Hoe leest u? – Wat leest u?: “Blijft … uw behoudenis bewerken met vreze en beven, want God is het, die … zowel het willen als het werken in u werkt”

De leermeester Jezus vroeg zijn tijdgenoten:

‘Hebt u niet gelezen’ en ‘Staat er niet geschreven?’

Zo maakte hij duidelijk dat het geschreven woord van God boven alles staat en dat het belangrijk is onderscheid te maken tussen wat God heeft gesproken en de menselijke opvattingen daarover.

“Blijft … uw behoudenis bewerken met vreze en beven, want God is het, die … zowel het willen als het werken in u werkt”

Deze tekst uit Fil. 2:12-13 blijkt veel vragen en misverstanden op te roepen.
De een leest hier dat wij zelf geen enkele invloed kunnen hebben op onze behoudenis. Zelfs het willen daarvan komt immers van God. De ander leest hier dat we die behoudenis juist met alle ijver zelf moeten bewerken. En een derde vraagt zich verbijsterd af of Paulus zichzelf hier niet tegenspreekt.

Redenen genoeg dus om eens zorgvuldig na te gaan wat hij hier nu eigenlijk zegt.

Vreze en beven

Inderdaad spoort Paulus zijn lezers aan hun behoudenis te ‘bewerken’. Dat woord betekent: tot stand brengen. Daarover is geen twijfel. En zij moeten dat doen met ‘vreze en beven’. Die uitdrukking kennen we. Mozes naderde de manifestatie van God in de brandende braamstruik met ‘vreze en beven’. En toen God verscheen op de berg Sinaï, was hij opnieuw ‘enkel vreze en beven’. Dat kenmerkt dus de houding van mensen die worden geconfronteerd met Gods majesteit. Maar Paulus beschrijft er ook de houding van de Korinthiërs mee, toen Titus daar kwam met de bevoegdheid om, namens de apostel, en dus eigenlijk namens God, af te rekenen met hun ontoelaatbaar gedrag (2 Kor. 7:15). En ook de houding die een slaaf dient te tonen jegens zijn menselijke heer (Efez. 6:5). Zijn lezers moeten die behoudenis dus wel zelf bewerken, maar met betoon van alle noodzakelijke eerbied voor God, hun Heer.

Morren en bedenkingen

In Fil. 2:14 zegt hij bovendien:

“doet alles zonder morren of bedenkingen”.

Ook die uitdrukkingen kennen we. Morren beschrijft, in de grondbetekenis, een heimelijke kritiek. En zowel hier als tijdens de woestijnreis was dat in feite kritiek op God. Bedenkingen beschrijft de houding die de juistheid van een taak of opdracht betwist. Samen beschrijft dit een mens die het niet eens is met wat God van hem verlangt, maar daar niet openlijk voor uitkomt. In plaats daarvan pleegt hij lijdelijk verzet door zijn opgedragen taak niet of onvolledig uit te voeren. Zoals Israël tijdens de woestijnreis. Met andere woorden, Paulus vermaant zijn lezers hun opgedragen taak – het bewerken van hun behoudenis – loyaal en stipt uit te voeren, met alle verschuldigde eerbied voor God, die hun die taak heeft opgedragen. Tot zover is hij dus duidelijk genoeg.

Wat God doet

Maar als zij zelf hun uiterste best moeten doen voor het bewerken van hun behoudenis, wat is dan, volgens Paulus, Gods bijdrage?

Dat woord ‘werken’ is beide malen het werkwoord energō. Dat heeft te maken met het verlenen van kracht. Kracht om iets te kunnen doen, of kracht die ons aanzet om iets te doen. Ons woord ‘energie’ is er van afgeleid. Paulus beschrijft er de invloed mee van de ‘zondige hartstochten’, die ons er toe brengen dingen te doen die we voor God hadden moeten nalaten, en ons daarmee naar de dood leiden (Rom. 7:5). Maar vaak is het kracht die God ons schenkt om te kunnen doen wat Hij ons juist wel wil zien doen:

“Zoals God Petrus kracht had gegeven voor zijn werk onder de Joden, zo had hij mij kracht gegeven voor mijn werk onder de onbesnedenen” (Gal. 2:8).

En die kracht, zegt hij wat verderop, komt voort uit de liefde, die aan ons geloof zulke kracht verleent:

“In Christus Jezus is het volkomen onbelangrijk of men wel of niet besneden is. Belangrijk is dat men gelooft en de liefde kent, die het geloof zijn kracht verleent” (Gal. 5:6).

In zijn brief aan de Romeinen had Paulus vertwijfeld uitgeroepen dat hij het goede wel wil doen, maar dat hij daar telkens weer in faalt:

“Ik wíl het goede wel, maar het goede doen kan ik niet” (Rom. 7:18).

We weten nu dat het God is die ons die kracht schenkt. Maar wat bedoelt hij dan wanneer hij zegt dat God ook dat willen in ons werkt? Ook dat legt hij uit in zijn brief aan de Romeinen. Zijn niet-Joodse lezers zouden van God niet hebben geweten, wanneer Die hun niet was gepredikt (Rom. 10:14-15). Uit onszelf zouden wij God niet hebben gezocht. Integendeel:

Hij heeft ons gezocht.

Alleen omdat Hij zichzelf aan ons heeft geopenbaard, is bij ons die wil ontstaan Hem te dienen. Dat heeft God zo gewild, dat is ‘zijn welbehagen’ geweest (Fil. 2:13). En omdat dat zo is, hebben wij de plicht daarop te antwoorden door Hem met alle ijver te dienen, in gepaste eerbied voor Hem. Want daarvoor heeft Hij ons geroepen. Daarom zegt Paulus ook

“want God is het …”.

We mogen dat niet lezen als een reden om dan zelf niets meer te doen (omdat we dat toch niet zouden kunnen). Integendeel, we moeten dat lezen als een reden om des te meer met alle kracht te voltooien wat God in ons begonnen is.

R.C.R.

+

Voorgaand

Hoe leest u? – Wat leest u?: Wie achter Mij aan wil komen moet zichzelf verloochenen en dagelijks zijn kruis op zich nemen en Mij volgen

Leven gedefinieerd door de dood

++

Aanvullend

 1. Gods vergeten Woord 15 Schepping 7 Vreze des Heren
 2. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #13 Gebed #11 Naam om apart geplaatst te worden
 3. De Ekklesia #6 Bad der Wedergeboorte
 4. Als de tijd ten einde loopt …… Vragen naar het goede
 5. Het Geschreven Woord: Gebruik en verklaring van het woord “Evangelie”
 6. Zuiverheid en verantwoordelijkheid van leden en leiders in een gemeenschap
 7. De nacht is ver gevorderd 9 Studie 2 Schrik of troost 5 Menselijke politiek of Gods hand
 8. Elke gelovige is opgeroepen om Christus in de dienst te volgen
 9. Gebed: Help me om mijn best te doen
 10. Wanneer men geloof gevonden heeft door de studie van de Bijbel moet men werken van geloof verwezenlijken
 11. Gaan voor werk

4 thoughts on “Hoe leest u? – Wat leest u?: “Blijft … uw behoudenis bewerken met vreze en beven, want God is het, die … zowel het willen als het werken in u werkt”

 1. Pingback: Hoe leest u? – Wat leest u?: “Laten wij dan niet langer elkander oordelen, uw broeder geen aanstoot of ergernis te geven” | Bijbelvorser = Bible Researcher

 2. Pingback: Geloof in dingen van God – Belgische Broeders In Christus

 3. Pingback: Hoe ver wil je gaan in je geloof – Jeshuaist

 4. Pingback: Gedachte voor vandaag 23 maart: Vrees of ontzag voor Jehovah is het begin van wijsheid | Broeders in Christus

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.