Onze verzoeken klinkend als de gebeden van Jezus

Klinken onze gebeden als het gebed van Jezus Christus?

Hierboven wordt niet gevraagd of u het modelgebed dat Jezus de wereld gaf, bidt. Vermoedelijk bidden heel wat christenen regelmatig het “Onze Vader“. Hierbij kan de vraag gesteld worden of zij wel degelijk de inhoud er van beseffen. Velen denken namelijk dat zij na hun dood naar de hemel gaan. Maar vragen zich dan niet af wie er dan in dat Koninkrijk op aarde zal komen te wonen.

Verder kan men de vraag stellen in welke mate, als wij het gebed van Jezus zelf bidden, onze gebeden het gebed weerspiegelen. Jezus zei niet

“bid dit”,

maar

“bid op deze manier”.

De evangelieschrijvers hebben Jezus woorden opgetekend en wij kunnen ze nazeggen. Maar bij dat nazeggen moet er ook een houding zijn.

Klinken onze gebedsverzoeken als de verzoeken in het gebed van Jezus?

Vele christenen missen al het feit dat Jezus tot zijn Vader bidt, die hij als de Enige Ware God aanschouwt, dit terwijl voor vele christenen Jezus hun god is. In de geschriften van de apostelen komen wij ook te weten dat Jezus lager was dan de engelen, maar door zijn hemelse Vader verhoogd is geworden. Opgenomen in de hemel mag Jezus aan de rechterhand van God zitten en voor hem een hogepriester zijn, terwijl hij voor ons een bemiddelaar mag zijn bij God.

Als wij mensen horen bidden valt het op dat velen verzoeken om een goede gezondheid of zelfs succes en rijkdom in dit leven. Heel wat christenen durven zelfs te bidden naar allerlei mensen die al lang geleden gestorven zijn. Zij gaan zelfs zo ver om kaarsjes voor die ‘heiligen‘ te branden.

Het is begrijpelijk dat mensen om een goede gezondheid bidden, want gezondheid is zo belangrijk voor ons. Verrassend is echter dat, hoewel Jezus bekend stond om het genezen van vele, vele mensen, toen hij ons leerde bidden, hij ons niet leerde te bidden voor een goede gezondheid!

Wat zijn de eerste gebedsverzoeken die Jezus ons voorlegde om over te bidden?

geheiligd zij uw naam.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede,
op aarde zoals in de hemel.
Matteüs 6:9-10

Merk daarbij op dat het eerste wat voorkomt in het gebed, de heiliging, of apart plaatsing is van Gods Naam. Voor elke christen moet dat voorop liggen in zijn benadering van de Allerhoogste. Onze aandacht zou in onze gebeden hoofdzakelijk naar Hem moeten gaan. Maar bij de meeste mensen ligt het ‘eigen ik’ voorop.

We kunnen merken dat onze gebeden vaak beginnen vanuit een egocentrische houding. Misschien hebben we zelfs geen zin om te bidden totdat ons iets overkomt waardoor we hulp gaan zoeken. Het is niet verkeerd om vanuit onze behoeften te bidden, want de Schrift geeft ons meerdere voorbeelden waar mensen van God dat ook deden. De psalmisten doen dat zelfs vaak, dus we zijn in goed gezelschap.

We kunnen echter niet bidden zoals Jezus ons leerde bidden om dan in een egocentrisch oord te blijven hangen. Als we bidden zoals Jezus ons leerde bidden, leren we ons te richten op God en Gods agenda voor de wereld.

Jezus heeft heel zijn leven gericht op het doen van Gods Wil. Zijn eigen wil was voor Jezus van geen tel. In zekere zin zou dat voor ons, als volgers van Christus, ook zo moeten zijn. In navolging van de Nazareense leermeester, moeten wij proberen ons eigen ik opzij te plaatsen en open staan voor de mensen rondom ons. Wij moeten oog hebben voor wat er in de wereld rondom ons gebeurt en vragen dat God ons de mogelijkheid geeft om daar juist op te treden.

Zoals Jezus de mensen vertelde over het Komende Koninkrijk van God, moeten ook wij de mensen rondom ons hiervan op de hoogte brengen, en waarschuwen dat de tijd beperkt is om ons voor te bereiden, want die zal komen als een dief in de nacht. Ook wij moeten daarom goed voorbereid zijn zodat wij de toegang tot het Koninkrijk Gods niet zouden mislopen. Jezus heeft hierover verscheidene parabels verteld die ons tot het denken zouden moeten zetten.

Sommige mensen hebben geen goed gevoel bij een Koninkrijk en denken zelfs dat het niet democratisch is. Anderen zien het ook niet zitten als er ons zo, maar een “Rijk” zou worden opgelegd, daar in het verleden al heel wat rijken zijn gevormd die niet het goede brachten aan de bevolking, en zelfs dikwijls met verdrukking te maken hadden. Zelfs in de tijd van Jezus was daar het Romeinse Rijk waarbij de Joden zich verdrukt voelden.

We hebben soms een negatieve reactie op het idee van een “koninkrijk”. Wij willen democratie!

Maar in Bijbelse tijden werd een koninkrijk of vorstendom beschouwd als een goede zaak, een veilige plaats. Je wilde niet alleen staan, weerloos tegen plunderaars die uit waren op je bezittingen, je land en je familieleden. Je wilde bij een volk horen dat bij elkaar kon blijven en samen sterker was. Het was nog beter als het volk waartoe je behoorde een goed leger had, en een goede koning. De koning van een koninkrijk moest voor het volk zorgen en hun veiligheid waarborgen. In feite werden koningen in de oudheid vaak herders genoemd.

Voor eeuwen hadden verscheiden mensen zich als Volk van God gevoeld en uitgekeken naar het Beloofde Land dat zoals de tittel zegt, hen beloofd was. Voor eeuwen keken ze uit naar een Redder die door God beloofd was en hen zou bevrijden van alle verdrukking. Hun hoop was gesteld op die Messias die verkondigt was geworden en hen een wereld van peis en vree zou bezorgen.

Wij moeten beseffen dat die Messias ter wereld is gekomen en dat Koninkrijk niet enkel heeft aangekondigd, maar ook voorbereid. Verder wordt er in de Geschriften verteld dat die Messias de hoeksteen zou worden van een gemeenschap die voor God gaat en samen een eenheid vormt. Tussen Mozes en Jezus lagen ruim 14 eeuwen, maar met zijn geboorte kwamen de profetische woorden uit de vroegere geschriften tot leven, het Woord was vlees geworden. Nu was daar een man die de geschiedenis van het mensdom veranderde, ook al wilden in die tijd velen het niet zien, maar zou dat nu toch moeten gaan veranderen. Daar ligt één van de taken in voor de volgers van die man uit Nazareth.

Door de Bijbel door te nemen kunnen wij leren hoe God alles voorziet en hoe Hij Zijn Plan met de wereld ten uitvoer zal brengen. Hierdoor komen wij te weten hoe in het Koninkrijk van God voor de mensen zal gezorgd worden. Wij kunnen er op aan dat God voor ons de beste Heerser is en inderdaad een goede koning is, die zich bekommert om het welzijn van zijn volk, als geen ander.

Als we ons hie, waar wij nu verblijven, op onszelf richten als we bidden

“Uw koninkrijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel”,

dan is dat op de manier waarop we deel uitmaken van de problemen van deze wereld, in plaats van op de oplossingen.

Het gaat erom hoe wij de wereldrijken steunen in plaats van het Koninkrijk van God te bevorderen. Door voor Christus te gaan moeten wij veranderd zijn. Laten we deze woorden van de apostel Paulus overwegen:

“Wordt niet gelijkvormig aan deze eeuw, maar wordt hervormd in vernieuwing van het denken, zodat gij kunt toetsen wat de wil van God is, het goede en welbehaaglijke en volmaakte.” (Ro 12:2 NB)

Zoals Jezus deed, moeten ook wij onderscheiden wat de wil van God is – wat goed, aanvaardbaar en volmaakt is.

Er is een woord voor verandering van denken: bekering. Het nieuwtestamentische Griekse woord achter ons Engelse woord “berouw” betekent letterlijk: van gedachten veranderen.

Willen wij echt van gedachten veranderen en andere wegen uitgaan?

Als wij Jezus als voorbeeld nemen zien wij hoe hij zichzelf verloochende? Willen wij dat ook doen? Hij vroeg God om God Zijn Wil te doen. Willen wij ook zo ver gaan of verkiezen de meesten van ons liefst de eigen zin te doen. Zo vinden wij heel wat mensen die beweren christen te zijn, maar zij houden zich aan de goden en gebruiken van de wereld. Zij denken en leven alleen op natuurlijk vlak en niet op geestelijk vlak. Hierbij vergeten zij dat ze hun eigen leven ondergraven, want het doen van de eigen wil, ons werelds streven, leidt tenslotte tot de dood en onze eigen wil gaat meestal tegen de wil van God in.

“5 Want wie leven naar het vlees streven naar de dingen van het vlees en wie zich laten leiden door de Geest naar die van de Geest. 6 Het streven van het vlees is: dood, het streven van de Geest is leven en vrede. 7 Want het streven van het vlees staat vijandig tegenover God: aan de Wet van God onderwerpt het zich niet, en dat kán het ook niet.” (Ro 8:5-7 NB)

Als volgeling van Christus Jezus moeten wij, zoals hij, God tevreden willen stellen. Dat zal zeer moeilijk zijn als wij willen vasthouden aan de gebruiken van deze wereld.

Om bij God te kunnen behoren moeten wij ons aan Hem overleveren en Zijn Wil proberen op te volgen. De wereld zal op allerlei mogelijke manieren ons tot haar willen trekken. Zo zal het ons vragen haar god te aanbidden en haar gebruiken van feesten en festivals op te volgen. Maar als wij de mensen rondom ons willen tevreden stellen op die wijze, moeten wij beseffen dat wij door hun wil in te wilgen wij God niet tevreden zullen kunnen stellen. In feite door daarop in te gaan en de gebruiken van de mensen te voglen laten wij zien hoe bang wij eigenlijk zijn voor hen, in plaats van God te vrezen. Uiteindelijk bewijzen wij dan ook dat wij eerder slaaf zijn van die wereld.

“8 Mensen die alleen maar vlees zijn kúnnen God niet behagen. 9 Maar gíj zijt niet in het vlees maar in de Geest, daar immers Gods Geest in u woont. Als iemand Christus’ Geest niet heeft, die is niet van hem;” (Ro 8:8-9 NB)

“Ge hebt niet een geest van knechtschap ontvangen om u opnieuw vrees aan te jagen, nee, ge hebt ontvangen een geest van aanneming tot zonen-en-dochters, door wie wij schreeuwen: Abba!, Vader!” (Ro 8:15 NB)

Ons gebed tot God openen wij daarom ook met

“Onze Vader”

En vervolgens heiligen wij Gods Naam, toegevend dat Hij de Allerhoogste is onder Wie wij wensen te komen. Wij willen passen bij God en hopen er te mogen toegerekend te worden om onderdanen in Zijn Rijk te mogen zijn. Hiertoe zijn wij zelfs bereid om ons eigen ik te laten veranderen naar Gods Wil. Elke dag willen wij daar aan werken zodat wij met de tijd meer en meer gekneed worden tot een volwaardig Kind van God.

“9 Liegt niet tegen elkaar, nu ge de oude mens met zijn praktijken hebt uitgetrokken 10 en de nieuwe hebt aangetrokken die wordt vernieuwd tot hij herkenbaar is naar het beeld van wie hem heeft geschapen, 11 waarin geen Helleen en Judeeër is, besnijdenis en voorhuid, barbaar, Scyth, dienstknecht, vrije, maar alles en in allen Christus is.” (Col 3:9-11 NB)

In Christus zijnde hopen wij dan ook ten volle dat Gods Wil zal vevuld worden. In onze gebeden laten wij dan ook aan God merken of weten, dat wij uit zien naar het ogenblik, dat zal komen, dat de vele aardse koninkrijken vernietigd zullen worden,

“maar in de dagen van die koningen zal de God des hemels een koninkrijk doen opstaan dat in eeuwigheden niet zal vergaan en welks koningschap nooit zal worden overgelaten aan een ander volk; het zal verpulveren en tenietdoen al die koninkrijken, maar zelf zal het bestaan in eeuwigheid;” (Da 2:44 NB)

Hiermee hebben wij een mooi vooruitzicht, dat Zijn Wil voltrokken zal worden,

“hier op aarde zoals in de hemel.”

+

Voorgaande

 1. Een gebed tot Onze Vader volgens Jezus
 2. Kracht en heerlijkheid behoren God toe
 3. Men zou denken dat gelovigen de wil van God willen doen
 4. Een losgeld voor iedereen 2 Een verheven persoon van vlees en bloed
 5. Verzoening en Broederschap 5 Messias en hoeksteen
 6. Waakzaamheid geboden 5 Tekenen opmerkend

++

Aanvullende lectuur

 1. God versus goden
 2. God boven alle goden
 3. Een Naam voor een God #7 Jahwe(h) niet Hebreeuws
 4. Jehovah wiens Naam Heilig is
 5. God Helper en Bevrijder
 6. God, Jezus Christus en de Heilige Geest
 7. God komt ons ten goede
 8. Gods beloften
 9. Gods Hoop en onze hoop
 10. Gods Redding
 11. Aanbidding
 12. God aanbidden
 13. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #10 Gebed #8 Voorwaarde
 14. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #11 Gebed #9 Heiliging van Dé Naam
 15. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #13 Gebed #11 Naam om apart geplaatst te worden
 16. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #14 Gebed #12 De andere naam
 17. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #15 Expositie voor de Schepper
 18. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #17 Soorten van gebed
 19. Verscheidene teksten van het “Het Onze Vader”
 20. Onze Vader – Our Father
 21. Onze Vader – Modelgebed
 22. Heer, leer ons bidden #1 Onze Vader – die in de hemel zijt
 23. Heer, leer ons bidden #2 Gods Naam Geheiligd – een Komend Koninkrijk volgens Wil van God
 24. Achtergrondverzen bij “Het Onze Vader” 3 Gods Koninkrijk kome
 25. De Messias in Oud- en Nieuw Testament
 26. Messiaanse teksten in het Oude Testament
 27. Gods verbonden en de bedoelde man aanvaarden
 28. Gezondene van God
 29. Hij die komt – de Mensenzoon
 30. Zoon van God – Vleesgeworden woord
 31. Jezus Christus in het vlees gekomen
 32. Jezus is Niet God
 33. De Knecht des Heren #4 De Verlosser
 34. Wereld waarheen? #3 De Wortelscheut van David
 35. Wereld waarheen? #4 Het Lied van de Serafs
 36. Het begin van Jezus #4 Aangekondigde te komen Verlosser
 37. Een man die de geschiedenis van het mensdom veranderde
 38. Verkondiger Jezus ook de redder
 39. Jesjoea … wie bent u?
 40. Het begin van Jezus #1 Menselijke aspecten
 41. Het begin van Jezus #4 Aangekondigde te komen Verlosser
 42. Het begin van Jezus #6 Beloften van innerlijke zegeningen
 43. Het begin van Jezus #8 Beloofde Gezalfde zoon van God
 44. Het begin van Jezus #9 Een kwestie van Toekomst
 45. Het begin van Jezus #10 Een Heraut kondigt aan
 46. Het begin van Jezus #12 Gezalfd na Johannes de Doper
 47. Christadelfiaanse geloofspunten #2 Jezus de zoon van God
 48. Christadelfiaanse geloofspunten #7 Jezus de Emmanuel of God met ons
 49. Christadelfiaanse geloofspunten #9 Jezus verheven tot de hemel als priesterlijke middelaar tussen God en mens
 50. Lam van God #1 Sprekers voor God
 51. Lam van God #3 Tegenover onschuldig dier een onschuldig man #2
 52. Jezus moest sterven
 53. Een Messias om te Sterven
 54. Losgeld voor iedereen
 55. Loskoper
 56. Zoenoffer
 57. Christus in Profetie #3 De Knecht in Jesaja (3) Gezalfde
 58. Christus in Profetie #4 De Knecht in Jesaja (4) Heilbezorger, Knecht en Messias
 59. Christus in Profetie #6 De Knecht in Jesaja (6) Gezalfde voorzegd
 60. Christus in Profetie #7 De psalmen (1A) Psalm 110 – Afstammeling van zijn Heer
 61. Christus in Profetie #7 De psalmen (1B) Psalm 110 – Priester aan de Rechterhand van God
 62. Christus in Profetie #9 De psalmen (3) Van wie er in de Boekrol geschreven staat
 63. Christus in Profetie #12 De psalmen (6) Psalm Psalm 118 – De verworpen hoeksteen
 64. Christus in Profetie #13 De psalmen (7) Psalm 89 – Een beroep op Gods belofte
 65. Christus in Profetie #14 De Psalmen (8) – Psalm 34 God beschermt wie op Hem vertrouwt
 66. Wanneer zal de bruiloft van het Lam gebeuren
 67. Meer dan Tien dingen die we moeten weten over Jezus
 68. Eigenheden aan Jezus toegeschreven
 69. Geloof in Jezus Christus
 70. Hij die zit aan de rechterhand van Zijn Vader
 71. Jezus vertrouwend op zijn God
 72. Christus Koning
 73. Er werd ons gevraagd: Jezus leert ons bidden; ‘leidt ons niet in verzoeking’. Betekent dit dat het God is die ons in verzoeking leidt en ons doet zondigen?
 74. Wat Jezus Deed – Misleiding om de Messias en het laatste oordeel
 75. Opgaan naar Jeruzalem 1. Inleiding: Jeruzalem, de stad van de Grote Koning #3 De komst van de Messias en het hemelse Jeruzalem
 76. Opgaan naar Jeruzalem: Jezus’ laatste reis #1
 77. Plan van God
 78. Plan van God en wereldvrede
 79. Priesterschap van Christus
 80. Volgers van Jeshua
 81. Israël, het Joodse volk en Christenen
 82. Gods volk onderweg – Het leven in de gemeente
 83. Kracht en koninkrijk van onze God en de autoriteit van Zijn Christus
 84. Het Wachttorengenootschap over Christadelphians #13 Onbegrijpelijk verkeerde voorstelling door het Wachttorengenootschap #2 Koninkrijk van God
 85. Als de tijd ten einde loopt…. 1 Alles wat vroeger is geschreven #2
 86. Aanwijzingen voor redding te vinden
 87. Niemand heeft grotere liefde dan hij die zijn leven geeft voor zijn vrienden
 88. Wat wil men zijn: Atheïst, Gelovige in wat?, Jood, Christen of nog iets anders
 89. Een kerk naar smaak en taal
 90. Doemdagscenarios
 91. Hoop voor de toekomst
 92. Hoop op Leven
 93. Bevrijding
 94. Beloofde land
 95. Volk Israël
 96. Bestemming Getrouwen en Rechtvaardigen
 97. Bestemming van de aarde
 98. Hemel en hemelen
 99. Hemel en Hel
 100. Stoffelijke tegenover geestelijke hemel
 101. Christelijke Hoop op Eeuwig Leven
 102. Tijden van herstel
 103. Vrede van God
 104. Hersteld Paradijs
 105. Op weg naar het eindstation
 106. Christenen die het juiste hart hebben om anderen te roepen om naar God te komen
 107. Gedachte voor zondag 12 februari 2023: Jezelf verloochenen en Gods Wil doen terwijl men Jezus wil volgen
 108. Houd goede moed
 109. Oplossing voor de wereld
 110. Reddingsplan
 111. Redding
 112. Heer, Yahuwah, Yeshua of Yahushua
 113. Volk van God
 114. Koninkrijk van God
 115. Koninkrijk van God (Jeshuaist focus)
 116. Koninkrijk van Christus en Koninkrijk van God
 117. Koninkrijk Gods
 118. Paradijselijk Koninkrijk
 119. Houdend aan Gods Wil

+++

Verder aanverwant

 1. Vele mensen verwarren namen nog steeds met titels zoals in Namen van God (deel 1) of zien het verschil van het aantal syllabe niet en gebruiken slechts twee syllaben als in Jahweh Jireh in plaats van Gods Ware Naam met drie syllaben Je-Ho-Vah, zoals het tetragrammaton moet uitgesproken worden, te gebruike; of gaan zelfs zo ver om Gods Naam te vervangen met de (vervalste) naam van zijn zoon, Jezus (Issou of Hail Zeus) die eigenlijk Jeshua ben Josef noemde. Er zijn zelfs mensen die geloven dat de onveranderlijke God zelfs Zijn Naam zou gaan veranderen en schrijven dan artikelen als: Waarom zal God een nieuwe naam hebben als Hij in de laatste dagen komt? waarbij ze de mensen dan nog eens willen doen geloven dat Jezus de naam van God zou worden.
 2. De wil en de gedachten van de Heer kennen
 3. Over Gods wil
 4. Gods wil wordt doorgezet
 5. Why me, God? – waarom maak ik dit mee? Waarom moet ik hier doorheen?
 6. Ik wil, U wil…
 7. God, my I.C.E.
 8. Leven naar Gods wil

2 thoughts on “Onze verzoeken klinkend als de gebeden van Jezus

 1. Pingback: Bidden tot een Onzichtbare God | Broeders in Christus

 2. Pingback: Geloof stellen in en bidden tot dezelfde God als Die van Jezus – Belgische Broeders In Christus

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.