Uit- en In- Ademen

 

Voor de meeste mensen is ademhalen iets vanzelfsprekends; wij denken er niet over na. Tenzij… wij er problemen mee hebben.

Vraag het aan iemand die aan longemfyseem, of astma lijdt. Die ziet het heel anders dan wij!

Toch heeft God ons zo gemaakt, zo laten functioneren, terwijl Hij wellicht andere methoden had kunnen kiezen. Kennelijk wil Hij ons hiermee een bepaalde les leren. Wanneer wij ademhalen, komt levengevende zuurstof onze longen binnen; bij het uitademen worden de overtollige gassen eruit gedreven. Deze cyclus moet herhaald worden om het organisme in leven te houden, want als het inademen zou eindigen met het uitademen, dan zou het organisme sterven. Als wij gezond zijn, vindt die cyclus automatisch plaats, en hoeven wij ons er geen zorgen over te maken. Wel is het van belang welke gassen wij inademen. Als de zuurstof ontbreekt, of in een verkeerde verhouding is vermengd met andere gassen, dan kan de dood het gevolg zijn.

 

Uitademen en inademen

Het door God geïnspireerde Woord

“Elke schrifttekst is door God geïnspireerd”

verzekert ons de apostel Paulus (2 Timoteüs 3:16).

Het Griekse woord dat hier als “geïnspireerd” vertaald is, betekent eigenlijk door God “geademd”. Wat van God door Zijn Woord uitgaat, of dat nu lichamelijk of geestelijk is, geeft leven. Dus werden de profeten in oudtestamentische tijden door het “uitgeademde” (woord) van God geïnspireerd. Wat zij hebben geschreven en gesproken, was niets anders dan Zijn Woord, Zijn Stem, Zijn Gedachten, en Zijn Doelstelling. Wij kunnen een vergelijking maken met reanimatie door mond op mond beademing, de methode waarmee iemand een ander door middel van het inblazen van lucht van de dood probeert te redden. Dat brengt ons terug naar het begin, naar de schepping van de eerste mens, Adam. Hij was feitelijk dood, totdat God de levens-adem in zijn neus blies (Genesis 2:7). Hetzelfde beeld vinden wij in de profetie van Ezechiël over het dal vol beenderen (hfdst. 37).

Nog wonderbaarlijker heeft God, zeer vroeg op de eerste dag van de week, het dode lichaam van Zijn zoon “beademd” en hem tot leven gewekt. Op gelijke wijze kunnen wij door de doop met Jezus verenigd worden, want dan sterft de oude mens en de nieuwe wordt tot leven gewekt (Romeinen 6:3-4).

“God heeft ons, die dood waren door onze zonden, samen met Christus levend gemaakt.” (Efez. 2:4-5)

Het Woord inademen

Wanneer wij als nieuwe mensen willen leven, ligt het voor de hand dat wij zeer regelmatig Gods “adem” moeten inademen, want Zijn Woord is een levengevende kracht.
Zoals zuurstof onmisbaar is voor het fysieke voortleven, en constant ingeademd moet worden, zo moet de Christen voortdurend Gods Woord inademen om geestelijk in leven te blijven.

“Een mens leeft niet van brood alleen, maar van alles wat de mond van de HEER voort-brengt” (Deuteronomium 8:3).

Door dit nu te doen zal de adem, of geest*, van God ons in de toekomst eeuwig in leven houden – het omgekeerde van de dood, dat een wegnemen van Gods geest is.

Uitademen

Door uit te ademen kunnen wij ook stemgeluid produceren. Uiteraard is dat afhankelijk van het inademen van voldoende lucht om de stembanden inwerking te brengen.
Laten wij even stilstaan bij het wonder van de stem.

Wij kunnen die horen, zelfs wanneer de spreker onzichtbaar is. Die stem is uniek voor die persoon, een getuigenis van zijn of haar bestaan. Zo is het ook met God. Hij spreekt tot ons door de natuur (Psalm 19:2-5), door Zijn zoon (Johannes 1:14, 14:24; Hebreeën 1:1-2), en door de Schriften (Psalm 19:8-9; 2 Timoteüs 3:16).

Ook het zingen vraagt om een goede adembeheersing zowel wat het in- als wat het uitademen betreft, om een aangenaam geluid voort te brengen.

God verwacht van Zijn geestelijke kinderen dat zij

“voortdurend een lofoffer brengen, namelijk de vrucht (onzer) lippen, die Zijn naam belijden” (Hebreeën 13:15, NBG ’51).

Wanneer wij de juiste levengevende “adem” inademen, het Woord van God, dan zullen wij Zijn lof uitademen. Maar wanneer onze “inspiratie” van andere bronnen komt, zal de vrucht van onze lippen niet tot Zijn eer en verheerlijking strekken.

“Aan hun vruchten zul je hen herkennen” (Matteüs 7:16).

De les

De les is duidelijk. De dingen van God zijn voor ons geestelijk leven net zo onmisbaar als het inademen van lucht voor ons fysiek voortbestaan. Als wij verstandig zijn, zullen wij regelmatig controleren of wat wij inademen werkelijk zuurstof is, en geen dodelijk gas. Net als bij mond op mond beademing, maakt het niet uit hoeveel adem de reanimator (in dit geval God) de stervende persoon (u of ik) inblaast; het zal tevergeefs zijn, tenzij de ten dode opgeschrevene uit zichzelf begint in te ademen.

De keus is aan ons.

Laten de woorden van mijn mond U behagen, De overpeinzingen van mijn hart U bekoren, HEER, mijn rots, mijn verlosser (Psalm 19:15)

*

*Hebreeuws “ruach” = wind, adem, geest.

WJ/CT

+

Voorgaande

De Bijbel lezen – Ja natuurlijk … maar eh, echt alles?

Vervolg

Bijbelteksten bij “Uit- en In- Ademen”

++

Aanvullende lectuur

 1. Woorden en het Zijn te Wezen of Wezen te Zijn
 2. Wetten en regels ter onderwijs
 3. Woord van God
 4. Woorden gedicteerd door God
 5. Woorden opgetekend voor het goed van de mens
 6. Gods Uitspraken opgetekend in een boek
 7. Neergeschreven namens God om op te voeden tot een deugdzaam leven
 8. Wat te vinden in de Bijbel 
 9. Fundament in de Schrift
 10. Kleurblindheid en verkeerscode
 11. Want het is geen leeg woord
 12. Zuivere woorden vol Adem van de Allerhoogste
 13. Bible a guide – Bijbel als gids
 14. Overdenking: Elke Schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven

 

3 thoughts on “Uit- en In- Ademen

 1. Pingback: Bijbelteksten bij “Uit- en In- Ademen” | Bijbelvorser = Bible Researcher

 2. Pingback: Hij die doet ontstaan Zijn Adem tot ons – Jeshuaist

 3. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 7 De mens werd een levende ziel | Bijbelvorser = Bible Researcher

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.