Erkenning van Jehovah’s soevereiniteit

De rechtvaardiging van Jehovah’s soevereiniteit is erg belangrijk en zou een zeer bekend feit moeten zijn om te worden erkend en geaccepteerd. Op een bepaalde manier moeten we nooit stoppen ons te concentreren op die kwestie dat Jehovah de Allerhoogste Godheid is die we moeten erkennen als de Allerhoogste die het recht heeft om de Krachtigste te zijn en alles te zeggen over het universum.

Meer dan eens kunnen we mensen tegenkomen die denken dat ze het recht hebben om alle macht te hebben. We moeten hen eraan herinneren dat zelfs Jezus wist dat hij niet alles kon doen noch alles weten, omdat dat alleen aan zijn hemelse Vader toebehoort, zonder wie Jezus niets kon doen. Jezus kende zijn lagere positie heel goed en waarschuwde daarom de mensen om hem heen dat hij zelfs als de zoon van God niets uit zichzelf kon doen.

“Toen heeft Jezus geantwoord en tot hen gezegd: vast en zeker is het, zeg ik u: de zoon kan niet zomaar uit zichzelf iets maken of hij moet het de vader zien maken want al wat díe maakt, evenzo maakt ook de zoon;” (Joh 5:19 NB)

“ge hebt gehoord dat ík u heb gezegd: ik ga heen én kom naar u toe; als ge me liefhadt zoudt ge verheugd zijn dat ik naar de Vader ga, omdat de Vader groter is dan ik;” (Joh 14:28 NB)

In het geval dat Jezus God was, zou hij alles hebben kunnen doen en zouden anderen hem niet hebben kunnen verleiden en pesten. Maar als mensenzoon was hij als ons kwetsbaar en wist hij niet alles. Zo wist hij niet wanneer hij terug naar de aarde zou komen, noch wie er naast hem zou zitten in zijn koninkrijk.

Jezus was de hele tijd bezig om anderen zijn hemelse Vader, de enige ware God, te laten leren kennen, die als de enige aanbeden zou moeten worden en al onze lof zou ontvangen.

Als we niet oppassen, zouden we het zo druk kunnen hebben met ons dagelijks leven of zo bezorgd zijn over onze eigen problemen dat we vergeten hoe belangrijk het is om die soevereiniteit van God te erkennen. We kunnen beter niet vergeten dat als we Jehovah’s soevereiniteit ondersteunen, we beter in staat zullen zijn om met problemen in ons dagelijks leven om te gaan en we dichter bij Jehovah komen te staan.

We moeten niet vergeten niet in dezelfde val te vallen als Adam en Eva vielen. Adam en Eva verwierpen Jehovah’s heerschappij, net als vele anderen sindsdien. Dit kan sommigen doen denken dat de tegenstanders van God gelijk hebben. Zolang de kwestie onrustig blijft in de hoofden van de mens, kan er geen echte vrede en eenheid zijn. Maar nadat Jehovah’s soevereiniteit is gerechtvaardigd, zal iedereen voor altijd onder zijn prachtige heerschappij leven. Er zal vrede zijn in het hele universum (Efeziërs 1:9-10).

Wanneer dat moment is gekomen, zal ook Jezus alles wat hij van zijn hemelse Vader had ontvangen, aan hem teruggeven zodat iedereen zal beseffen dat alles aan God toebehoort en opdat God alles in allen is.

“Maar wanneer alles aan hem onderworpen is, dán zal ook de Zoon zelf zich onderwerpen aan hem die alles aan hem heeft onderworpen, opdat het zal zijn: God alles in allen!” (1Co 15:28 NB)

Gods soevereiniteit zal worden gerechtvaardigd en het regeren door mensen zal volledig falen en worden verwijderd. Zoveel jaren probeerden heel wat mensen een goed politiek systeem te vinden dat zou kunnen werken en iedereen gelukkig zou maken. Maar noch de overheid, noch iemand anders, slaagde erin iedereen tevreden te stellen. Gods heerschappij door zijn Messiaanse koninkrijk zal slagen. Trouwe mensen zullen hebben bewezen dat mensen hun integriteit kunnen behouden en loyaal Gods heerschappij kunnen ondersteunen. (Jesaja 45:23-24)

“23 ik heb bij mijzelf gezworen, uit mijn mond is in rechtvaardigheid uitgegaan een woord dat niet zal terugkeren: dat voor mij zich zal buigen alle knie, zal zweren alle tong,(-) 24 alleen bij de ENE, zal men over mij zeggen, is gerechtigheid en sterkte; tot hem zullen komen, beschaamd, allen die laaiend waren tegen hem;” (Jes 45:23-24 NB)

God heeft zijn belofte aan Abraham gedaan (Heb 6:13; Ga 3:18) en Jezus was ervan overtuigd dat de wereld die belofte zou zien vervuld met hem die optreedt als bemiddelaar tussen God en de mens. (1Ti 2: ​​5; Heb 12:24)

We moeten erkennen dat de woorden die uit Zijn mond komen niet met lege handen terugkomen. Ze zullen het werk doen waarvoor Hij hen stuurde, zoals Hij Jezus naar de wereld had gestuurd om de mensheid de weg naar God te wijzen. Verschillende mannen van God, profeten, zoals Jezus, en de in de Bijbel genoteerde woorden werden aan de wereld gegeven om de opdracht die Jehovah God hun gaf, te voltooien. (Jes 55:11)

Jehovah houdt heel veel van mensen. In feite zijn we zo dierbaar voor Hem dat Hij zijn eniggeboren geliefde zoon gaf zodat we eeuwig leven konden hebben. (Johannes 3:16; 1 Johannes 4: 9) Jehovah heeft ervoor gezorgd dat de rechtvaardiging van zijn soevereiniteit zaligheid zal inhouden voor gehoorzame mensen. (Lees Jesaja 55:10-11.) Jehovah’s soevereiniteit is gebaseerd op liefde. Dus we kunnen er zeker van zijn dat hij zijn loyale dienaren altijd zal liefhebben en waarderen. – Exodus 34: 6.

Jehovah oefent op liefdevolle wijze autoriteit uit. In harmonie daarmee zullen gezinshoofden en ouderlingen die van zijn soevereiniteit houden niet veeleisend zijn, alsof ze zelf een kleine soevereiniteit uitoefenen.

Het feit dat Jehovah’s soevereiniteit zo’n belangrijke kwestie is, betekent niet dat onze redding niet belangrijk voor Hem is. Jehovah geeft veel om ons. We moeten in gedachten houden wat belangrijker is en loyaal Jehovah’s heerschappij ondersteunen.

We moeten niet gevangen worden in de netten van deze kapitalistische wereld die geen oog heeft voor God. We moeten ons altijd op Jehovah God richten, omdat hij onze enige ware God is.

Uit verschillende bijbelverhalen leren we dat we niet zoveel aan onze eigen problemen moeten denken. We moeten oppassen dat we niet blijven nadenken over de rechtvaardiging van Jehovah’s soevereiniteit. Net als Job en Jezus moeten we onze steun voor Jehovah’s soevereiniteit tonen door hem trouw te blijven, zelfs als het leven moeilijk is. Jezus, bereid om de wil van God te doen, legde zijn eigen zelf opzij en gaf zichzelf als een losprijs aan God.

Wanneer we, zoals Noach, Jesaja, Jeremia, Job en Jezus getrouw doorstaan, zullen we Jehovah kunnen behagen, zoals ook zij schatten in Gods ogen werden. Onze focus op de Almachtige en ons vertrouwen in Hem, met onze hoop op de toekomst zal sterker worden. (Lees Romeinen 5: 3-5.) Jobs ervaring en Jezus zijn ervaring laten ons zien dat ‘Jehovah erg teder is in genegenheid en barmhartig’ (Jakobus 5:11). Als we Jehovah’s soevereiniteit steunen, zal hij ons belonen. Dit wetende helpt dat ons om “volledig te verdragen met geduld en vreugde.”

“naar de sterkte van zijn glorie met alle kracht bekrachtigd, tot alle volharding en geduld, met vreugde” (Col 1:11 NB)

+

Engelse versie / English version: Recognising Jehovah’s sovereignty

Voorgaande

Schepper en Blogger God 4 Verklarende Stem

Schepper en Blogger God 6 Voor Zijn volk

Een losgeld voor iedereen 2 Een verheven persoon van vlees en bloed

Een koning die zijn onderdanen wetten oplegt waarvan hij weet dat zij zich er nooit aan kunnen houden

++

Aanvullende lectuur

 1. Fundamenten van het Geloof: De goedertierenheid van God
 2. Een Drievoudige God of simpelweg een éénvoudige God
 3. De Enige Ware God
 4. Al-Fatiha [De Opening] Surah 1: 1-7 Hulp van God onze Schepper
 5. Wie zijt Gij, Here?
 6. Jesjoea … wie bent u? 
 7. Jezus van Nazareth #2 De zoon van Maria
 8. Jezus van Nazareth #3 De Zoon van God
 9. De Knecht des Heren #3 De Gewillige leerling
 10. Betreffende Christus # 2 Goddelijke bron, verband en goddelijk mens
 11. Dienaar van zijn Vader
 12. De Leidsman van geloof
 13. Niemand heeft zulk een grote liefde als hij die zij leven gaf voor zijn vrienden
 14. Moeten Christenen over zich heen laten walsen
 15. Schoonheid van heiligheid
 16. Het belangrijkste punt om een jeshuaïst te zijn
 17. Aanroepen van Gods Naam
 18. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #2 Aanroepen van de Naam van God
 19. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #15 Expositie voor de Schepper
 20. Prijs en zeg dank tot God de Allerhoogste

+++

Gerelateerde artikelen

 1. De Dingen van Boven
 2. aanbidding
 3. ‘Ik ben God, de Almachtige!’
 4. Dagelijkse belofte
 5. Eeuwige verlossing

12 thoughts on “Erkenning van Jehovah’s soevereiniteit

 1. Pingback: Recognising Jehovah’s sovereignty | Bijbelvorser = Bible Researcher

 2. Pingback: Bijbel en Wetenschap: Geloof en onderzoek 6: Het bewijs van Gods bestaan (6) De persoonlijke ervaring (slot) | Stepping Toes

 3. Pingback: In Naam van God – Belgische Broeders In Christus

 4. Pingback: God heeft nooit Zijn Naam veranderd en zal deze ook niet veranderen – Belgische Broeders In Christus

 5. Pingback: Christadelfiaanse geloofspunten #1 Enige eeuwige alwetende Allerhoogste Godheid – Belgische Broeders In Christus

 6. Pingback: Onvolmaakte mensen die kunnen leren van Degene die onze Vader wil zijn | Belgian Biblestudents - Belgische Bijbelstudenten

 7. Pingback: Men zou denken dat gelovigen de wil van God willen doen | Bijbelvorser = Bible Researcher

 8. Pingback: Een Vader die te vertrouwen valt | Broeders in Christus

 9. Pingback: Een Bijbels antwoord op uw vraag naar aanleiding van ons geloof dat Jezus niet God was van in het begin | From guestwriters

 10. Pingback: Rosj Hasjana om na te denken wat wij met de wondere schepping van God doen – Jeshuaist

 11. Pingback: Tijdens Coronaperiode toch Dagen om over God te praten – Some View on the World

 12. Pingback: Op uitkijk staand op de wachttoren | Bijbelvorser = Bible Researcher

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.