Schepper en Blogger God 7 Een Blog van een Boek 1 De Blogger geloven

Een Blog van een Boek

De Blogger geloven

In één van zijn laatste geregistreerde gebeden vóór zijn dood, verklaarde Jezus: „dit is het eeuwige leven, dat zij u zouden kunnen kennen de enige ware God, en Jezus Christus, welke u hebt gezonden” (Johannes 17:3). Het is een opmerkelijk feit dat onze redding – het eeuwige leven – zo nauw met onze kennis van God zou moeten verbinden.

Jezus werkte altijd aan de verhouding met zijn Vader en nam er zorg voor dat anderen mogelijkheden kregen om zijn Vader te leren kennen. Jezus maakte de verbintenis met zijn Vader de Enige Ware God mogelijk, zonder wie Jezus niets is en wie is machtiger dan Jezus.

“Joh 5:19 Daarom antwoordde יהושע {Jeshua } hen en zei tot hen, “Waarlijk, oprecht zeg ik tot u, de Zoon kan helemaal niets doen bij zichzelf, maar enkel datgene dat Hij de Vader ziet doen, omdat wat Deze dan ook doet, zo ook de Zoon doet. 20 “Omdat de Vader van de Zoon houdt en Hem alles toont dat Hij Hemzelf doet. En geweldiger werken dan deze zal Hij Hem gaan tonen, in zulke mate dat gij u zult verwonderen. 21 “Voor zoals de Vader de doden verhoogt en levend maakt, evenzo zal de Zoon levend maken die Hij wenst. 22 “Omdat de Vader niemand veroordeeld, maar alle oordelen heeft overgelaten aan de Zoon, 23 zo dat iedereen de Zoon zal zou moeten waarderen zoals zij de Vader waarderen. Hij die de Zoon niet waardeert waardeert eveneens de Vader niet die Hem stuurde. 24 “Waarlijk, oprecht zeg ik aan u, hij die Mijn woord hoort en gelooft in Hem die Mij stuurde bezit eeuwigdurend leven en komt niet in oordeel, maar wordt overgebracht van de dood naar het leven. 25 “Waarlijk, oprecht zeg ik aan u, het uur is komende en nu is het er, wanneer de doden de stem van de Zoon van Elohim zullen horen. En diegenen die hebben gehoord zullen leven. 26 “Voor zoals de Vader leven in Zichzelf bezit, zo gaf Hij ook de Zoon het leven in Zichzelf te bezitten, 27 en Hij heeft aan Hem autoriteit gegeven om ook oordeel te brengen {(om ook uitspraak te doen) }, omdat Hij de Zoon van Adam is. 28 “Verwonder u hier dan niet over, omdat het uur zal komen waarop allen die in de graven zijn Zijn stem zullen horen, 29 en naar voren zullen komen {(voor de dag zullen komen) } – dezen die goed hebben gedaan, naar de herrijzenis van het leven en diegenen die kwade kwesties hebben beoefend, naar een herrijzenis van oordeel. 30 “Uit Mezelf kan ik geen enkele zaak verrichten. Zoals ik hoor, beoordeel ik en Mijn oordeel is gerechtvaardigd, omdat ik Mijn eigen verlangen niet zoek, maar het verlangen van de Vader die Mij stuurde. 31 “Indien ik getuig van Mezelf draag, is Mijn getuigenis niet waar. 32 “Er is een andere die getuigenis van Mij draagt en ik weet dat de getuigenis die Hij getuigt van Mij waar is. (Johannes 5:19-32 De Geschriften 1998 +)

“28 U hoorde dat ik aan u zei, ‘ik ga weg en ik kom naar u’. Indien u van Mij hebt gehouden, zou u zich verheugd hebben dat ik zei, ‘ik ga naar de Vader,’ voor Mijn Vader is groter dan Ik. 29 “En nu heb ik het u verteld vooraleer het plaats grijpt , dat wanneer het gebeurd {wanneer het plaats neemt }, u zult geloven.” (Johannes 14:28-29 De Geschriften 1998 +)

Jezus, vergde herhaalde malen tijd om zich even af te zonderen om met zijn Vader spreken. Hij bad bij vele gelegenheden en geloofde dat zijn Vader naar hem zou luisteren. Alsook gaf Jezus aan zijn Vader te kennen dat hij volgens God Zijn Wil en niet naar zijn (Christus)  wil zou reageren.

English: Icon of Jesus Christ

Icoon met voorstelling van Jezus Christus (Foto credit: Wikipedia)

„(41) en hij trok zich ongeveer een steen worp terug van hen, en op zijn knieën vallend bad hij, (42) zeggend, „Vader, als het Uw advies is, verwijdert deze kop van me. Maar laat toch niet mijn wens, maar laat de Uwe worden gedaan.“ (Lukas 22:41 – 42 De Geschriften 1998+)

Jezus wilde niet dat hij zou worden aanbeden, maar wel zijn Vader in hemel tot wie hij ook bad. Volgens Jezus mocht er ook maar Één God in geest en waarheid aanbeden worden. De man van vlees en bloed keek op naar zijn Vader, die een eeuwige Geest is; en zijn gedachten waren bij zijn Vader en gelijk zijn Vader, maar dat maakte hem nog niet dezelfde persoon als zijn Vader, zoals ook wij gelijkaardige gedachten kunnen hebben met onze ouders. Ook wij moeten trouwens in eendracht met Christus zijn, welke ons niet gelijk Jezus maakt; en wij moeten zoals Jezus zijn hemelse Vader aanbad ook onze hemelse Vader geestelijk en echt aanbidden.

“(21) יהושע {Jeshua} zei tegen haar:” Vrouw, geloof Mij, het uur komt, dat gij noch op deze berg, noch in Jeruzalem de Vader zult aanbidden. (22) “U aanbidt wat gij niet kent. wij aanbidden, wat wij weten, want de verlossing is van de Joden {1} {Voetnoot 1: Ps 147:19, Isa 02:03, Isa 14:01, Jes 56:6-8, Ezechiël 47:22-23, Zach. 2:10-11, Zach. 8:23, Rom. 2:20, Rom. 3:2, Rom. 9:4, Openbaring 21:12 en 24.} (23) “maar het uur is komende, en is nu, wanneer de ware aanbidders de Vader zulen aanbidden in geest en waarheid, want de Vader zoekt naar diegenen die Hem aanbidden. (24) “Elohim is geest, en zij die Hem aanbidden, moeten aanbidden in geest en waarheid. “(Johannes 4:21-24 De geschriften 1998 +)

„(6) maar zonder geloof is het onmogelijk om Hem te gelieven, want hij die tot Elohim komt moet geloven dat Hij is, en dat Hij een Beloner is van hen die ernstig naar Hem zoeken.”.“ (Hebreeuwen 11:6 De Geschriften 1998+)

Voor het geval dat wij niet geloven dat God bestaat zullen wij Hem niet kunnen begrijpen noch tot Hem kunnen komen. Het geloven in God is één van de belangrijkste punten om Hem te kunnen horen. Wij moeten geloven dat Hij bestaat zelfs wanneer wij Hem niet kunnen zien. Als wij zorgvuldig rond kijken zullen wij de Werkzaamheden kunnen zien die hij heeft gedaan.

Als er onomkeerbaar bewijs van het bestaan van de God was, bewijs dat niet kon worden ontkend, zouden wij allen automaten – robots zijn onbekwaam om voor ons zelf te denken of in liefde naar onze Schepper te antwoorden. Zonder de mogelijkheid om te ontkennen dat er een God is, is er geen ruimte voor gelovige goedkeuring. Zo moet er ruimte zijn voor twijfel opdat er ruimte voor geloof zou kunnen zijn. Er moeten twee wegen zijn opdat wij een keus hebben voor de te volgen route. Als, omdat het onze levensstijl behaagt, wij proberen om het bestaan van God te ontkennen, zullen wij vele redenen vinden om de sceptici te geloven: de wereld is niet langzaam om zijn cynisch punt te bewijzen.

Velen, echter, veroorzaakt door de studie van het Woord van God of door een betekenis te zoeken achter de ingewikkeld ontworpen schoonheid van de natuur, kiezen de weg van geloof. En wanneer wij dat doen, verschijnt plotseling het bewijs. Het verschijnt in de wereld rond ons waar de lucht de glorie van God verklaart. Alsook zullen wij dan erkennen hoe wonderbaarlijk wij gemaakt zijn (Psalm 19:1; Psalm 139:14). Het verschijnt in het woord van de God dat in al zijn ingewikkeldheid en detail telkens weer geeft en de Hand van God de Schepper en zijn alomtegenwoordigheid aantoont. En, misschien vooral verschijnt dit, bewijsmateriaal in de vorm van Bijbelse profetieën, die uit zijn gekomen en de werkelijkheid aangetoond hebben.

Wanneer er God bestaat is er reden om Hem beter te kennen. Zodra wij weten dat Hij bestaat zouden wij ook moeten geloven dat Hij de Geest is die bereid is om Zijn mensen te begeleiden en hen aan te spreken. Wij zouden er moeten op vertrouwen dat wij Hem, de Enige Ware God Jehovah, kunnen horen. Hij is diegene die  alles creëert, alles weet, alles ziet, hoort, alles kan laten worden maar ook alles laten eindigen.

„(5) ` Ik ben יהוה {Jehovah}, en er is niemand anders – er is geen Elohim naast Mij. {en daar is niemand anders – daar is geen Elohim buiten Mij (geen Elohim behalve Ik).} Ik omgord u, hoewel u Me niet hebt gekend {Ik omgord jou alhoewel jij Mij niet kent.}, (6) zodat zij van het opkomen {of toenemen} van de zon tot haar ondergang zullen weten dat er niemand anders is dan Ik. Ik ben יהוה {Jehovah}, en er is niemand anders, (7) die het licht vormt en duisternis creëert, vrede maakt en het kwaad creëert {Ik bewerk het heil en onheil}. Ik, יהוה {Jehovah}, doe al deze dingen {Ik Jehovah, doe dit alles.}. ‘ „(Isa 45:5-7 De Geschriften 1998+)

„(4) „Hoort, O Yisra’ ĕl: יהוה {Jehovah} onze Elohim, יהוה {Jehovah} is één! „(Deuteronomium 6:4 De Geschriften 1998+)

„(29) En יהושע {Jeshua} beantwoorde hem, „Het eerste van alle geboden {bevelen} is, Hoort Oh Yisra’ ĕl, יהוה {Jehovah} onze Elohim, יהוה {Jehovah} is één. (30) `En u zal יהוה {Jehovah} uw Elohim  beminnen met geheel uw hart, en met geheel uw zijn, en met geheel uw verstand, en met al uw sterkte’. Dit is het eerste gebod {bevel}. „(Markus 12:29 – 30 De Geschriften 1998+)

„(27) En hij antwoorde, „`U zal houden van יהוה {Jehovah} uw Elohim met geheel uw hart, en met heel uw zijn, en met al uw sterkte, en met al uw gedachten,’ en `van uw buur als van u zelf { en van uw naaste als uzelf}.’ “ (Lukas 10:27 De Geschriften 1998+)

“1 “Zie, Mijn knecht, dien Ik ondersteun, mijn uitverkorene in wie Mijn wezen blij is {in wie mijn zijn zich verheugd heeft }! Ik heb Mijn Geest op {over } hem geplaatst, hij brengt weer recht-regeling {juiste heersing, rechtvaardigheid } voor de naties. 2 “Hij zal het niet uitschreeuwen, noch zijn stem verheffen, noch veroorzaakt zijn stem gehoord te worden in de straat. 3 “Een geknakte riet {een gekraakte tak } zal hij niet verbreken, en het rokende vlas {vlaswiek, vlaspit }zal hij niet lessen {uitblussen, doven, uitdoven }. Hij brengt weer recht-regeling {recht, juist regerende, getrouwe rechtspraak } in overeenstemming met de waarheid. {Hij kondigt rechtspaak uit naar waarheid } {Getrouw zal hij het recht uitdragen, naar waarheid } 4 “Hij zal niet zwak of geplet worden, totdat hij de juiste rechter uitspraak op de aarde zal bevestigd hebben. En de kustlanden {eilanden } wachten op zijn Torah. ” 5 Zo zegt de El, יהוה {Jehovah }, die de hemelen schiep en ze uitstrekte, die de aarde uitbreidde en dat wat afkomstig is van haar, dat adem geeft aan de mensen op haar, en de geest aan hen die op haar lopen: 6 “Ik, יהוה {Jehovah }, heb u geroepen in gerechtigheid, en ik pak je hand en bewaak u en geef u voor een verbond aan een volk, voor een licht voor de heidenen, 7 tot het openen van blinde ogen, om gevangenen de gevangenis te brengen, zij die in duisternis zitten van de gevangenis {gevangenenhuis, gevangenhuis }. 8 “Ik ben יהוה {Jehovah }, dat is Mijn Naam, en mijn achting {eer, hoogachting, waardering, respect } heb ik geen anderen geven, noch Mijn lof aan afgoden.” (Jesaja 42:1-8 De Geschriften 1998 +)

„(11) „Ik, Ik ben יהוה {Jehovah}, en naast me is er geen redder.“ (Jesaja 43:11 De Geschriften 1998+)

+

Voorgaande artikel: Schepper en Blogger God 6 Voor Zijn volk

Vervolg: Schepper en Blogger God 7 Een Blog van een Boek 2 Heilig Maker van de Geschriften

Engelse versie / English version: Creator and Blogger God 7 A Blog of a Book 1 Believing the Blogger

++

Lees ook:

 1. Niet zeker dat er een God is
 2. De Allerhoogste is het Opperwezen
 3. Rond God de Allerhoogste
 4. Eigenheden aan God toegeschreven
 5. De God van de vele goden of ‘God versus goden’
 6. Afstraling van Gods heerlijkheid
 7. Ik ben die ben Ehyeh-Asher-Ehyeh אהיה אשר אהיה
 8. Wat betreft Waarom geloven in God?
 9. God, Jezus Christus en de Heilige Geest
 10. Hoop op een man
 11. Rond Jezus
 12. Eigenheden aan Jezus toegeschreven
 13. Redenen dat Jezus niet God is
 14. Christus Jezus: de zoon van God
 15. Geloof in Jezus Christus
 16. Jezus Christus is in het vlees gekomen
 17. Zoon van God
 18. Jezus van Nazareth #3 De Zoon van God
 19. Jezus moest sterven
 20. Geloof in slechts één God
 21. Geloof voor God aanvaardbaar
 22. Heilige-drievuldigheid of Drie-eenheid
 23. Is God Drie-eenheid
 24. Prijs en zeg dank tot God de Allerhoogste
 25. Breng glorie aan Jehovah God de Allerhoogste
 26. De gevende en beschermende God
 27. Zonder God geen reden, geen doel, geen hoop
 28. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #1 Konings Geloof
 29. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #2 Aanroepen van de Naam van God
 30. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #1 Schepper en Zijn profeten
 31. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #2 Instructies en Wetten
 32. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #3 Ernstig te nemen zegenende stem
 33. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #4 Stem in het Schrift
 34. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #5 Meditatie en transformatie
 35. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #6 Woorden tot voedsel en communicatie
 36. Redding, vertrouwen en actie in Jezus #4 Mogelijkheid te kennen en te weten
 37. Fragiliteit en actie #11 Horen
 38. Zuivere woorden vol Adem van de Allerhoogste
 39. God roept de gekwalificeerden niet
 40. Gelukkig de man die zijn vreugde vindt in het Woord van God
 41. Een persoon wordt alleen beperkt door de gedachten die hij kiest
 42. Geestelijke vorming tot heiligheid #2 Keuze maken om juiste houding aan te nemen
 43. Onsterfelijkheid – Immortaliteit
 44. Ter verdediging van Twijfel
 45. Christelijke hoop op eeuwig leven
 46. Aanvoelen en kennis
 47. Openstellen om Nog veel te leren
 48. Fundamenten van het geloof

+++

Aangeraden lectuur van anderen / Some adviced literature from others:


 1. Getting to Know God
 2. Absurd Examples Of Trinitarian ‘Reasoning’
 3. Does God really exist?
 4. How are we sure God exists?
 5. Who Is God?
 6. God and gods – What is a god and who have been called ‘gods’?
 7. Are there many gods, or is there only one God?
 8. Who is the Only “True God”? (John 17:3)
 9. Is there only one God?
 10. Is God comprised of three persons, or is He just one person?
 11. One God in Three?
 12. Is God a Trinity? + Is God a Trinity?
 13. Should You Believe in the Trinity?
 14. Myth 4: God Is a Trinity
 15. Myth 5: Mary Is the Mother of God
 16. What is the origin of the Trinity Doctrine?
 17. Where does God identify himself as “one”?
 18. Where did God come from?
 19. How was God formed?
 20. How did God get his power?
 21. What are the attributes of God?
 22. Does God Have a Name?
 23. Why Is God’s Name Missing From Many Bibles?
 24. Disrespect given to our creator and his great name
 25. Why Must We Know Who God Is?
 26. Is God the Father?
 27. How is God our father?
 28. The Father (Jehovah) is God Alone
 29. Jehovah’s Wonderful Creations
 30. If the Father is the “only true God” (John 17:3) , does that mean that Jesus is a false god?
 31. In John 1:1-3, which is the correct reading: “and the Word was God” or “and the Word was a god” — and why?
 32. Blessed is he – Who comes in the name of Jehovah
 33. Is Jesus God? + Is Jesus God?

 34. Jesus: God the Son or Son of God?
 35. How much was Jesus man, and how much was he God?
 36. Jesus – The Promised Messiah
 37. Jesus the Great Teacher
 38. Christ Never Heard Himself Called “Jesus”
 39. How was Jesus the son of God?
 40. Did Jesus claim any divinity in the bible?
 41. Is the concept of God being a man supported by the Bible?
 42. “Only begotten Son” or “only begotten God”? (John 1:18)
 43. Why does Jesus call himself “the Alpha and the Omega, the First and the Last, the Beginning and the End” when these are names of God? (Rev 22:13)
 44. Why does Jesus call the Father ʺhis Godʺ (Rev 1:6)?
 45. Is Jesus inferior to God the Father? How do you understand the following verses in terms of their relationship? 1Cor 3:23; 1Cor 15:24,28; Phil 3:21.
 46. Should we worship Jesus?
 47. Does the Bible Tell Us the Whole Story About Jesus?
 48. How is Man Made in God’s Image? (Gen. 1:26)
 49. If we are made in God’s image, does God have hair or eyes, and is he the shape of a man?
 50. Why does the Bible say that it is good to fear God?
 51. Does God speak to us?
 52. How can all things come from both the Father and the Son (1 Corinthians 8:6)?
 53. Can God be tempted?
 54. What is the will of God?
 55. The Underlying Truth In John 1:1
 • The God Concept in Mind Reality……Interesting Read. (akkaoldfart.com)

  God = All-That-Is, Pure Consciousness, Universal Mind, Source of All, Prime Creator, One Infinite Creator.

  Elohim = A Group of Creator Light Beings that are involved in the Creation of our world. The Angels are also collectively known as “Elohim” and are messengers or executives of Elohim. “Elohim” means “The Powers that Be”.

  Yahweh = Creator of the Elohim and is directly involved in the Creation of the Human Species and is our Planetary Logos. In the Bible and in the Keys of Enoch, Yahweh is known as the God of Gods (Elohim of Elohim) and the Mind of all universal intelligence, of all collective Lordships and Godships. Yahweh is Alpha and Omega (Yahweh = YHWH = Yod Heh Vav Heh = Who Was, Who Is, Who Is to Come).

 • The Son sees the Father face to face (alisonlloydblog.wordpress.com)
  Jesus talks about how the Father shows the Son everything He is doing, gives His Son authority to judge and the Father will show His Son how to do greater works than heal a man. He speaks about the testimony of the Father’s approval that goes with Jesus – His word and His miracles. Then at the culmination of the passage about intimacy with His Father Jesus speaks about hearing His Father’s voice and seeing Him face to face.
 • The Joy Set Before Us (authorjodiwoody.com)
  Some believers substitute the true joy of the Lord with self-righteousness or false humility, getting a fake joy out of their performances. Even this doesn’t last; they soon can’t keep the performance up and fall into shame and guilt. Others give up completely and turn to the world and fulfill lusts that bring only temporary happiness and never joy.
 • Preaching as Worship (douglasabel.wordpress.com)
  Jesus comes to us and spiritually nourishes us in unique and powerful ways through the act of preaching, just as He does through any other aspect of worship. And just like any other aspect of worship, preaching should always honor Jesus Christ and in some way proclaim His gospel. Preaching is done as part of a service of worship because preaching is itself an act of worship. Both for the preacher, and for those receiving that preaching. Because the Living Word is present.
 • The Second Commandment: our failure, Christ’s fulfillment (4) (reformation500.com)
  We see this zeal in both the Old Testament and the New Testament.  God commanded Israel to destroy all the pagan altars in the Land of Promise He gave them.  They were to smash their idols.  Why?  Because the LORD your God is a JEALOUS God.  And in the New Testament, we see Jesus’ zeal for His Father’s house, the Temple, which had been perverted from a house of prayer for all nations to a den of thieves and robbers.  And so with holy zeal, He cleanses the Temple courts of the money-changers.  God has a zeal for His own glory – and He will not share His glory and praise with any false god of human invention.  He will not tolerate the corruption of His worship.In fact, God likens false worship to a spiritual adultery.  False worship is also an expression of hatred for God [Ex 20:5b].  And yet we shrug.  “Some people like this kind of worship.  Others like that kind of worship.  To each his own.  Some like smells & bells, some like multi-media worship.  And besides we need to reach different people with worship that’s relevant.”  Really?  Relevant to whom?  Obviously not to God!
 • Who Raised Jesus From the Dead? (maxdray.wordpress.com)
  What would seem to be the straightforward answer to your question is found in Acts 2:24 – “God raised him up, loosing the pangs of death, because it was not possible for him to be held by it.” Another reference that says essentially the same thing is Acts 5:30; “The God of our fathers raised Jesus, whom you killed by hanging him on a tree.”
  +
  As already seen, we can trust that Jesus is the Son of God because he was raised from the dead (Romans 1:4). Then there is the deep significance indicated in our baptism that we are raised with him to newness of life (Romans 6:5). Resurrection is an essential part of the gospel which is the power of God for our salvation (1 Corinthians 15:1ff; Rom. 1:16). It is also a part of that for which we hope.
 • CW6 – God: The Plain and Simple (juliel1cw.wordpress.com)
  When Galenos asked his father, Callias, about this God, Callias replied,
  “Galenos, you must not listen to those Christians! They go against the gods. Promise me you will never speak of this again.”
  “I—yes, father, I promise.” Galenos wanted to know more, but he knew better than to argue with his father.

26 thoughts on “Schepper en Blogger God 7 Een Blog van een Boek 1 De Blogger geloven

 1. Pingback: Creator and Blogger God 7 A Blog of a Book 1 Believing the Blogger | Bijbelvorser = Bible Researcher

 2. Pingback: Schepper en Blogger God 7 Een Blog van een Boek 2 Heilig Maker van de Geschriften | Bijbelvorser = Bible Researcher

 3. Pingback: Schepper en Blogger God 10 Een Blog van een Boek 4 Luisteren naar Blogger | Bijbelvorser = Bible Researcher

 4. Pingback: Schepper en Blogger God 11 Het Oude en Nieuwe Blog 1 Gericht op één mens | Bijbelvorser = Bible Researcher

 5. Pingback: Blog van God opgetekend in een Boek | Bijbelvorser = Bible Researcher

 6. Pingback: Wetenschappers, filosofen hun zeggen, geloven en waarheden | Stepping Toes

 7. Pingback: Uitdagende vordering 4 Goddelijk geïnspireerd 3 Zelf-consistente Woord van God | Broeders in Christus

 8. Pingback: Vindt meerdere teksten van ons ook op andere websites | Broeders in Christus

 9. Pingback: Al-Fatiha [De Opening] Surah 1: 4-7 Barmhartige Heer van de Schepping om ons de juiste weg te tonen | Stepping Toes

 10. Pingback: Jehovah God Maker van het universum gediend door een getraind leger | Belgian Biblestudents - Belgische Bijbelstudenten

 11. Pingback: 2015 het jaar dat ISIS duidelijk maakte dat het ook in Europa is – Vervolg 2 | Belgian Biblestudents - Belgische Bijbelstudenten

 12. Pingback: 3e vraag: Bestaat er een Goddelijke Schepper – Questiontime – Vragenuurtje

 13. Pingback: Is daar een veroorzaker van alles | From guestwriters

 14. Pingback: Van chaos naar ordelijkheid – Jeshua-ists

 15. Pingback: Antwoord op Vragen van lezers: God die zegt “Wij” | From guestwriters

 16. Pingback: Bestaan en moeilijke herkenning van het Hoogste Godheidswezen – Jeshuaist

 17. Pingback: Bestaan en moeilijke herkenning van het Hoogste Godheidswezen – Jeshuaist

 18. Pingback: Geloven in God | Broeders in Christus

 19. Pingback: De gedachte van vandaag: “Geen stilte zodat iedereen zal weten dat er slechts één Allerhoogste Heerser is over de hele aarde” (17 februari) | Broeders in Christus

 20. Pingback: Christadelfiaanse geloofspunten #1 Enige eeuwige alwetende Allerhoogste Godheid – Belgische Broeders In Christus

 21. Pingback: Het niemand of niets in de duisternis | Belgian Biblestudents - Belgische Bijbelstudenten

 22. Pingback: Geloof in dingen van God – Belgische Broeders In Christus

 23. Pingback: Hoe ver wil je gaan in je geloof – Jeshuaist

 24. Pingback: Wil je geacht worden dicht bij God te zijn? – Questiontime – Vragenuurtje

 25. Pingback: Gedachte voor vandaag 24 maart: Dwazen in de wereld die wijsheid en onderricht verachten | Broeders in Christus

 26. Pingback: Essentie van het geloof voor een christen – Some View on the World

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.