Leven gedefinieerd door de dood

Leven en dood zijn ontegensprekelijk zeer intens met elkaar verbonden. Er is geen dood zonder leven en geen leven zonder dood.

In dit universum en dit tijdsgestel, of tijdsbestek, zijn leven en dood onscheidbaar. Beiden kunnen niet gescheiden worden van die strijd tussen duisternis en licht wat de mens deed denken aan een Licht van het leven alsook kwam op te kijken naar een Hoger Wezen dat hij kwam te definiëren als de God van leven. Anderen durfden dan weer denken aan een god van de dood.

Doorheen de jaren zijn er allerlei bedenkingen geuit over dat gene wat voor ons het onbekende is. Maar in wezen hoeft het niet zo onbekend te zijn als vele mensen denken.

Er is heel wat over dat leven en dood geschreven in zeer oude boeken. Het boek der boeken vertelt zeer veel over dat mysterieuze gebeuren rond leven en dood. Indien je er meer wilt over weten kan je dan ook best de Bijbel ter hand nemen en er daar over lezen.

De Bijbel vertelt in klare taal dat de mens leven krijgt en dat als zijn leven ten einde loopt het gedaan is. Dan houdt de adem op. Maar dan stopt ook het denken en voelen. alles wat wij konden doen in het leven zal dan ten einde zijn. Simpelweg … dan is het gedaan.

“19 Want voor het lot van de mensenkinderen en het lot van de dieren geldt: éénzelfde lot treft hen, zoals de één sterft, zo sterft de ander, allen hebben eenzelfde adem; een voordeel van de mens op het dier is er niet, nee, het is alles ijlheid. 20 Alles gaat naar eenzelfde plaats; alles is geworden uit het stof en alles keert terug naar het stof.” (Prediker 3:19-20 NB)

“Want de levenden wéten tenminste dat zij sterven gaan,- en de gestorvenen weten helemaal niets; en loon is er voor hen niet meer bij, want hun nagedachtenis wordt vergeten.” (Prediker 9:5 NB)

“Al wat je hand vindt om te doen, doe dat met de kracht die je hebt; want er is geen doen en geen denken meer, geen weten en wijsheid in het dodenrijk waar jij naartoe gaat. ••” (Prediker 9:10 NB)

Er zijn mensen die verwachten dat er bepaalde delen van hun lichaam zich daaruit zullen onttrekken en weg vlieden naar andere oorden, een hemel, vagevuur of in het ergste geval een hel. Sommigen verwachten ook nog met die afgestorvenen in contact te kunnen komen. Zij denken beter aan de Bijbelse woorden dat de doden zich van niets bewust zijn. er zijn zelfs mensen die zich tot mediums willen wenden en bepaalde spreuken over anderen willen uitspreken. Maar laat ons de Bijbelse woorden in acht nemen dat wij hier op arde zullen moeten zwoegen, maar dat eens ons lot bezegeld is in de dood, wij na het uitblazen van onze levensadem terug tot stof zullen keren en verder niets meer zullen kunnen doen.

“met het zweet in je neusgaten zul je je brood eten, totdat je terugkeert tot de bloedrode grond, want uit haar ben je genomen, ja, stof ben jij en tot stof keer je terug!” (Genesis 3:19 NB)

“10 Laat er bij jou niemand worden gevonden die zijn zoon of dochter door het vuur laat gaan; die waarzeggingen zegt, die wolken wichelt, slangen kijkt of magie bedrijft; 11 die met banspreuken bant,- die een schim uitvraagt, een ‘allesweter’, of iemand die het zoekt bij de gestorvenen. 12 Want een gruwel voor de ENE is ieder die deze dingen doet; en vanwege deze gruwelen gaat de ENE, je God, hen nu onterven voor jouw aanschijn.” (Deuteronomium 18:10-12 NB)

“En wanneer ze tot u zullen zeggen: ondervraagt de dodenbezweerders en de waarzeggers met hun gepiep en geprevel!- mag een gemeente zijn goden niet ondervragen, de doden ter wille van de levenden?(-)” (Jesaja 8:19 NB)

“Daarom, zoals door één mens de zonde de wereld is binnengekomen en door de zonde de dood, zo is ook tot alle mensen de dood door-gekomen, aangezien allen gezondigd hebben.” (Romeinen 5:12 NB)

“(88:11) Doet ge een wónder aan de dóden?- —of schímmen, zullen die ópstaan, u dánken? sela” (Psalmen 88:10 NB)

“Niet de doden zingen Alléluía, —niet al wie gedáald zijn ín de stílte.” (Psalmen 115:17 NB)

“Ontgaat hem zijn geest, hij keert terug tot de grónd die hij wás, —op die dag gáan zijn plánnen telóor.” (Psalmen 146:4 NB)

“want het dodenrijk zal u niet danken, de dood u niet loven,- die neergedaald zijn in de put verwachten niets van uw trouw;” (Jesaja 38:18 NB)

“Dát zegt hij; later zegt hij tot hen: Lazarus, onze vriend, is ter ruste gegaan, maar ik trek erheen om hem uit die slaap te halen!” (Johannes 11:11 NB)

Dezen die in het “dodenrijk” zijn zijn de “armen” voor velen,maar zij zullen in ieder geval niet meer lijden of niet meer afzien. Dat zal allemaal voorbij zijn. Geen gevoelens meer, maar ook geen denken meer.

Indien men leven na de dood wil behalen is het Nú dat men het moet doen. Het is tijdens de levensperiode dat men moet leven en leven moet creëren. eens dat men op het punt komt te sterven zal het te laat zijn om nog iets te veranderen. Dat zal het eindpunt zijn van de rit. Indien men dan nog niet tot God is gekomen zal het te laat zijn …. tenzij men nog op het aller laatste moment zich zou bedenken en vergiffenis zou vragen voor al het verkeerd gedane.

Ja, de mens heeft nog hoop. En hij kan die hoop waar maken.
Maar waarom wachten tot het aller laatste moment? Waarom nu niet het beste van het leven maken door in het reine te komen met God?

Wees klaar als het ogenblik is gekomen dat je zal moeten loslaten. Wees er zeker van dat het ogenblik zal komen dat je al het voorgaande gebeuren zal kunnen overschouwen en bij die terugblik bevraagd zal worden. Er komt een ogenblik van berusting maar ook van oordeel.

De Belgische Ruth Van de steene schrijft

als slaap met dromen het onderbewustzijn is van dit leven, zou er dan een hoger bewustzijn zijn? is dit leven dan zoals de meeste van mijn dromen, beetje eng? dan moet het wakkere leven daar wel onbeschrijflijk mooi zijn. {dood en dromen}

Hier en nu moeten wij in dat bewustzijn vertoeven. Hier kunnen wij nog in toestanden komen van waken en slapen, van alert zijn en van dromen. Hier en nu kunnen wij ons nog van alles bewust of onbewust zijn. Maar als onze levensadem het lichaam verlaat zal er totaal geen bewustzijn meer zijn en zal het zijn als in een diepe slaap of zoals de toestand voor wij hier op de wereld kwamen … niets zijnde, niet bestaande, niet bewust zijnde.

Ook al is het sterfelijke niet zulk een aangenaam gevoelen, zullen wij er bewust mee moeten omgaan, want wij zullen het gewoonweg niet kunnen ontwijken.

Zoals Van de steene aanhaalt kunnen wij er best tegen aan zien als

een uitnodiging … om in het leven te staan en er dankbaar voor te zijn {dood en dromen}.

Je bewustzijn, in het nu, zal moeten beseffen dat het zal gaan om het leven in het nú. In dit tijdsbestel zullen wij de race moeten lopen en hem moeten afmaken. Wie de eindstreep niet zal halen zal verloren zijn. Die zal de verliezer zijn van wat op voorhand goed en duidelijk is aangekondigd. Maar velen willen die aankondigingen niet horen. De meesten weigeren de roep van God te horen. En indien zij Gods roep wel horen willen er velen nog niet op in gaan. Op het einde van de rit zullen zij echter verantwoording moeten afleggen. Daar zal niemand omheen kunnen.

Leef dus best bewust Nu en wacht niet op morgen.

+

Voorgaande

Schepper en Blogger God 3 Les en oplossing

Vindt er een transfer plaats na de dood?

++

Aanvullende lectuur

 1. Begin van leven op aard: schepping of evolutie
 2. Tot bewust zijn komen voor huidig leven
 3. Angst is de grote boosdoener in ons streven naar een beter mens te worden.
 4. Geschapen om te leven in relatie met God
 5. Bent u op zoek naar antwoorden en Bent u op zoek naar God
 6. Omgaan met zorgen in ons leven
 7. Ingrijpende gebeurtenis en Gespannen kabel
 8. Religie, Wet en leven
 9. Het belang van het lezen van de Schrift
 10. Overtuiging voor de dingen die God beloofde
 11. Al of niet onsterfelijkheid
 12. Onsterfelijkheid – Immortaliteit
 13. Bij het heengaan van een geliefde
 14. Mogelijkheid tot leven
 15. De Ziel
 16. Rond de dood
 17. Decomposition, decay – vergaan, afsterven, ontbinding
 18. Ontbinding
 19. De hemel
 20. Plaatsen als hemel en hel> Hellevuur
 21. Hemel
 22. Rapture blootgelegd Vervoering in de wolken
 23. Lichaam en ziel één
 24. Leven na de dood
 25. Wat gebeurt er als wij sterven
 26. Kinderen niet naar het voorgeborgte
 27. Eeuwenlange verkondiging van de hel als martelplaats
 28. Sheol, Sheool, Sjeool, Hades, Hel, Graf, Sepulcrum
 29. Graf
 30. Faalangst, en angst voor het onbekende
 31. Leef …
 32. Nu wij naar het einde van het jaar komen
 33. Bij de aanvang van een nieuwe dag
 34. Hoe is jouw film van je leven?
 35. Hebt U gerealiseerd dat je leven de inhoud bepaalt van uw doodsbrief
 36. Handel alsof alles wat je denkt, zegt en doet uw hele leven bepaalt
 37. Diegene die maakt zoals wij zijn
 38. Wees blij dat de doornstruik rozen draagt
 39. De hoop op leven
 40. God liefhebbenden gerechtvaardigd
 41. De ziel heeft geen regenboog als de ogen niet tranen
 42. Monotomie van het leven
 43. Laten wij verder gaan
 44. Het leven is als een tien-versnellingen fiets.
 45. Levensspel
 46. Activiteiten in dit leven nagaan
 47. Elke keuze die we maken veroorzaakt een rimpelig effect in ons leven
 48. Je leven de som van al je keuzes
 49. Secularisatie, materialisme, atheïsme en Evangelie van het Leven
 50. Leef alsof je morgen gaat sterven
 51. Kies voor Leven
 52. Hopen zolang je leeft
 53. Een te begrijpen oproep
 54. Op zoek naar spiritualiteit 3 Zin van Christus
 55. Bescherming door leven in Christus
 56. Hoop tot Leven Redding door Christus Jezus
 57. Christus kennen is zin geven aan het leven
 58. Rapture blootgelegd Toegang met Christus
 59. Rapture blootgelegd Rapture betekenis
 60. Leven van Christus leerstellingen
 61. Geestelijke vorming tot heiligheid #1
 62. Geestelijke vorming tot heiligheid #2
 63. Geestelijke vorming tot heiligheid #4
 64. Gehoorzaamheid beter dan offers
 65. Hoe weet ik wat Gods wil is
 66. Op zoek naar spiritualiteit 2 Hoe te vinden
 67. Op zoek naar spiritualiteit 8 Eigen spiritualiteit
 68. Wetenschappers, filosofen hun zeggen, geloven en waarheden
 69. Stemt de Bijbel overeen met de wetenschap
 70. The Way To Life
 71. Zit je in de put? Stop dan met graven!
 72. Verlossing #1Bijbelse leer van verlossing
 73. Verlossing #2 De Bijbelse oplossing
 74. Materialisme, “would be” leven en aspiraties #4
 75. Materialisme, “would be” leven en aspiraties #5
 76. Indien u nu zou sterven
 77. De aanduiding door Paulus en Jacobus van de werken die wij horen te doen
 78. Zo maar gerechtvaardigd?
 79. Vergieten van Bloed, een Oud en een Nieuw Verbond
 80. Beter een arme die in oprechtheid wandelt
 81. Twee soorten mensen
 82. Een prins en de dood
 83. Tot bewust zijn komen voor huidig leven
 84. Een kaars aansteken

 

 

 

 

+++

Verder om te lezen:

 1. Dood
 2. Lewe en dood
 3. dood en dromen
 4. De absolute paradox.
 5. Geeste, demone en ander bo-natuurlike dinge…
 6. Dus leef
 7. 18 juni – Er bij horen
 8. Wat is Chedda eigenlijk? Deel II
 9. Als Pasen en Pinksterren op één dag vallen
 10. Wie ben ik?
 11. Dat wat alles verbindt
 12. 95 Voelen
 13. Bewust Zijn.
 14. Wees sterker dan dat waar je bang voor bent
 15. Ophouden met rollen spelen
 16. Negatieve gevoelens
 17. Dankbaarheid
 18. Deugdelijk
 19. Fouten maken mag
 20. Een beetje menselijke realiteit, wel zo fijn.
 21. Moment van besef
 22. Verwondering…
 23. De zin van zelfreflectie

+++

28 thoughts on “Leven gedefinieerd door de dood

 1. Pingback: 2de vraag: Wat of waar is het begin – Questiontime – Vragenuurtje

 2. Pingback: Sterfelijkheid en onsterfelijkheid 1 Levensadem en ziel | Broeders in Christus

 3. Pingback: Voorziening van leven – Jeshua-ists

 4. Pingback: Sterfelijkheid en onsterfelijkheid 4 De ziel – een Grieks beeld | Broeders in Christus

 5. Pingback: Sterfelijkheid en onsterfelijkheid 5 Griekse bezwaren tegen de opstanding | Broeders in Christus

 6. Pingback: Schapen en bokken 4 Addendum 2: Eeuwig branden in de hel | Broeders in Christus

 7. Pingback: Bereshith 2:15-25 De mens geplaatst in de tuin van Eden – Jeshua-ists

 8. Pingback: Bereshith 3:14-19 De Vervloeking – In het zweet des aanschijns – Jeshua-ists

 9. Pingback: Bereshith 3:20-24 Moeder van al wat leeft en gevolgen van haar keuze – Jeshuaisten / Jeshuaists

 10. Pingback: Betreft de Mens | Broeders in Christus

 11. Pingback: De opgestane Heer – Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 12. Pingback: Fundamenten van het Geloof 9 De hoop op eeuwig leven door opstanding uit de doden | Stepping Toes

 13. Pingback: Voorbereidingstijd naar Pesach toe | Bijbelvorser = Bible Researcher

 14. Pingback: Als de tijd ten einde loopt…. 2 Zonen en bastaards | Broeders in Christus

 15. Pingback: Hoe leest u? – Wat leest u?: “Blijft … uw behoudenis bewerken met vreze en beven, want God is het, die … zowel het willen als het werken in u werkt” | Bijbelvorser = Bible Researcher

 16. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 6 Dood voor mens en dier | Bijbelvorser = Bible Researcher

 17. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 7 De mens werd een levende ziel | Bijbelvorser = Bible Researcher

 18. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 8 De mens in Gods gelijkenis | Bijbelvorser = Bible Researcher

 19. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 9 De verrijzenis van de doden | Bijbelvorser = Bible Researcher

 20. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 10 Vertrek en wees met Christus | Bijbelvorser = Bible Researcher

 21. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 11 Afwezig van het lichaam, aanwezig bij de Heer | Bijbelvorser = Bible Researcher

 22. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 12 De dief aan het kruis | Bijbelvorser = Bible Researcher

 23. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 13 De zielen onder het altaar | Bijbelvorser = Bible Researcher

 24. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 14 De Geesten in de Gevangenis | Bijbelvorser = Bible Researcher

 25. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 24 Verhalen, eerste dood en hemelen | Bijbelvorser = Bible Researcher

 26. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 25 De Tweede Dood | Bijbelvorser = Bible Researcher

 27. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 26 Eeuwige Straf | Bijbelvorser = Bible Researcher

 28. Pingback: Doden spreken niet – Some View on the World

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.