Verzoening en Broederschap 2 Uit de eigen cocon stappen

Straatprediker en verkondiging

Toen Jezus rond liep tussen de mensen was er geen probleem om naar hem te komen luisteren in de heuvels of op straat.  Als zij zijn verhalen hoorden over hem hoorden vertellen konden ze vernemen dat zij in hun leven keuzes moesten maken. Ook zijn apostelen verkondigden die zelfde boodschap dat om onder de genade van de zaligheid te komen de mens zich nederig zal moeten opstellen om zijn fouten te herkennen. We kunnen onszelf niet misleiden. Al diegenen die Christus Jezus de Messias willen volgen horen uit de donkerte van deze wereld te stappen. Ze kunnen niet op hun eigen blijven, maar moeten bij elkaar komen en zich verenigen met andere volgelingen van Christus.

Nadat Jezus deze aarde had verlaten bleven de discipelen verzamelen in huizen van vrienden en in openbare plaatsen. Ze probeerden Jezus zijn boodschap over te brengen en trachten daarbij ook zo veel mogelijk mensen te bereiken. Nadat de heilige Geest over hen was gekomen op Pinksteren, hadden zij de vrees overwonnen om onder de menen te komen om over Jezus te vertellen. Na de verlichting door de heilige Geest, hadden zij die Kracht van God ten goede opgenomen om zo veel mogelijk mensen te bereiken en het Goede Nieuws van het Koninkrijk te verkondigen. Voor hen was het belangrijk om de wereld te laten zien dat alle mensen in de wereld nu in de ban waren van Jezus zijn dood. Iedereen kon de bevrijding uit de dood ontvangen door genade. Genade van God die tot hen kom komen door het geloof in de zoon van God, wiens offer als losgeld door zijn hemelse Vader was aangenomen om iedereen met Hem te verzoenen.

Reiniging van zonde

The Gospel According to Jesus ChristDe apostelen hadden de vredesboodschap nu eindelijk begrepen en waren er zich bewust van geworden hoe ook hun eenheid een belangrijke rol speelde in dat reddingsproces. Namelijk was het voor hen duidelijk geworden dat God ons als kinderen van Hem als broeders en zusters verenigd met Christus wenste te zien.

De boodschap die ze brachten was er een van vrede en verdraagzaamheid waarbij de onderlinge geschillen opzij zijn gelegd voor het betere goed van verbondenheid. Samen wilden zij een gedeeld leven ervaren met elkaar als broeders en zusters in Christus. Door hem waren zij onder het geofferde bloed van Jezus, Gods Zoon, gereinigd van alle zonde. Als we echter zeggen dat we vrij van zonden zijn, houden we ons alleen maar voor de gek. Die claim is dolende onzin. Wij kunnen nog steeds zondigen. Wij zijn niet vrij van zonde, maar wij kunnen wel gevrijwaard blijven van de gevolgen van de zonde, indien wij spijt getuigen over die zonde en om vergiffenis vragen.

“7 als we in het licht wandelen zoals hij in het licht verkeert, dan is er gemeenschap tussen ons beiden en reinigt het bloed van zijn zoon Jezus ons van alle zonde; 8  als we zeggen dat we geen zonde hebben, misleiden we onszelf en woont er geen waarheid in ons;” (1 Johannes 1:7-8 NB)

Noodzaak tot handelen

Wij moeten er ons van bewust zijn dat wij in een verraderlijke wereld wonen, waarin wij makkelijk worden mee gesleurd. In die wereld moeten wij niet enkel naar het woord van God luisteren. Enkel dat woord horen en er niet naar handelen zal niet veel bij brengen. Wij moeten het ook opvolgen en doen wat er van ons verwacht wordt door de Allerhoogste. Als je alleen luistert naar die verkondigingen en er niets mee doet, houd je jezelf voor de gek. Stel dat je het woord wel hoort, maar er niets mee doet, dan kun je dat vergelijken met iemand die zichzelf in de spiegel bekijkt, maar ook onmiddellijk weer vergeet hoe hij er uitziet. Wij doen er dus best aan om wel degelijk goed te luisteren naar de volmaakte wet, namelijk de wet die ons vrijmaakt, en dan ook te doen wat die wet zegt. Vergeet niet wat je gehoord hebt, maar dóe het ook. Dan zul je blij kunnen zijn bij alles wat je doet. Als je jezelf heel gelovig vindt, maar intussen zegt en doet wat je maar wil, dan houd je jezelf voor de gek. Want dan is je geloof waardeloos. een geloof zonder werken heeft geen nut.

“22 wordt ‘dáders van het woord’ en niet alleen maar toehoorders die voor zichzelf het woord zinledig maken, 23 omdat, als iemand toehoorder van een woord is en geen dader, hij lijkt op de man die het gezicht waarmee hij was geboren opmerkte in een spiegel: 24 want hij merkte zichzelf op, ging weg en was meteen vergeten wat voor iemand hij was; 25 maar wie zich voorover heeft gebogen naar de volmaakte Wet die vrijmaakt en daarbij blijft,- niet een vergeetachtig toehoorder wordt maar iemand die het werk dóet, die zal zalig zijn met dat hij het doet. 26 Als iemand denkt religieus te zijn en niet zijn tong in toom houdt maar zijn hart misleidt, diens religie is vergeefs;” (Jakobus 1:22-26 NB)

Verblinde wereld

Er zijn zoveel mensen die spotten met de volgelingen van Christus. Zij zijn als degenen die staren en staren naar het voor de hand liggende, maar door de bomen het bos niet zien.  In de jungle van deze wereld moeten wij op zoek gaan naar een duidelijk voorbeeld van iemand die aan de zijde van Christus wil staan met ons. Wij mogen niet te snel zijn om iemand te oordelen en deze uit te sluiten. Hoe vaak gebeurt het niet omdat iemand zich uitdrukt met andere ideeën dat hij wordt beschouwd als niet een van hen. Het overkwam ook de apostel Paulus en andere gelovigen door de eeuwen heen, en het gebeurt vandaag nog steeds. Vaak hebben mensen niet in de gaten dat de andere ook staan ​​met Christus, omdat ze alleen maar kijken naar iemands buitenkant. Maar als iemand zeker weet dat hij bij Christus hoort, dan moet hij goed bedenken dat wij óók, net als hij, bij Christus horen.

“Ge kijkt naar het aanschijn van feiten? Als iemand voor zichzelf ervan overtuigd is dat hij van Christus is, moet hij weer eens dit bij zichzelf overdenken, dat zoals híj van Christus is zo ook wíj.” (2 Corinthiërs 10:7 NB)

Klaar staan om Jezus Christus te volgen

Door zulk een (ver)blindheid is er zo veel verdeeldheid in de Kerk vandaag en kunnen wij zo veel verenigingen of verschillende denominaties zien. In de plaats van zich te concentreren op de gelijke punten of overeenkomsten geven de meeste mensen aandacht aan de verschillen tussen elkaar.
In plaats van de andere geen christen te noemen, zouden mensen er beter aan doen om beter te onderzoeken wat het werkelijk betekent om een christen te zijn. Ze zouden het moeten herkennen wanneer iemand bereid zijn om Jezus Christus te volgen en staan te popelen om de leer van die meester te weten te komen. Diegenen die bereid zijn om de woorden van Christus te bestuderen zouden meer aan elkaar moeten hangen en elkaar verwelkomen en de hand naar elkaar reiken om  samen Gods heerlijkheid te bereiken. Jezus deed het; nu moeten wij het ook doen!

“Daarom, neemt elkaar aan zoals ook de Christus ons heeft aangenomen, tot glorie van God.” (Romeinen 15:7 NB)

Niet geïsoleerd blijven

Zij die Christus willen na volgen zouden niet geïsoleerd mogen blijven in hun kleine cocon. Ze moeten durven uit hun huizen komen om de boodschap van Christus te verkondigen. Het overbrengen van het Goede Nieuws is een belangrijke opdracht die de meester leraar opdroeg aan zijn volgelingen. Zij die beweren Christen te zijn moeten de leer en opdrachten van Christus Jezus navolgen en horen dan ook diezelfde boodschap als Jezus uit te dragen. Ook moeten zij anderen laten zien dat zij samen willen leven onder Christus. Ten aanzien van het leven samen en de omgang met elkaar, hebben we niemand van die volgelingen van Christus nodig om ons te dwingen wat te doen. Degenen die Christus willen volgen willen zichzelf ook geven aan de Vader van Jezus, die ook onze Vader is. Zoals Jezus de woorden en de kracht om wonderen te verrichten verkreeg van zijn hemelse Vader, zo kunnen wij door Christus ook nu de zegeningen van God ontvangen en ons laten inspireren door de Allerhoogste. Als zodanig moeten we Godgegeven, dat onderricht van God in de zaken van geloof en gedrag, onze houding of attitude laten vormen door dat Woord van God en de omvorming die het in ons teweeg brengt aan anderen laten gevoelen. Uit Gods Woord leren we hoe ons te gedragen naar anderen en hoe van de wereld te houden, ook al houdt die misschien niet van ons. Jezus was vol liefde en dus moeten wij, zacht met elkaar en gevoelig omgaan. Zelfs wanneer mensen iets doen waarvan we niet houden, moeten we open staan voor hen en elkaar zo snel vergeven als God in Christus ons vergeven heeft.

De eerste pagina van de brief in Minuscule 699 geeft haar titel als προς θεσσαλονικεις, “aan de Tessalonicenzen.”

“Over de broeder-en-zusterliefde hebt ge niet nodig dat ik u schrijf; want zelf zijt ge door God onderricht in het liefhebben van elkaar.” (1 Thessalonicen 4:9 NB)

“en weest jegens elkaar goedertieren, barmhartig en elkander begenadigend, zoals ook God in Christus u begenadigd heeft!” (Efeziërs 4:32 NB)

Nu al verlost

Voor de apostel Paulus is het duidelijk dat de verlossing van de gelovigen al heeft plaatsgevonden: door zijn offer heeft Christus de gelovigen verlost van hun oude leven en hun slavernij in de zonde. In onbetwiste Paulusbrieven spreekt Paulus echter over de verlossing als iets dat nog plaats moet vinden: de verlossing van de gelovigen zal plaatsvinden bij de wederkomst van Jezus.

De apostlel Paulus spoorde zijn leerlingen, of de gelovigen waarmee hij in contact kwam, aan om als verlosten te streven naar de apart-plaatsing of heiliging van hun leven. Toen Saul omgevormd was door Jezus zijn roeping begon hij dadelijk, als Paulus, het evangelie te prediken aan zowel de Joden als niet-Joden. Voor hem was het klaar dat iedereen onder de genade van God viel door het zoenoffer van Jezus. Maar de mensen moesten dat zoenoffer ook willen aanvaarden om het tot werking te laten komen in hen. De apostel wijst in zijn Eerste brief aan de T(h)essalonicenzen op dat de eer van God belangrijker is dan de eer van mensen (vs 5, 6), en spoort hen aan om Christus in hun dagelijkse handel en wandel na te volgen (2:1-16).

“3 indachtig uw arbeidzaam geloof, uw onvermoeibare liefde, en uw volhardende hoop op onze Heer, Jezus Christus, voor het aanschijn van onze God en Vader, 4 wetend, door God geliefde broeders-en-zusters, aan uw uitverkiezing, 5 dat onze verkondiging niet alleen in woord aan u geweest is, maar ook in kracht en in heilige Geest en in grote volheid, zoals ge wel wéét hoe wij om u onder u zijn geweest. 6 En gij zijt navolgers geworden van ons en van de Heer; ge hebt het woord ontvangen in grote verdrukking maar met vreugde vanuit de heilige Geest, 7 zodat gij een voorbeeld zijt geworden voor allen die geloven in Macedonië en in Achaje.” (1 Thessalonicen 1:3-7 NB)

“2 nee, hoewel we eerder in Filippi te lijden hadden en mishandeld zijn, zoals ge weet, hebben wij toch de vrijmoedigheid gekregen in eenheid met onze God de verkondiging van God in veel strijd tot u uit te spreken. 3 Want onze bemoediging is niet uit dwaling, niet uit onzuivere bedoeling en niet uit bedrog, 4 maar zoals wij door God waardig zijn gekeurd om de verkondiging aan toe te vertrouwen, zó spreken wij, niet om mensen te behagen maar God, die onze harten keurt. 5 Want nooit zijn wij opgetreden met vleiende praat, zoals ge weet noch met een voorwendsel vol geldzucht,- God is getuige!(-) 6 noch hebben we glorie bij mensen gezocht, noch door u noch door anderen, 7  terwijl we gewicht in de schaal kónden leggen als apostelen van Christus; maar wij zijn in uw midden zacht opgetreden, als een voedster die haar kinderen koestert. 8 We waren u zo genegen dat het ons behaagd zou hebben u niet alleen Gods verkondiging te geven, maar ook onze eigen levens; zo lief zijt ge ons geworden.” (1 Thessalonicen 2:2-8 NB)

Gemeenschap met elkaar hebben

Net als Paulus gemeenschap in het Evangeliehad met de Filippenzen, moeten ook wij gemeenschap met elkaar hebben, omdat we allen deelachtig zijn geworden met hem door genade. Allen die in de Heere Jezus door geldige doop zijn gekomen, en die in hem blijven door trouwe voortzetting op zijn manier, zijn deelgenoten van zijn genadige vergeving, verlossing, en de geduldige gemeenschap; en zij zullen dat natuurlijk en onvermijdelijk weerspiegelen in hun houding naar hun broeders, als onderdeel van hun dankbaarheid aan hem.

“5 om uw aandeel in de evangelieverkondiging, vanaf de eerste dag tot nu toe, 6 juist hiervan overtuigd dat hij die een goed werk in u begonnen is, het zal voltooien, tot op de dag van Christus Jezus. 7  Zoals het voor mij recht is zo over u allen te denken, omdat ik van u in het hart houd dat ge én in mijn boeien én in de verdediging en bekrachtiging van de evangelieverkondiging allen mijn deelgenoten zijt in de genade.” (Filippenzen 1:5-7 NB)

+

Voorgaande: Verzoening en Broederschap 1 Getrouwheid en vergoeding

Vervolg: Verzoening en Broederschap 3 Een Heilige tempel voor God

This and previous chapter can be found in Atonement And Fellowship 1/8 + 2/8

++

Aanvullende artikelen:

 1. Op zoek naar spiritualiteit 7 Prediking van het goede nieuws
 2. Op zoek naar spiritualiteit 8 Eigen spiritualiteit
 3. Wees overtuigd dat wij geliefd zijn
 4. Divine service (16-10-2013): “The way to salvation/ Die weg na verlossing”
 5. Fragiliteit en actie #5 Oproep
 6. Fragiliteit en actie #6 Juistheid van handelen
 7. Hermeneutiek om uit te dragen #1 Verslaggevers
 8. Hermeneutiek om uit te dragen #4 Uitzendkanaal
 9. Hermeneutiek om uit te dragen #6 Geen Excuus
 10. Hermeneutiek om uit te dragen #8 Tegenspraak
 11. Redding, vertrouwen en actie in Jezus #8 Omgang met Leerstellingen
 12. Christelijke, geestelijke zaken kunnen leiden tot hoogmoed
 13. Twee soorten mensen
 14. Stel je hart open
 15. Geef uw zorgen aan God
 16. Het volk van God dankt zijn bestaan aan de genade en goedheid van God
 17. God wil u gunst betonen
 18. Rond genade
 19. Plan van Genade
 20. Hij zal geen goede dingen weerhouden
 21. Genade niet goedkoop
 22. Zeker zijnde van Bevrijding
 23. Genade volgens Bonhoëffer
 24. Tweezijdigheid bij Luther
 25. Nauwelijks
 26. Ons vernieuwen en behoeden voor schadelijke invloeden
 27. God breng mij in staat van genade
 28. Volmaakt in onvolmaaktheid
 29. De Schuld geven aan anderen
 30. Oneerlijke mensen verbergen hun fouten van zichzelf en anderen
 31. Woede en wraak
 32. De fout is diegene van welke wij niets leren
 33. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #2 Aanroepen van de Naam van God
 34. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #5 Gebed #2 Getuigen zonder taalbarrieres
 35. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #15 Expositie voor de Schepper
 36. Redding, vertrouwen en actie in Jezus #6 Samenhoren
 37. Redding, vertrouwen en actie in Jezus #9 Omgang met anderen
 38. Adelphoi Broeders
 39. Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen #2 Broeders
 40. Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen. #3 De Weg
 41. Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen #4 Volgelingen van Jezus
 42. Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen #5 Apologeten
 43. Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen #6 Constantijn de Grote
 44. Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen #7 Afstandelijken, donatisten en arianisten
 45. Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen #8 Concilie van Constantinopel
 46. Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen #9 Controverse betreft doop
 47. Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen #10 De Inquisitie
 48. Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen #11 Vredelievende waarheidzoekers
 49. Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen #12 Anabaptisten
 50. Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen #13 Hutterieten of Hutteriaanse Broeders, Boheemse Broeders en Broederschap van eenheid
 51. 16° Eeuwse Broeders in Christus
 52. Toewijding van ons
 53. Volharding en Bijbelstudenten
 54. Elke gelovige is opgeroepen om Christus in de dienst te volgen
 55. Samen werken aan een Open Gemeenschap
 56. Kerk niet bepaald gebouw
 57. Al of niet verenigen
 58. Verenigen
 59. Ademen om les te geven
 60. Volgelingen met de vrucht van verdieping
 61. Teken van authenticiteit of goddelijke backing
 62. In Talen sprekend
 63. Samen komen in huizen
 64. Verzamelen of Bijeenkomen
 65. Een samenkomst of meeting
 66. Bloggers Voor Vrede
 67. Joodse Wetten en Wetten voor Christenen
 68. De verjaardag van de King James Bijbel als aanleiding voor prediking
 69. Vakantietijd
 70. Vakantietijd contacttijd
 71. Kerk van eenzelfde lichaam levendig houden of laten groeien
 72. Schepper en Blogger God 11 Het Oude en Nieuwe Blog 1 Gericht op één mens
 73. Voor de Wil van Hem die groter is dan Jezus
 74. Zalving van Christus als profetische repetitie van de begrafenisrituelen
 75. Geen Wegvluchter
 76. Jezus aanbod op het laatste avondmaal
 77. Teken van het Verbond
 78. Vergieten van Bloed, een Oud en een Nieuw Verbond
 79. Jezus moest sterven
 80. Voorbereidingstijd tot een herinneringsmoment
 81. De verdwijnende heerlijkheid
 82. 14 Nisan een dag om te herinneren #4 Een Gedood Lam
 83. Jezus volgen
 84. Aanbidden, Aanbidding, Eredienst en Gebed
 85. Gehoorzaamheid beter dan offers
 86. Christelijke Overdenking: Zijn broeder haten
 87. Broeders van Christus
 88. Charis Shalom (Nl)
 89. Vol verwachting uitkijkend naar Jezus’ terugkomst
 90. Laat de vrede vandaag met jou zijn
 91. God Kijkt toe
 92. Geen vrede zonder vrede onder religies
 93. Moeten christenen andere godsdiensten ‘respecteren’?
 94. Dezen die vrede maken zullen vrede moeten planten als een zaad
 95. Je overgevend, sorry zeggend, dat is de enige uitweg uit de diepte
 96. Geef je tranen aan God
 97. Mening, overtuiging of opinie
 98. Oordeelt niet op grond van uiterlijk

+

Additional English articles:

 1. Seeing the world through the lens of his own experience
 2. A Jewish Theocracy
 3. A fact of History or just a fancy Story
 4. Be convinced that we are loved
 5. The Way To Life
 6. Open your heart
 7. No good thing will he withhold
 8. God wants to be gracious to you
 9. Believing in God the rewarder
 10. Grace is Gods acting love
 11. Give your worries to God
 12. Ask Grace to go forward
 13. End of the Bottom Line
 14. God himself must do the renewing
 15. Let us be in a state of grace
 16. If the people do not like the doctrine of grace
 17. Blaming others
 18. Dishonest people conceal their faults from themselves as well as others
 19. The mistake is the one from which we learn nothing
 20. Followers with deepening
 21. Gathering or meeting of believers
 22. Bringing Good News into the world
 23. The meek one riding on an ass
 24. A Living Faith #6 Sacrifice
 25. How do you find peace through Jesus
 26. Reflection for today: hating your brother
 27. Charis Shalom (Engl)
 28. I wait expectantly for Jesus
 29. How do you find peace through Jesus
 30. God Watches
 31. A peaceable habitation and safe dwellings
 32. To develop a peaceful state of mind
 33. Those who make peace should plant peace like a seed
 34. Surrendering, saying you are sorry, that is the only way out of a hole
 35. World full of suffering
 36. Judge not according to appearance

+++

 • Daily Tidbits 5/31 – All the Ends of the World Shall Remember (littleguyintheeye.wordpress.com)
  זכר ‘zakar’ is most commonly translated as ‘remember’ or ‘memorial’ but this word also means ‘male’ as the one who acts and speaks on behalf of the family.  זכר ‘zakar’ also means a ‘ram’ as the male member of the flock.Why is this significant?  These meanings of the word זכר ‘zakar’ point to to Messiah Yahshua/Jesus.  He is the Man (Ezekiel 1:26-28; 3:23; 8:4; 9:3; 10:4; Daniel 10:5-6; Zechariah 6:12; John 19:5) who acts on behalf of God, declaring His name (Psalm 22:22; 72:17; John 17:6, 12, 26).  Scripture declares that His name is His memorial (Exodus 3:15; Hosea 12:5).
 • The True Name of the Most High and His Messiah (edencultures.com)
  how did Satan “deceive the whole world” (Rev 12:9)? That’s easy: since he is the “God of this world” and “The Lord of Death and Destruction”, all he had to do is have interpreters change the name of “The Father in Heaven” to the general names of “God” and “The Lord” and Yahweh’s Son, Yahshua, The Messiah to the pagan name, Jesus Christ,which is from the Greek/Roman general name of at least five pagan Christ Saviors long before Yahshua was born in late September/early October, 5 B.C.E.: Tammuz, Adonis, Attis, Mithra, and Dionysus – all born 25 December and grandsons of: Chronos “The Horned One” aka, Saturn, Teitan, Sheitan, Shatan, and yes – Satan!
  Christ means “Anointed One”, but Christ is/was “Anointed of Zeus/Jupiter or even – Satan”, while Messiyah means “Anointed of Yahweh”! So, Christ is a “Name of Blasphemy” – as is Jesus (Rev 13:1)!
 • Jesus is the Messiah (darnellbarkman.wordpress.com)
  The Hebrew word means literally ‘anointed one,’ hence in theory either a prophet, priest or King. In Greek this translates as Christos; ‘Christ’ in early Christianity was a title, and only gradually became an alternative proper name for Jesus. In practice ‘Messiah’ is mostly restricted to the notion, which took various forms in ancient Judaism, of the coming King who would be David’s true heir, through whom YAHWEH [The Creator God’s proper name] would rescue Israel from pagan enemies.
 • How Jesus became “God,” per Ehrman (larryhurtado.wordpress.com)
  Ehrman emphasizes that the exalted claims about Jesus reflected in the NT (e.g., that Jesus shares divine glory, divine rule, the divine name, and is to be given universal reverence) all appeared soon in the aftermath of Jesus’ execution.  These convictions were based primarily on experiences of the risen/exalted Jesus (“visions” in Ehrman’s terms) by Jesus’ followers, which conveyed the conviction that God had raised Jesus from death and had uniquely exalted him as Christ and Lord. Ehrman (rightly in my view) also notes that these lofty claims about Jesus reflected in the NT seem to have erupted very early, so early that they are presupposed as widely shared already by the time Paul wrote his letters (from ca. 50 CE and thereafter).

 

44 thoughts on “Verzoening en Broederschap 2 Uit de eigen cocon stappen

 1. Pingback: Vindt meerdere teksten van ons ook op andere websites | Broeders in Christus

 2. Pingback: Verzoening en Broederschap 3 Verenigen onder de Hoeksteen | Bijbelvorser = Bible Researcher

 3. Pingback: Verzoening en Broederschap 4 Deelgenoten in Christus | Bijbelvorser = Bible Researcher

 4. Pingback: Verzoening en Broederschap 5 Messias en hoeksteen | Bijbelvorser = Bible Researcher

 5. Pingback: Verzoening en Broederschap 6 Geestelijk tabernakel | Bijbelvorser = Bible Researcher

 6. Pingback: Verzoening en Broederschap 7 Eén zijn | Bijbelvorser = Bible Researcher

 7. Pingback: Verzoening en Broederschap 8 Samenkomende deelgenoten | Bijbelvorser = Bible Researcher

 8. Pingback: Jongmense wil nie meer sit en luister nie | Stepping Toes

 9. Pingback: Goed Nieuws brengen met en door voorbeeld | From guestwriters

 10. Pingback: Ecclesia website in een nieuw kleedje | Marcus Ampe's Space

 11. Pingback: Een koning die zijn onderdanen wetten oplegt waarvan hij weet dat zij zich er nooit aan kunnen houden | Bijbelvorser = Bible Researcher

 12. Pingback: De aanduiding door Paulus en Jacobus van de werken die wij horen te doen | From guestwriters

 13. Pingback: Wanneer men geloof gevonden heeft door de studie van de Bijbel moet men werken van geloof verwezenlijken – Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 14. Pingback: Voorbereiden op het Koninkrijk | Bijbelvorser = Bible Researcher

 15. Pingback: Opgepast voor oproepers tot wraak | Belgian Biblestudents - Belgische Bijbelstudenten

 16. Pingback: Aanbevolen inhoud – Jeshua-ists

 17. Pingback: Messiaans, Joods of Christen – Jeshua-ists

 18. Pingback: Eerste stappen die leidden naar een loskoopoffer 1 Mens geplaatst in wereld van groen en andere levende wezens | Bijbelvorser = Bible Researcher

 19. Pingback: De Ekklesia De uitgeroepenen | Broeders in Christus

 20. Pingback: Die Kerk (2): Die eienskappe van die kerk – prof. WJ Snyman | From guestwriters

 21. Pingback: Die Kerk (3): Die kentekens van die kerk – prof. WJ Snyman | From guestwriters

 22. Pingback: Voorbereiding op het belangrijkste weekend van het jaar 2018 | Belgian Biblestudents - Belgische Bijbelstudenten

 23. Pingback: Geestelijke energie noodzakelijk voor de mens – Jeshua-ists

 24. Pingback: Verschil in woordbetekenis doorheen de tijd 2 Liefhebben en Geloven – Jeshua-ists

 25. Pingback: De Taal van de Bijbel, producten van hun tijd – liefde en geloven | Broeders in Christus

 26. Pingback: Aanwijzingen voor redding te vinden – Jeshuaisten / Jeshuaists

 27. Pingback: Waarvoor op te letten bij onze vreugdedans voor Simchat Torah – Immanuel Verbondskind – עמנואל קאָווענאַנט קינד

 28. Pingback: Hij zag hem liggen | Broeders in Christus

 29. Pingback: Noodzaak van trouw samenkomen | Broeders in Christus

 30. Pingback: Zelfverloochening en witwassen door doop | Broeders in Christus

 31. Pingback: Elkaar Liefhebben van God geleerd | Broeders in Christus

 32. Pingback: Opkomend voor Christus #4 Wereldwijde prediking | Broeders in Christus

 33. Pingback: Niet zo onbelangrijk – Belgische Broeders In Christus

 34. Pingback: Het Wachttorengenootschap over Christadelphians #2 Over liefde – Belgische Broeders In Christus

 35. Pingback: Het Wachttorengenootschap over Christadelphians #3 Verkondigen van het Goede Nieuws – Belgische Broeders In Christus

 36. Pingback: Het Wachttorengenootschap over Christadelphians #4 Over dood en hoop – Belgische Broeders In Christus

 37. Pingback: Christadelfiaanse geloofspunten #3 Zonde en zondigheid – Belgische Broeders In Christus

 38. Pingback: Alleenvoelend bang om met anderen te verbinden om te groeien in geloof | Belgian Biblestudents - Belgische Bijbelstudenten

 39. Pingback: Fundamenten van het Geloof 13 Rechtvaardiging door geloof | Stepping Toes

 40. Pingback: Verwonderde leerlingen verzocht om niet bevreesd te zijn en te gaan prediken | Broeders in Christus

 41. Pingback: Richten op wat zich voor ligt | Broeders in Christus

 42. Pingback: Gedachte voor vandaag “Verschillende gaven, maar slechts een Geest” (30 augustus) | Broeders in Christus

 43. Pingback: Op uitkijk staand op de wachttoren | Bijbelvorser = Bible Researcher

 44. Pingback: Geloof in een vervolmaking van de mens en zijn omgeving – Some View on the World

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.