Vragen om onder de vleugels van God te komen

In België is er een groot probleem voor diegenen die geloven in slechts één Ware God. Er zijn buiten de Jehovah’s Getuigen niet zo veel ernstige Bijbelonderzoekers die dicht bij elkaar wonen. In Westers continentale termen gesproken, wonen de meeste ernstige Bijbelonderzoekers ver uit elkaar om regelmatig bij elkaar te komen en samen een dienst bij te wonen. Daarmee gebeurt het vaker dat tijdens de 14 Nisan vieringen er wel een stuk of veertig mensen in de dienst aanwezig zijn terwijl er anders maar een man en een paardenkop aanwezig zijn. Dit is een triestige zaak en na verscheidene jaren een poging gedaan te hebben om meer mensen aan te trekken, is het gebrek aan interesse niet alleen zeer bedroevend maar ook deprimerend.

De isolatie, of het ontbreken van regelmatige contacten met gelijkgezinden, maakt dat wij ons soms afvragen of wij juist bezig zijn en of God ons werk wel apprecieert. Wij weten dat Hij het is die mensen trekt, maar als wij rondom ons zien, zien wij maar weinigen die aangetrokken worden door Jehovah, de Allerhoogste God boven alle goden. Wij merken wel dat mensen zich rond een heleboel andere goden scharen, waarbij de voetbal en wieleridolen naast het geld de grootste vereerden zijn. Naar sportwedstrijden zullen de mensen eerder gaan dan naar een gebedsdienst.

Voor God is er weinig plaats in onze burgerlijke wereld. Met onze woorden over Jezus en zijn God halen wij niet veel sympathie op. Dikwijls denken de mensen zelfs verkeerdelijk dat wij ook Getuigen van Jehovah zijn en willen ze niets van ons weten. In plaats van eens eerst verder naar ons te luisteren en ons te geloven als wij zeggen dat wij niets met die Getuigen te maken hebben. Maar daar willen zij geen tijd aan schenken, omdat ze het als verloren tijd aanschouwen.

Voor God is er heel weinig tijd en heel weinig plaats in deze wereld. Wij vinden zelfs zeer vele kerken die wel diensten voorzien, maar waar er in die diensten zelf slechts heel weinig tijd besteed wordt aan het Woord van God. De meerderheid van de tijd wordt opgesoupeerd door allerlei rituele gebaren. Die riten zijn het dikwijls die mensen aantrekken. Kaarsjes branden, eerste communies en plechtige communies vieren, net als trouwdiensten in een kerk, zelfs door mensen die eigenlijk niet of nauwelijks in God geloven. En als ze dan nog een geloof in een god hebben, nemen zij meestal Jezus als hun god en Maria als de ‘Moeder van God‘.

Als wij dit alles bekijken, komen wij ons zelf te vinden in een vacuüm. De leegte van deze ongelovige wereld. Daar treffen wij ons aan als enkeling. Het lijkt wel of wij er dan helemaal alleen voor staan. En met jaren van inspanning van prediken komt dat wel een bezwaarlijk knagen aan ons binnenste. Dan valt het ons wel eens zwaar, en moeten wij bekennen dat wij daar toch wat ontmoediging voelen.

Telkens voelen wij het aan alsof wij een oorlog moeten voeren. Een spirituele strijd die heel wat van ons vergt. Hierbij wordt het duidelijk dat wij niet zonder de hulp van God kunnen. Die hebben wij zeer hard nodig. Daar is het dan ook zo belangrijk dat gelijkgezinde gelovigen anderen ook laten weten dat zij geloven en mee willen gaan in die strijd voor het geloof. als wij elkaar laten weten dat wij hetzelfde geloof hebben zullen wij ons niet zo alleen moeten voelen. Want ook al wonen wij ver van elkaar kunnen wij elkaar een teken van leven geven, maar ook nog meer, een teken van geloof dat ons weer moed kan geven om verder te gaan in dat geloof.

Laat ons daarom niet nalaten aan anderen kenbaar te maken dat wij geloven in Die Enige Ware God en in Zijn gezonden zoon, die voor ons is gestorven. Laat dus niet na anderen uw mening te laten horen en te laten inzien dat u ook voor dat geloof gaat volgens de Bijbel en niet volgens de vele valse leerstellingen die de mens door de jaren heen verzameld heeft. Door anderen te laten weten dat u de Bijbelse Waarheid volgt, zullen diegenen die dat ook doen zich niet alleen voelen. Hierdoor zullen zij zich geruggensteund voelen en de moed vinden om verder op Die Ene Ware God te vertrouwen, Die voor die gelovigen open staat om hen verder doorheen de wildernis te leiden.

We moeten beseffen dat er heel wat mensen op zoek zijn naar een waar geloof. Voor hen moeten wij klaar staan om hen de weg te tonen die naar God leidt.

Iedereen kan wel aanmoediging gebruiken, dus wees iemand die anderen kan aanmoedigen om verder te zetten en om verder te vertrouwen op God, Die het beste toevluchtsoord is maar ook de stevigste rots in de branding.

 

“De HEERE vergelde u uw daad en uw loon zij volkomen, van den HEERE, den God Israëls, onder Wiens vleugelen gij gekomen zijt om toevlucht te nemen!” (Ru 2:12 STV)

“1  Davids Schiggajon, dat hij den HEERE gezongen heeft, over de woorden van Cusch, den zoon van Jemini. (7-2) HEERE, mijn God, op U betrouw ik; verlos mij van al mijn vervolgers, en red mij. 2 (7-3) Opdat hij mijn ziel niet rove als een leeuw, verscheurende, terwijl er geen verlosser is.” (Ps 7:1-2 STV)

“(22-6) Tot U hebben zij geroepen, en zijn uitgered; op U hebben zij vertrouwd, en zijn niet beschaamd geworden.” (Ps 22:5 STV)

“God is mijn Rots, ik zal op Hem betrouwen; mijn Schild en de Hoorn mijns heils, mijn Hoog Vertrek en mijn Toevlucht, mijn Verlosser! Van geweld hebt Gij mij verlost!” (2Sa 22:3 STV)

“Gods weg is volmaakt; de rede des HEEREN is doorlouterd; Hij is een Schild allen, die op Hem betrouwen.” (2Sa 22:31 STV)

“Kust den Zoon, opdat Hij niet toorne, en gij op den weg vergaat, wanneer Zijn toorn maar een weinig zou ontbranden. Welgelukzalig zijn allen, die op Hem betrouwen.” (Ps 2:12 STV)

“(4-6) Offert offeranden der gerechtigheid, en vertrouwt op den HEERE.” (Ps 4:5 STV)

“(5-12) Maar laat verblijd zijn allen, die op U betrouwen, tot in eeuwigheid; laat hen juichen, omdat Gij hen overdekt; en laat in U van vreugde opspringen, die Uw Naam liefhebben.” (Ps 5:11 STV)

“2 (18-3) De HEERE is mijn Steenrots, en mijn Burg, en mijn Uithelper; mijn God, mijn Rots, op Welken ik betrouw; mijn Schild, en de Hoorn mijns heils, mijn Hoog Vertrek. 3 (18-4) Ik riep den HEERE aan, die te prijzen is, en werd verlost van mijn vijanden.” (Ps 18:2-3 STV)

“23 Mem. De gangen deszelven mans worden van den HEERE bevestigd; en Hij heeft lust aan zijn weg. 24 Als hij valt, zo wordt hij niet weggeworpen, want de HEERE ondersteunt zijn hand.” (Ps 37:23-24 STV)

“1  Op U, o HEERE! betrouw ik; laat mij niet beschaamd worden in eeuwigheid. 2 Red mij door Uw gerechtigheid, en bevrijd mij; neig Uw oor tot mij, en verlos mij. 3 Wees mij tot een Rotssteen, om daarin te wonen, om geduriglijk daarin te gaan; Gij hebt bevel gegeven, om mij te verlossen, want Gij zijt mijn Steenrots en mijn Burg.” (Ps 71:1-3 STV)

“5 Die met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien. 6 Die het zaad draagt, dat men zaaien zal, gaat al gaande en wenende; maar voorzeker zal hij met gejuich wederkomen, dragende zijn schoven.” (Ps 126:5-6 STV)

 

*

 

 

++

Aanvullend

 1. Niet zo onbelangrijk
 2. Verzamelen, bijeenkomen, samenkomen, vergaderen
 3. Verzamelen of Bijeenkomen
 4. Vergadering – Meeting
 5. Een samenkomst of meeting
 6. Meeting – Vergadering
 7. De ecclesia als lichaam van Christus
 8. Een huis bouwen voor God
 9. Verlangens van hedendaagse jongeren
 10. Vluchters van bepaalde groepen
 11. Over lege en volle kerken
 12. De Kerk als realiteitsspel
 13. Rituelen en en tradities belangrijker dan intiem geloofsgevoelen
 14. Als broeders en zusters samen op weg voor een nieuw jaar
 15. Bij de opening van het seizoen 2018-2019
 16. Religiestress en corona maatregelen
 17. Kerkgebeuren voor 2020
 18. Omtrent bijeenkomen en vergaderen
 19. Samen komen in huizen
 20. Ontnomen van een gebedshuis #3 Ontoegankelijke gebedshuizen
 21. Verder doorzetten in tijden van afzondering
 22. Na meer dan een jaar van isolaties en vele doden
 23. Gedachte voor vandaag “Geloof in moeilijke tijden” (14 januari)
 24. Redding, vertrouwen en actie in Jezus #6 Samenhoren
 25. Redding, vertrouwen en actie in Jezus #7 Adverteren
 26. Gods volk onderweg – Het leven in de gemeente
 27. Gods vergeten Woord 19 Het Lichaam van Christus 3 Gezamenlijke dienst
 28. Noodzaak van trouw samenkomen
 29. De voordelen van een kleine gemeenschap of een huiskerk
 30. Samen eten, drinken en Jezus gedenken
 31. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #5 Gebed #3 Aanroepers van God
 32. Jehovah steile rots en vesting, bron van inzicht
 33. Laat ons samen komen

+++

Gerelateerd

 1. Alleen de Náám al!
 2. Vroom ijdel gebruik van de naam des HEREN
 3. Kerkdiensten
 4. Een kerkdienst zonder kerkgangers?
  Kerkdienst thuis
 5. Kerkdienst met poes
 6. Gekrakeel rond de kerk
 7. ‘Krijgen we ze weer terug?’
 8. 40 Dagen Anders-10 vieren
 9. De HEER regeert – ook tijdens de corona-crisis
 10. Vertrouwen in goddelijke kracht
 11. Een hemelse boodschap
 12. Hoe moeten we in God geloven om door God te worden goedgekeurd?
 13. God is onze afhankelijkheid
 14. Preek zondag 20 december 2020
 15. Verwoording van ervaringen en gevoelens
 16. Onbevangen over God spreken in een complexe werkelijkheid
 17. Als we in alles op God vertrouwen, kunnen we de weg verkrijgen om te bewandelen
 18. Vertrouw op God, we hebben een manier om een baan te vinden
 19. Weer naar de kerk … een routekaart met perspectief
 20. ‘Laat de kinderen tot Mij komen’ – over bijzondere kerkdiensten in coronatijd
 21. Oordeel niet te makkelijk over mensen die nog niet naar de kerk komen

8 thoughts on “Vragen om onder de vleugels van God te komen

  • Natuurlijk zijn er heel wat wegen voor een mens om te betreden, waarbij men de vraag kan stellen of die de betrokken persoon wel naar een andere wereld in het nu of in het latere zal brengen.

   U schrijft dat onder de vernis van Protestantisme, u een diepe onderstroom ervaart van Chinese filosofie en Indische spiritualiteit. Hierbij vragen wij ons af bij welke protestantse stromingen dat mag zijn.

   Wij geven wel toe dat algemeen in de Christelijke leer gelijkaardige elementen komen als in andere godsdiensten en/of filosofische stromingen. Hierbij valt ook op dat er met de tijden heel wat stromingen in de geloofsgroeperingen de ‘lente’ uitmaakten. Zo hebben wij de laatste eeuw heel wat hypes in dat geloofsleven van Christelijke groepen gezien.

   Vreemd genoeg zegt u dat toen u uw speurtocht begon in Nederland, er slechts New Age en Westerse esoterie op de boekenplanken te vinden waren terwijl deze toch al heel lang van de praktijk zijn terwijl de Indische en Boeddhistische filosofie en denkpatronen al eerder mensen hier in het Westen bekoorden. Zeker met de hippiebeweging kwamen de esoterische vormen meer op de voorgrond.

   Dat u maar later met Taijiquan en Yoga in de buurthuizen in contact kwam lijkt ons vreemd, want Tai-Chi, Zen meditatie, Kounovsky techniek en Yoga waren super begeerd in de jaren 70 van vorige eeuw. Ook de Beatles rage had al eerder heel wat Oosterse esoterie op de voorgrond gebracht. Natuurlijk hadden wij in de jaren 50 tot en met 80 geen computers en/of internet, maar dat maakte ons daarom niet minder of meer wereldvreemd. De vele bibliotheken gaven vele oude geheimen prijs en sinds de jaren 60 kwamen verscheidene grote Oosterse leermeesters naar West Europa.

   Als gelovigen in Een Schepper trachten wij mensen er toe te brengen Die Schepper te leren kennen en zich te leren plaatsen in Zijn universum. Er zijn zeker en vast meerdere vormen om ons te ontwikkelen tot een goed en zelfs beter mens. Die ontwikkeling tot een ‘volledig’ wezen is een van de betrachtingen welk elk individu zou moeten nastreven. Hiertoe zal deze een gamma van mogelijkheden vinden om dat pad naar waarheid en volheid van persoonlijkheid af te leggen.

   Aan enkele van uw artikelen te zien gelooft u in een hiernamaals en een terugvinden van geliefden zodra men dood gaat. Maar op dat vlak volgen wij de Bijbelse wijsheid die aangeeft dat voor de mens het juist hetzelfde is als voor de dieren en planten. Eens wij sterven is het gedaan met ons leven en blijft er van ons niets over dan het vergaan tot stof.

   De meerderheid van de mensen willen graag na dit leven hier terug in een ander leven stappen. Theorieën of bewegingen die aan hun verwachtingen voldoen worden dan ook veel populairder dan stromingen waarop men wijst dat men het hier en nu, in dit leven moet waar maken.
   Als gelovigen in de Elohim Hashem Jehovah, als Enige Ware God, houden wij ons aan de Bijbelse normen en wensen wij ook mensen hier op attent te maken. Maar wij dringen niemand iets op en staan steeds open om mensen ook vele andere mogelijkheden en denkwijzen te leren ontdekken. (Dat is trouwens een van de redenen waarom wij niet vies zijn om mensen andere geschriften dan de onze te leren kennen, dit met de aanvullende, aanverwante en gerelateerde artikelen vermeldingen.)

   Voor ons is het belangrijk dat elke mens voor zichzelf een waar onderzoek naar de Waarheid doet en werkt aan zijn persoonlijkheidsvorming. Hierbij wensen wij u ook daarbij veel succes.

   Like

  • De hamvraag blijft natuurlijk naar welke “andere wereld” mensen ogen.

   Zij die de Bijbel bestuderen en Jehovah als de Schepper van het universum erkennen, geloven in Zijn Goddelijk Plan, waarbij Zijn schepping tot afwerking zal komen. Hiertoe moet de ‘verwrongen’ wereld terug hersteld worden tot haar oorspronkelijke paradijselijke vorm. Zo kijken ware Christenen uit naar dat herstelde Paradijs en richten hun hoop op datgene dat nog in de toekomst ligt.

   Like

 1. Pingback: Ik manifesteer een perfecte blogpost | From guestwriters

 2. Pingback: Kloof tussen geloof en dagelijks leven – Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 3. Pingback: Tijdens Coronaperiode toch Dagen om over God te praten – Some View on the World

 4. Pingback: Nog een jaartje 14 Nisan met beperkte toegang | Belgian Biblestudents - Belgische Bijbelstudenten

 5. Pingback: Heer, leer ons bidden #2 Gods Naam Geheiligd – een Komend Koninkrijk volgens Wil van God – Belgische Broeders In Christus

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.