Bewustzijnde van beproevingen, vragen aan God om er van verlost te worden

Wij moeten bereid zijn om tot bewust zijn te komen voor huidig leven waarin wij goede, minder goede en veel slechte zaken zullen kunnen in opmerken. Wij kunnen er niet buiten om hier op aarde te leven in het vlees dat wij hebben. Maar levend in dat vlees kunnen wij zelf onze eigen keuzes maken en er voor gaan om zoals de apostelen te leven in het geloof in de zoon van God, die zijn liefde voor de medemens geopenbaard heeft en zichzelf heeft overgeleverd voor ons.

“Ik leef, maar niet meer ík, maar Christus leeft in mij; voorzover ik nu in het vlees leef, leef ik in geloof voor de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zichzelf voor mij heeft prijsgegeven.” (Ga 2:20 NB)

Continu worden wij door allerhande zaken op de proef gesteld. Het is, zoals in het voorgaande artikel aangehaald, onjuist om te denken dat het God is die ons beproefd. Het is niet God die de moeilijkheden creëert en op ons af stuurt, maar de mens zelf die het andere mensen moeilijk maakt. Iedereen zal te kampen krijgen met de moeilijkheden hier op aarde. Iedereen zal wel eens mee maken dat hij of zij beproefd wordt.

Het verschil met een gelovige tegenover een ongelovige is dat wij God kunnen verzoeken om ons niet door die beproevingen te laten verstrikken. Gelovigen kunnen er namelijk op vertrouwen dat Jehovah God hen eerder een geest schenkt van durf, weerbaarheid, liefde en bezonnenheid en niet van vreesachtigheid.

“Want God heeft ons niet een geest van lafheid gegeven, maar van kracht en liefde en bezonnenheid.” (2Ti 1:7 NB)

Door ons geloof in Christus Jezus vertrouwen wij er op dat wij met hem zullen kunnen leven, ook al waren wij, voor onze keuze voor Christus, als dood in de ogen van God. Door dat vernieuwde leven zullen wij het kwaad kunnen trotseren en de innige liefde van God kunnen voelen, doordat hij ons dit leven schenkt en onze fouten heeft vergeven.

“Ook u, die dood waart door uw misstappen en door de voorhuidigheid van uw vlees, u heeft hij mee-levend gemaakt met hem, toen hij ons genade betoonde voor alle misstappen.” (Col 2:13 NB)

“3 Want ge zijt gestorven, en uw leven is met de Christus verborgen in God. 4 Wanneer de Christus verschijnt, ons leven, dan zult ook gíj met hem verschijnen in heerlijkheid. 5  Doodt dan uw aardsgezinde kanten: ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte, en de hebzucht,- die afgoderij is;” (Col 3:3-5 NB)

“Als wij gestorven zijn met Christus, geloven wij dat wij ook met hem zullen leven,” (Ro 6:8 NB)

In dit leven vol beproevingen is het maar best dat wij niet enkel Gods Woord regelmatig in de hand nemen om ons er door te laten voeden. Dat Woord van God moet ons als dagelijks brood zijn. Reden te meer om dan ook Jehovah God te vragen om ons “Dagelijks Brood” te geven.

Het is meer dan een utopie om te denken dat wij in een foutloze maatschappij leven of dat nog in ons tijdsbestek zouden kunnen doen. Zolang Jezus nog niet teruggekeerd is naar de aarde zullen wij er moeten mee leven dat zowel wij als anderen nog vele fouten zullen begaan. Met dat besef dat wij schuldig blijven aan het maken van fouten is er voldoende reden om God daarom om hulp en bijstand te verzoeken.

Als wij dat dagelijkse brood via onze Bijbelstudie verkrijgen zullen wij wijsheid kunnen verwerven door naar dat onfeilbare Woord te luisteren en te hebben aanvaard. Bij het ter harte nemen van Gods Woord en de inspanning die moet worden geleverd om een levend geloof te ontwikkelen, zullen wij kunnen groeien in het geloof. Om dat alleen klaar te spelen zal niet makkelijk zijn. Daarom heeft Jezus de mensen rondom hem enkele woorden aangeleerd om bijstand van God te verkrijgen. Hij gaf de wereld een modelgebed dat wij nu nog altijd als een leidraad voor andere gebeden kunnen gebruiken. Maar wij moeten er ons van bewust te zijn dat het bidden, waarbij naar de Juiste Persoon gebeden moet worden, ook een juiste houding vergt, met de wil om door God gekneed te worden.

We zullen ons horen te realiseren dat er inspanningen moeten worden geleverd om de geboden van Christus ondanks onze mislukkingen dagelijks in praktijk te brengen.

We zijn maar stof en vergeten heel gemakkelijk! Doorzettingsvermogen is het volgende essentiële ingrediënt dat nodig is om een levend en actief geloof te ontwikkelen. Paul spreekt van een voortgang van gebeurtenissen:

“1  Gerechtvaardigd dan uit geloof hebben wij vrede bij God door onze Heer, Jezus Christus, 2 door wie wij ook de toegang hebben verkregen tot deze genade waarin wij staan, en ook roemen in hoop op de glorie van God. 3 En niet alleen dat, nee, ook roemen wij in de verdrukkingen, wetend dat de verdrukking volharding bewerkt, 4 de volharding gehardheid en gehardheid hoop;” (Ro 5:1-4 NB)

Met dat “Roemen van God” laat Jezus ons gebed beginnen door aan te geven dat God Zijn Naam geheiligd moet worden. Alles wat wij zullen vragen aan God moeten wij in Zijn Naam en in de naam van Zijn zoon Jezus Christus vragen. Het Onze Vader begint met onze erkenning dat Gods Naam heilig is. Wij en mensen rondom ons heen moeten namelijk beseffen dat geen enkele naam boven Hem gaat. Hij is de Allerhoogste en de Enige Ware God die mag aanbeden worden.

Met het prijzen van Jehovah God kan men aantonen dat men open staat voor Hem. In het Christendom zijn er spijtig genoeg heel wat christenen die het verschil niet zien tussen titels en namen en ook de onveranderlijke God een verkeerde naam toedichten. Zij gebruiken dan nog ergerlijk de verwrongen of valse naam van de zoon van God, die eigenlijk Jeshua is maar meestal Jezus genoemd wordt. Met uitdrukking te geven om op Jehovah de hoop te stellen geeft men zich in Zijn handen.

“5  Zalig wiens hulp is de Gód van Jákob, — wie het verwacht van de ÉNE áls zijn Gód: 6 de Maker van hemel en aarde, de zee en ál wat daarín is, — die tróuw bewáart voor éeuwig;” (Ps 146:5-6 NB)

Zoals voorheen profeten, koningen en priesters to de God van Israël baden moet ook onze hoop gaan naar Hem.

“(Een musiceerstuk, v. David.) ENE, u riep ik aan, kom háastig tót mij, — leen het oor aan mijn stem in mijn róepén tot ú!” (Ps 141:1 NB)

Vooral als wij in moeilijkheden zijn of beproefd worden is de tijd daar om ons te wenden naar Diegene Die bereid is naar ons te luisteren.

“2 (142:3) Ik stort mijn misbaar úit voor zijn áanschijn, — ik meld voor zijn áanschijn míjn benáuwing. 3 (142:4) Nu mijn geest mij overstelpt zijt gij het die weet hebt van mijn weg op het pád dat ik wil gáan: — ze hebben een klápnet míj verbórgen.” (Ps 142:2-3 NB)

Niet enkel in onze gebeden maar ook naar anderen moeten wij kenbaar maken Wie onze God is. Namelijk de hoogste God en Heer is diegene waarvoor wij gaan, en in het modelgebed aanroepen, maar ook in al onze andere gebeden hoog achten. Hij is de grote, de machtige, de ontzagwekkende God. Hij handelt zonder aanzien van de persoon en is onveranderlijk en onomkoopbaar.

“Want de ENE, God-over-u, híj is de God der goden en de Heer der heren; de godheid groot, heldhaftig en vreeswaardig die aanzien niet voortrekt en geschenken niet aanneemt,” (De 10:17 NB)

Het is van Die Ene Enig Waarachtige God dat wij weten dat Zijn Rijk zal komen. In Jezus zijn voorbeeldgebed liggen eigenlijk ook de voornaamste punten van het Christelijk geloof ingebet. Namelijk dat wij erkennen dat er slechts één ware God is Wiens Naam hooggeprezen hoort te zijn en niet mag beschimpt of misbruikt worden.

God hoog in het vaandel dragend beseffen wij wel hoe wij nietige zondige wezens zijn. In weze verdienen we eigenlijk de genade die Jehovah naar ons heeft uitgestrekt volkomen niet. Ook zijn we er bewust van dat wij dagelijks omringd worden door allerlei verkeerde zaken. Hiertoe verzoeken wij God dan ook om ons de kracht te geven hiertegen opgewassen te zijn. In het Onze Vader bidden wij dan ook dat wij niet in verzoeking of beproeving zullen geraken. Zoals Jezus zijn omstaanders leerde bidden kunnen wij ook aldus bidden

 

 

’Onze Vader in de hemelen, uw naam+ worde geheiligd.*+

10 Uw koninkrijk+ kome.
Uw wil+ geschiede, gelijk in de hemel, zo ook op aarde.+

11 Geef ons heden ons brood voor vandaag;+

12 en vergeef* ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaars hebben vergeven.+

13 En breng ons niet in verzoeking,+

maar bevrijd* ons van de goddeloze.’*+

Mattheüs 6:9-13

*

 

Jezus rade aan om ook, zoals hij deed, regelmatig tot zijn Vader, te bidden

41 Waakt+ en bidt+ voortdurend, opdat GIJ niet in verzoeking komt.+ De geest is natuurlijk bereidwillig, maar het vlees is zwak.”+ (Mattheüs 26:41 NWV)

Wij moeten er bewust van zijn dat geen verzoeking over ons komt behalve die welke mensen gemeen is

“Geen beproeving heeft u aangegrepen die niet menselijk was; en getrouw is God, die niet zal toestaan dat ge beproefd wordt boven wat ge aankunt,- nee, mét de beproeving zal hij ook de uitkomst geven om haar te kunnen verdragen.” (1Co 10:13 NB)

In het gebed vragen wij dat Hij niet zal toelaten dat wij worden verzocht boven hetgeen wij kunnen dragen, mits dat wij moeten beseffen dat de mensen rondom ons altijd zin zullen hebben om ons op de proef te stellen. Het voordeel voor gelovigen is dat zij weten hoe Jehovah mensen van godvruchtige toewijding uit beproeving weet te bevrijden.

“dan weet de Heer vromen aan beproeving te ontrukken, en onrechtvaardigen voor een dag van oordeel vast te houden om bestraft te worden,(-)” (2Pe 2:9 NB)

Ook al zullen wij getroffen worden door vele verzoekingen en beproevingen, en zullen wij meer dan eens lijden, toch kunnen wij er op aan dat onze God met de verzoeking ook voor de uitweg zal zorgen, opdat wij ze zullen kunnen doorstaan. (1Co 10:13)

“hij geeft de moede macht,- aan wie geen kracht meer heeft schenkt hij een overvloed van sterkte.” (Jes 40:29 NB)

Zo zal ons geloof in Christus Jezus en zijn hemelse Vader, de Enige Ware God, rechtvaardiging brengen door genade, in die zin dat God bereid is geloof als gerechtigheid te tellen door de heer Jezus Christus.

Toch zal de waarde van geloof en bereidheid om gehoorzaam te zijn aan het Woord worden getest door beproevingen. Daarom herinnert Paulus ons eraan dat een getrouw uithoudingsvermogen van verdrukkingen doorzettingsvermogen zal genereren, wat op zijn beurt het karakter van een individu zal ontwikkelen door een zet van de geest van Christus.
Trouw doorzettingsvermogen geeft hoop. Maar die hoop wordt niet direct gezien, want de vervulling van het geloof ligt nog steeds in de toekomst. Zoals Paulus opmerkt, als we zouden zien waar op gehoopt wordt, zouden we er nog steeds niet op hopen:

“24 Want in die hoop worden wij gered. Maar hoop die het gehoopte al kan bekijken is geen hoop; als iemand het al kan bekijken, wat zal hij ook hópen? 25 Maar als we hopen op wat we niet kunnen bekijken, moeten we in volharding afwachten.” (Ro 8:24-25 NB)

In het modelgebed geven wij kennismaking van die hoop die wij koesteren. Want ooit hopen wij deelgenoten te mogen zijn van het Koninkrijk van Christus en het Koninkrijk van God. Daarom verzoeken wij God dan ook om Zijn Wil hier op aarde zoals in de hemel te laten uitkomen, zodat Zijn Koninkrijk moge komen.

+

Voorgaande

Een gebed tot Onze Vader volgens Jezus

Een gebed voor een komend Koninkrijk

Gebed voor Dagelijks Brood

Gebed voor Vergeving

Commotie Nederlandstalige tekst van het Onze Vader

Doemdenkers en ons lijden

Verzoening en Broederschap 2 Uit de eigen cocon stappen

Een koning die zijn onderdanen wetten oplegt waarvan hij weet dat zij zich er nooit aan kunnen houden

Looft Jehovah

Vervolg

Kracht en heerlijkheid behoren God toe

++

Aanvullende teksten

 1. Praat een beetje met de Pottenbakker
 2. Tot bewust zijn komen voor huidig leven (Some View on the World)Tot bewust zijn komen voor huidig leven (Our World)
 3. Onze Vader – Our Father
 4. Rond God de Allerhoogste
 5. De Bijbel haar relevatie over God
 6. Bijbel, helm van de zaligheid en het zwaard van de Geest ter onderricht
 7. Bijbel, Gods Woord ingegeven nuttig tot lering, tot bestraffing, tot verbetering en tot onderwijzing
 8. Geloof in slechts één God
 9. Christus Jezus – de zoon van God
 10. Geloof in Jezus Christus
 11. Koninkrijk van Christus en Koninkrijk van God
 12. De Almachtige God der goden, groter dan en hoog verheven boven alle goden
 13. Looft Jehovah en bezingt Hem met melodieën
 14. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #13 Gebed #11 Naam om apart geplaatst te worden
 15. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #15 Expositie voor de Schepper
 16. Relatie met God gaat twee kanten op
 17. De gedachte van vandaag ‘Gods naam en trouw bekendmaken zodat velen Jehovah komen loven’ (20 februari)
 18. Heer, leer ons bidden #1 Onze Vader – die in de hemel zijt
 19. Heer, leer ons bidden #2 Gods Naam Geheiligd – een Komend Koninkrijk volgens Wil van God
 20. Heer, leer ons bidden #3 Dagelijks brood – vergeving van schuld
 21. Heer, leer ons bidden #4 Betreft verzoeking en verlossing van het kwade
 22. Verbeterende hemelse Vader
 23. Christadelfiaanse geloofspunten #18 Koninkrijk van God – Beloning voor trouw en bestraffing voor ontrouw
 24. Onze Vader (Our World) (video)
 25. Begrijpend zingen: Psalm 103
 26. De gedachte van vandaag “Redenen om God te prijzen” (21 februari)
 27. Hoe de Satan vandaag rond toert
 28. Beproevingen en geloof
 29. Eerste gedachte voor vandaag “De wereld is misschien slecht” (16 januari)
 30. Staat God achter al het kwaad hier op aarde
 31. God meester van goed en kwaad
 32. Waarom laat God het kwade toe
 33. God, beproevingen, tekenen en wonderen
 34. Bron(nen) van kwaad
 35. Wie brengt het Kwaad over ons
 36. Macht van het verkeerdlopende
 37. Wees niet verstrikt
 38. Wees niet bang van die proeven die God op u wenst af te sturen (Our World) = Wees niet bang van die proeven die God op u wenst af te sturen (Some View on the World)
 39. Herfst, Leven en dood, genade, wedergeboorte en heiliging
 40. We horen vrolijk te zijn in het midden van onze beproevingen
 41. Bereid zijn toegang te krijgen tot vreugde in het aangezicht van tegenspoed
 42. Een verstoorde geest vormt een rusteloos kussen
 43. De fout is diegene van welke wij niets leren
 44. Oneerlijke mensen verbergen hun fouten van zichzelf en anderen
 45. De Schuld geven aan anderen
 46. Woede en wraak
 47. Wrok verwerpen
 48. Gedachte voor vandaag: “God vragen tegen de vijanden op te staan” (03 januari)
 49. Een liefde die ons niet vrijstelt van verzoeking (Our World) = Een liefde die ons niet vrijstelt van verzoeking (Some View on the World)
 50. Wordt verlicht met betrekking tot de betekenis van de tijd waarin we nu leven
 51. Een verstoorde geest vormt een rusteloos kussen
 52. Leven is fouten maken maar niet in blijven hangen
 53. Fouten en keuzes maken
 54. Succesvol zijn en toch fouten maken
 55. Zonde en rekenschap
 56. Als je alle fouten uit je verleden zou kunnen wissen
 57. Vergeven
 58. Moeilijkheid om te vergeven
 59. Is het nodig dat wij onze zonden belijden aan God, nadat Jezus voor onze zonden gestorven is?
 60. Er werd ons gevraagd: Jezus leert ons bidden; ‘leidt ons niet in verzoeking’. Betekent dit dat het God is die ons in verzoeking leidt en ons doet zondigen?
 61. Christadelfiaanse geloofspunten #3 Zonde en zondigheid
 62. Doemdenkers en ons lijden
 63. Bij verleiding tot kwaad wat je niet verdrinkt
 64. De Falende mens #2 Vrije keuze
 65. Uitdagende vordering 2 Goddelijk geïnspireerd 1 Eenvoudige woorden
 66. Gods woorden inscherpen en erover spreken
 67. Fundamenten van het Geloof: De lankmoedigheid van God
 68. Essentie van het geloof voor een christen
 69. Geloof in een vervolmaking van de mens en zijn omgeving
 70. De te volgen Weg van God
 71. Geestelijke vorming tot heiligheid #3
 72. Volmaakt in onvolmaaktheid
 73. Gedachte voor vandaag: “God vragen tegen de vijanden op te staan” (03 januari)
 74. Een verlichte Pesach
 75. De aanduiding door Paulus en Jacobus van de werken die wij horen te doen

+++

Verder aanverwante lectuur

 1. Vandaag
 2. Het systeem en de foutloze maatschappij
 3. Fouten? Iedereen maakt Fouten in zijn Leven ||Faults? Everyone makes mistakes in their life
 4. Wijsheid / Dwaling
 5. Waarom fouten maken goed voor je is
 6. Leren van je fouten
 7. Dubbelganger/Het tweede ik
 8. Automatisch
 9. Leren van je eigen fouten – leren via je eigen dwalingen
 10. Waarom onze zonden belijden?
 11. Psalm 8.
 12. Advent 2o16, 6.
 13. 2e vrijdag van Advent 2018.
 14. 3e woensdag van Advent 2018.
 15. Laatste dag van Advent, 2018.
 16. Veertigdagentijd, 10.
 17. De visie van Gods werk (3)
 18. Hemelse Papa
 19. Gods Naam
 20. Namen van God (deel 1)
 21. VII. Vragen en antwoorden over de naam van God
 22. Corona en Gods Naam
 23. Veilig in de sterke toren van Gods Naam
 24. ‘Eeuwig duurt zijn trouw’ – maar wat als het leven pijn doet?
 25. Jahweh Jireh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.