Verzoening en Broederschap 7 Eén zijn

De biddende Jezus Christus in de Tuin van Gethsemane (Lukas 22:39-46) - 1516 Marco Basaiti (1470–1530)

De biddende Jezus Christus in de Tuin van Gethsemane (Lukas 22:39-46) 1516 Marco Basaiti (1470–1530)

Jezus bad voor degenen die op hem willen vertrouwen vanwege de woorden opgeschreven in de Heilige Schrift. Jezus bad dat zij allen één zouden zijn, net als de Vader, wordt verenigd met hem en hij met ons. Samen moeten we met elkaar verenigen of een eenheid onder Christus vormen. Wij moeten er naar werken om verenigd te zijn met Jezus en met Jehovah God. Er is nog een lange weg te gaan, want er zijn nog steeds veel mensen die niet geloven dat God Jezus gezonden heeft. Velen willen niet aannemen dat God een mens op de wereld plaatste die rein kon blijven. Er zijn verscheidene Christenen die niet willen geloven dat een mens Gods geboden volledig zou kunnen opvolgen. Zij onderschatten niet alleen de mens maar ook Jezus, de mensenzoon, die ook zoon van Adam, zoon van Abraham en zoon van God werd genoemd.

Er zijn heel veel mensen die niet in God geloven en anderen denken dat het God was die Zelf naar beneden naar de aarde gekomen is. In plaats van te erkennen dat het God was die de mens, geboren uit de maagd Maria (Miriam), de heerlijkheid heeft gegeven. Die arbeiderszoon, geboren in Bethlehem uit het geslacht van David is door God erkend als Zijn meest geliefde zoon.

“en zie, een stem uit de hemel die zegt: dit is mijn zoon, de geliefde, in wie ik een welbehagen heb! {Jesaja 42:1}” (Mattheüs 3:17 NB)

Zoals Jehovah, de enige Ware God de eer aan Zijn zoon Jezus heeft gegeven heeft deze wederzijds eer aan ons gegeven; zodat wij één zouden zijn, net zoals hij en zijn Vader één zijn – hij verenigd met ons en God verenigd met Jezus, zodat we volledig samen één zijn, en de wereld aldus zal beseffen dat God Jezus gezonden heeft, en dat God van ons houdt gewoon zoals Hij zijn zoon Jezus Christus, de beloofde Messias lief heeft. Net als Jezus de naam van zijn vader bij ons bekend maakte, moeten wij de wereld de Naam van de Schepper laten weten de wereld laten inzien dat er slechts één God is: Jehovah.

“20 Niet alleen voor hen bid ik maar ook voor hen die door hún woord in mij gaan geloven, 21 dat ze allen één mogen zijn, zoals gij, Vader, één zijt met mij en ik met u,- dat zij ook één zijn met ons, opdat de wereld gelove dat gij mij hebt gezonden. 22 Ook heb ik de heerlijkheid die gij mij hebt gegeven gegeven aan hen, opdat zij één zijn zoals wij één zijn: 23 ik met hen en gij met mij,- dat ze mogen zijn, voltooid tot één, opdat de wereld erkenne dat gij mij hebt uitgezonden en hen hebt liefgehad zoals gij mij hebt liefgehad.
24  Vader,- wat gij mij hebt gegeven, daarvan is het mijn wil dat waar ík ben ook zíj wezen mogen, mét mij, dat ze mijn heerlijkheid aanschouwen mogen die gij mij hebt gegeven, omdat gij mij hebt liefgehad reeds voor de grondlegging der wereld. 25 Vader, Rechtvaardige, ook al heeft de wereld u niet erkend, ík heb u erkend, en zij hier hebben herkend dat gij mij hebt uitgezonden, 26 en ik heb hun uw naam bekend gemaakt en zal die bekend blijven maken, opdat de liefde waarmee gij mij hebt liefgehad in hen mag wezen en ikzelf één met hen.” (Johannes 17:20-26 NB)

Zij die christen willen genoemd worden, moeten geloven (in het besef dat God niet kan sterven) in de Zoon van God die werkelijk stierf, opdat allen die profiteren van zijn kruis de liefde, de glorie en de Naam van de Vader en zoon, zouden verkondigen en dus een bijzondere eenheid onder elkaar vertonen – die zo krachtig is dat het de wereld kan omvormen.

Omdat dit thema van de eenheid onder ons speelde diep in Christus zijn hoofd speelde toen hij geconfronteerd werd met de dood moeten wij ons er volledig bewust van zijn hoe belangrijk het is om samen te komen in een gemeente of gemeenschap te vormen waarbij iedereen zich die eenheid tussen hen en Christus als een sterke band aanvoelt. Niet enkel uiterlijk voor de maatschappij moet er een samenhoren zijn maar ook moeten wij als Gods kinderen die innerlijke familiale band voelen die sterker is dan alle wereldse banden en verder gaat dan enige landsgrenzen.

“en niet alleen voor dit volk maar om ook de verstrooide kinderen van God samen te brengen tot één.” (Johannes 11:52 NB)

English: Damian. "Jesus Christ and St. Jo...

“Jezus Christus en Johannes de Apostel”. Een detail van het Laatste Avondmaal uit een fresco te Ubisi, Georgië (Foto credit: Wikipedia)

Er zijn veel mensen in de wereld die graag verdeeldheid en verstoring zien. Degenen die pleiten voor het splitsen van het lichaam, waardoor zij de wereld onze verdeeldheid tonen, werken onbewust tegen de meest essentiële bedoeling van het kruis. Hier ligt een onuitsprekelijke tragedie. De verzoening moet fellowship of samenhang en niet verstoring of verdeeldheid creëren.

Wij dragen de verantwoordelijkheid volgens de wet en de daden van Christus om gered te worden. Hoewel we misschien niet letterlijk perfect zijn, hoewel we “volheid in Christus hebben gekregen .”

“en gij de volheid hebt ontvangen in hem die het hoofd is van alle overheid en gezag;” (Colossenzen 2:10 NB)

In Christus moeten we opnieuw geboren worden en naar het beeld van Christus worden hervormd. Maar we moeten zeker weten dat we nog steeds in staat zullen zijn om te struikelen en dat wij nog steeds in vallen van deze wereld kunnen trapen.

“want in véle dingen struikelen wij allen; als iemand in het woord niet struikelt is hij een volmaakt man, bij machte om ook heel het lichaam te beteugelen;” (Jakobus 3:2 NB)

Genade is een mooi ding, wanneer het leeft, en schijnt, en bloeit in het midden van imperfectie. Maar hoeveel mooier zal genade verschijnen wanneer het zuiver, ongemengd, onvermengd, en alleen wordt gezien! En het zal dus worden gezien wanneer Christus komt om verheerlijkt te worden in Zijn heiligen op de laatste dag. Maar voor het ogenblik zullen wij ons tevreden moeten stellen met de toestand waarin wij ons bevinden. Het is te zeggen , niet dat wij er ons bij moeten neerleggen. Zeker niet. Wij moeten er aan werken dat deze toestand wel degelijk verbeterd.

Wij moeten echter wel inzien dat wij voor het ogenblik met onze zwakheden zullen moeten leven en moeten beseffen dat elk van ons zijn onvolmaaktheid met zich zal moeten meedragen. We weten wel dat we op een dag volledig bevrijd zullen worden van alle corruptie en alle onjuistheden die in ons lichaam er voor zorgen dat wij nu nog pijn en moeilijkheden ondervinden.
Wanneer de zaken van deze zondige wereld eindelijk afgerond zullen zijn en worden geregeld, zal er een eeuwige beloning voor alle zonen en dochters zijn, die ervoor kiezen om te gaan voor God, de Allerhoogste. Zij die onder de doden zullen bevinden bij de wederkomst van Christus, zullen opstijgen uit het graf, bij die wederkomst van Christus, zonder een van de aandoeningen en ziekten die ons nu in ons leven aanhangen. Zelfs de zwakste van Jezus volgelingen zullen worden over het hoofd gezien worden en vergeten. Er zal voor elk wat wils zijn, op basis van hun trouw. Geen enkele kwade bui of corrupte neiging zal worden gevonden in ons, nadat Jezus ons oordeelde als aanvaardbaar om het Koninkrijk binnen te gaan. Maar dit kan alleen zo zijn als Jezus komt en ons berouw ziet en onze inspanningen om, zo goed als we konden, te leven volgens de wet van God accepteert. Het is genoeg voor ons om te weten dat elk lid van het gezin van God, wanneer hij ontwaakt uit zijn graf volgens zijn Meesters gelijkenis, “tevreden” zal gesteld worden.

“om zelf haar in heerlijkheid naast zich te plaatsen: de vergadering zonder vlek of rimpel of wat dan ook van zulke dingen; nee, opdat zij heilig zal zijn en onbesmet;” (Efeziërs 5:27 NB)

“ik zal gerechtvaardigd aanschóuwen uw áanschijn, —bij het ontwaken mij verzádigen aan úw gestálte.” (Psalmen 17:15 NB)

Aan het einde der tijden zullen alle kinderen van God samen gebracht worden als één eenheid in de Messias Jeshua, Jezus Christus. Heden moeten wij in onze vergaderingen in die hoop der bedeling van de volheid der tijden, onze hoop met elkaar delen in alle dingen, met het besef dat er voor God nu geen sprake meer is van Jood of Griek, noch van slaaf of vrije, noch van man en vrouw, omdat wij immers allen één zijn in de Messias Jeshua.

“alles in de hemel en op aarde weer bijeen te brengen onder één hoofd, in de Christus.” (Efeziërs 1:10 NB)

“Daarin is geen Judeeër en geen Helleen, daarin is geen dienstknecht en geen vrije, daarin is geen mannelijk en vrouwelijk; allen immers zijt gíj één in Christus Jezus!” (Galaten 3:28 NB)

God Zijn plan om ons te redden was door onze deelname aan een gemeenschap, het lichaam van Christus, met als hoofd de persoon van Jezus. daarom kan het niet echt zo zijn dat een gelovige met geen verband met de rest van het lichaam van Christus zou kunnen “in Christus” leven. Elkeen die zich christen noemt moet beseffen in elke mate die verbondenheid met andere delen van het Lichaam van Christus een teken van eenheid maar ook van aanvaarding van Jezus zoenoffer is. Die vriendschap moet ook een verdraagzaamheid naar anderen inhouden, omwille van de uitverkoring en omwille van zij die door Christus worden gekozen, opdat ook zij het ​​heil dat in de Messias Yeshua, met eeuwige heerlijkheid kunnen krijgen.

“Daarom doorsta ik alles, ter wille van de uitverkorenen, opdat ook zij het heil verkrijgen dat in Christus Jezus is, en eeuwige glorie daarbij.” (2 Timotheüs 2:10 NB)

Vanwege de oproep van God konden we volgelingen van Christus worden en recht krijgen op de verlossing van Christus in al zijn glorie. De redding ligt niet in een bepaalde ecclesia, geloofsgemeenschap of een bepaalde kerk, maar “in Christus” en door middel van een actief deel te willen zijn van zijn lichaam in de Bijbelse zin. In welke vorm onze actieve participatie plaatsvindt is natuurlijk een bredere kwestie.

+

 

Voorgaande artikelen:

Verzoening en Broederschap 1 Getrouwheid en vergoeding

Verzoening en Broederschap 2 Uit de eigen cocon stappen

Verzoening en Broederschap 3 Verenigen onder de Hoeksteen

Verzoening en Broederschap 4 Deelgenoten in Christus

Verzoening en Broederschap 5 Messias en hoeksteen

Verzoening en Broederschap 6 Geestelijk tabernakel

Vervolg: Verzoening en Broederschap 8 Samenkomende deelgenoten

Engelse versie / English version: Atonement And Fellowship 7/8

++

Aanvullende lectuur:

 1. Rond Jezus
 2. Eigenheden aan Jezus toegeschreven
 3. Jezus Christus is in het vlees gekomen
 4. Christus Jezus: de zoon van God
 5. Jezus van Nazareth #2 De zoon van Maria
 6. Jezus van Nazareth #3 De Zoon van God
 7. Het begin van Jezus #1 Menselijke aspecten
 8. Het begin van Jezus #7 Een Nieuwe Adam, zoon van Abraham
 9. Het begin van Jezus #10 Een Heraut kondigt aan
 10. Het begin van Jezus #13 Een te komen mens
 11. De Knecht des Heren #3 De Gewillige leerling
 12. Voor de Wil van Hem die groter is dan Jezus
 13. Wie zijt Gij, Here?
 14. Dienaar van zijn Vader
 15. De Leidsman van geloof
 16. Niet goddelijkheid van Christus toch
 17. Wat Jezus Deed – Misleiding om de Messias en het laatste oordeel
 18. Een Messias om te Sterven
 19. Zweeds theoloog vindt in historische geschriften dat Jezus niet aan een kruis stierf
 20. Jezus moest sterven
 21. Jezus stervensdag
 22. Het Zoenoffer
 23. Zoenoffer
 24. Onschuldig Lam
 25. Lam van God
 26. Hij die zit aan de rechterhand van zijn Vader
 27. De Wederkomst en de eindtijd #1 Dit geslacht zal geenszins voorbijgaan
 28. De wederkomst en de eindtijd #3 Let op de Vijgenboom
 29. De Wederkomst en de Eindtijd #5 De Verlosser uit de hemel
 30. De Wederkomst en de eindtijd #6 De Dagen van Noach en Lot
 31. Geheime of publieke terugkeer van Jezus
 32. Visie op Jezus’ wederkomst van invloed op vraag hoe met deze aarde omgaan
 33. Voortekenen voor Jezus wederkomst
 34. Tekenen der Laatste Dagen
 35. Hij die komt
 36. Hoop op een man
 37. Werking van de Hoop
 38. Ware Hoop
 39. Redding
 40. Redding door volharding
 41. Relatie tot Christus
 42. Relatie tot God
 43. Relatie tot medemens
 44. Geloof in slechts één God
 45. Belangrijkheid van Gods Naam
 46. Jehovah wiens Naam heilig is
 47. Elke gelovige is opgeroepen om Christus in de dienst te volgen
 48. Nieuw Verbond
 49. Kleine kudde en beleidvolle slaaf
 50. Andere schapen
 51. Christus toebehorenden
 52. Leden in het lichaam van Christus
 53. Rechtvaardigen
 54. Voorbereiden op het Koninkrijk
 55. De verdwijnende heerlijkheid
 56. Breng glorie aan Jehovah God de Allerhoogste
 57. Verkondigen
 58. Ben je zwak? Vermoeid? Verward? Verontrust? Druk?
 59. Kracht wordt zichtbaar in zwakheid
 60. Zet het gehele pantser op van God

+++

 • My Life with Arthritis (massageenvy.com)
  The pain controls every aspect of your life — but, live you must so you just plug on. I was (and am) a wife and mother and worked a full time job.  There were days when walking was so painful I would have to crawl just to make it to the bathroom. My children and hubby would be needed to help me with simple daily chores like getting out of bed or off the couch, putting on my clothes and sometimes driving me to work when even pushing the gas and brake pedals was unbearable. I spent days and days in bed depending on others for meals and helping with my kids.
  +
  As the years wore on (and they were oh so wearing) all of the treatments & surgeries finally helped reduce a lot of the pain. Plus after dealing with this for so many years I suppose you build up some what of a tolerance to the pain. But, I was still never pain free and spent most days in a drug induced fog.
 • Understanding the Deeper Things of God (theeyesoffaith.wordpress.com)
  Knowing the name of God was important to the people of Israel because an individual’s name in Biblical times gave an indication of their character, ability, or heritage.The Hebrew word for “the Lord” is the word “Jehovah” which means “the self-existent one”.
 • Jesus Possessed Every Attribute Of The Father (birdchirp.wordpress.com)
  Today, much is said about the love of God, and the love of Jesus for sinners–but in many instances the deity of Jesus is denied. Men talk much of the holiness of God and the love of Jesus; but the Word of God clearly teaches that Jesus–the Son of God–is just as holy as Jehovah God is holy, and that God the Father is just as loving as Jesus is loving.
  Christ Jesus the Lord was God in flesh. Therefore in holiness, in righteousness, in purity, in love–in all things–God the Eternal Father and Jesus the Son are one (John 10:30). Until we believe, confess, and fully embrace the holiness of Jesus, we cannot possibly have an adequate conception of His love.
  Even Judas Iscariot confessed that Jesus was holy. He sold the Lord for the price of a slave, but later returned the thirty pieces of silver to the chief priests and elders, saying, “I have sinned by betraying innocent blood” (Matt.27:4).
 • Understanding the Deeper Things of God (theeyesoffaith.wordpress.com)
  In the Book of Genesis chapter one and verse one, under the inspiration of the Holy Ghost, Moses gives the very first mention of God in the Bible.He didn’t use the ancient Hebrew word “El” for God which is singular, nor did he use the word “Eloi” which has a more dual meaning.“Eloi” is the word for God that Jesus used from the cross when He cried, “Eloi, Eloi, lama sabachthani? which is, being interpreted, My God, my God, why hast thou forsaken me?” (Mark 15:34) referring to the Father and the Holy Ghost.
 • Chapter 41-The Final Judgment (reformedontheweb.wordpress.com)
  The numerous designations of the day of the coming of Christ, and of his judgement of men, were pointed out in the preceding chapter. Among those peculiar to the judgement are “the day of judgement,” (2 Pet. 2:9); “the great day,” (Jude 6); “the great day of their wrath,” (Rev. 6:17); “the day of wrath and revelation of the righteous judgement of God,” (Rom. 2:5); and “the day when God shall judge the secrets of men by Jesus Christ.” Rom 2:16.
 • “People who don’t know God and the way he works worry too much.” ~~Jesus (quotesthoughtsrandom.wordpress.com)
  It is easy to confuse God with what we know here about our fathers. God is God. God is completely perfect. God is good all the time. We must get that in our core.
 • Pleasing God or Pleasing People? (fggam.org)
  Focus groups and lobbyists provide information about what people want and if a certain politician won’t give it to them another one will.  It is not uncommon for those running for office will change their “convictions” upon being elected.  However, those who study God’s Word notice that even in politics God rules in the kingdoms of men and allows and appoints those who are in these governmental positions.
 • Be One Too: See(k) God’s Presence (jacobjuncker.wordpress.com)
  God had commanded him to take the people of God on the final leg of their journey to the land God had promised.
  +
  God’s glory shines brightly all around.  And, like Moses, we must not be afraid to see God’s presence; in fact, we must seek it out.  For seeing and seeking God’s presence will inspire us to continue the journey and that what saints do.Saints see God and that encounter inspires them to keep on seeking God as they grow in love with God and neighbor.Saints seek and see God.  Saints know that God is ever present if only we’d seek God out.
 • Wednesday Worship: Our God is an Awesome God (butterflyprayers.wordpress.com) brings a video with nice pictures.
 • What is the Kingdom of God like? (kingdom777.wordpress.com)
  God now has him on the road, searching for the lost.
  He said;
  “Truck driving is like life in a microcosm, you see people at their best, you see them at their worst.”He found that God is alive and well outside the walls of the church.  He had to adopt the attitude that the joy is the journey, not the destination.
 • God Is For Us (desertroseinbloom.wordpress.com)
  Only then can we resist falling into the trap of fixing our eyes on what we see and what we can understand with our own limited human understanding and begin to rest in the assurance that all things are working together for good to those that love God.
 • Nation turning its back on God (jdnews.com)

  We have ignored that the colonies were founded on the belief in a creator who guided and protected. Further, today’s populace has also forgotten, if it ever learned, that a believing, praying George Washington and his troops defeated a much superior British force. Following that, devout men created documents from which to guide this nation.

  Nonetheless, during our nation’s birth, when we claimed belief in God and asked for His guidance and protection that covenant sealed the “marriage” between our nation and God. Now, when people turn their back on God and chase after other gods, like in Isaiah and Jeremiah’s day, God considers them adulterers as well as idolaters.

  Proper 24/Ordinary 29, 2014 – 1 Thessalonians 1:1-3 (panoramicviews.wordpress.com)
  We need to be sure we take time to thank God for one another.

  Loving God, thank you for surrounding us with amazing people of faith.

 

25 thoughts on “Verzoening en Broederschap 7 Eén zijn

 1. Pingback: Verzoening en Broederschap 8 Samenkomende deelgenoten | Bijbelvorser = Bible Researcher

 2. Pingback: Jongmense wil nie meer sit en luister nie | Stepping Toes

 3. Pingback: Gods vergeten Woord 13 Schepping 5 Een God die het ter harte gaat | Broeders in Christus

 4. Pingback: Goed Nieuws brengen met en door voorbeeld | From guestwriters

 5. Pingback: Ecclesia website in een nieuw kleedje | Marcus Ampe's Space

 6. Pingback: Een goddelijk Plan #6 De ‘verlossing’ van de Schepping | Broeders in Christus

 7. Pingback: Een koning die zijn onderdanen wetten oplegt waarvan hij weet dat zij zich er nooit aan kunnen houden | Bijbelvorser = Bible Researcher

 8. Pingback: Voorbereiden op het Koninkrijk | Bijbelvorser = Bible Researcher

 9. Pingback: De Ekklesia De uitgeroepenen | Broeders in Christus

 10. Pingback: Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #1 Stromen van gelovigen | Belgian Biblestudents - Belgische Bijbelstudenten

 11. Pingback: Gods vergeten Woord 16 Brood en wijn 5 Gemeenschap | Broeders in Christus

 12. Pingback: Een huis bouwen voor God – Jeshuaist

 13. Pingback: Jezus volgen bevrijdt van faalangst en prestatiedruk | From guestwriters

 14. Pingback: Samen deel uitmakend van het Lichaam van Christus – Jeshuaisten / Jeshuaists

 15. Pingback: Aanwijzingen voor redding te vinden – Jeshuaisten / Jeshuaists

 16. Pingback: Hoe leest u?: “Ik ben aan Abraham, Isaak en Jakob verschenen als God de Almachtige, maar met mijn naam JHWH ben Ik hun niet bekend geweest.” | Bijbelvorser = Bible Researcher

 17. Pingback: Toekomstverwachting nog steeds onder vuur | Broeders in Christus

 18. Pingback: Geloven in God | Broeders in Christus

 19. Pingback: Getroost worden door de Allerhoogste en zijn familie | Bijbelvorser = Bible Researcher

 20. Pingback: Het Wachttorengenootschap over Christadelphians #1 Over namen en groepen – Belgische Broeders In Christus

 21. Pingback: Naar uw geloof zal het gebeuren | Broeders in Christus

 22. Pingback: Gedachte voor vandaag “Verschillende gaven, maar slechts een Geest” (30 augustus) | Broeders in Christus

 23. Pingback: Christen worden iets anders dan lid worden van een kerk. – Some View on the World

 24. Pingback: Fijn om u hier te vinden bij de 101ste post van de Broeders in Christus – Belgische Broeders In Christus

 25. Pingback: De roeping van Christus #2 – Belgische Broeders In Christus

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.