Men zou denken dat gelovigen de wil van God willen doen

De afgelopen weken hebben heel wat gelovigen stil gestaan bij het overlijden van Jezus en bij zijn opstanding uit de doden.

Wat vele gelovigen uit het oog lijken te verliezen is dat het belangrijke aan heel dat gebeuren is dat zoveel eeuwen geleden daar in Jeruzalem er een eenvoudige man was die drie jaar rond getrokken had en er alles had aan gedaan om zijn hemelse Vader kenbaar te maken.

In de korte tijd van zijn openbaar leven heeft hij nooit de eer voor zichzelf opgeëist, maar liet hij zijn omstaanders weten dat hij niets uit zichzelf kon, maar alles enkel kon doen omdat zijn hemelse Vader hem de mogelijkheden gaf om die dingen te doen.

Het was die hemelse Vader die de Nazareense leermeester zeer hoog schatte. Hij was er zich heel bewust van dat Diegene Die hem de autoriteit had gegeven om in Zijn Naam te spreken veel groter is dan hij die enkel maar Zijn Wil wilde uitvoeren.

Het was Jezus zijn Vader die hem alles toevertrouwde.

“Alles is aan mij overgegeven door mijn Vader, en niemand behalve de Vader kent de Zoon, en niemand behalve de Zoon en aan wie de Zoon het wil onthullen kent de Vader!” (Mt 11:27 NB)

Vreemd genoeg zijn er heel wat mensen die hoewel ze zich Christen noemen niet aannemen dat die Christus Jezus de gezondene van God is die de mensen zijn God, de God van Abraham, beter wilde leren kennen.

“Dan zegt Jezus weer tot hen: vrede voor u!- zoals de Vader mij heeft uitgezonden zo stuur ook ik u uit!” (Joh 20:21 NB)

Voor Jezus was het belangrijk dat zijn leerlingen en allen die hem wilden volgen, verder zouden uitgaan en zijn werk verder zouden zetten om alzo zijn Vader over heel de wereld kenbaar te maken.

Het onderwijs dat Jezus verrichte vond niet in iedereen zijn ogen gratie. Heel wat mensen verwonderden zich ook over zijn leer, omdat die rondtrekkende Nazareen volgens hen nooit had gestudeerd.

“tot verwondering dan van de Judeeërs, die zeiden: hoe heeft hij weet van de Schriften zonder te hebben geleerd?” (Joh 7:15 NB)

Hun verwondering merkend, had Jezus zijn antwoord klaar voor de bevragers, die zoals iedereen in de wereld zouden moeten komen in te zien dat Jezus zijn onderwijs niet van hem is. Moest Jezus God zijn, zoals vele Christenen beweren, zou Jezus zijn onderwijs wel van hem zijn, wat in tegenspraak is met de Schrift.

“16 Dan antwoordt Jezus hun en zegt: mijn onderricht is niet van mijzelf maar van hem die mij gestuurd heeft; 17 als iemand de wil heeft om zijn wil te doen, zal hij van dit onderricht wel onderkennen of het uit God is of dat ik van mijzelf uit spreek;” (Joh 7:16-17 NB)

Men moet inzien dat het onderwijs dat Jezus gaf niet van hemzelf uitging, maar van God. Indien de mensen de Bijbelse geschriften uit de oudheid (het Oude Testament) met een oprecht onderzoekende geest hadden bestudeerd zouden ze de ware toedracht van die Nazareen kennen.

Jezus die een mens van vlees en bloed of van de aarde was, sprak niet enkel de taal van de aarde, maar vertolkte ook de woorden van Hem Die hoger was dan hij.

“wie van boven komt is iemand boven alle anderen uit; wie uit de aarde is is-en-blijft uit de aarde en spreekt als iemand uit de aarde; die uit de hemel komt is iemand boven alle anderen uit;” (Joh 3:31 NB)

Jezus gaf te kennen dat hij was gezonden door Diegene Die boven alle andere mensen staat en Wiens Wil hij probeerde te doen.

“Dan zegt Jezus: wanneer ge de mensenzoon verhogen zult, zult ge herkennen dat Ik-ben het is en ik niets doe van mijzelf uit,- nee, zoals de Vader mij heeft onderricht, dát spreek ik uit!(-)” (Joh 8:28 NB)

“49 omdat ik niet vanuit mijzelf heb gesproken, nee, die mij gestuurd heeft, de Vader zelf, heeft mij een gebod gegeven wat ik moet zeggen en wat ik moet spreken, 50 en ik weet dat zijn gebod eeuwig leven is; dus van wat ik uitspreek geldt: zoals de Vader het mij gezegd heeft, zó spreek ik het uit!” (Joh 12:49-50 NB)

“Maar Jezus zegt tot hen: mijn spijze is dat ik de wil doe van hem die mij erop uitstuurt en het werk dat hij opdraagt volbreng!(-)” (Joh 4:34 NB)

“ik kan niets uit mijzelf doen: zoals ik het van de Vader hoor, zo oordeel ik, en mijn oordeel is rechtvaardig,- omdat ik niet zoek wat ik wil maar wat hij wil die mij heeft uitgestuurd;” (Joh 5:30 NB)

“omdat ik van de hemel neergedaald ben niet om mijn wil te doen maar de wil van wie mij heeft gestuurd;” (Joh 6:38 NB)

Jezus waarschuwde zijn tegenstanders ook dat zij wel zouden komen in te zien wie hij was, nadat zij hem zouden gedood hebben door hem op te hangen aan een paal. Dan zou het voor velen duidelijk zijn dat hij niet zijn eigen wil had gedaan, maar alleen had gezegd wat Jehovah, God de Vader hem geleerd had.

“Dan zegt Jezus: wanneer ge de mensenzoon verhogen zult, zult ge herkennen dat Ik-ben het is en ik niets doe van mijzelf uit,- nee, zoals de Vader mij heeft onderricht, dát spreek ik uit!(-)” (Joh 8:28 NB)

Tot op vandaag zijn er heel wat Christenen die niet geloven dat Jezus niet uit zichzelf gesproken heeft, maar heeft gezegd wat hem is opgedragen door zijn Vader, Die hem heeft gestuurd en hem opgedragen had de mensen de kans tot eeuwig leven te geven. Zij geloven dat om dat eeuwig leven te kunnen verkrijgen men wel in die zoon van God moet geloven en zijn offerdaad moet erkennen. Zonder dat zoenoffer zou er geen schuldaflossing voor de zonde van de eerste mens plaatsgegrepen hebben.
Het komt er op aan dat zij die beweren volgers van Christus te zijn (= Christenen) zij tot het geloof en de overtuiging gekomen zijn dat God Jezus heeft gestuurd en dat het niet een god zou zijn die in de gedaante van een man naar de wereld zou gekomen zijn om te doen alsof hij stierf (want God kan niet sterven als een Eeuwig Wezen).

“het woord dat ge hoort is niet dat van mij maar van hem die mij stuurt, de Vader;” (Joh 14:24 NB)

“want de dingen die gij mij hebt gegeven heb ik gegeven aan hen, en zij hebben ze aangenomen en hebben waarachtig erkend dat ik van bij u ben uitgegaan: zij vertrouwen erop dat gij mij hebt gezonden.” (Joh 17:8 NB)

Erg genoeg zouden zij die de ware Jezus zouden volgen niet zo geliefd worden door de mensen rondom hen. En daar, met die tegenstand, hebben wij vandaag nog mee te kampen.

“Ik heb hun uw woord gegeven, en de wereld is hen gaan haten,- omdat ze niet van deze wereld zijn, zoals ik niet van deze wereld ben;” (Joh 17:14 NB)

Toch laten wij ons niet naar beneden drukken of ons van  het geloof afbrengen. Want zij die geloven in Jezus Christus, de zoon van God, hebben door hun lezing van de Heilige Schrift kennis genomen van de geheimen die God hem bekendgemaakt heeft. Hij zal Zijn dienaren laten zien wat binnenkort moet gebeuren.

“Openbaring van Jezus Christus, die God hem gegeven heeft om aan zijn dienaars te tonen ‘wat spoedig moet geschieden’, en welke hij in tekenen bekendgemaakt heeft door de zending van zijn engel aan zijn dienaar Johannes,” (Opb 1:1 NB)

Uit die Geschriften komen wij het Plan van God te kennen en hoe Jezus daar een belangrijke rol in speelt. Uit de Messiaanse Geschriften kunnen wij ook leren hoe Jezus zich volledig aan zijn hemelse Vader onderwierp. tot zelfs in de moeilijkste momenten riep hij naar zijn God om Hem te verzoeken Gods Wil te laten gebeuren en niet de wil van Jezus (weer één van de vele bewijzen dat Jezus niet God is.)

“zeggend: Vader, als ge wilt, draag deze drinkbeker van mij weg; maar niet míjn wil maar de uwe moet geschieden!” (Lu 22:42 NB)

“Een klein eindje verder gekomen valt hij bij het bidden op zijn aanschijn en zegt: mijn Vader, als het mogelijk is, laat dan deze beker aan mij voorbijgaan; maar: niet zoals ik wil, maar zoals gij…” (Mt 26:39 NB)

Voor ons hier op aarde, zou die man die alleen deed wat zijn en onze hemelse Vader hem verzocht te doen en had verteld, een voorbeeld moeten zijn om volledig op te volgen. Als men de naam “Christen” wil dragen moet men namelijk een ware volgeling van Christus zijn. Dat houdt in dat men vooreerst hem erkend voor wie hij is, de gezonden profeet en zoon van God, de weg naar God, en vervolgens dezelfde God aanbid als hij deed, de God van Israël, Die de Enige God van Abraham was en een Onzichtbare Alwetende Eeuwige God is. Jezus daarentegen was niet alwetend en gaf toe dat er verscheidene zaken zijn die alleen God weet en Hem toebehoren.

Zij die beweren van Jezus te houden en hem te volgen horen zich aan zijn woorden te houden. Toch zien wij nog velen die beweren Christen te zijn maar zich houden aan de valse leer van de Drie-eenheid, in plaats van te geloven wat god over Jezus zegt en wat Jezus over zijn God zegt.

“gelóóf je niet dat ik één ben met de Vader en dat de Vader één met mij is?- de dingen die ík u zeg spreek ik niet vanuit mijzelf: de Vader woont in mij en doet zijn werken!(-)” (Joh 14:10 NB)

“het woord dat ge hoort is niet dat van mij maar van hem die mij stuurt, de Vader;” (Joh 14:24 NB)

“want de dingen die gij mij hebt gegeven heb ik gegeven aan hen, en zij hebben ze aangenomen en hebben waarachtig erkend dat ik van bij u ben uitgegaan: zij vertrouwen erop dat gij mij hebt gezonden.” (Joh 17:8 NB)

“Ik heb hun uw woord gegeven, en de wereld is hen gaan haten,- omdat ze niet van deze wereld zijn, zoals ik niet van deze wereld ben;” (Joh 17:14 NB)

Wij horen allemaal te aanvaarden wat God over die Nazareense prediker zegt:

“zij zal een zoon baren en jij zult als zijn naam uitroepen: Jezus!- de Heer redt;want hij zal zijn gemeente redden van hun zonden!” (Mt 1:21 NB)

“en zie, een stem uit de hemel die zegt: dit is mijn zoon, de geliefde, in wie ik een welbehagen heb!” (Mt 3:17 NB)

“Want zozeer heeft God de wereld liefgehad dat hij de Zoon, de eniggeborene, gegeven heeft,- opdat ieder die in hem gelooft niet verloren zal gaan maar eeuwig leven mag hebben.” (Joh 3:16 NB)

“maar God betoont zijn liefde aan ons omdat, toen wij nog zondaars waren, Christus voor ons is gestorven.” (Ro 5:8 NB)

“Die zijn eigen zoon niet heeft gespaard, maar hem ter wille van ons allen heeft prijsgegeven, hoe zal hij niet ook mét hem ons alle dingen schenken?” (Ro 8:32 NB)

“Hierin is de liefde Gods onder ons verschenen, dat God zijn Zoon, de eniggeborene, tot de wereld heeft gezonden opdat wij door hem zullen leven.” (1Jo 4:9 NB)

Jezus moet ons als een voorbeeld dienen. Hij heeft ons doorgegeven wat zijn God verteld heeft. Ook al haat de wereld diegenen die geloven in de ware Christus moeten wij beseffen dat dit zo is omdat zij, net als Jezus, niet bij de wereld horen, maar gaan voor de wereld van God Zijn zoon en hun hoop stellen in de mogelijkheid om door de smalle poort het Koninkrijk Gods binnen te gaan.

Zij die in die ware Jezus geloven, die niet op Gods stoel zit, maar naast God, beseffen hoe belangrijk het is om Jezus zijn levenslessen te volgen en om zoals Jezus ook Gods Wil op te volgen. Want eens zal er die voorspelde dag komen dat de zoon van God terug naar de aarde zal keren om de levenden en doden te oordelen. Voor die dag horen wij voorbereid te zijn.

“Jezus zegt tot hem: u zegt het zelf; alleen zeg ik u, van nu af zult ge de mensenzoon zien ‘zittend ter rechterhand van de Kracht’ en ‘komend op de wolken van de hemel’!” (Mt 26:64 NB)

Het is door De Grote Kracht van God dat de gestorven Jezus uit de dood is opgestaan, om heer van de doden en de levenden te zijn en de belangrijkste plaats naast God te mogen in nemen.

“Want daartoe is Christus gestorven en levend geworden: dat hij én over doden én over levenden Heer zal zijn!” (Ro 14:9 NB)

“20 heeft hij gewerkt in de Christus toen hij hem opwekte uit de doden en deed zetelen aan zijn rechterhand in de hemelse regionen, 21 hoog boven alle overheid, gezag, macht en heerschappij, en alle naam die wordt genoemd niet alleen in deze eeuw maar ook in de toekomstige.” (Efe 1:20-21 NB)

Die positie van Jezus erkennend moet voor ons reden genoeg zijn om Jezus na te volgen en zoals hij de Wil van God te doen. Men zou ook denken dat het vooruitzicht van een betere wereld ook meer mensen zou lokken, maar opvallend is dat de meerderheid van de mensen zich het liefst houden aan wereldse gebruiken en riten. Het is voor velen zeer moeilijk om daar van afstand te nemen.

Toch moet de mensheid er bewust van zijn dat de dag zal komen dat Jezus de door God gegeven macht om te oordelen en te heersen zal opnemen, om zo alle engelen, heersers en machthebbers aan hem te onderworpen.

“en gij de volheid hebt ontvangen in hem die het hoofd is van alle overheid en gezag;” (Col 2:10 NB)

“die aan de rechterhand van God is, heengegaan ten hemel; aan hem onderschikken zich engelen en machten en krachten.” (1Pe 3:22 NB)

Laat ons beter voorbereid zijn op die Dag van oordeel en er voor gaan om steeds God Zijn Wil op te volgen en Zijn geboden na te leven.

 

+

Voorgaande

Uit het land van Nazareth

Niet onwillig naar de dood gesleept

Een losgeld voor iedereen 2 Een verheven persoon van vlees en bloed

Een koning die zijn onderdanen wetten oplegt waarvan hij weet dat zij zich er nooit aan kunnen houden

De god zoon, koning en zijn onderdanen

Erkenning van Jehovah’s soevereiniteit

++

Vindt ook te lezen:

  1. Ongelovige Thomassen, Jezus en zijn God
  2. Geloof
  3. Geloof en Geloven
  4. De Gezondene van God
  5. Betreffende Christus # 1 Een god of de God, een mensenzoon en zoon van God
  6. Christus Jezus – de zoon van God
  7. Jesjoea … wie bent u? 
  8. Hij kwam van God op een manier waarop geen ander kwam
  9. Jezus zoon van God
  10. Zoon van God
  11. Gezondene van God
  12. Lam van God #2 Tegenover onschuldig dier een onschuldig man #1
  13. Lam van God #3 Tegenover onschuldig dier een onschuldig man #2
  14. Zoenoffer
  15. Opstanding van Jezus Christus
  16. Opgeroepen door Jezus
  17. Voorbeeld van hem die zijn leven gaf voor velen
  18. Christadelfiaanse geloofspunten #4 Oplossing voor gevolgen van zondigheid
  19. Christadelfiaanse geloofspunten #6 Redding uit vrouw van het nageslacht van koning David
  20. Christadelfiaanse geloofspunten #9 Jezus verheven tot de hemel als priesterlijke middelaar tussen God en mens
  21. Enkele kernpunten van het Christelijk geloof
  22. Aan wie trouw zijn
  23. Jezus vertrouwend op zijn God
  24. Voor hen die geloven in Jezus
  25. Wanneer u een ware volger van Jezus wil zijn #1 Geestelijke ondersteuning
  26. Wanneer u een ware volger van Jezus wil zijn #2 Christenheid tegenover christendom
  27. Wanneer u een ware volger van Jezus wil zijn #3 Groeiende beweging uit Joodse sekte De Weg
  28. Wanneer u een ware volger van Jezus wil zijn #4 Openbare prediking en Wederdopers
  29. Wanneer u een ware volger van Jezus wil zijn #5 Volgers van een godheid Jezus of navolgers van de ware Jezus
  30. Wanneer u een ware volger van Jezus wil zijn #6 Volgers van de ware Jezus zijn volgers van Jeshua of Jeshuaisten
  31. Ware Christenen of volgers van de ware Christus Jezus of volgers van Jeshua #1 Verontreiniging
  32. Ware Christenen of volgers van de ware Christus Jezus of volgers van Jeshua #2 Aanhangers of verbondenen 
  33. Ware Christenen of volgers van de ware Christus Jezus of volgers van Jeshua #3 Volgers van de ware Jezus
  34. Christadelfiaanse geloofspunten #8 Boodschap van Jezus wiens vergoten bloed vergeving van onze overtredingen brengt
  35. Het niemand of niets in de duisternis
  36. Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #3 Van een bepaalde wereld zijnde
  37. De Hoer van Babylon en een in stilte verstoppende Paus
  38. Het woord van God…is een troost voor diegene die zich houdt aan God’s wil

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.