; geven zal ik mijn uitspraken in zíjn mond, spreken zal hij dan tot hen al wat ik hem zal gebieden.” (Deuteronomium 18:18 NB)

“Hij is het die in de volksvergadering in de woestijn was met de engel die op de berg Sinaï tot hem sprak en met onze vaderen, die levenwekkende woorden ontving om aan ons te geven.” (Handelingen 7:38 NB)

“gelóóf je niet dat ik één ben met de Vader en dat de Vader één met mij is?- de dingen die ík u zeg spreek ik niet vanuit mijzelf: de Vader woont in mij en doet zijn werken!-” (Johannes 14:10 NB)

“maar als ik ze doe, zelfs als ge mij niet gelooft, gelooft dan de werken, opdat ge erkent en herkent dat de Vader één is met mij en ik één ben met de Vader!” (Johannes 10:38 NB)

“Want zo heeft gezegd mijn Heer, de ENE, de Heilige van Israël: in bekering en berusting ligt uw behoud, in stilheid en vertrouwen is uw kracht gelegen,- maar ge hebt niet gewild;” (Jesaja 30:15 NB)

“12  Ik, ik ben het die u troost; wie ben jij dat je vreest voor een sterveling die doodgaat, voor een mensenzoon, hooi dat wordt prijsgegeven, 13  en dat je vergeet de ENE, je maker, die de hemelen uitspreidt en de aarde grondvest, en dat je voortdurend verschrikt bent, heel de dag, gezien de gramschap van de verdrukker alsof hij macht heeft te verderven? En waar is nu de gramschap van de verdrukker?” (Jesaja 51:12-13 NB)

“vreest niet voor hen die het lichaam doden, maar de ziel niet vermogen te doden; maar vreest eerder Hem die bij machte is én ziel én lichaam om te brengen in de hel;” (Mattheüs 10:28 NB)

“7  verdorren zal gras, verwelken een bloem wanneer de adem van de ENE erover heeft gewaaid; voorwaar, gras is de gemeente!- 8  verdorren zal gras, verwelken een bloem,- maar het woord van onze God houdt stand in eeuwigheid! ••” (Jesaja 40:7-8 NB)

“zó zal mijn woord zijn dat wegtrekt uit mijn mond: het keert niet ledig tot mij terug,- dan nadat het gedaan heeft wat mij behaagt en heeft doen lukken waarvoor ik het uitzond.” (Jesaja 55:11 NB)

“Mij aangaande, dit is mijn verbond met hen, heeft de ENE gezegd, mijn geestesadem die over je is en mijn woorden die ik je in de mond heb gelegd,- zullen niet wijken uit jouw mond, de mond van je zaad en de mond van het zaad van jouw zaad, heeft de ENE gezegd, van nu aan en tot in eeuwigheid! ••” (Jesaja 59:21 NB)

“want zeker is het, zeg ik u, totdat de hemel voorbijgaat en de aarde, zal er niet één jota of één haaltje uit de Wet voorbijgaan, totdat alles zal zijn geschied;” (Mattheüs 5:18 NB)

“de hemel en de aarde,- dat zal voorbijgaan, maar mijn woorden gaan geenszins voorbij;” (Mattheüs 24:35 NB)

“maar gemakkelijker is het dat hemel en aarde voorbijgaan dan dat van de Wet één haaltje vervalt:” (Lukas 16:17 NB)

*

File:Biblie wiele.JPG

Bijbels in meerdere talen – Bijbelverzameling van de Zurichse Predigerkirche.

English version: God’s Blog recorded in a Book

Version Français: Blog de ​​Dieu consignées dans un livre

Deutsche Version: Blog Gottes aufgezeichnet in einem Buch

++

Vindt ook:

 1. Bijbel Woord afkomstig van God
 2. Heilige Schrift Woord van God
 3. Belangrijkheid van de Heilige Schrift
 4. Het belang van het lezen van de Schrift
 5. Nut van het lezen van de Bijbel
 6. De Bijbel als instructieboek
 7. De Bijbel als Gids
 8. De Bijbel onze Gids
 9. Schepper en Blogger God 1 Leegte en Beweging
 10. Schepper en Blogger God 2 Beeld en gelijkenis
 11. Schepper en Blogger God 3 Les en oplossing
 12. Schepper en Blogger God 4 Verklarende Stem
 13. Schepper en Blogger God 5 Te Vertellen zaken
 14. Schepper en Blogger God 6 Voor Zijn volk
 15. Schepper en Blogger God 7 Een Blog van een Boek 1 De Blogger geloven
 16. Schepper en Blogger God 8 Een Blog van een Boek 2 Heilig Maker van de Geschriften
 17. Schepper en Blogger God 9 Een Blog van een Boek 3 Over Profetie
 18. Schepper en Blogger God 10 Een Blog van een Boek 4 Luisteren naar Blogger
 19. Schepper en Blogger God 11 Het Oude en Nieuwe Blog 1 Gericht op één mens
 20. Schepper en Blogger God 12 Het Oude en Nieuwe Blog 2 Blog voor elke dag
 21. Absolute Basics voor het lezen van de Bijbel
 22. Voorschriften ons gegeven
 23. Bijbel op de eerste plaats #1/3
 24. Bijbel op de eerste plaats #2/3
 25. Bijbel op de eerste plaats #3/3
 26. Hermeneutiek om uit te dragen #1 Verslaggevers
 27. Kroniekschrijvers en profeten #1 Boeken van het Oude Testament
 28. Kroniekschrijvers en profeten #2 De Wet
 29. Mondelinge of schriftelijke overlevering en aantal auteurs
 30. Dagen en jaren die voorbij gaan maar het Woord blijft bestaan
 31. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #4 Stem in het Schrift
 32. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #5 Meditatie en transformatie
 33. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #6 Woorden tot voedsel en communicatie
 34. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #4 Vergankelijkheid #3 Behaging in Volhouding
 35. Het oog gericht houden

14 thoughts on “Blog van God opgetekend in een Boek

 1. Pingback: Wetenschappers, filosofen hun zeggen, geloven en waarheden | Stepping Toes

 2. Pingback: Blog Gottes aufgezeichnet in einem Buch | Bijbelvorser = Bible Researcher

 3. Pingback: Blog de ​​Dieu consignées dans un livre | Bijbelvorser = Bible Researcher

 4. Pingback: God’s Blog recorded in a Book | Bijbelvorser = Bible Researcher

 5. Pingback: Uitdagende vordering 4 Goddelijk geïnspireerd 3 Zelf-consistente Woord van God | Broeders in Christus

 6. Pingback: Vindt meerdere teksten van ons ook op andere websites | Broeders in Christus

 7. Pingback: Alle dingen die eertijds geschreven tot ons onderricht | Belgian Biblestudents - Belgische Bijbelstudenten

 8. Pingback: Alle dingen eertijds geschreven tot ons onderricht | Belgian Biblestudents - Belgische Bijbelstudenten

 9. Pingback: Want het is geen leeg woord | Free Christadelphians: Belgian Ecclesia Brussel - Leuven

 10. Pingback: Filosofen, theologen en ogen naar de ware kennisgever van bestaan van God | Bijbelvorser = Bible Researcher

 11. Pingback: De eerste levende wezens en de mens in het Scheppingsverhaal – Jeshua-ists

 12. Pingback: De Schepper achter eerste levende wezens – Jeshua-ists

 13. Pingback: Gedachte voor 2 januari 2018 – Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 14. Pingback: Maar de wijsheid waar moet je haar zoeken? #2 Wat is wijsheid? | Broeders in Christus

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.