Kind van Jezus en Judas evangelie

In de vorige postings hadden wij het over de Da Vinci Code en de gnostische evangeliën.Twintig jaar geleden was er door het verschijnen van een ‘fact-fiction’ verhaal, geschreven door voormalig popzanger en pianist Dan Brown heel wat ophef ontstaan rond de figuren Jezus en Maria Magdalena.

Op heel wat platformen ontstond naar aanleiding van het boek de Da Vinci Code en de daarbij opnieuw ontstane interesse naar gnostiek, een hevige discussie over het al of niet getrouwd zijn van Jezus. Voor Katholieken en vele protestanten die geloven dat Jezus God zou zijn was het ongeoorloofd om maar te denken dat Jezus een verhouding zou gehad hebben met eenieder iemand en nog minder met een prostituee. Dat laatste deed heel wat mensen koken. Nog erger was het als er geïnsinueerd werd dat Jezus en Maria Magdalena kinderen zouden gehad hebben. Het grootste deel van de zich christen noemenden zijn ervan overtuigd dat Jezus God is en geen menselijke behoeften heeft. Zij zien over het hoofd dat Jezus een mens van vlees en bloed is die zelfs geen al te mooie of aantrekkelijke verschijning was.

“Als een loot schoot hij op voor ons aanschijn, als een wortel uit dorre aarde had hij geen gestalte en geen luister; wij zagen hem aan, maar hij had geen aanblik dat wij hem begeerd zouden hebben.” (Jes 53:2 NB)

Jezus werd door God ook als Zijn geliefde zoon aanzien.

“en zie, een stem uit de hemel die zegt: dit is mijn zoon, de geliefde, in wie ik een welbehagen heb!” (Mt 3:17 NB)

“wanneer ze u in deze stad vervolgen: vlucht naar de andere; want het is zeker, zeg ik u, ge zult niet het einde bereiken met de steden van Israël voordat de mensenzoon komt!” (Mt 10:23 NB)

“Want zozeer heeft God de wereld liefgehad dat hij de Zoon, de eniggeborene, gegeven heeft,- opdat ieder die in hem gelooft niet verloren zal gaan maar eeuwig leven mag hebben.” (Joh 3:16 NB)

De getuigenis van Jesaja brengt het uitgangspunt van de Da Vinci Code in diskrediet dat Jezus een kind had voordat hij werd gekruisigd.

Van het Boek der boeken, de Bijbel, weten wij dat die mensenzoon zonder kinderen bleef.

“Na opsluiting en berechting is hij meegenomen, en zijn generatie, wie bekreunt zich daarover? Nee, hij is afgesneden van het land der levenden, vanwege de overtredingen van zijn gemeente trof hem een plaag,” (Jes 53:8 NB)

Laatste pagina van het Thomasevangelie

Sir Teabing, uit het boek dat veel kritiek uit zowel christelijke als wetenschappelijke hoek ontving, noemt ook de teksten in de Nag Hammadi-bibliotheek, zoals sommige evangeliën door Constantijn werden verworpen. Constantijn was de veroorzaker dat de kerkvaders met zijn valse leer (van de Drie-eenheid) akkoord gingen en Jezus tot hun god maakten. Deze oude christelijke boeken, ontdekt in 1945, zijn Koptische vertalingen van teksten die oorspronkelijk in het Grieks geschreven zijn die nergens stellen dat Jezus met Maria Magdalena trouwde.

In de evangeliën wordt gesproken over een huwelijk van Jezus, dat nog moet komen. Jezus ‘Bruid is nog in voorbereiding, maar zal binnenkort klaar zijn.

Apocalypse of Peter

“7 laten wij ons verheugen en juichen en hem de glorie geven, omdat de bruiloft van het lam is gekomen, en zijn bruid heeft zich toebereid!(-) 8 en haar is gegeven zich te bekleden met schitterend, rein, fijn linnen! Want het fijne linnen zijn de rechtvaardige daden van de heiligen.” (Opb 19:7-8 NB)

“En de Geest en de bruid zeggen: kom! En wie het hoort, laat hij zeggen: kom! En wie dorst heeft: laat hij komen; wie wil, laat hij het levenswater nemen om niet.” (Opb 22:17 NB)

“want het lam in het midden van de troon zal hun herder zijn en hun de weg wijzen naar de waterbronnen van het leven; en God zal iedere traan uit hun ogen wegwissen!” (Opb 7:17 NB)

“En hij toonde mij een rivier met water van leven, helder als kristal, voortkomend uit de troon van God en van het lam.” (Opb 22:1 NB)

Degene die eer krijgt, is de zoon van God, in wie mensen moeten gaan geloven.

“Want zozeer heeft God de wereld liefgehad dat hij de Zoon, de eniggeborene, gegeven heeft,- opdat ieder die in hem gelooft niet verloren zal gaan maar eeuwig leven mag hebben.” (Joh 3:16 NB)

Evangelie van de vrouw van Jezus

Het evangelie van de vrouw van Jezus of het Judas evangelie

De 14de april 2006 werd het ‘Evangelie van Judas’ voorgesteld.

Dat evangelie is een van de zogeheten apocriefe evangeliën, waarvan de authenticiteit nooit erkend werd. Het bestaan van het evangelie was onder meer al bekend uit de geschriften van de eerste grote theoloog en kerkvader van de besproken bruid van Christus, de christelijke kerk, na de periode van de apostelen, Ireneus. Volgens velen zijn zijn werken vooral van belang om de situatie van de vroege christenen te bestuderen en om zijn (deels erg subjectieve) beschrijving van de onorthodoxe (volgens hem ketterse) christenen. Ireneüs gold als de belangrijkste bron van kennis over de door hem fel bestreden gnostiek tot de vondst van de Nag Hammadi geschriften.

Laatste pagina Koptische manuscript Thomasevangelie (Nag Hammadigeschriften).

Na de vondst van de verzameling teksten uit de begintijd van het christendom, werden de codices aan handelaren aangeboden. Het resultaat was dat een codex eigendom werd van het Koptisch Museum in Caïro, een codex in handen kwam van een handelaar Albert Eid en de overige codices in het bezit van een handelaar Tano. De eerste die over de codices publiceerde was de Franse onderzoeker Jean Doresse. Hij maakte ook foto´s van de inhoud van de codices in het bezit van Tano. Hij was de eerste die de conclusie trok dat een Evangelie van Thomas tot de manuscripten behoort. In een later stadium zal Doresse in de concurrentiestrijd om tot de eersten te behoren die over de teksten kan publiceren door zijn collega’s buitenspel gezet worden.

Hij situeert het ontstaan van het evangelie in gnostische middens. Toch duurde het tot in het laatste kwart van vorige eeuw voordat een kostbaar manuscript op papyrus opdook. De rechten daarvan werden verworven door een Zwitserse stichting en het Amerikaanse tijdschrift National Geographic, die vanaf april 2006 een Engelse, Franse en Duitse vertaling op de markt bracht.

Egypte heeft het manuscript op papyrus gerecupereerd dat de enige bekende kopie is van het begin april 2006 onthulde evangelie van Judas. De Hoge Raad voor Egyptische Antiquiteiten maakte toen bekend

“Egypte is erin geslaagd het manuscript van dertien vellen papyrus in het oud-Koptisch te recupereren”

aldus de Egyptisch egyptoloog en secretaris-generaal Zahi Hawwas van de Hoge Raad, die vooral bekendheid verwierf met zijn onderzoek naar Toetanchamon en in zijn functie als manager van het plateau van Gizeh.

Men moet, volgens enkele Katholieke theologen, eigenlijk die publicatie van het ‘Evangelie van Judas’ vooral als een pr-stunt zien van National Geographic. Als een van de grootste non-profitorganisaties ter wereld, wenste die instelling die zich inzet voor geografie, archeologie en natuurwetenschap, alsook voor de promotie en het behoud van milieu en geschiedenis en de studie van de wereldcultuur en geschiedenis graag een graantje meepikken van het succes van de ‘De Da Vinci Code’.

Die organisatie heeft ook al meerdere documentaires of het leven van Jezus en Maria Magdalena uit gebracht. Volgens heologen uit het Duitse taalgebied en enkele Latijns-Amerikaanse kardinalen en bisschoppen bracht de in 2006 uitgebrachte reeks aan kennis over de historische Jezus nauwelijks iets bij, al konden hierdoor ook heel wat gewone burgers wel iets meer te weten komen over de gnosis.

De publicatie van het apocriefe geschift kon nauwelijks op een voor de uitgevers geschikter moment vallen. De nieuwsgierigheid naar ‘geheimen’ die alleen bestemd waren voor ingewijden was nooit groter, vooral met het oog op de release van de film van ‘De Vinci Code’ straks de maand na de release van de geschriften.

Er werden heel wat dingen in die tijd geopperd. Zo ook dat het apocriefe evangelie terloops ook even de geschiedenis van het Nieuwe Testament zou herschreven hebben. Maar dat nam de lezer er graag bij.

In tegenstelling tot het trieste einde van Judas in de evangeliën schetst het apocriefe geschift een iets charmanter portret van Judas. Het document betoogt dat Judas Iskariot, die Jezus verraden heeft, slechts zijn rol vervulde in Gods plan en daardoor eigenlijk een held was. Feit is dat dat verraad in het herstelplan van God paste, want zonder dit verraad zou Jezus niet opgehangen zijn aan de martelpaal en zouden dus ook de geschriften niet in vervulling gegaan zijn. In het evangelie van Judas krijgt hij uiteindelijk ook vergiffenis en kan hij zich later in stilte in de woestijn terugtrekken.

De Duitse hulpbisschop Hans-Jochen Jascke, die in Lyon met een proefschrift over de kerkvader Ireneus promoveerde, stelde dat de vertaling van het geschrift vooral met veel ophef gelanceerd was. De vertaling van het Judasevangelie vond eind de eerste week van april 2006 plaats en de zondagavond zond National Geographic, allicht niet toevallig na een reportage over de ‘De da Vinci Code’, een reportage over de ontdekking en de betekenis van het apocriefe geschrift uit. Waarna op 27 april  ook hun nummer van het National Geographic magazine in de boekhandel lag, waarin het evangelie van Judas alweer prominent aanwezig was. Mgr. Hans-Jochen Jascke benadrukt dat het geen geschrift uit de tijd van Jezus betreft, maar een Koptische vertaling uit de vierde eeuw van en tekst die uit het jaar 180 stamt en waartegen de kerkvader Ireneus destijds fel van leer trok. Volgens hem moeten wij die geschriften dus niet al te ernstig opnemen.

Tot slot kunnen wij iedereen aanraden zich ggewoon tot de canon van de Joodse en Christelijke gemeenschappen te houden. Het Oude en Nieuwe Testament geven genoeg informatie over Jezus Christus waar wij ons best aan houden. Uit al die door God voorziene teksten kunnen wij vernemen en moeten wij onthouden dat Jezus de gezondene en geauthoriseerde zoon van God is die als mensenzoon een afgrijselijke dood heeft ondergaan, vooraleer hij getrouwd zou zijn geweest of kinderen zou gehad hebben. Zijn nageslacht is volgens de Schrift de gemeenschap van ‘heiligen’ of rechtvaardige volgelingen van hem en zijn leer.

+

Voorgaande

Missionaire hermeneutiek 1/5

Absolute Basics voor het lezen van de Bijbel

Verwaarloosde geboortedag en sterfplaats 2 Rotsgraf, Beenderdoos en Grafkerk

20 years ago: the Da Vinci Code

Discrediting Jesus had a child

++

Aanverwant

 1. Geloven in God
 2. Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen. #5 Apologeten
 3. Schriftkritiek
 4. Voor hen die beweren dat Jezus God is
 5. Christus Jezus – de zoon van God
 6. Jezus zoon van God
 7. Christus in Profetie #9 De psalmen (3) Van wie er in de Boekrol geschreven staat
 8. Het Geschreven Woord: lossing
 9. Hoe leest u? – Wat leest u?: de Heer tegemoet
 10. Gnostiek, Judas evangelie, bijbelonderricht, zoon van God
 11. Gnostische geschriften toegevoegd aan de Bijbel
 12. Voorspellingen van de Eniggeboren zoon
 13. Jezus van Nazareth -2- de zoon van Maria
 14. Zalving van Christus als profetische repetitie van de begrafenisrituelen
 15. Zalving als teken van verhoging
 16. Stille zaterdag
 17. Na de sabbat na Pesach, de verrijzenis van Jezus Christus
 18. Jezus is verrezen
 19. Die Kerk (2): Die eienskappe van die kerk – prof. WJ Snyman

+++

Gerelateerd

 1. Is religie een verkeerde interpretatie van mythologie?
 2. Religie en de zoektocht naar absolute kennis
 3. Misverstand: Verdwenen boeken
 4. Theïstische evolutie en gnostiek
 5. ‘Jezus blijft een mythe’
 6. Een Evangelie van de vrouw van Jezus?
 7. Evangelie over ‘vrouw van Jezus’ waarschijnlijk toch authentiek
 8. Christus bewustzijn, christus bewust zijn, mijn christus bewustzijn
 9. Andere Maria
 10. Maria Magdalena
 11. Maria Magdalena: van prostituee tot heilige
 12. Venus Transitie met Maria Magdalena
 13. 22 juli: Sirius, Isis & Maria Magdalena
 14. Houd me niet vast
 15. Lady Master Nada
 16. Tussen kunst en bijbel: van de Hof van Eden tot Maria Magdalena
 17. De Kopten (1)
 18. De gnostieke vlucht
 19. Gnostiek als bron van vroeg christendom
 20. De Nag Hammadi-geschriften ontdekt
 21. Evangelie van Judas
 22. In de gevarenzone
 23. Het evangelie van Thomas (1)
 24. Het evangelie van Thomas (2)
 25. Het evangelie van Thomas (3)
 26. Het Thomasevangelie, ketterij of inzicht?
 27. Thomas Evangelie LXII
 28. Het Thomas Evangelie LXIV
 29. Quispel en Thomas
 30. Dualisme
 31. Dan Brown in de Stadsschouwburg Amsterdam
 32. Da Vinci Code
 33. Da Vinci Code voor burgers.
 34. De Da Vinci Code gekraakt
 35. De Da Vinci Code van Dan Brown
 36. Is ‘De Da Vinci Code’ plagiaat?
 37. Het geheim van Bérenger Saunière
 38. Rosslyn Chapel
 39. De Kabbalist
 40. 5x films om samen met je vriend te kijken
 41. de Kerk II: Wij ZIJN de Kerk!!
 42. Zal de antichrist, de messias voor de Islamitische wereld zijn?
 43. Het antichristelijk rijk is dichterbij dan men denkt.
 44. De droom die de toekomst van Europa openbaart.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.