Woorden in de Bijbel Vinden en Begrijpen

Er staat heel wat geschreven in de Bijbel, het Boek der boeken dat er in geslaagd is de Bestseller aller tijden te worden.

Concordantie of Alfabetisch, Thematisch en Numeriek Register

Voorkaft van de eerste uitgave van de King James Bible uit 1611

Soms kunnen wij aan iets denken maar weten het niet te plaatsen in het Boek-gebeuren of niet in de Bijbel terug te vinden. Hiervoor kunnen wij hulpmiddeltjes gebruiken zoals een Index of nog meer, een Alfabetisch Register op de door een auteur gebruikte woorden met verwijzingen naar de tekstpassages, zoals een concordantie.

Een Concordantie kan ondermeer een boek zijn waarin bijna alle woorden van de Bijbel voorkomen, met aanwijzing van de plaatsen, waar zij gevonden worden. In de Nederlandse taal zijn er niet zo veel werken te vinden die aan die vereisten voldoening geven. Tenzij in de software branche waar er wel meerdere digitale concordanties voorhanden zijn die uitgebreide zoekmogelijkheden geven in meerdere talen.

Zulk een gedrukt of digitaal naslagwerk verhoogt de kwaliteit van de zoekmogelijkhedenwaarbij woordfrequentie, (de context van) woordgebruik en specifieke woordkeuze makkelijk geanalyseerd kunnen worden. Het woord concordantie komt uit het Latijn: concordantia betekent letterlijk overeenstemming.

In de eeuwen voor de tijd van de computer zijn enkel heel belangrijke werken als de Bijbel, de Koran en het oeuvre van William Shakespeare verwerkt. De eerste met de computer vervaardigde concordantie was de Index Thomisticus voor de werken van Thomas van Aquino.

De term concordantie maakte opgang in de middeleeuwse scholastiek. Vanaf de 12e eeuw werd met de Concordantia Catholica (“Universele Overeenstemming”) een systematische doordenking van theologische en filosofische vraagstukken aangeduid. Het omvat stadia van wetenschappelijke reflectie: het formuleren van vragen, gevolgd door het valideren van de opvattingen van autoriteiten daarover, het inventariseren van schijnbare of werkelijke problemen en het uiteindelijk formuleren van een synthese. Als gevolg van deze werkwijze kunnen nieuwe inzichten in de overgeleverde inzichten worden geïntegreerd. Niet voor niets heet de grote kerkrechtelijke collectie die Gratianus rond 1140 samenstelde Concordantia discordantium canonum, “harmonisering van onharmonische canones”. In 1433 schreef de veelzijdige Duitse theoloog en filosoof Nicolaus Cusanus zijn werk Concordantia catholica voor het Concilie van Bazel. {Concordantie als begrip in de middeleeuwse scholastiek, Wikipedia}

Na een manier gevonden te hebben om de Bijbel te lezen, met behulp van enkele woordenboeken en een concordantie, een alfabetische lijst van de belangrijkste woorden die gebruikt zijn in de Bijbel, met hun onmiddellijke context, zal je mensen moeten trachten te vinden om je heen om te praten over het lees-materiaal. Maar u kunt ook artikelen op het net opzoeken over de verzen of hoofdstukken in de Bijbel. Die gedachten van andere kunnen je dan helpen om te zien hoe je ze moet interpreteren en hoe ze te begrijpen.

Geloof niet omdat een voorganger zus of zo zegt

John Milton (1608-1674) schreef in zijn Areopagitica: “Waarheid wordt vergeleken in de Schrift als een stromende fontein, als haar water niet in een voortdurende progressie stroomt, verziekt deze tot een modderpoel van conformiteit en traditie. Een mens kan een ketter in de waarheid zijn, en als hij dingen gelooft alleen omdat zijn voorganger zo zegt, of de Vergadering zulks bepaalt, zonder andere reden te weten, hoewel zijn geloof waar mag zijn, zal  zijn ketterij zijn echte waarheid zijn die hij behoudt. Er is geen last die sommigen liever zouden zouden verzenden naar een ander, dan de lading en verzorging van hun religie. ”

First page of Areopagitica, by John Milton

Eerste pagina van Areopagitica, van John Milton (Photo credit: Wikipedia)

Het is niet, of mag niet zo zijn, omdat een voorganger iets zegt dat je dat moet geloven. Je moet altijd alles bevragen. Niets zo maar klakkeloos aan nemen.

Milton vervolgt: “Om hem, waar aan hij hecht, ontslaat het hele magazijn zich van zijn religie, met alle sloten en sleutels in haar bewaring, en inderdaad maakt de persoon van die man zijn religie; waardeert zijn omgang met hem als een ​​voldoende bewijs en afdwingendheid van zijn eigen vroomheid. ”

Milton erkende dat met  “de bijeenkomsten en het bewaren van een nuchtere bekwaamheid Waarheid kon brengen. “Waarheid die  inderdaad een keer in de wereld kwam met haar goddelijke meester, en een perfecte vorm was om meest glorieus naar op te kijken. Maar toen hij opsteeg, en zijn apostelen na hem werden te slapen gelegd, dan ontstond dadelijk een boos ras van bedriegers, die als het verhaal gaat van de Egyptische Typhon met zijn samenzweerders, hoe zij zijn omgegaan met het goede Osiris, en de maagdelijke Waarheid namen, haar mooie vorm in duizend stukken kliefden, en ze naar de vier windstreken verstrooide. ”

Jezus was nog niet zo lang dood of daar waar deden zich al leraren voor die de woorden van de Meester Leraar Jeshua verdraaiden. Het gebeurde zelfs zo spoedig dat de apostelen hierover reeds berichtten in de Handelingen van de Apostelen en in hun brieven, die ook gekend staan onder de naam epistels.

Milton schreef verder over het licht dat we kunnen  opdoen, waarmee hij verwijst naar het inzicht dat wij kunnen verwerven door het lezen van de Heilige Schrift. Wij moeten er ons bewust van zijn dat zulk een inzicht of kennis die wij verwerven door het Bijbellezen en onze Bijbelstudie, niet zo maar tot ons komt. Doorzicht kunnen wij pas verkrijgen als God het toelaat. Het wordt ons gegeven niet door gewoon naar de Bijbel te blijven staren, maar door haar om verder te bestuderen en er verder dingen in te gaan ontdekken.

De kennis die wij verwerven moet dan verder dienen om op nieuw weer meer kennis te verwerven.

Kledij maakt misschien de man maar niet het woord

Milton wijst er op dat het niet het ontdoen van de priestertoga is  of het wegnemen van de mijter van de bisschop, of enige vorm van het ontslaan van priesterschap van een denominatie dat ervoor zal zorgen  dat wij een gelukkig volk zullen worden. Lang genoeg hebben mensen zich blind gestaard op de clerus, ook al hebben verscheidene priesters daar verandering trachten in te brengen.

Ulrich Zwingli.jpg

Ulrich (Huldreich) Zwingli

Martin of Maarten Luther

Maarten Luther trachtte de ketenende macht van de Katholieke Kerk te ontwrichten en mensen het Woord van God te leren kennen zodat zij zouden zien waar priesters hen trachtten te misleiden.  Zuinglius of Huldrych Zwingli (ook Ulrich Zwingli) en Johannes Calvijn volgenden in de Reformatie beweging, om te pogen mensen vrij te maken in hun geloof om zo makkelijker tot God te komen en Jezus te leren kennen die bevrijding heeft gebracht en geen in de boeien slaande Kerk. Openlijk  stelden zij vraagtekens bij de dogmatiek van de Rooms-katholieke Kerk. Zij vonden meerdere menselijke regels die niet in overeenstemming waren met wat er in de Bijbel stond geschreven. Het voedsel gebruik, waaronder het kerkelijk recht aangaande vastenaflaten en de verbintenis tussen mensen waaronder het on-Bijbelse celibaat brachten zij ter discussie.

Predikant Guillaume Farel en Calvijn wilden dat de Bijbel ook het leven van de burgers zou beheersen.

De Reformatie zoekers zorgden er wel voor dat de Kerk verscheurd geraakte. Vandaag nog zijn er mensen die voortdurend klagen over schisma’s en sekten, en het zo’n ramp maken vinden dat iemand afwijkende meningen van hun stelregels heeft. ‘Tis hun eigen trots en onwetendheid die deze storing veroorzaakt. Het is die trots die veroorzaakt dat velen niet de opgetekende woorden van God in de Bijbel horen. Zij horen ze niet bij gebrek aan overgave, zachtmoedigheid, noch door overtuiging, maar maakt dat anderen, die niet wordt gevonden in hun Syntagma, moeten worden onderdrukt.

Veel woorden en boeken en veel van de filosofie

Er werden ons in het verleden vele boeken aangeboden over de leer van Jezus Christus en over de bijbelse woorden. Vele studies met meerdere leerstellingen in hun diepste wetenschap zijn zo oud en zo eminent onder ons, dat schrijvers van de ‘goede’ oudheid, en bekwaam oordeel ervan overtuigd zijn dat zelfs de school van Pythagoras, en de Perzische wijsheid moeten worden gebrandmerkt in onze ziel. Maar we hoeven niet alle bekend filosofen hun denken kennen, eigenlijk is het beter dat wij ons onthouden van de filosofie.

Je zal merken dat er zeer veel graag gefilosofeerd bij vele religieuze groeperingen. Maar Bijbelonderzoekers moeten naar de essentie van het Woord van God gaan en niet naar het essentiële denken van bepaalde menselijke denkers.

Christelijk denken en filosofie

Justinus de Martelaar (c. 100 – c. 165), ook Justinus Martyr en Justinus de Wijsgeer genoemd, uit Flavia Neapolis in Palestina, een van de eerste christelijke apologeten, hoewel die beweert heidense filosofie af te wijzen, was de eerste die filosofische taal en concepten gebruikte om “christelijke” ideeën uit te drukken, in de overweging dat dit soort filosofie veilig en winstgevend kon zijn.

Christelijk denken groeide niet uit de Griekse filosofie, maar is gebaseerd op een veel oudere manier van denken gebracht door de oude Hebreeuwse schrijvers en profeten. Vele malen werden vergelijkingen gemaakt tussen de Griekse goden en Bijbelse figuren. Ze namen de naam Jezus (Heil Zeus) voor Jeshua en vergeleken hem met Perseus, en Maria‘s conceptie met die van de moeder van Perseus, Danaë, waarvan werd gezegd dat zij ook een maagd was. Jezus wordt “de Logos” genoemd, in de betekenis van Gods “Woord”‘ of de Woordvoerder. (Johannes 1:1-3, 14-18; Openbaring 19:11-13) Al heel vroeg, werd deze leer vertekend door Justin, die graag als een filosoof zinspeelde op de twee mogelijke betekenissen van het Griekse woord logos: “woord” en “reden.” Christenen, zei hij, kregen het woord in de persoon van Christus zelf. Echter, logo’s in de zin van de rede is in ieder mens, met inbegrip van heidenen, te vinden. Zo concludeerde hij dat mensen die leven in harmonie met de rede christenen zijn, zelfs degenen die beweerden of waarvan gedacht werd dat ze atheïsten waren, zoals Socrates en anderen. Bovendien begonnen, door het forceren van de band tussen Jezus en de logo’s van de Griekse filosofie, die nauw was verbonden met de persoon van God, de apologeten, met inbegrip van Tertullianus, aan een gang die uiteindelijk het christendom leidde tot het Drie-eenheid dogma. De heidense goden werden getransponeerd naar de figuren uit de Hebreeuwse literatuur en naar de figuren die nog onder hen hadden geleefd of enkele jaren eerder de aarde nog bewoonden. Door die menselijke figuren te vergoddelijken konden zij in waarde verhoogd worden en geëerd worden zoals men bij de heidenen meerdere godheden of afgoden vereerde.

Bij de confrontatie met het Woord van God kan men steeds mensen vinden die daar graag over discussiëren.  In het geval dat we willen redeneren moeten we dat doen door uit te gaan van de Bijbel Boeken zelf zoals zij tot ons door overlevering worden gepresenteerd, in verschillende vertalingen.

In het begin van het christendom waarschuwde de apostel Paulus al voor de gevaren van de filosofie en gaf de gelovigen de raad er voor op te letten er op toe te zien dat niemand ons zou verwennen door de filosofie, en ijdele verleiding, naar de overlevering der mensen, naar de eerste beginselen der wereld. Het is namelijk belangrijker om te luisteren naar de woorden van de Messias in plaats van naar het gefilosofeer van mensen.

“Kijkt uit dat er niet iemand zal zijn die u meesleept door zijn filosofie en hol bedrog overeenkomstig de overlevering van de mensen, overeenkomstig de elementen van de wereld en niet overeenkomstig Christus,-” (Colossenzen 2:8 NB)

Traditie van woorden en standpunten

Doorheen de geschiedenis is er een hele traditie ontstaan van woorden, gedachten rond de woorden van de Bijbel, meningen over theologische en filosofische bedenkingen.

Niettegenstaande de waarschuwingen van de apostelen hebben vele gelovigen toch toe gegeven aan het gefilosofeer. Nu nog vinden wij mensen die zich daar in verkneukelen.

In de kerk werd een traditie opgebouwd om de woorden en zinnen van de Bijbel vanuit een filosofisch standpunt te bekijken, de invoering van veel van de visioenen van Plato, Sophocles en andere oude schrijvers werden opgenomen. Zodanig dat ook verkeerde leringen in het christendom kwamen door leerstellingen te linken aan filosofische leerstellingen. Dit gebeurde al in de tijd van de apostelen, maar toen de eerste-eeuwse christelijke apostelen stierven, dwaalden afvallige kerk leiders in toenemende mate af van de leer van Christus, net zoals Gods Woord had voorspeld. (Handelingen 20:29, 30)

“29 ik weet dat na mijn heengaan grimmige wolven bij u zullen binnenkomen, die de kudde niet ontzien, 30 en uit uw eigen gelederen zullen mannen opstaan die verkeerde dingen zullen uitspreken om de leerlingen achter zich aan te trekken;” (Handelingen 20:29-30 NB)

Een beschadigde en gecorrupteerde kerk werd uiteindelijk meer en meer verstrengeld met de seculiere staat. Naar aanleiding van de filosofen begonnen veel kerkleiders ook met het over nemen van hun ideeën eerder de filosofen hun ideeën over heelal te geloven in plaats zich te houden aan de neergeschreven tekst van de  Heilige Schrift. Op deze manier werd de idee van het concept van Aristoteles over het universum, beïnvloed door het denken van de Griekse wiskundige en filosoof Pythagoras (zesde eeuw vGT) die een gemeenschap vormde van volgelingen in Croton. Zij zagen de mens als centrale figuur waaronsd alles wel moest draaien. Zij maakten de aarde het centrum van het universum, verwierpen de idee van een leegte, of ruimte, en kwamen te geloven dat een bewegende aarde zou worden onderworpen aan wrijving en tot stilstand zou komen zonder toepassing van constante kracht. De principes van Pythagoreanisme, met inbegrip van het geloof in de onsterfelijkheid en reïncarnatie van de ziel en in de bevrijdende kracht van onthouding en ascese, beïnvloed door de gedachte van Plato en Aristoteles droegen bij tot de ontwikkeling van de wiskunde en Westerse rationele filosofie.

Met het filosofisch denken werden ook veel woorden uit de Bijbel uit de context genomen en in de filosofische overwegingen geplaatst. Van dat standpunt moeten we afstand nemen. Van een dergelijk filosofisch denken moeten wij ons ontdoen en horen wij ons terug naar de oorspronkelijke betekenis te kijken. In onze Bijbellezing en Bijbelstudie moeten wij teruggrijpen naar het toen geldend denkbeeld. Onze gedachten horen wij te onderbouwen naar de oorspronkelijke gedachten en betekenissen van die woorden.
Kennis van de historische taal en het kijken naar de woorden hoe ze worden gebruikt in verschillende boeken is belangrijk. Om dit te doen mogen we gerust hulp inroepen van enkele handige hulpmiddelen om de woorden ook te vinden in de andere boeken, zodat wij ze makkelijk kunnen vergelijken en begrijpen.

Word-tools, kruisverwijzingen en Strong’s Exhaustive Concordance of Strong’s Uitvoerige Concordantie van de Bijbel

Spijtig genoeg heeft men in het verre verleden voor het Nederlands geen literair werk opgebouwd om de eendracht, eenheid, eenparigheid, eensgezindheid, eenstemmigheid, enigheid, evenredigheid, evenwichtigheid, of gelijkheid van woorden te zien in een Nederlandse Bijbelvertaling zodat door inzicht van de overeenkomst, overeenstemming kon gevonden worden in de gedachtengang en men zo door het inzien van het verband tot rust kon komen. Het is namelijk belangrijk om de conformiteit, congruentie, enigheid, evenwicht, gemeenschappelijkheid, uniformiteit, verenigbaarheid in te zien en zo nog meer de waarde van de samenspraak der teksten in de verschillende boeken te herkennen.

Algemeen mag men wel stellen dat voor al de taalgebieden er één Concordantie is die er mijlen ver boven uit steekt.

File:James Strong theologian - Brady-Handy.jpg

James Strong (theoloog). Library of Congress omschrijving: “Prof. James Strong” tussen 1855 en 1865.

De belangrijkste concordantie is de zeer bekende van de King James Bijbel (KJV), die werd gebouwd onder leiding van dr. James Strong (1822-1894): Strong’s Exhaustive Concordance of the Bible of Strong’s Grondige Concordantie van de Bijbel, algemeen bekend als Strong’s Concordance of Concordantie van Strong, voor het eerst gepubliceerd in 1890, met de hulp van meer dan 100 collega’s.
Het is een zeer diepgaande onderzoekswerk waarbij  kruis-referenties van 8674 Hebreeuwse woorden die gebruikt worden in het Oude Testament en 5523 Griekse woorden die gebruikt worden in het Nieuwe Testament in de KJV terug verwezen worden naar het originele woord in de oorspronkelijke tekst, door Dr. Strong, die hoogleraar exegetische theologie was aan het Theologisch Seminarie te Drew in die tijd.

Het goede aan het boek is dat het geen commentaar op de Bijbel wil geven, maar net een index biedt van de wortel van het woord. Op die manier kan u als lezer woorden vinden waar ze worden weergegeven in de Bijbel. Deze index geeft een student van de Bijbel de kans om een woord, zin of passage van een  eerder bestudeerd woord terug te vinden. Ook kan de lezer direct vergelijken hoe hetzelfde woord  elders in de Bijbel kan worden gebruikt. Op deze manier bieden Strong zijn notities  een onafhankelijke controle bij vertalingen, en biedt het een kans voor een grotere en meer technisch nauwkeurig begrip van de tekst. De Strong’s Concordantie is niets minder dan volledig, een lijst van alle Hebreeuwse en Griekse woorden die gebruikt worden in de hele Bijbel (met inbegrip van “de”, “als”, “het,” “en”, “maar,” en “of”), een lijst van alle plaatsen waar elk woord voorkomt, en het geven van een kort fragment van de zin waarin elk woord wordt gevonden. Als aanvulling op de uitgebreide concordantie, omvat Strong’s Concordantie Hebreeuwse en Griekse woordenboeken.

De meest bruikbare verbetering voor de hedendaagse student of geleerde is de kruisverwijzing van de varianten in spelling van eigennamen uit de moderne vertalingen (die afwijken van de King James spelling van dezelfde namen). Strong’s heeft zo’n impact op moderne bijbelstudie dat veel wetenschappelijke werken, waaronder de meest recente edities van de klassieke Jones  Woordenboek van de Eigenlijke Namen van het Oude Testament of “Jones’ Dictionary of Old Testament Proper Names” (Alfred Jones, 1856), zijn gecodeerd naar de nummering  van de Strong’s concordantie.

Sommige mensen zijn verkeerd om te denken dat de Strong’s lijst een vertalingsmiddel presenteerd. Sinds de Strong’s Concordantie de oorspronkelijke woorden in het Hebreeuws en het Grieks identificeert, worden de Strongs nummers soms verkeerd geïnterpreteerd door mensen zonder adequate opleiding om de Bijbel te veranderen van de nauwkeurige betekenis simpelweg door de woorden uit culturele context te nemen.
Het gebruik van Strong’s nummers houdt geen rekening met stijlfiguren, metaforen, uitdrukkingen, voorkomende zinnen, culturele referenties, verwijzingen naar historische gebeurtenissen, of alternatieve betekenissen die gebruikt worden door de schrijvers uit die periode om hun gedachten uit te drukken in hun eigen taal op dat moment. Als zodanig moeten beroeps en amateurs een aantal contextuele tools raadplegen om deze culturele achtergronden te reconstrueren. Veel wetenschappelijke Grieks en Hebreeuws Encyclopediën (bijv., Brown-Driver-Briggs Hebreeuws Lexicon, Thayer’s Grieks Woordenboek , en Vine’s Bible Dictionary) welke ook gebruik maken van Strong’s nummers voor kruisverwijzingen, en  hermeneutische benaderingen om te studeren stimuleren.

Verschillende concordanties

In het Engels taal gebied bood Alexander Cruden ook een “Complete Concordantie op de Heilige Schrift”, algemeen bekend als  Cruden’s Concordance, voor het eerst gepubliceerd in 1737, maar al kan  het sommige woorden missen, kan het eveneens zeer nuttig zijn.

Strong waarschuwde niet de woorden te analyseren. De Strong’s woordenboeken kunnen gebruikt worden om een ​​compacte, steno, snelle glans te geven. In Robert Young’s “Analytical Concordance to the Bible”  wordt er niet gezocht om een aparte Hebreeuws en Grieks Lexicon te geven voor het precieze oorspronkelijke woord in de Analytische Concordantie. De precieze oorspronkelijke Hebreeuwse en Griekse woorden komen onder de alfabetische lijst voor bij het Engels woord of vertaling. Elk item kan meerdere originele taal woorden bevatten in de oorspronkelijke taal en in een fonetische vocalisatie in het Engels en kan een analyse van de Engelse woorden geven; bijvoorbeeld verschillende Griekse of Hebreeuwse woorden kunnen worden vertaald door één Engels woord. Young toont dit door het analyseren van het Engels woord met het vertonen van alle van de Griekse of Hebreeuwse woorden welke het vertaalt en vermeldt dan ​​de verzen en verwijst waar de verschillende Griekse of Hebreeuwse woorden staan. Dit kan meer nauwkeurige woord studies opleveren.

In 1773 brachten J.W. Pieper en J.M. Coops de “Concordantie van de berijmde psalmen van 1773”  uit. In 2010 werd deze aangevuld met het werk van ds. E.F.H. Wolf, in leven predikant te Driebergen. Met behulp van de site Psalmboek.nl kunt u nu eenvoudig en snel de juiste psalmen, in de berijming van 1773, van Datheen en de berijming van 1967, bij een bepaald thema of kernwoord zoeken.  Er is zelfs een Engelse berijming beschikbaar.
Ook op Juicht aarde.nl vindt u heel veel informatie over psalmen en christelijke liederen. Van diverse psalmboeken en liedbundels zijn overzichten te vinden. En bij heel veel psalmen en liederen vindt u de tekst, melodie, eventueel muziekbewerkingen en andere informatie.

Op de zoekpagina kan gezocht worden naar psalmen en liederen op onderwerp.

De Analytische concordantie van Young brengt alle woorden in de Bijbel in alfabetische volgorde en ordent ze in hun respectieve oorspronkelijke woorden, op basis van hun Griekse of Hebreeuwse woorden, in aanvulling op het Engels, en probeert nuances uit te brengen tussen de verschillende Hebreeuwse en Griekse woorden vertaald door hetzelfde Engels woord, zodat het niet nodig is (in veel gevallen) om het nummer op te zoeken en daarna als tweede stap dat nummer te controleren. Dit is handig voor iedereen, ongeacht of je  Grieks of Hebreeuws kent, door dat je snel alle Griekse (of Hebreeuws) woorden die hetzelfde oorspronkelijke woord zijn, kunt zien. Dit helpt de lezer dan ook om de verschillende vormen van gebruik van de originele Hebreeuwse en Griekse woorden nauwkeuriger te analyseren. Dit maakt woord studies veel gemakkelijker te doen dan met Concordanties zoals Strong’s of Cruden’s).

Star Bible’s facsimile reprint of the American Standard Version

Een van de door de Belgische Christadelphians geprefereerde Engelse Bijbels naast de King James Versie is zijn Amerikaanse herziening: de herziene versie: The Revised Version (RV), of Standard American Edition of the Bible, beter bekend als de American Standard Version (ASV), uitgebracht in 1901. Geworteld in het werk dat werd verricht met de herziene versie (RV)  in 1870, werden de Amerikaanse religieuze leiders van de verschillende congregaties zoals de Baptisten, Congregationalisten, Nederlands Hervormden, Vrienden, Methodisten, Bisschoppelijken of Episcopalen, Presbyterianen, Protestantse Episcopalen, en Unitarian geleerden uitgenodigd om tot een aanvaardbaar letterlijke vertaling te komen in Elizabethaanse Engels. In de 21° eeuw zouden de Belgische Christadelphians ook van deze versie een Nederlandse vertaling brengen (de Standaard Amerikaanse Versie Vertaling of SAVV).

Wegens haar buitensporige letterlijke vertaling, bereikte het nooit grote populariteit, maar is het meest belangrijk voor ons, omdat we beter de Bijbel lezen in de meest accurate en letterlijke vertaling. Dat is trouwens ook één van de redenen waarom wij zo ook achter de “Geschriften” en de “Nieuwe Wereld Vertaling” staan, dar zij een letterlijke vertaling in een hedendaagse toonzetting brengen.

Concordantie van de Bijbel woorden, namen en uitdrukkingen

Na lange onderhandelingen, was het Wachttorengenootschap in staat om, in 1944, het gebruik van de platen van de volledige American Standard Version van de Bijbel te kopen, voor het afdrukken op zijn eigen persen. Op 10 augustus 1944, bij Buffalo, New York, werdt de belangrijkste stad van 17 gelijktijdige vergaderingen van Jehovah’s Getuigen met elkaar verbonden door particuliere telefoonlijnen, waarbij de president van het Genootschap zijn groot publiek verheugde door het vrijgeven van de Watch Tower editie van de American Standard Version. In die versie komt een bijlage voor die een zeer nuttig uitgebreide “Concordantie van de Bijbel woorden, namen en uitdrukkingen” bevat. Een pocket uitgave van dezelfde Bijbel werd gepubliceerd in 1958.

In 1972 produceerde het Wachttorengenootschap The Bible in Living English (De Bijbel in Levend Engels), door wijlen Steven T. Byington, die er aan werkte van 1898 tot 1943. In deze versie werd ook een index voorzien aan de achterkant.

Opnieuw bracht dezelfde organisatie een nieuwe letterlijke vertaling met een concordantie uit in 1949, die zou uitgroeien tot de gedrukte vorm in delen vanaf 1949 tot 1960. In de zomer van 1961, op een reeks van vergaderingen van Jehovah’s Getuigen, gehouden in de Verenigde Staten en Europa, werd een herziene uitgave van de volledige New World Translation of the Holy Scripture  of Nieuwe-Wereldvertaling van de Heilige Schrift in één handig volume, vrijgegeven voor distributie. Gebonden in groene kaft, bevatte het 1.472 pagina’s en had een uitstekende concordantie, een bijlage over Bijbelse onderwerpen, en kaarten.

File:New World Translation of the Holy Scriptures in various languages and versions.jpg

De Nieuwe-Wereld Vertaling van de Heilige Schrift in meerdere talen.

In 1984 werd een Nieuwe-Wereld Vertaling gepubliceerd zonder voetnoten, en dit is een van de vele bijbels die zou moeten staan op de lijst met aanbevelingen. Ontworpen voor de serieuze student van de Bijbel, bevat het meer dan 125.000 marginale referenties, meer dan 11.000 voetnoten, een uitgebreide concordantie, kaarten en 43 appendix artikelen. In 1984 kwam er ook  een reguliere-maat editie van de 1984 herziening, met marginale referenties, maar zonder voetnoten, uit zodat het kan worden gebruikt door elke denominatie, zich niet bemoeiend met hun ideeën, maar het overlatend aan de Bijbel student om zijn eigen denken, niet te storen met het binnenhalen van confessionele gedachten, wat zo veel Bijbelvertalingen doen als ze gepubliceerd worden met hun voetnoten.

Door de degelijkheid van vertaling en de aanbieding van een zeer degelijke woordindex en concordantie in het Nederlands is die Nieuwe Wereld vertaling dan ook het gewezen hulpmiddel voor dagelijks Bijbellezen en verdere Bijbelstudie. (Deze versie kan u bij de Belgische Christadelphians aanschaffen of aanvragen bij elke Jehovah Getuige die u tegen komt.)

In het Egels taal gebied werd in 1985 de New International Version Study Bible uitgebracht met de gekenmerkte tekst van de New International Version aangevuld met studie-aantekeningen verwijzend naar en met vermelding van bijbelverzen, inleidingen en uiteenzettingen over de boeken van de Bijbel, tekstnotities, een kruis-referentiesysteem met 100.000 items, parallelle passages , een concordantie met meer dan 35 000 referenties, plus grafieken, kaarten, essays en uitgebreide indexen.

Een Topische index van de Schrift met een concordantie op de New American Standard Bible (NASB) is uitgewerkt in de 1986,1995 Ryrie Study Bible (Uitgebreide Editie bijgewerkt in 1995)

De in 1988-1999 uitgebrachte NAB katholieke Serendipity Bible voorziet topical studiegroepen, lectionarium-gebaseerde groepen, trefwoordenregister en een woordenboek Concordantie.

In 1999 publiceerde Holman Bible Publishers een 350 pagina’s Holman Bible Concordance voor kinderen: Een persoonlijke gids door het Woord voor kinderen die antwoorden willen.

In 2001 bracht Crossway Bijbels, een divisie van Good News Publishers  de Engelse Standaard Versie of  English Standard Version (ESV) uit met een Cross Reference System of kruissysteem voor de ESV Concordance, welke aangepast was van het Engelse Revised Version Cross-Reference System.

In 2002 corrigeerden John Kohlenberger en James Swanson de aloude Strong’s concordantie en vulden omissies in  en verbeterden het met een groter, leesbaar lettertype. Woord studies zijn vereenvoudigd en speciale zorg is genomen om de grondigheid en gebruiksgemak te maximaliseren. Speciale functies zijn onder meer: Computer-geverifiëerde nauwkeurigheid, Strong’s nummering voor woord studies in het Grieks en Hebreeuws, Goodrick-Kohlenberger nummers in het woordenboek indexen die overeenkomen met een groeiende bibliotheek van referentie-instrumenten die deze nummers gebruiken; de meest up-to-date Hebreeuwse en Griekse woordenboeken, kruisverwijzingen naar plaatsen en namen die in Bijbelvertalingen naast de KJV worden gebruikt, woord tellingen van elk woord in de Bijbel, en Fast-Tab locators.

Het zien van de verbanden met andere verzen

Als we de Bijbel willen lezen, bestuderen, erover nadenken, er op willen reflecteren, moeten we een concordantie of Bijbel index bij de hand hebben, want dat is de enige manier om snel de verbanden met andere verzen op te merken en om er duidelijkheid in te krijgen om het dan makkelijk in onze geest en ons hart te laten doordringen en te plaatsen.
Niet genoeg mensen maken gebruik van deze interessante hulpmiddeltjes die een standaard gebruiksmiddel zouden moeten zijn voor elke student van de Bijbel. Om ons te helpen moeten we ook gebruik maken van, naar mijn mening het beste kruis naslagwerk, de New American Standard Cross References en Nave’s Topical Bible, Torrey’s Topical Textbook, en The Treasury of Scripture Knowledge. Van deze werken is er spijtig genoeg geen Nederlandse vertaling op de markt, die op dat vlak te wensen over laat.

Kruisverwijzingen, Bijbel Onderwerpen en de Concordantie vanachter in de Bijbel kunnen een grote hulp zijn in onze studie van de Bijbel, maar ook in onze prediking om ons te helpen Schriftuurlijke antwoorden te geven, want wij zijn altijd beter de Bijbel voor zichzelf te laten spreken.

Terwijl de Concordantie een woordzoeker (door vertaling) geeft , kan de Verklarende Woordenboek een oorspronkelijke taal hulp zijn, en zal de Bijbel woordenboek / Encyclopedie of Bible Dictionary / Encycopaedia extra info geven over Bijbel, termen, plaatsen en mensen.

Het enige probleem met concordanties gegeven aan de achterkant van de Bijbel is dat ze alleen een zeer beperkte lijst of samenvatting van referenties geven. In het geval dat u een gedegen Bijbelstudie wenst te doen zou ik adviseren om een ​​uitvoerige of diepgaande concordantie of een elektronische concordantie voor uw Bijbelstudie te gebruiken zoals die de Christadelphians gratis aanbieden.

Vergeet niet altijd naar het specifieke onderliggende wortel woord in het Hebreeuws of Grieks te kijken dat vertaald is naar uw, de gebezigde taal of in het Engels als woord gebruikt wordt, dat u kan herkennen aan het nummer, en die verzen te vergelijken met hetzelfde woord nummer.

Grondwoorden in verschillende talen

Naargelang de taal van de vertaling zal men andere woorden op gelijkaardige plaatsen in andere vertalingen kunnen zien. Hierbij moet men in acht nemen welke keuze de vertaler wenste te maken voor zijn vertaling. Handig is het dan om de basiswoorden na te gaan. Steeds moet men van het stamwoord vertrekken en dit vergelijken met de door u gekozen taal, zij het Nederlands, Frans, Duits, Engels of een andere. Strong’s vermeldt Griekse of Hebreeuwse lemma’s (basis of kernwoorden), ongeacht hoe ze worden vertaald in het Engels. Hoe dieper de concordanties in uw eigen taal zullen kijken naar de Hebreeuwse en Griekse oorsprong van het woord en de mogelijke woorden die kunnen worden gebruikt om het idee van het Hebreeuws en Grieks te presenteren in uw eigen taal, hoe meer duidelijkheid u zal kunnen verwerven.
Een etymologisch woordenboek is van veel nut voor een beter inzicht te krijgen in de woorden die in een bepaalde situatie of een bepaalde schrijver  zal gebruiken op de manier waarop hij is opgevoed in zijn taal en naargelang aan wie hij zich richt.
Omdat een lemma kan worden gebruikt op verschillende manieren afhankelijk van de context,  moet jij als student van de Bijbel goed  kijken naar het lemma in verband met het woord dat u aan het onderzoeken bent. Zoek uit welke verzen het woord grammaticaal   gebruiken op een vergelijkbare manier, contextueel en thematisch. De verzen die het meest overeen komen met het lemma’s gebruik in uw primaire studie vers zal u helpen begrijpen hoe het moet worden begrepen in de context. Bedenk in welke andere delen van toespraak het wordt gecombineerd en vooral welke wisselwerking er is.

Voor degenen die ook andere talen kennen, is het het best gebruik te maken van een concordantie, van beide talen, dat soms  tot een enige  verrassing kan leiden.

Youversion bible app BlackBerry eindelijk in N...

Youversion bible app BlackBerry eindelijk in Nederlands (Photo credit: Henk-Jan van der Klis)

De verschillende verklaringen (definities) van een enkel basiswoord hebben meestal een zeer vergelijkbare betekenis en weerspiegelen slechts verschillende nuances van betekenis. Er zijn echter vele woorden die meerdere verschillende betekenissen hebben afhankelijk van de wijze waarop woord wordt gebruikt. Dit kan leiden tot een “mix-and-match” of doorheengeschudde interpretatie waar de lezer een verklaring kiest te gebruiken op basis van a) een best mogelijke gissing, b) wat er van verlangt wordt dat de passage zou moeten zeggen, of zelfs c) willekeurig te kiezen.  Het opent dan de weg naar verkeerde parafrase of een te vrije aantekening of commentaar. Daarom is het hard opletten dat er geen woordverdraaiingen of foute interpretaties binnen sluipen.

Niet alleen moeten we bewust zijn van de Bijbelse schrijvers die schreven in verschillende tijden, verschillende mensen moesten aanspreken, maar ook van die vertalingen die hun keuze van woorden in verschillende tijden hebben gemaakt. taal is een levende materie en veranderbaar in tijd.

Altijd onthouden: “De manier waarop een auteur gebruik maakt van een woord, niet de Strong’s definitie, bepaalt de betekenis ervan.”

+

Enkele kerncijfers
kerncijfer OT NT apocr. totaal
totaal aantal woorden 593.361 176.957 146.943 917.261
verschillende woorden 15.858 7.931 9.408 21.551
boeken 39 27 16 82
hoofdstukken 928 260 182 1370
verzen 23.215 7.960 6.060 37.236

Vindt ook:

 1. Concordantie Statenvertaling – concordance to the Old Dutch Staten Translation
 2. Statenvertaling Concordantie op het net
 3. Spelling van Bijbelse namen
 4. Vergelijken of naast elkaar stellen
 5. Bijbel onkunde en analfabetisme
 6. Woordenlijst Jodendom
 7. Nieuwe Bijbelstudietool in het Nederlands
 8. Psalmen naar kernwoord of thema
 9. Heer, Yahuwah, Yeshua of Yahushua
 10. Yahushua, Yehoshua, Yeshua, Jehoshua of Jeshua
 11. Heil tot de gezondene van God of Zeus
 12. Zeus een heerser van hemel en aarde

29 thoughts on “Woorden in de Bijbel Vinden en Begrijpen

 1. Pingback: Bijbel Woord afkomstig van God « Bijbelvorser = Bible Researcher

 2. Pingback: Absolute Basics voor het lezen van de Bijbel « Bijbelvorser = Bible Researcher

 3. Pingback: Graven in woorden, theorieën en artefacten « Bijbelvorser = Bible Researcher

 4. Pingback: Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #5 Meditatie en transformatie « Christadelphians : Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 5. Pingback: Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #4 Vergankelijkheid #3 Behaging in Volhouding | Christadelphians : Belgian Ecclesia Brussel - Leuven

 6. Pingback: Geïnspireerd Woord | Broeders in Christus

 7. Pingback: Boek der boeken en groot meesterwerk | Broeders in Christus

 8. Pingback: Materialisme, “would be” leven en aspiraties #8 | Broeders in Christus

 9. Pingback: Wonder van voorzienigheid | Broeders in Christus

 10. Pingback: Schepper en Blogger God 12 Het Oude en Nieuwe Blog 2 Blog voor elke dag | Bijbelvorser = Bible Researcher

 11. Pingback: Uitdagende vordering 3 Goddelijk geïnspireerd 2 Onfeilbare Woord van God | Broeders in Christus

 12. Pingback: Gods vergeten Woord 1 Inleiding | Broeders in Christus

 13. Pingback: Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #5 Meditatie en transformatie | Free Christadelphians: Belgian Ecclesia Brussel - Leuven

 14. Pingback: Echte boodschap van redding niet ver te zoeken | Free Christadelphians: Belgian Ecclesia Brussel - Leuven

 15. Pingback: Zomertijd ideaal op met Bijbellezing aan te vangen #1Bestseller aller tijden | From guestwriters

 16. Pingback: Zomertijd ideaal op met Bijbellezing aan te vangen #2 Blijvende waardevolle schat | From guestwriters

 17. Pingback: Bijbelvorser or Biblescholar 2012-2014 in review | Bijbelvorser = Bible Researcher

 18. Pingback: Bijbelvorser Review of Five Years on WordPress | Bijbelvorser = Bible Researcher

 19. Pingback: Sterfelijkheid en onsterfelijkheid 5 Griekse bezwaren tegen de opstanding | Broeders in Christus

 20. Pingback: Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #2 Een Zoon als gids en Geschriften als leidraad | Belgian Biblestudents - Belgische Bijbelstudenten

 21. Pingback: Waar de waarheid te leren | Broeders in Christus

 22. Pingback: Antwoord op Vragen van lezers: God die zegt “Wij” | From guestwriters

 23. Pingback: Taal van de Bijbel onder ogen zien | Broeders in Christus

 24. Pingback: Het Geschreven Woord: Logos – Jeshuaisten / Jeshuaists

 25. Pingback: Opkomend voor Christus #2 Sprekend uit liefde voor Christus | Broeders in Christus

 26. Pingback: Verklaringen van het Wachttorengenootschap – Belgische Broeders In Christus

 27. Pingback: Onthullende boeken – Some View on the World

 28. Pingback: Schepper, opdrachtgever, verwezenlijker en Hoofdgids voorziener van het Boek der boeken de Bijbel – Some View on the World

 29. Pingback: Op uitkijk staand op de wachttoren | Bijbelvorser = Bible Researcher

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.