Een losgeld voor iedereen 2 Een verheven persoon van vlees en bloed

Er zijn een heel pak mensen die zich Christen noemen maar niet echt de ware Christus navolgen. Velen van hem aanbidden ook niet de God van die Christus, want dat was een Eeuwige Geest die niet door mensen kon gezien worden, terwijl zij Jezus tot God verheven hebben alhoewel Jezus duidelijk te kennen geeft dat hij geen geest is alsook dat hij gestorven is, iets wat God niet kan. Meerderen denken dat Jezus een combinatie van twee naturen was.

Terwijl Jezus een mens van vlees en bloed was, was Christus Jezus geen combinatie van twee naturen. Als hij dat was, zou hij geen “overeenkomstige prijs” kunnen zijn geweest, omdat de eerste Adam ook geen combinatie was van twee naturen. In het vorige hoofdstuk hebben wij gezien dat Jezus als mens wel van enige voordelen kon genieten. Eerst en vooral was er zijn inzicht in de Heilige Geschriften en Gods geheimen, welke hij verworven had door zijn wil om God zo goed mogelijk te kennen. Hiervoor had hij de tijd genomen om Gods Woord grondig te bestuderen. Eveneens is het de Allerhoogste zelf die uitkiest aan wie Hij de nodige kennis verschaft. Aan zijn gesprekken kon men horen dat Jezus een zeer gedegen inzicht had van de opgetekende woorden van God. Hiertoe was hij ook gezonden om anderen meer kennis te geven. Zij die luisteren naar de woorden van Jezus Christus kunnen al luisterend meer kennis van God opdoen en inzicht krijgen in het Plan van God.

English: Icon showing the Resurrection of Jesu...

English: Icon showing the Resurrection of Jesus, at the inner side of the Resurrection Gate to the Red Square, Moscow (Photo credit: Wikipedia)

Na zijn verrijzenis verscheen Jezus aan meerdere mensen en toonde hij zijn verwondingen om te bewijzen dat hij geen geest was. Daar uit blijkt dat sinds zijn opstanding hij nog steeds geen combinatie van twee naturen is. Niettemin is de herinnering aan zijn ervaringen op aarde nog steeds van waarde voor hem en voor ons.

“ziet aan mijn handen en mijn voeten dat ik het zelf ben; betast me en zie maar, want een geest heeft geen vlees en beenderen, en zoals ge aanschouwt heb ik die wel!” (Lukas 24:39 NB)

“want wij hebben geen hogepriester die niet kan meelijden met onze zwakheden, maar een die evenzeer beproefd is geweest in alle dingen behalve de zonde.” (Hebreeën 4:15 NB)

The Resurrection of Christ (Kinnaird Resurrection)De heropgestane Jezus, was werkelijk gestorven, wat God niet kan. Hij was ook werkelijk opgestaan uit de doden, zodat dit ook voor ons mensen een hoop tot opstanding kan geven. Indien Jezus God zou zijn zouden wij nog steeds geen enkel bewijs hebben dat de mens uit de dood zou kunnen opstaan. Dan was er ook voor ons nog steeds geen enkele reden om uit te zien dat er een opstanding uit de dood zou gaan plaats vinden. Dit om de eenvoudige reden dat wij dan geconfronteerd zouden zijn met enkele tegenstrijdigheden in de Bijbel die de indruk geven dat God dan een leugenar zou zijn. Namelijkweet God alles, maar beweerde Jezus dat hij niet wist wie er naast hem zou zetelen inhet Koninkrijk van God alsook dat hij zelfs niet wist wanneer hij zou terug komen naar de aarde. Men zou toch denken dat iemand iets weet wat hij zelf zou gaan doen. Doch zegt Jezus dat het niet aan hem gegeven is om over zulke zaken te beslissen, maar wel aan zijn hemelse Vader die groter is dan hij. Indien Jezus God zou zijn zou hij de allerhoogste zijn, maar de Bijbel vertelt ons dat Jezus de gezondene van God is die eerst lager was dan engelen en na zijn dood verhoogd is om naast God te zetelen als bemiddelaar tussen God en de mens.

De opgewekte Jezus is niet alleen de genadige en getrouwe hogepriester voor zijn volk; hij is door de Allerhoogste God ook toegestaan om Heer te zijn met geauthoriseerde spreekkracht.

“Jezus komt naderbij en spreekt tot hen; hij zegt: mij is gegeven alle gezag in hemel en op aarde;” (Mattheüs 28:18 NB)

“en heeft hij hem volmacht gegeven om een beoordeling te doen omdat hij de mensenzoon is!- {#Da 7:10-14}” (Johannes 5:27 NB)

“Want daartoe is Christus gestorven en levend geworden: dat hij én over doden én over levenden Heer zal zijn!” (Romeinen 14:9 NB)

Aan niemand anders is dt meesterschap of heerschap gegeven. De mensen zulletn tot het besef moeten komen dat in de Nazareen Jeshua, Jezus Christus, de mogelijkheid tot leven is gegeven aan de mensheid als een “licht der mensen” (Johannes 1:4 ), want zoals de hemelse Vader leven heeft in Zichzelf, zo heeft Hij ook Zijn zoon gegeven, leven te hebben in zichzelf.

“26 want zoals de Vader leven bij zich heeft, zo heeft hij het ook de Zoon gegeven leven bij zich te hebben, 27 en heeft hij hem volmacht gegeven om een beoordeling te doen omdat hij de mensenzoon is!- {#Da 7:10-14} 28 verwondert u niet hierover dat er een ure komt waarin allen in de graven zijn stem zullen horen 29 en eruit zullen trekken,- zij die de goede dingen hebben gedaan voor een opstanding ten leven en die kwalijk hebben gehandeld voor een opstanding ten oordeel;” (Johannes 5:26-29 NB)

Door die aangestelde Heer van God kan er opstanding ten leven tot ons komen,voor hen die ook daadwerkelijk  in hem geloven, die de enige weg is tot God.

“en ik verheug mij voor u: het is opda

“Maar Jezus zegt tot haar: ik ben de opstanding en het leven; wie gelooft in mij zal leven, ook als hij sterft;” (Johannes 11:25 NB)

“Jezus zegt tot hem: ikzelf ben de weg, en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door mij;” (Johannes 14:6 NB)

Meeting of abraham and melchizadek.jpg

Ontmoeting van Abraham en Melchisedek — door Dirk Bouts, 1464–67

Hij is priester na de orde van Melchisedek, die zowel koning en priester was. (Heb.7: 1, 7.)

“Want deze Melchisedek was ‘koning van Salem, priester van God de Allerhoogste, die Abraham tegemoet kwam toen die terugkeerde van het verslaan van de koningen; hij zegende hem,” (Hebreeën 7:1 NB)

“Het is zonder enige tegenspraak dat het mindere gezegend wordt door wat meer is,” (Hebreeën 7:7 NB)

Hij is de Koning der koningen en Heere der Heerschappijen; En terwijl andere heren en potentaten van de aarde voor een tijd geregeerd hebben en dan door de dood zijn verplicht hun sceptres opzij te eggen, is de Verlosser van de wereld het enige potentieel van de aarde die onsterfelijkheid heeft en tegelijk een priester geworden is op grond van de kracht van zijn onvergankelijk leven.

Jezus is de enige die van God onsterfelijkheid heeft gekregen. Al de anderen mensen blijven sterfelijk, zelfs al zullen zij uit de dood gehaald worden door Jezus om ofwel hun tweede dood tegemoet te gaan of om hun intrede in Gods Koninkrijk te mogen maken.

“hij heeft als enige onsterfelijkheid, hij bewoont een ontoegankelijk licht; geen der mensen heeft hem gezien en geen is bij machte hem te zien; hem zij eer en eeuwige sterkte. Amen.” (1 Timotheüs 6:16 NB)

“die dat niet is geworden naar een wet met een gebod betreffende vleselijke afkomst, maar uit kracht van een onvernietigbaar leven.” (Hebreeën 7:16 NB)

Die onsterfelijkheid kan hem enkel bij of na zijn opstanding gegeven zijn. Het kon  nog niet eerder gegeven zijn want  anders kon hij niet gestorven zijn, waardoor de bijbehorende prijs die door ‘de Rechtsverordening’ was vereist, niet kon verkregen worden.

De dood van Jezus was een deel verijste om te voldoen aan de waardigheid van een gerechtvaardigd offer. Door zijn eigen wil opzij te schuiven en zich als een lam naar de slachtbank te laten brengen is er de prijs die wordt gehouden voor degenen die trouw volgen in zijn voetsporen – ‘heerlijkheid, eer en een leven zonder einde’, als gezamenlijke erfgenamen met hem, die de Vader heeft aangesteld als erfgenaam van alle dingen.

Indien Jezus God zou zijn zou hij op zijn eigen troon komen te zitten, maar nu zit Jezus aan de rechterhand van zijn hemelse Vader, de Enige Ware God, die bereid is om naar Zijn zoon te luisteren bereft het al of niet rechtvaardigen van zijn medemensen en hen erfgenaamschap te geven.

“Hij is afstraling van zijn glorie en afdruk van zijn bestaan; hij draagt alles door zijn krachtig woord; reiniging van de zonden is zijn daad; hij is gezeten ter rechterhand van de majesteit in den hoge,” (Hebreeën 1:3 NB)

“daardoor zijn ons de kostbaarste en grootste aankondigingen geschonken, opdat ge daardoor deelachtig wordt aan goddelijke natuur, sinds ge het bederf dat door begeerte in de wereld is zijt ontvlucht.” (2 Petrus 1:4 NB)

“aan wie met volharding in goed werk glorie en eer en onbederfelijkheid zoeken: eeuwigheidsleven,” (Romeinen 2:7 NB)

“Indien kinderen, dan ook erfgenamen: erfgenamen van God en mede-erfgenamen met Christus, daar we immers mét hem lijden om ook mét hem verheerlijkt te worden.” (Romeinen 8:17 NB)

“op het laatst, in deze dagen, heeft hij gesproken tot ons in een zóón die hij gesteld heeft tot erfgenaam van alles, om wie hij ook de eeuwigheden heeft gemaakt.” (Hebreeën 1:2 NB)

“1  Ziet welk een liefde de Vader ons heeft gegeven, opdat wij werden uitgeroepen tot kinderen Gods,- wat we ook zijn! Daarom erkent de wereld ons niet, omdat ze hem niet heeft leren kennen. 2 Geliefden, nú zijn we al kinderen van God en dan is nog niet eens verschenen wat wij zúllen zijn; maar we weten dat, als hij verschijnt, wij op hem gelijkend zullen zijn,- dat we hem zullen zien zoals hij is.” (1 Johannes 3:1-2 NB)

English: Damian. "Jesus Christ and St. Jo...

English: Damian. “Jesus Christ and St. John the Apostle”. A detail of the Last Supper fresco from Ubisi, Georgia (Photo credit: Wikipedia)

Een door Jezus erg geliefde jonge leerling, de apostel Johannes schreef die laatste woorden neer en zei ook dat wij zoals Jezus zouden zijn, al zullen wij niet goed weten wat dat juist mag inhouden.

“Want het schijnt nog niet wat we zullen zijn.”

 

Maar wij zullen hem komen te zien zoals hij is. Dat zou kunnen wijzen dat hij nu mogelijk anders is dan hij vroeger was, maar hierover moeten wij beseffen dat wij eens terug uit de dood gewekt er ook anders zullen uitzien dan wij nu zijn, mits onze onvolkomenheden dan weggezuiverd zullen zijn en wij herkenningskenmerken van onze jeugd zowel als latere jaren zullen hebben.

Wij moeten beseffen dat sinds zijn opstanding Jezus nu

“In het licht verblijft, waar niemand aan kan komen, die niemand heeft gezien of kan zien”

“50 Dit spreek ik uit, broeders-en-zusters, dat vlees en bloed het koninkrijk Gods niet kunnen beërven, en het vergankelijke de onvergankelijkheid niet beërft.

51  Zie, wat ik zeg is een verborgenheid: wij zullen niet allen ontslapen maar wel allen veranderd worden,” (1 Corinthiërs 15:50-51 NB)

“en zoals wij het beeld van de aardse mens gedragen hebben, zo zullen wij ook het beeld van de hemelse mens dragen.” (1 Corinthiërs 15:49 NB)

Jezus heeft het beeld van de aardse mens ook gedragen maar nooit dat van God en heeft nooit Gods plaats ingenomen. Wel is hij komen te zitten aan Gods zijde om de levenden en doden te komen oordelen en om te zien of dezen uit de geest of uit het vlees zijn en al of niet verlicht zijn geworden door de geest. In hem die God gezonden heeft moeten wij onze hoop stellen, want hij draagt de ware getuigenis met zich mee.

“ik heb het getuigenis dat groter is dan dat van Johannes; want de werken die de Vader mij te voltooien heeft gegeven,- alle werk dat ik afmaak betuigt over mij dat de Vader mij heeft gezonden;” (Johannes 5:36 NB)

+

Voorgaande artikelen

Schepper en Blogger God 11 Het Oude en Nieuwe Blog 1 Gericht op één mens

Offers van mensen onvolkomen tegenover het volmaakte slachtoffer door God te leveren 1

Offers van mensen onvolkomen tegenover het volmaakte slachtoffer door God te leveren 2

Offers van mensen onvolkomen tegenover het volmaakte slachtoffer door God te leveren 3 Leven, straf, dood en stof

Offers van mensen onvolkomen tegenover het volmaakte slachtoffer door God te leveren 4 Verzet tegen God en Overeenkomstige prijs

Offers van mensen onvolkomen tegenover het volmaakte slachtoffer door God te leveren 5 Toetssteen en steen van aanstoot

Een losgeld voor iedereen 1 De Voorziening van een tweede Adam

++

Aanvullende lectuur

 1. Voor hen die beweren dat Jezus God is
 2. Een Drievoudige God of simpelweg een éénvoudige God
 3. Jehovah Wiens Naam heilig is
 4. Heilige drievuldigheid of drie-eenheid
 5. Is God Drie-eenheid
 6. Een man die de geschiedenis van het mensdom veranderde
 7. Het begin van Jezus #7 Een Nieuwe Adam, zoon van Abraham
 8. Het begin van Jezus #8 Beloofde Gezalfde zoon van God
 9. Het begin van Jezus #13 Een te komen mens
 10. Jezus van Nazareth #3 De Zoon van God
 11. Jezus van Nazareth #4 Die geen zonde gedaan heeft
 12. Jezus van Nazareth #5 Zijn Unieke persoonlijkheid
 13. Jezus van Nazareth #6 Zijn unieke macht
 14. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #13 Gebed #11 Naam om apart geplaatst te worden
 15. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #14 Gebed #12 De andere naam
 16. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #18 Volbrenging
 17. Geloof in Jezus Christus
 18. Ongelovige Thomassen, Jezus en zijn God
 19. De Knecht des Heren #1 De Bevrijder
 20. De Knecht des Heren #3 De Gewillige leerling
 21. De Knecht des Heren #5 De Gezalfde gezant
 22. Wereld waarheen #3 – de wortelscheut van David
 23. Toewijding van Jezus
 24. Dienstknecht voor velen terwille van de waarheid van God
 25. Dienaar van zijn Vader
 26. Niemand heeft zulk een grote liefde als hij die zij leven gaf voor zijn vrienden
 27. Jezus moest sterven
 28. Jezus stervensdag
 29. Achtergelaten aan een paal tot in de dood
 30. Voor de Wil van Hem die groter is dan Jezus
 31. Indien God Zijn eigen wil niet heeft
 32. Vergieten van Bloed, een Oud en een Nieuw Verbond
 33. De Afstraling van Gods Heerlijkheid
 34. De Leidsman van geloof
 35. Gnostiek, Judas evangelie, bijbelonderricht, zoon van God
 36. Zoenoffer
 37. Het Zoenoffer
 38. Lam van God #3 Tegenover onschuldig dier een onschuldig man #2
 39. Jezus drie dagen in de hel
 40. Christus is waarlijk opgestaan uit de dood
 41. Jezus is verrezen
 42. Na de sabbat na Pesach, de verrijzenis van Jezus Christus
 43. Addendum 1: de leer van de “antichrist”
 44. De hoop op leven
 45. Mogelijkheid tot leven
 46. Hoe zullen de doden weer levend gemaakt worden?
 47. Niet gebonden door labels maar vrij in Christus
 48. Hoe zullen de doden weer levend gemaakt worden?
 49. Sterfelijkheid en onsterfelijkheid 5 Griekse bezwaren tegen de opstanding
 50. Een goddelijk Plan #4 Beloften
 51. Wederopstanding, ook van huisdieren
 52. Want het is geen leeg woord
 53. Alle dingen zijn van God
 54. Verlichting door Gods Geest
 55. Volgelingen met de vrucht van verdieping
 56. Wegen die tot God leiden

+++

28 thoughts on “Een losgeld voor iedereen 2 Een verheven persoon van vlees en bloed

 1. Pingback: De verzoening in type en antitype 1 offers en hogepriesters | Bijbelvorser = Bible Researcher

 2. Pingback: De vertrouwelijke omgang van God is met wie Hem vrezen” (Psalm 25:14) – Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 3. Pingback: Antwoord op Vragen van lezers: God die zegt “Wij” | From guestwriters

 4. Pingback: Bijbels antwoord op uw vraag: Wat gebeurt er met ons na het sterven? | From guestwriters

 5. Pingback: Opgaan naar Jeruzalem: Jezus’ laatste reis #1 | Broeders in Christus

 6. Pingback: Opgaan naar Jeruzalem: Jezus’ laatste reis #2 | Broeders in Christus

 7. Pingback: Een veel voorkomende vraag: Waarom moest Jezus of God naar de hel? | From guestwriters

 8. Pingback: Samen deel uitmakend van het Lichaam van Christus – Jeshuaisten / Jeshuaists

 9. Pingback: Uit het land van Nazareth | Bijbelvorser = Bible Researcher

 10. Pingback: Erkenning van Jehovah’s soevereiniteit | Bijbelvorser = Bible Researcher

 11. Pingback: Jezus Christus De Zoon van Adam, de Zoon van God | Broeders in Christus

 12. Pingback: 2021 Gedachtenisviering van de dood van Christus | Belgian Biblestudents - Belgische Bijbelstudenten

 13. Pingback: Christadelfiaanse geloofspunten #12 Evangelie bestaand uit Dingen betreffende het Koninkrijk van God – Belgische Broeders In Christus

 14. Pingback: Men zou denken dat gelovigen de wil van God willen doen | Bijbelvorser = Bible Researcher

 15. Pingback: Overdenking voor vandaag: Al of niet luisterend naar de mensenzoon Jezus en de Waarheid opzoekend | Broeders in Christus

 16. Pingback: Opgaan naar Jeruzalem 1. Inleiding: Jeruzalem, de stad van de Grote Koning #1 Fundament van vrede in Gods Plan | Broeders in Christus

 17. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 9 De verrijzenis van de doden | Bijbelvorser = Bible Researcher

 18. Pingback: Voor ons gestorven om ons tot God te brengen – Belgische Broeders In Christus

 19. Pingback: Een Bijbels antwoord op uw vraag naar aanleiding van ons geloof dat Jezus niet God was van in het begin | From guestwriters

 20. Pingback: Het vieren van de avond van 15 april 2022 als een feest voor Jehovah God | Belgian Biblestudents - Belgische Bijbelstudenten

 21. Pingback: Laat je niet misleiden in deze feestperiode | Broeders in Christus

 22. Pingback: Een woonplaats voor God – Belgische Broeders In Christus

 23. Pingback: Voor hen die Hemelvaart vieren – Some View on the World

 24. Pingback: Geloof in een vervolmaking van de mens en zijn omgeving – Some View on the World

 25. Pingback: Heeft er een Idoliseren van Israël plaats – Jeshuaisten / Jeshuaists

 26. Pingback: Een gebed voor een komend Koninkrijk | Bijbelvorser = Bible Researcher

 27. Pingback: Gedachte voor zondag 12 februari 2023: Jezelf verloochenen en Gods Wil doen terwijl men Jezus wil volgen – Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 28. Pingback: Achtergrondverzen bij “Het Onze Vader” 3 Gods Koninkrijk kome – Belgische Broeders In Christus

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.