Bestaat er iets als Christelijk fundamentalisme

Jazeker. Met de jaren zijn er heel wat fundamentalistische groeperingen geweest in het Christendom. Hiervan maakten sommigen zoveel schuldig als huidige groepen zoals, de Taliban en Boko Haram. De ergste Christen fundamentalisten kunnen wij vinden vanaf de 7° eeuw waarbij men vond dat men een zogenaamde rechtvaardige oorlog (bellum justum) uitvoerde omdat men tegen “boosaardige” buren moest worden “beschermd” en het oprukken van andere godsdiensten moest tegen gaan.

De Paus voelde zich oppermachtig en wenste zijn Rijk uit te breiden, waarin hij wonderwel zeer goed in slaagde. Toen Christenen verbannen werden uit Jeruzalem en het hen verboden werd om de Heilig Grafkerk binnen te gaan, was het hek van de dam en begonnen er pelgrims naar het Oosten te trekken om zogzegd het geloof te verzekeren. Maar op hun tochten vonden ze het niet beter om zich ten koste van de plaatselijke bevolking te bevoorraden (lees: stelen). Meerdere plundertochten werden zo in naam van God uitgevoerd. In dat opzicht was er dan ook geen verschil met de huidige Islamitische terroristische groepen die de mensen hun vrijheden ook beperken en van alles op hun weg tot zich toe eigenen, tot en met vrouwen.

In de 11de eeuw was het niet alleen het heroveren van Jeruzalem, maar ook het bijstaan van het Byzantijnse leger tegen de Turken, het voorkomen van gebiedsuitbreiding van de islamieten, en het vergroten van de invloed van het westen in het oosten, waar op gemikt werd.

Wat echter opvalt vandaag is dat de mensen een soort zonnebril opdoen om naar bepaalde groepen te kijken. Zo worden door velen de Jehovah Getuigen aanzien als een fundamentalistische groepering. Dit is dan gewoon omdat zij uit de boot springen en meerdere mensen durven aanspreken over hun geloof.

Fundamentalisme is een scheldwoord geworden voor al wat niet strookt in de wereld; het bezorgt geloof een slechte naam, het is onlogisch en ronduit onzinnig, het is iets dat door opleiding bestreden wordt… “Dat geloof je toch niet?” { in Wat is er mis met Christelijk fundamentalisme?}

Doorheen de tijd werden heel wat hypothesen naar voor gebracht en maakten heel wat filosofen zich zeer populair met hun filosofische gedachten die de mensen verder van het Woord van God brachten. Want velen begonnen eerder die filosofieën te bestuderen dan het eigenlijke Woord van God. De Katholieke Kerk deed er ook alles aan dat de mensen niet zouden te weten komen wat er eigenlijk in de Bijbel of Heilige Schrift verkondigt werd. Dat verbod op het lezen van de Bijbel gaf de Kerk een enorme macht en zo kon zij ook heel wat mensen winnen om voor hen te gaan strijden in het Midden-Oosten, maar later ook in het midden en noordelijk deel van West-Europa, toen het protestantisme opgang begon te maken.

De Katholieke Kerk deed er alles aan om de mensen te doen geloven dat zij op het ware fundament van Christus waren geschoeid.

De Nederlandse filosoof, lenzenslijper, politiek denker en exegeet uit de Gouden Eeuw, Benedictus de Spinoza, geboren als Baruch Spinoza, stelde dat het helemaal niet zo was dat de profeten in naam van God zouden gesproken hebben. Hij leverde felle kritiek op de Joodse lezing van de Oude Geschriften en tegen de letterlijke uitleg van de Bijbel door zijn tijdgenoten uit de Christelijke wereld. Volgens Malakh Ahavah hadden personen zoals Spinoza maar ook Thomas Hobbes en Simon, in die tijd echter weinig invloed…

Toch was de hogere kritiek geboren, die na de oude documentenhypothese, de fragmentenhypothese en de aanvullingshypothese resulteerde aan het einde van de 19de eeuw in de documentenhypothese, vooral gevoed door geleerden zoals Abraham Keunen uit Nederland en Julius Wellhausen uit Duitsland. {Wat is er mis met Christelijk fundamentalisme?}

Zij die probeerden een beweging tot zelfs een fundamentalisme van de grond te krijgen, waren geleerden van de hogere kritiek die niet geschaard kunnen worden onder de term van klassieke gelovigen.

Zo geloven de meesten noch in wonderen, noch in profetieën, waardoor ze zeer bevooroordeeld zijn om de bijbel, die uit wonderen en profetieën bestaan te analyseren. Zo moet Daniël wel na de 2de eeuw voor Christus zijn geschreven omdat het expliciet handelt over bepaalde aspecten tot die tijdsperiode, want voorspellingen kunnen namelijk niet. {Wat is er mis met Christelijk fundamentalisme?}

merkt op:

Maar misschien wel het belangrijkste punt voor een fundamentalisme en tegen een hogere kritiek is Jezus.

Jezus beschouwde de Pentateuch namelijk niet als een groep boeken die verheven zijn van mythen en legendes geschreven door anderen dan Mozes.
Deed hij dat dan om zijn volgelingen geen rad voor de ogen te draaien, hun geloof niet te doen wankelen? Maar als hij hierover al liegt, zou hij dan niet ook kunnen liegen over zijn eigen komst in de wereld?

Anderzijds kan het ook zijn dat Jezus gewoon niet wist van deze redactie. Maar kan hij dan werkelijk nog de zoon van God genoemd worden, alwetend? {Wat is er mis met Christelijk fundamentalisme?}

Maar de mensenzoon Jezus Christus was helemaal niet alwetend. Alleen Jehovah God is Dé Enige Die alwetend is en overal tegelijkertijd kan zijn. Jezus was in vele dingen beperkt. Maar opvallend is dat de christelijke fundamentalisten hem tot een supergod hebben gemaakt en geloven dat zij het recht hebben om in naam van die supergod de wereld te veroveren. In wezen is dat juist dezelfde gedachte als de Islamitische fundamentalisten hebben. Ook zij beweren voor de Enige Ware God op te komen en deze te verdedigen en te verkondigen.

 

Van die Islamitische fundamentalisten kan men nog zeggen dat zij eigenlijk wel over die Ene Ware God spreken, terwijl dit niet kan gezegd worden van de christelijke fundamentalisten. Die christelijke fundamentalisten hebben dikwijls een hoger gevoel of idee van meerwaardigheid van het blanke ras en verzetten zich tegen kleurlingen en mensen uit andere streken dan hun land. Hierdoor zijn ze in vele gemeenschap een ernstig kankergezwel, waar wij als maatschappij moeten tegen optreden om de democratie en mensenrechten te vrijwaren.

De laatste jaren zijn vooral uit de Verenigde Staten van Amerika fundamentalistische christenen hun waarheid gaan verkopen en anderen gaan opleggen, dit terwijl zij daarbij zowel haat tegen Joden als tegen Moslims prediken.

Het komt er nu op aan anderen hun pogingen te laten zien en hun ware aard te ontmaskeren.

+

Voorgaand

Fundamentalisme en religie #1 Noorwegen

Fundamentalisme en religie #6 Versplintering

Is een fundamentalistische kijk op de bijbel, de enige mogelijke kijk?

De Messiaanse beweging onder de loep

++

Aanvullende lectuur

 1. Geloof en onderzoek: Schepping, intelligent design, evolutie (5) De atheïstische fundamentalist
 2. Geloven in God
 3. Uit het archief: Macht, Olie en Religie
 4. Breivik geen enkeling
 5. Virussen van onze maatschappij
 6. Broeders in Christus 2015 in review
 7. 2015 het jaar dat ISIS duidelijk maakte dat het ook in Europa is
 8. 2015 het jaar dat ISIS duidelijk maakte dat het ook in Europa is – Vervolg 2
 9. Europees spilland en antisemitisme
 10. Niet zomaar een sinister spook van antisemitisme
 11. Waarom doen we niets aan de oorzaak?
 12. Het gevaar om niets te doen tegen de oorzaak en de kwaal
 13. Zuiverheid en verantwoordelijkheid van leden en leiders in een gemeenschap

+++

Gerelateerd

 1. Sommigen willen de Bijbel lezen als een vergaarbak van goddelijke waarheden waarvan elk woord letterlijk en historisch waar is. Zulke houding noemt men fundamentalisme. > Hoe de Bijbel lezen? – Bijbellezing
 2. Jeruzalem: leven te midden van religieuze fanatici
 3. ‘Het gaat niet om wat je gelooft, maar hóé je dat doet’

28 thoughts on “Bestaat er iets als Christelijk fundamentalisme

 1. “Van die Islamitische fundamentalisten kan men nog zeggen dat zij eigenlijk wel over die Ene Ware God spreken…”

  Even kijken wat de koran ons over die god Allah leert die hier op gelijke hoogte wordt als “de Ene Ware God”.

  “Doodt hen dan die niet in Allah en het Hiernamaals geloven en die niet voor verboden houden wat Allah en Zijn Boodschapper verboden hebben verklaard; en zij die de godsdienst van de Waarheid niet als godsdienst nemen, van hen aan wie de Schrift is gegeven, totdat zij het beschermgeld (djizyah) betalen, naar vermogen, terwijl zij onderdanigen zijn. En de joden zeggen: “ʿOezair is de zoon van Allah,” en de christenen zeggen: “De Messias (Jezus) is de zoon van Allah.” Dat zijn hun woorden uit hun monden. Zij doen soortgelijke uitspraken als degenen die voorheen ongelovig weren. Moge Allah hen vervloeken, Hoe kunnen zij zo afwijken? ” (soera 9, 29-30)

  Is dit de God over Wie Jezus heeft gesproken?

  Like

  • Normaal gesproken zouden die Islamitische fundamentalisten het over Allah hebben, die de wereld en alles er omheen heeft geschapen.

   De profeet Jeshua (Ishi/Isha/Jesus/Jezus) sprak over zijn hemelse Vader die alles mogelijk maakt. U haalt een Schrift aan dat opgetekend is door mensen in naam van een profeet of mens en niet in naam van Allah, zoals eerdere profeten als Isaiah, Jeremiah en anderen de Woorden van Allah opgeschreven hebben zoals Hij ze aan hen rechtstreeks verkondigde.

   Tijdens de Oude Tijden heeft Allah, de Elohim Hashem Jehovah, meer dan één maal volkeren tot vernietiging gebracht, waarbij o.a. de Zondvloed de grootste ramp of vernietiging van mensen is geweest. Maar dat maakt nog niet dat het om een onverbiddelijke gruwelijke god zou gaan. Allah had de mensen genoeg op voorhand gewaarschuwd, zoals Zijn waarschuwing betreft het Einde der Tijden nog altijd geldt. Men kan die waarschuwingen in acht slaan of gewoon negeren, maar uiteindelijk zal de wereld de Derde Wereld Oorlog tegemoet moeten zien en zal die Armageddon veel slachtoffers teweegbrengen, maar daarna wanneer de Messias zal zetelen op zijn rechterstoel zal deze ook mensen die niet in aanmerking komen om het Koninkrijk van God binnen te treden, naar de hel (het is de dood of graf) sturen.
   een grote verschrikking zijn.

   Like

  • U haalt de 9de soura aan waarin vers 29 staat de mensen te bestrijden die niet gelovig zijn. Hierbij wordt niet gezegd dat dit bestrijden met bloedvergieten hoort te gebeuren. Het gaat over een “tegen gaan”.

   Verder zegt u “En de joden zeggen: “ʿOezair is de zoon van Allah,” en de christenen zeggen: “De Messias (Jezus) is de zoon van Allah.” ” maar de in de Koran vermeld Uzayr verwijst wellicht naar Ezra. Zoals u een zoon van God bent waren de mannelijke profeten die de Joden als hun leermeesters aanzagen ook zonen van God. Door bepaalde Joden zowel als door Mohammed werd dit als een vorm van heilig schennis aanzien. Verscheidene mensen hadden toen en nu nog steeds niet het inzicht wat dat zoonschap inhield. Maar het grootste probleem was niet zozeer dat ‘zoonschap’ maar de profeet Mohammed had het daar over die valse christenen, die niet zozeer over de “zoon van God” spraken, maar het eerder hadden over “god de zoon”, en dat is wat zowel voor de profeet als voor God zelf een doorn in het oog.
   De profeet Mohammed verzette zich tegen de meerdere valse leerstellingen die in bepaalde Joodse groepen waren binnen getreden net als in bepaalde christelijke groeperingen waren binnen geslopen. Die laatsten hadden zelfs groeperingen die beelden aanbaden, zoals wij dat nog steeds zien in vele Christelijke gemeenschappen (met als toppunt de Katholieken).

   Like

  • Soera 9:30 vermeld dat “Allah hen mag bestrijden” en legt dus de strijd niet in mensenhanden.
   Isha of Jezus zijn moedertaal was Aramees en zei Allah als hij het over zijn God had (welke hij niet als zichzelf beschouwde, zoals trinitariërs in de tijd van Mohammed deden en heden nog doen). Jezus sprak in meerdere gelijkenissen over de werking van zijn God. Die parabels dienden ook tot een waarschuwing wat er in die Laatste dagen zou gaan gebeuren.

   Jezus was zich zeer bewust hoe in het verleden God al had opgetreden tegen Zijn vijanden en hoe Hij dat nog zal doen in de toekomst. Hiervoor waarschuwde hij de mensheid. En het is aan hen om het te horen en als waar aan te nemen, of om het te negeren en als onmogelijkheid aan te nemen.

   Het kan gerust zijn dat u dat niet graag hoort dat Allah op het Einde der Tijden Zijn (geestelijk) ‘zwaard’ zal laten toestaan, maar dat is nu eenmaal de werkelijkheid waarmee wij zullen mee rekening moeten houden.

   Like

   • Soera 9 legt de strijd wel in mensenhanden: “Doodt hen dan die niet in Allah en het Hiernamaals geloven en die niet voor verboden houden wat Allah en Zijn Boodschapper verboden hebben verklaard…” In islamitisch taalgebruik verwijst “ongelovigen” niet naar atheïsten maar naar heidenen en, op sommige plaatsen, naar “de mensen van het Boek” (joden en christenen).

    Like

    • Ja Stefaan, de (valse) profeet Mohammed aanschouwde de valse leerstellingen die in het Jodendom en Christendom waren opgedoken, maar zag niet dat er bij de Joden zo wel als bij de Christenen nog altijd mensen getrouw aan Gods Woord en Gods geboden leefden. Die getrouwe mensen van het boek zijn het die God zeker niet dood zou willen en daartoe geeft Hij volgens de Geschriften ook nergens opdracht toe.

     Uit je opmerkingen blijkt dat u geen verschil blijkt te maken tussen Allah (God) en de titel Allah die Mohammed gebruikt en beweert dat die Allah of God zou zeggen.

     U mag niet vergeten dat Allah in meerdere talen de enkelvoudige God betekent (vandaar dat er voor Allah ook geen meervoudsvorm bestaat). In Jezus zijn moedertaal is God ook Allah en Jezus aanbad geen andere God dan de Hebreeën aanbaden. Zijn Allah is juist dezelfde als de Elohim of Adonai van de andere Joden.

     Like

     • ‘t Gaat niet om het woord, maar wel om wat achter het woord zit. De god van de moslims is een andere dan de God van Jezus die aangaf dat “niemand tot de Vader komt dan door Mij”.

      Like

       • Moslims gaan niet “door Jezus” tot de Vader. Zij verwerpen die uniciteit, daar ze Hem beschouwen als slechts één van de vele profeten.

        Like

        • Wij hebben helemaal niet beweerd dat Moslims door Jezus tot de Vader zouden gaan. Wij reageerden op uw reactie waarbij u schreef: “niemand tot de Vader komt dan door Mij” en er juist op wezen dat men via Christus Jezus het makkelijkst tot God kan komen.
         U hebt gelijk dat de Moslims Jezus slechts als één van de vele profeten is, al hoewel zij hem toch nog een verhevener plaats geven dan de meerderheid van profeten.

         Like

 2. Daar die “islamitische fundamentalisten” zich volledig verlaten op de koran als onfeilbare en boventijdelijke bron om te weten wie Allah is, kan men onmogelijk stellen dat zij over de ware God hebben, de Schepper en Handhaver van de hele schepping.

  Like

   • Als de koran niet Gods Woord is, dan geeft dat geschrift ook geen waarachtig beeld van de levende God. Als de Bijbel wel Gods Woord is, dan openbaart het ons wel de ware God.

    Like

    • Dat is juist hét grote verschil tussen die geschriften. De Bijbel kan als het waarachtige onfeilbare Woord van God aanschouwd worden.
     In de Koran, kan men zo als in het Boek van Mormon, delen uit de Heilige Schrift vinden. ZO kan men in deze boeken alsook in de Boeken van Moon aanhalingen vinden van God en Jezus hun woorden. Die aangehaalde zinnen door God en Jezus gezegd, zijn weldegelijk door God en Jezus gezegd, maar maken daarom nog niet die gehele boeken als Woorden van God noch als woorden van Christus. Daar ligt een groot verschil! Enkel de Bijbel met het Oude en Nieuwe Testament kunnen wij erkennen als het Onfeilbare Woord van God.

     Like

 3. “De profeet Mohammed verzette zich tegen de meerdere valse leerstellingen…”

  Hoe rijmt u de uniciteit van Jezus’ rol in het heil met het veronderstelde profeetschap van Mohammed?

  Like

  • Katholieken zij het Russisch-, Grieks-, of Rooms Katholieken aanbidden duidelijk wel beelden. Zij knielen er voor, kussen ze, bewieroken ze, branden er kaarsen voor, enz.. Dat zijn allerlei handelingen die verondersteld worden bij aanbidding te behoren. Velen van die Katholieken zeggen trouwens zelf van Hindoes en Boedhisten dat zij afgodsbeelden aanbidden omdat zij zulke dingen doen met hun beelden. Ook mag men niet vergeten dat van God en goden geen afbeeldingen mogen gemaakt worden, volgens de Wensen van God. Indien die Katholieken Jezus als God nemen (wat zij doen) zouden zij moeten beseffen dat hun afbeeldingen van die god heiligschennis zijn en niet horen. Maar in de Katholieke Kerken (zowel Oosterse als Westerse) gaat men nog verder met hun heiligschennis. Zo worden in meerdere Katholieke Kerken Bijbels hoog boven het hoofd gehouden in een ‘processie’ voor de dienst, waarbij mensen neerknielen en kruistekens maken. Ook eren zij allerlei ‘heiligen’ en schrijven die dingen toe die alleen God toe komen, wat dan weer een verschrikking is in de ogen van God.

   U bindt dat er moet uitgegaan worden van “een correcte beschrijving van die gebruiken!” maar welk zou dan volgens u de correcte beschrijving van die gebruiken zijn en waardoor zouden zij verantwoord en aanvaardbaar zijn in de ogen van God?

   Like

 4. Pingback: Niet “de Moslims” maar de fundamentalisten zijn een probleem | From guestwriters

 5. Pingback: Jihad gedoe | Bijbelvorser = Bible Researcher

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.