De Bijbel lezen – Ja natuurlijk … maar eh, echt alles?

Het is nu nog lekker zomervakantie, maar als spoedig zal er een nieuw academisch jaar zich aanbieden.

Het begin van een nieuw jaar is gewoonlijk de tijd voor goede voornemens. En welk beter voornemen zouden we kunnen hebben dan de Bijbel te gaan lezen of, als we dat al doen, dat meer serieus en systematisch te doen?

Maar hoe pak je dat aan?

Er bestaat een anekdote over iemand die leiding zocht in de Bijbel. Maar waar moest hij die vinden. Hij besloot de Bijbel op een willekeurige plaats open te slaan, en met zijn ogen dicht zijn vinger op de bladzijde te leggen en de zo aangewezen tekst als leidraad te gebruiken. U kunt zich zijn ontsteltenis voorstellen toen hij las:

“Daarop ging hij heen en verhing zich.”

Hij probeerde het opnieuw, in de hoop op iets positievers, maar het werd alleen maar erger:

“Ga heen, doe gij evenzo.”

Hij gaf de moed niet op en probeerde het nog een keer. Zijn derde poging was echter nog rampzaliger:

“Wat gij doen wilt, doe het met spoed!”

Dat is duidelijk niet de manier om met Gods Woord om te gaan. Toch horen wij vaak genoeg mensen zeggen dat zij slechts die passages opslaan die hen dierbaar zijn.
Is ook dat niet een vorm van willekeur?
Wat zegt de Bijbel zelf?

Met zijn eigen aanstaande dood voor ogen herinnert de apostel Paulus zijn zoon in het geloof, Timothëus, er aan dat ‘je van kindsbeen af vertrouwd bent met de heilige geschriften die je wijsheid kunnen geven …

… Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzaam leven, zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust.’ (2 Timothëus 3:14-17).

Bedenk dat Paulus het hier heeft over de boeken van het Oude Testament. Dan mogen wij ons dus niet tot het Nieuwe Testament beperken. Want ook die moeilijke boeken en passages, zoals die over de offers, of de lange geslachtsregisters, behoren tot diezelfde geschriften. Ook het Nieuwe Testament begint trouwens met een geslachtsregister, dat van Jezus. En achter veel van die namen gaat een boeiende geschiedenis schuil. Voor elke gelovige geldt:

‘Uw woord is de waarheid’ (Jezus),

‘De wet van de HEER is volmaakt: levenskracht voor de mens’ (David),

en

‘hoe lief heb ik uw wet,heel de dag is hij in mijn gedachten’ (een andere psalmist).

Dus, hoe wij het ook aanpakken, uiteindelijk moet het om de hele Bijbel gaan. Maar dat komt er op neer dat voor zinvol Bijbellezen een systematisch plan nodig is, en dat het een zekere discipline vraagt.

Afbeelding van Eunice (of Eunike) en Timothëus door Henry Lejeune.

Wat in Paulus’ woorden ook opvalt, is dat ‘van kindsbeen af’. Elders spreekt hij over het oprechte geloof van zowel Timothëus, als van zijn grootmoeder Lois en zijn moeder Eunike (2 Timoteüs 1:5). Dit was een huishouden waar Gods Woord centraal stond, waar met de kinderen gelezen werd, en waar uitleg gegeven werd. Dat was wat God van het begin af onder Zijn volk wilde zien, zoals Mozes hen voorhield:

‘Houd de geboden die Ik u vandaag opleg steeds in gedachten. Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over, thuis en onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat’ (Deut. 6:6-7).

Nog belangrijker dan de regelmaat van lezen, is de houding die men heeft tegenover de Schrift. Als wij werkelijk geloven dat

‘wie (God) wil naderen moet geloven dat Hij bestaat, en dat wie hem zoekt door Hem zal worden beloond’ (Hebreeën 11:6),

dan zullen wij Zijn woord benaderen met nederigheid en een verlangen om daar wijsheid in te vinden. God Zelf zegt dat wij voor zijn woord moeten ‘huiveren’ om voor Hem aanvaardbaar te zijn:

‘Ik sla acht … op mensen met een gebroken geest, op ieder die huivert voor mijn woorden’ (Jesaja 66:2).

Een Bijbel pakken is soms zo gewoon geworden dat we het risico lopen die zonder de nodige eerbied te lezen. Daarom doen wij er goed aan eerst in gebed tot God te komen en Hem te vragen of Hij onze gedachten wil leiden en zegenen. Maar begrijpen is één ding, het dagelijkse in de praktijk brengen is een ander! Toch moet dat Woord invloed hebben op ons dagelijks leven, anders zijn wij huichelaars. Jakobus noemt geloof zonder werken “dood geloof” (Jakobus 2:14-17).

Niet voor niets wordt Gods Woord levend genoemd:

‘heb elkaar dan ook onvoorwaardelijk lief, met een zuiver hart, als mensen die opnieuw zijn geboren … door Gods levende en altijd blijvende woord’ (1 Petrus 1:22-23).

Door dat woord komt men tot geloof; door dat woord wordt de gelovige geestelijk in leven gehouden. Het is als een zaad dat in ons ontkiemt en goede vruchten voortbrengt.
Hoe meer wij het lezen, hoe vruchtbaarder ons leven voor God!

Alle citaten uit de Nieuwe Bijbel Vertaling

C.T.

°°°

Wie nog niet gewend is de Bijbel systematisch te lezen kan gebruikmaken van ons Bijbel leesplan voor beginners (dat een introductie geeft),of het Bijbel leesrooster (voor wat meer gevorderden) waarmee u in een jaar de hele Bijbel leest: Het Oude Testament één maal en het Nieuwe Testament twee maal.

5 thoughts on “De Bijbel lezen – Ja natuurlijk … maar eh, echt alles?

  1. Pingback: Uit- en In- Ademen | Bijbelvorser = Bible Researcher

  2. Pingback: Liefde voor God brengt voorkeur om Gods Wil te doen – Belgische Broeders In Christus

  3. Pingback: Onvolmaakte mensen die kunnen leren van Degene die onze Vader wil zijn | Belgian Biblestudents - Belgische Bijbelstudenten

  4. Pingback: Wie zijn verlangen opvolgen – Belgische Broeders In Christus

  5. Pingback: De Bijbel als instructieboek #1 Lezen van de Bijbel – Some View on the World

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.