Bijbel Woord afkomstig van God


“Het is niet geschreven om hem alleen dat het hem toegerekend werd,” (Romeinen 4:23 NB)

“20 en weet dit allereerst dat alle profetie in de Schrift niet van een eigen uitleg afhangt. 21 Want nooit is profetie door de wil van een mens tot ons gericht, nee, door heilige geestesadem gedragen hebben mensen gesproken namens God.” (2 Petrus 1:20-21 NB)

“Schrijven zul je op de stenen al de woorden van deze Wet, duidelijk en goed! ” (Deuteronomium 27:8 NB)

“Want al wat tevoren werd geschreven, werd geschreven om ons te onderrichten, opdat wij door de volharding en door de vertroosting van de Schriften de hoop vasthouden.” (Romeinen 15:4 NB)

“schrijf dus op wat je gezien hebt, namelijk wat is en wat na deze dingen zal geschieden;” (Openbaring 1:19 NB)

“De geest van de ENE is door mij gaan spreken,- taal van hem is op mijn tong.” (2 Samuël 23:2 NB)

“maar God heeft vervuld wat hij tevoren heeft verkondigd door de mond van alle profeten: dat zijn gezalfde zou lijden;” (Handelingen 3:18 NB)

“(12:14) maar door een profeet heeft de ENE Israël doen opklimmen uit Egypte, door een profeet werd hij bewaakt.” (Hosea 12:13 NB)

“24 het woord dat ge hoort is niet dat van mij maar van hem die mij stuurt, de Vader; 25 dit alles heb ik tot u gesproken terwijl ik bij u verblijf; 26 de gids-en-helper, de heilige Geest die de Vader zal sturen in mijn naam, die zal u in alles onderrichten en u indachtig maken al wat ík u heb gezegd; 27 vréde laat ik u na, míjn vrede is het die ík u geef, niet zoals de wereld geeft geef ik aan u!- laat uw hart niet verslagen zijn of verward; 28 ¶ ge hebt gehoord dat ík u heb gezegd: ik ga heen én kom naar u toe; als ge me liefhadt zoudt ge verheugd zijn dat ik naar de Vader ga, omdat de Vader groter is dan ik; 29 en nú heb ik het u gezegd, voordat het geschiedt, opdat ge, wanneer het geschiedt, vertrouwen hebt; 30 ik zal niet veel meer bespreken, samen met u, want de overste der wereld is op komst; niet dat hij met mij íets in handen heeft, 31 maar het is opdat de wereld zal weten dat ik de Vader liefheb; en zoals de Vader mij heeft geboden, zó doe ik; ontwaakt, laten we van hier gaan!” (Johannes 14:24-31 NB)

“Niet tot overeenstemming gekomen met elkaar, zijn ze uiteengegaan nadat Paulus dit éne woord gezegd had: hoe treffend heeft de heilige Geest door de profeet Jesaja tot uw vaderen gesproken,” (Handelingen 28:25 NB)

“die te gast moet zijn in de hemel tot aan de tijden van het herstel van alle dingen waarvan God heeft gesproken door de mond van zijn heilige profeten sinds eeuwig;” (Handelingen 3:21 NB)

“zó heeft gezegd mijn Heer, de ENE: het zal niet bestaan en niet geschieden!” (Jesaja 7:7 NB)

“Alle schriftwoord is van God doorademd en nuttig tot onderrichting, tot weerlegging, tot verbetering, tot de opvoeding in gerechtigheid,” (2 Timotheüs 3:16 NB)

“gelóóf je niet dat ik één ben met de Vader en dat de Vader één met mij is?- de dingen die ík u zeg spreek ik niet vanuit mijzelf: de Vader woont in mij en doet zijn werken!-” (Johannes 14:10 NB)

“ontvangt ook de ‘helm des heils’ en het ‘zwaard van de Geest’, dat is: het woord van God,-” (Efeziërs 6:17 NB)

Bijbel op de eerste plaats #1/3

Bijbel op de eerste plaats #2/3

Bijbel op de eerste plaats #3/3

Aangaande het lezen en bestuderen van de Heilige Schrift of de Bijbel, het Woord van God:

17 thoughts on “Bijbel Woord afkomstig van God

 1. Pingback: Absolute Basics voor het lezen van de Bijbel « Bijbelvorser = Bible Researcher

 2. Pingback: Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #5 Meditatie en transformatie « Christadelphians : Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 3. Pingback: Hermeneutiek om uit te dragen #7 In Harmonie | Broeders in Christus

 4. Pingback: Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #6 Woorden tot voedsel en communicatie « Christadelphians : Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 5. Pingback: Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #4 Vergankelijkheid #3 Behaging in Volhouding | Christadelphians : Belgian Ecclesia Brussel - Leuven

 6. Pingback: Eeuwigblijvend Woord dat alles vertelt | Broeders in Christus

 7. Pingback: Ewige woord dat alles vertel | Broeders in Christus

 8. Pingback: Schepper en Blogger God 5 Te Vertellen zaken | Bijbelvorser = Bible Researcher

 9. Pingback: Geïnspireerd Woord | Broeders in Christus

 10. Pingback: Boek der boeken en groot meesterwerk | Broeders in Christus

 11. Pingback: Materialisme, “would be” leven en aspiraties #7 | Broeders in Christus

 12. Pingback: Materialisme, “would be” leven en aspiraties #8 | Broeders in Christus

 13. Pingback: Kijkend naar het Oosten en het Westen voor Waarheid | Broeders in Christus

 14. Pingback: Blog van God opgetekend in een Boek | Bijbelvorser = Bible Researcher

 15. Pingback: Waar de waarheid te leren | Broeders in Christus

 16. Pingback: Onthullende boeken – Some View on the World

 17. Pingback: Schepper, opdrachtgever, verwezenlijker en Hoofdgids voorziener van het Boek der boeken de Bijbel – Some View on the World

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.