Verzoening en Broederschap 1 Getrouwheid en vergoeding

Verzoening en gemeenschap in en door Christus

Een genade over de mensheid gekomen en een Koninkrijk

In de reeks over “Atonement enFellowship werd er gesproken over de verzoening en de genade die over de wereldgemeenschap is gekomen. Eveneens werd er op gewezen dat het Koninkrijk van God” niet alleen een toekomstige politieke entiteit is  die hier nog op de aarde gevestigd moet worden.

Koninkrijken of Monarchieën in de wereld

Men kan geen Koningschap hebben zonder een koning, maar ook geen Koninkrijk zonder een koning en zijn volk. Een land of staat heeft een gebied zowel als inwoners nodig.

In de heilige Schrift wordt er regelmatig gesproken over het Koninkrijk van God. Hierbij moeten wij inzien dat Gods volk Zijn Koninkrijk is en dat dit ook gaat over het hier en nu. In de vroege tijden had God al een volk dat Hij aanschouwde als zijn echtgenote of ‘Vrouw‘. Maar die echtgenote bleef niet trouw aan de Allerhoogste. Meermaals ging zij vreemd. Daarom aanschouwde God haar ook als een onrespectvolle vreemd gaande overspelige.  Voor God is een echtbreker iets verfoeilijk en genoodzaakte deze slechte daad van Zijn volk Israël om er voor te voorzien dat eer een meer getrouwe echtgenote zou komen.

Getrouwheid

De vele misstappen van het Volk van God was de Allerhoogste wel bereid te vergeven en Hij wilde Zijn belofte aan Abraham trouw blijven zoals Hij ook elke belofte die Hij doet zal trouw blijven. Maar voor God is een Verbond iets speciaals of hoort zulk een regeling apart geplaatst te worden (Velen gebruiken voor dat woord ‘geheiligd’). De Schepper van hemel en aarde heeft de mens met een doel geschapen. Hij verlangt ook dat die mens in een goede verhouding met Zijn schepping zou leven. De relatie tussen schepping en Schepper is voor God zeer belangrijk. Dit heeft Hij dan ook meermaals kenbaar gemaakt.

Het oorspronkelijke Volk van God heeft meermaals het pad van getrouwheid verlaten. God is zich bewust van de zwakheid van de mens en heeft oog voor telkenmale tot een herstel te komen. De hele aarde is daar voor Hem en kan de keuze maken om al of niet Hem te herkennen als Schepper van hemel en aarde. Maar Hij, die ook wel eens een ‘jaloerse God’ wordt genoemd verlangt getrouwheid en wil dat diegenen die zich met Hem willen verbinden ook Zijn keuzes respecteren.

“nee, nooit zul je je buigen voor een andere godheid; want de ENE: ‘Naijverige’ is zijn naam, een naijverig God is hij;” (Exodus 34:14 NB)

God heeft de Joden gekozen als een speciale natie: een koninkrijk van priesters, een heilige natie, maar Hij biedt ook een plaats in Zijn Koninkrijk voor de andere schapen, zoals Christenen.  Door de inwerkingtreding van het lichaam van Christus door de doop, zijn Christenen als Israël opgenomen als Kinderen van God, en wordt hen de mogelijkheid gegeven deel uit te maken van dat “Rijk Gods” op aarde na hun doop‘ in de figuurlijke Rode Zee. (Exodus 19:5,6)

“5 De ENE stelt een overeenkomst vast, en zegt: mórgen zal de ENE dit woord dóen op dit land! 6 Dan dóet de ENE dit woord als het morgen wordt, en sterft heel de levende have van Egypte; van de have van de zonen Israëls is er niet één gestorven!” (Exodus 9:5-6 NB)

Atonement of Vergoeding

In Atonement And Fellowship 1/8 word uitgelegd dat ‘Atonement’ is de handeling van het verzoenende gebaar of de handeling van ‘verzoenen. Vooral bedoelen we de verzoening, of het samen roepen van God en de mens door middel van de geboorte en de dood van Jezus Christus die zich aan God aan bood als een ‘vergoeding‘ of vergeldingsoffer. Door het Zoenoffer van Christus Jesus is er ‘verlossing‘ gegeven aan alle mensen. Dankzij Jeshua die niet zijn wil wenste te doen, maar er in slaagde om enkel de Wil van God te doen, heeft God dat loskoopoffer aanvaard, waardoor er weer een verbondenheid van de mens met God mogelijk werd gemaakt.

Als men iemand vergoedt houdt dat in dat men die persoon naar voldoening wil geven of een breuk wil herstellen. Om voor de tekortkomingen op te maken en in te stemmen om tot een overeenstemming te komen. Atonement is volgens Chambers 20th Century woordenboek ook meer dan zo maar een ‘vergoeding’. Het betekent volgens dat woordenboek ook om te kalmeren en te boeten: te harmoniseren of te verzoenen.

Volgens de Winkler Prins woordenboek (van 1959) is ‘vergoeden’ de gelede schade betalen of goedmaken. De Van Dale Groot Woordenboek der Nederlandse taal (1984) spreekt over een ‘goed maken’ maar ook over een ‘gelijke waarde geven voor” of het teruggeven of de schade vergoeden.

Adam en Eva, die al het nodige hadden in de Hof of Tuin van Eden, brachten de mens ten val door hun negeren van de Wil van God.

De compensatie gave of het strekken van loon of beloning geven betreft hier een schuldaflossing voor wat er verkeerd was gegaan in de Tuin van Eden. Zoals je kunt zien omvat het woord de restauratie of het terugbrengen of het herstel van iets.  De goede verhouding tussen God en de mens was verbroken door de eerste zondeval. Jezus (Jeshua) nam het op hem om de mensen in de oude vorm terug te brengen zoals het was in het begin in de Hof van Eden. Hij moest en zou de vriendschap tussen God en de mensen herstellen.

Te verzoenen is ook terug te brengen in de vereniging of in de eenheid waar vrede of vriendschap hersteld is. Het verzoenen gaat omver het genoegdoening geven. Hier in het bijzonder betreft het de fouten goedmaken. Men zou het ook zoals Pieter Oussoren het vertaald, ‘nabijbrengen’ kunnen noemen.

“(65:5) Zalig wie gij verkiest en nabijbrengt, hij mag in uw voorhoven wonen: wij zijn verzadigd met het góede van uw húis, —de héiligheid ván uw témpel!” (Psalmen 65:4 NB)

Volgens Van Dale is het ook ‘het strijdige opheffen’ of de ‘tegenstellingen te niet doen’.

“Want op deze dag vraagt hij om verzoening over u om u te reinigen; van al uw zonden zult ge voor het aanschijn van de ENE worden gereinigd.” (Leviticus 16:30 NB)“zelf is hij de verzoening van onze zonden, niet van de onze alleen maar ook van heel de wereld.” (1 Johannes 2:2 NB)

In de Nazareen {Nazarener/Nazoreeër} Jeshua (Jezus Christus) mocht de wereld de Christos ontvangen. Als verzoener trad hij op en verklaarde hij de vele woorden van zijn hemelse Vader. Atonement betekend ook het ‘tot een akkoord of tevredenheid brengen’, maar ook omte kalmeren’. {Chambers 20e eeuw woordenboek} Zo kon ook God weer met tevredenheid naar de aarde kijken en het werk van de heiland goedkeuren.

Men kan stellen dat God verontwaardigd was van de houding van de eerste Adam en zijn echtgenote Eva, en vervolgens ook meermaals verstoord was door de houding van hun nakomelingen, die meermaals de schreef overschreden. Toen het in de ogen van God lang genoeg geduurd had plaatste Hij Zijn zoon Jeshua in de baarmoeder van Miriam (Maria), als een nieuwe of tweede Adam. Daardoor kwam uit de stam van David de beloofde Verlosser of Messias ter wereld. Als zodanig kwam Jezus naar de aarde om mensen weer in vrede met de Schepper te brengen en toe te geven dat de enige volmaakte vrede kon verwezenlijkt worden door een herstel te voorzien voor het lidmaatschap van Gods gemeenschap, dat we vandaag algemeen benoemen met het woordje ‘Kerk.

+

Vervolg: Verzoening en Broederschap 2 Uit de eigen cocon stappen

++

Vindt aanvullende lectuur:

 1. Onvergeeflijke zonde en berouw
 2. Twee soorten mensen
 3. Menselijke natuur
 4. Persoonlijkheid
 5. Zo maar gerechtvaardigd?
 6. De nacht is ver gevorderd 11 Studie 2 Schrik of troost 7 Lessen voor ons
 7. Geschapen om te leven in relatie met God
 8. Bestaat er een God die zich om ons bekommert?
 9. Bekommerende God
 10. God meester van goed en kwaad
 11. God komt ons ten goede
 12. Het begin van Jezus #3 Voorgaande Tijden
 13. Het begin van Jezus #6 Beloften van innerlijke zegeningen
 14. Voorspellingen van de Eniggeboren zoon
 15. Het begin van Jezus #13 Een te komen mens
 16. De gezondene
 17. De onschuldige
 18. De Knecht des Heren #4 De Verlosser
 19. Dienaar van zijn Vader
 20. Schepper en Blogger God 11 Het Oude en Nieuwe Blog 1 Gericht op één mens
 21. Een Groots Geschenk om te herinneren
 22. Dankbaar voor verkregen offer
 23. Gekristalliseerd harmonieus denken
 24. Geloof in Jezus Christus
 25. Christus koning
 26. Gods beloften
 27. Gods redding
 28. Goedheid en liefde openbaar gemaakt
 29. Het beschreven lam
 30. Het zoenoffer
 31. Hoop op een man
 32. Hoop voor de toekomst
 33. Jesus moest sterven
 34. Koninkrijk Gods
 35. Koninkrijk van God
 36. Nieuw verbond
 37. Onschuldig lam
 38. Op wie hoop stellen
 39. Plan van God
 40. Plan van God en wereldvrede
 41. Priesterschap van Christus
 42. Redding
 43. Redding door volharding
 44. Redding verliezen
 45. Redenen dat Jezus niet God is
 46. Relatie tot Christus
 47. Andere schapen (Cd art)
 48. Andere Schapen (BS art)
 49. Kleine kudde en beleidvolle slaaf
 50. Één met Christus
 51. Relatie tot God
 52. Rond God de Allerhoogste
 53. Rond Jezus
 54. Stoffelijke tegenover geestelijke hemel
 55. Straf van God
 56. Teken van het verbond
 57. Uitzicht op de toekomst
 58. Verwachtingen
 59. Volk Israël
 60. Wat is Gods doel met de aarde?
 61. Werking van de hoop
 62. Zoenoffer
 63. De ecclesia als lichaam van Christus
 64. Synode: Jezus annuleerde Bijbels ‘Gekozen volk’
 65. Israël, het Joodse volk en Christenen
 66. Schepper en Blogger God 6 Voor Zijn volk
 67. Joodse nakomelingen
 68. De wederkomst en de eindtijd #3 Let op de Vijgeboom

+

In het Engels kan u aanvullend vinden:

 1. God’s design in the creation of the world
 2. Full authority belongs to God
 3. Apple of Gods eye
 4. Israel in God’s purpose
 5. God’s promises
 6. God’s salvation
 7. God His reward
 8. Ransom for all
 9. Crucifixion for suffering
 10. Understanding The Atonement
 11. A Living Faith #7 Prayer
 12. Kingdom of God what will it be like

+++

 • 20 Things The Blood Of Jesus Does For Us! (krisbelfils.wordpress.com)
  We were born into a sinful world. Everyone of us. This world is corrupt, evil, fleshly, and worldly! Those terms all describe someone without God. This is you and I and what we were born into. The world will dive deeper and deeper into its own evil desires. It is human nature did you know that? Human nature is to look out for ourselves and to do what feels good to our flesh. Human nature doesn’t care about others as much as it cares for itself. All murder, rape, robbery, embezzlements come from our selfish human nature, not to mention the devil has his hand in all of that too. All unforgiveness, bitterness, grumbling and complaining, gossiping, and so much more stem from a fallen world. When God created it in the beginning, none of this was present until Adam and Eve disobeyed and ate from the fruit of good and evil. God knew it would happen and had a plan.
 • A Gift to the Son: John 17:6-8 (disciplesforlife.wordpress.com)
  The word “manifest” is phaneroō in the Greek, which means “to reveal” or “to make known” (MacArthur). What does it mean to “reveal” or “make known” the name of the Lord? Certainly it’s more than just shouting “Yahweh! Yahweh! Yahweh!” on every street corner in Galilee and Jerusalem!The idea here is that the sum total of God’s character and attributes are bound up in His name. So that when Jesus is declaring “the name” of the Father, He is declaring who the Father is in His essential being, and what He is all about – MacArthur says, “God’s name encompasses all that He is: His character, nature, and attributes.”
 • When God’s priorities become our own (dustinwaltersblog.wordpress.com)
  As Christians we often measure ourselves by others and not by Christ’s standard. We look at others and say, “I’m doing better than they are. Surely God will bless me!” Martha thought she was better than Mary until Jesus responded. Jesus’ response was friendly, but also convicting.
  +
  In human relationships one of the most essential elements is communication. If a relationship is to be successful, both people must communicate. They must spend quality time together. Why do we think it is different with Jesus? After all, we are called his bride. When we neglect time at Jesus’ feet we are on the verge of spiritual destruction. We are on a treacherous path. Mary knew that Jesus only had a limited time left on earth, which caused her to spend time communing at his feet. As disciples we must have both reflection and service.  When we balance service and reflection we show that God’s priority for worship has become our own.
 • True Source of Joy (prayersofmysoul.wordpress.com)
  Whenever we focus on our troubles, we take our eyes off Jesus and we become blind to what he’s doing to help us. Spiritual growth means improving our self-control so that we focus on Jesus no matter what’s happening. The sooner we remember to do this, the sooner we see him again.Keeping our eyes on Jesus does not mean ignoring everything else. Quite the contrary! We are to look at the world and look at others with eyes wide open, fantasizing nothing, apathetic toward nothing, in denial over nothing, but viewing it all through the eyes and the vision of Jesus Christ.
 • False Teaching (nickbabineaux.com)
  Any religion, any teaching, any philosophy that denies that Jesus Christ is the … Son of God and the only means, the only method, the only way and the only road to the Father is a lie. To deny the Jesus of the bible is to deny the Father Himself. To attempt to elevate anything or any one to the level of Jesus is to attempt to elevate that thing to level of God. Salvation is of the Son period.
 • Wie zijn deze Melo Hagoyim ofwel volle menigte van volkeren? (tegentlicht.wordpress.com)
  om het N.T., het geheel van gelovigen, dat wat gevuld is met de aanwezigheid, macht, rijkdom van God en van Christus
  +
  Jacob laid his hands on Efrayim his grandson and said that his seed would literally become the “fullness of the nations,” or the melo-hagoyim. The mystery of the olive tree is not that some day gentiles will be part of Yisrael. That was never a mystery as all of the First Covenant spoke of the gentiles seeing the light of YHWH and Torah. The mystery of the olive tree is the identity of those who are not Jewish coming out of the nations into Moshiach. So this partial blindness on both houses according to Paul will come to an end only when the “fullness of the gentiles” comes in. The Hebraic idiom is a reference to the seed of the ten tribes collectively known as Efrayim-Yisrael. When the remnant of all ten tribes comes in, then Yisrael’s blinders will be lifted and the kingdom will begin.
Enhanced by Zemanta

39 thoughts on “Verzoening en Broederschap 1 Getrouwheid en vergoeding

 1. Pingback: Verzoening en Broederschap 3 Verenigen onder de Hoeksteen | Bijbelvorser = Bible Researcher

 2. Pingback: Verzoening en Broederschap 4 Deelgenoten in Christus | Bijbelvorser = Bible Researcher

 3. Pingback: Verzoening en Broederschap 5 Messias en hoeksteen | Bijbelvorser = Bible Researcher

 4. Pingback: Verzoening en Broederschap 6 Geestelijk tabernakel | Bijbelvorser = Bible Researcher

 5. Pingback: Verzoening en Broederschap 7 Eén zijn | Bijbelvorser = Bible Researcher

 6. Pingback: Verzoening en Broederschap 8 Samenkomende deelgenoten | Bijbelvorser = Bible Researcher

 7. Pingback: Gods vergeten Woord 9 Schepping 1 Scheppingsplan en Schepper | Broeders in Christus

 8. Pingback: Ecclesia website in een nieuw kleedje | Marcus Ampe's Space

 9. Pingback: Een goddelijk Plan #5 Gods doel met de Schepping | Broeders in Christus

 10. Pingback: Bijbelvorser or Biblescholar 2012-2014 in review | Bijbelvorser = Bible Researcher

 11. Pingback: Een koning die zijn onderdanen wetten oplegt waarvan hij weet dat zij zich er nooit aan kunnen houden | Bijbelvorser = Bible Researcher

 12. Pingback: Verlossing #2 De Bijbelse oplossing | Broeders in Christus

 13. Pingback: Lam van God #1 Sprekers voor God – Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 14. Pingback: Lam van God #3 Tegenover onschuldig dier een onschuldig man #2 – Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 15. Pingback: De Verlosser 1 Senior en junior | Broeders in Christus

 16. Pingback: 3e vraag: Bestaat er een Goddelijke Schepper – Questiontime – Vragenuurtje

 17. Pingback: Eerste stappen die leidden naar een loskoopoffer 1 Mens geplaatst in wereld van groen en andere levende wezens | Bijbelvorser = Bible Researcher

 18. Pingback: Eerste stappen die leidden naar een loskoopoffer 2 Lot na daad van ongehoorzaamheid | Bijbelvorser = Bible Researcher

 19. Pingback: De Ekklesia De uitgeroepenen | Broeders in Christus

 20. Pingback: Hoeft men Jood te zijn of niet om waardige volgeling van Jezus Christus te zijn 1 Begin jaren – Jeshuaist

 21. Pingback: Bereshith 2:15-25 v 18-25 Een Hulp voor de man of een Vrouw in het vizier – Jeshua-ists

 22. Pingback: Gods vergeten Woord 16 Brood en wijn 5 Gemeenschap | Broeders in Christus

 23. Pingback: Een huis bouwen voor God – Jeshuaist

 24. Pingback: Een veel voorkomende vraag: Waarom moest Jezus of God naar de hel? | From guestwriters

 25. Pingback: Waarvoor op te letten bij onze vreugdedans voor Simchat Torah – Immanuel Verbondskind – עמנואל קאָווענאַנט קינד

 26. Pingback: De degelijke Huisvrouw | Broeders in Christus

 27. Pingback: Voorbereidingstijd naar Pesach toe | Bijbelvorser = Bible Researcher

 28. Pingback: Fundamenten van het Geloof 12 Verzoening met God door het offer van Christus | Stepping Toes

 29. Pingback: Het Wachttorengenootschap over Christadelphians #2 Over liefde – Belgische Broeders In Christus

 30. Pingback: Het Wachttorengenootschap over Christadelphians #3 Verkondigen van het Goede Nieuws – Belgische Broeders In Christus

 31. Pingback: Het Wachttorengenootschap over Christadelphians #4 Over dood en hoop – Belgische Broeders In Christus

 32. Pingback: Hoop naar weer een leven in het normale | Broeders in Christus

 33. Pingback: Fundamenten van het Geloof 13 Rechtvaardiging door geloof | Stepping Toes

 34. Pingback: Christadelfiaanse geloofspunten #23 Geloofspunten opgetekend in de Birmingham Amended Statement of Faith – Belgische Broeders In Christus

 35. Pingback: Voor ons gestorven om ons tot God te brengen – Belgische Broeders In Christus

 36. Pingback: Gods verbonden en de bedoelde man aanvaarden – Belgische Broeders In Christus

 37. Pingback: Gedachte voor vandaag “Verschillende gaven, maar slechts een Geest” (30 augustus) | Broeders in Christus

 38. Pingback: Geloof in een vervolmaking van de mens en zijn omgeving – Some View on the World

 39. Pingback: Heeft er een Idoliseren van Israël plaats – Jeshuaisten / Jeshuaists

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.