De doden – Waar zijn ze? 5 Sheol, Hades, Hel, Gehenna

Sheol, Hades, Hel, Gehenna

De dood is hetzelfde voor zowel goede als slechte mensen.

Hetzelfde woord beschrijft de toestand van beiden, vele malen opnieuw:

“Toen gaf Abraham den geest en stierf in een goede ouderdom, een oud man en vol van jaren; en hij werd tot zijn volk verzameld.” (Gen. 25: 8.)

En Izaäk gaf de geest, en stierf, en werd tot zijn volk verzameld.” (Gen. 35:20.)

“En David sliep bij zijn vaderen. (1 Koningen 2:10.)

“Achab sliep bij zijn vaderen. (1 Koningen 22:40.)

Allen – goede koningen, slechte koningen, goede onderdanen, slechte onderdanen – gingen naar de hel. Dit lijkt misschien een strenge uitspraak en in werkelijkheid, als “hel” eeuwige kwelling betekent, is het een te strenge straf om voor te schrijven aan zelfs de meest verstokte ellendeling die ooit de aarde heeft verontreinigd. Maar “hel” betekent niet eeuwige ellende. In het Oude Testament is het een vertaling van het Hebreeuwse woord “sheol“, dat 65 keer voorkomt. Het wordt 31 keer weergegeven als “hel”, 31 keer als “graf” en 3 keer als “put”.

In geen enkel geval wordt de gedachte aan eeuwige ellende met dit woord in verband gebracht, maar altijd de dood – waarin geen herinnering, geen vreugde, geen liefde, geen haat, geen afgunst, geen enkele gewaarwording is. In het Nieuwe Testament is “hel” een vertaling van de Griekse woorden “hades” en “gehenna“. Het eerste is het equivalent van “sheol”. – Vergelijk Psalm 10:10 met Handelingen 2:27.

“Sheol” en “Hades” betekenen beide de bedekte, verborgen of verborgen plaats of toestand. Het Engelse woord “hell” had oorspronkelijk deze betekenis, en vier eeuwen geleden was het in Engeland in gebruik onder het volk. De boer “helde” zijn wortelgewassen; dat wil zeggen, hij begroef ze om ze tegen de vorst te beschermen. De bouwer “helde” een huis, d.w.z. hij zette er een dak op. Het woord bevond zich waarschijnlijk in een overgangsfase rond de tijd dat de geautoriseerde versie werd gemaakt, 1611 n.Chr. Andere woorden die in deze versie worden gebruikt en waarvan de betekenis in de laatste drie eeuwen wezenlijk is veranderd, zijn “verhinderen” in 1 Thess. 4:13, dat toen “voorafgaan” betekende, maar dat nu niet meer in die betekenis wordt gebruikt. Het woord “laten” in 2 Thess. 2:7 betekende vierhonderd jaar geleden “belemmeren“, maar nu betekent het bijna het tegenovergestelde daarvan. Dus het woord “hel” had oorspronkelijk niet de verschrikkelijke betekenis die het nu heeft. De student moet de bovenstaande beweringen, betreffende de nu verouderde betekenissen van “hel”, “voorkomen” en “laten”, verifiëren door een onverkort woordenboek van de Engelse taal te raadplegen. [Maar in het Nederlands hoort men daar ook best een Hebreeuws-Nederlands vertaal en verklarend woordenboek te gebruiken.]

Gehenna” was de naam die gegeven werd aan een vallei buiten Jeruzalem, waarin alles wat geschikt was voor vernietiging werd geworpen. Het vuur werd daar brandende gehouden; maar als iets dat in de vallei was geworpen op een rotsachtige richel bleef steken en niet in het vuur viel, zouden de wormen het weldra verteren; niemand zou het vernietigende werk van de vlammen of de wormen hinderen. Zoals Jeruzalem in Palestina het “Nieuwe Jeruzalem” typeerde, zo typeerde het “Dal van Hinnom”, “Gehenna” genoemd, het “meer dat brandt van vuur en zwavel”, “zonder” het Nieuwe Jeruzalem. (Jes. 66:24.)

“Maar uittrekken zullen ze en zien de lijken van de mannen die tegen mij hebben overschreden; want de worm die aan hen knaagt sterft niet en het vuur waarin zij branden dooft niet uit, afgrijselijk zullen ze wezen voor alle vlees.” (Jes 66:24 NB)

Dit meer betekent “de tweede dood“, niet eeuwige kwelling, en het was hiernaar dat onze Verlosser verwees. (Markus 9:43-48; Openb. 21:8; 22:15.) Onder Sheol en Hades kan in het algemeen de dood worden verstaan die over het gehele ras gekomen is tengevolge van de overtreding in Eden. Deze is over allen gekomen. (Rom. 5:2.) Onder Gehenna kan de dood worden verstaan, die als gevolg van opzettelijkheid komt over hen die tot kennis van de waarheid zijn gebracht.

Een paar voorbeelden van goede mensen die naar Sjeool gaan, zullen leerzaam zijn, omdat zij aantonen dat Sjeool de doodstoestand betekent, en niet de kwelling -.

“O, dat Gij mij in het graf zoudt verbergen, dat Gij mij verborgen zoudt houden, totdat Uw toorn voorbij is.” (Job 14:13.)

Klaarblijkelijk dacht Job niet aan sheol als een plaats van kwelling, want hij bad om daar verborgen te worden totdat Gods toorn voorbij zou zijn. Gen. 37:35; 42:38 ; 44:29,31 zijn gelijksoortige voorbeelden, die vertellen van Jakobs moeilijkheden over het verlies van Jozef en het verwachte verlies van Benjamin.

“Want ik zal in het graf [sheol] nederdalen om mijn zoon [Jozef, dood gewaand] te bewenen.”
“Indien hem [Benjamin] onheil overkomt op de weg, waarheen gij gaat, dan zult gij mijn grijze haren met droefheid in het graf doen nederdalen [sheol].”

+

English original / Engels origineel: The Dead — Where Are They? 5 Sheol, Hades, Hell, Gehenna

Voorgaand

De doden – Waar zijn ze? 1 Universele vraag

De doden – Waar zijn ze? 2 Wetenschappelijk Antwoord

De doden – Waar zijn ze? 3 Het antwoord van de Spiritualist

De doden – Waar zijn ze? 4 Het antwoord van de Bijbel

 

++

Aanvullend

 1. Al of niet onsterfelijkheid
 2. Sterfelijkheid en onsterfelijkheid 1 Levensadem en ziel
 3. Sterfelijkheid en onsterfelijkheid 2 Scheiding van God
 4. Alles gaat voorbij
 5. Bijbels antwoord op uw vraag: Wat gebeurt er met ons na het sterven?
 6. Een veel voorkomende vraag: Waarom moest Jezus of God naar de hel?
 7. Decomposition, decay – vergaan, afsterven, ontbinding
 8. Gehenna of hellevuur
 9. Hemel en hel
 10. Hellevuur
 11. Hemelse of aardse wereld
 12. Graf
 13. Sheol, Sheool, Sjeool, Hades, Hel, Graf, Sepulcrum
 14. Een veel voorkomende vraag: Waarom moest Jezus of God naar de hel?
 15. Het graf van Rachel
 16. Schapen en bokken 4 Addendum 2: Eeuwig branden in de hel

+++

Gerelateerd

 1. Er zijn tegenwoordig veel mensen, die zeggen: ‘Ach, het gepraat over het geestelijke – verouderde onzin!’
 2. Het nut van de vrije wil
 3. Hemel of hel 
 4. De ‘realitycheck’ van het leven
 5. De realiteit na de dood
 6. Niet bang zijn voor de dood
 7. Kastijder – Kastijder
 8. Sheol
 9. Waar is de hel?
 10. Bijbelteksten over de hel
 11. Wie komen er in de hel? Deel 2

23 thoughts on “De doden – Waar zijn ze? 5 Sheol, Hades, Hel, Gehenna

 1. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 6 Dood voor mens en dier | Bijbelvorser = Bible Researcher

 2. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 7 De mens werd een levende ziel | Bijbelvorser = Bible Researcher

 3. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 8 De mens in Gods gelijkenis | Bijbelvorser = Bible Researcher

 4. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 9 De verrijzenis van de doden | Bijbelvorser = Bible Researcher

 5. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 10 Vertrek en wees met Christus | Bijbelvorser = Bible Researcher

 6. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 11 Afwezig van het lichaam, aanwezig bij de Heer | Bijbelvorser = Bible Researcher

 7. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 12 De dief aan het kruis | Bijbelvorser = Bible Researcher

 8. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 13 De zielen onder het altaar | Bijbelvorser = Bible Researcher

 9. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 14 De Geesten in de Gevangenis | Bijbelvorser = Bible Researcher

 10. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 15 Mozes en Elia bij de Transfiguratie | Bijbelvorser = Bible Researcher

 11. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 16 Elia opgenomen in de hemel | Bijbelvorser = Bible Researcher

 12. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 17 Enoch Vertaald | Bijbelvorser = Bible Researcher

 13. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 18 Koning Saul en de heks van Endor | Bijbelvorser = Bible Researcher

 14. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 19 Lichaam, ziel en geest | Bijbelvorser = Bible Researcher

 15. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 20 De weggedokenen of weggestokenen en Lazarus | Bijbelvorser = Bible Researcher

 16. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 21 De verloren zoon | Bijbelvorser = Bible Researcher

 17. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 22 De onrechtvaardige rentmeester | Bijbelvorser = Bible Researcher

 18. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 23 De rijke man en de bedelaar | Bijbelvorser = Bible Researcher

 19. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 24 Verhalen, eerste dood en hemelen | Bijbelvorser = Bible Researcher

 20. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 25 De Tweede Dood | Bijbelvorser = Bible Researcher

 21. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 26 Eeuwige Straf | Bijbelvorser = Bible Researcher

 22. Pingback: Doden spreken niet – Some View on the World

 23. Pingback: Doden spreken niet – Some View on the World

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.