Woorden neergeschreven ter toerekening van elke mens

“23  Het is niet geschreven om hem alleen dat het hem toegerekend werd, 24 nee, ook om ons aan wie het zal worden toegerekend als wij gelovig vertrouwen op hem die Jezus, onze Heer, heeft opgewekt uit de doden,” (Romeinen 4:23-24 NB)

“Want al wat tevoren werd geschreven, werd geschreven om ons te onderrichten, opdat wij door de volharding en door de vertroosting van de Schriften de hoop vasthouden.” (Romeinen 15:4 NB)

“16 Alle schriftwoord is van God doorademd en nuttig tot onderrichting, tot weerlegging, tot verbetering, tot de opvoeding in gerechtigheid, 17 opdat de mens van God volkomen zal zijn, voor alle goed werk volledig toegerust.” (2 Timotheüs 3:16-17 NB)

“19  en wij houden het profetische woord nu nog meer voor vast,- en ge doet wel als ge u daarbij houdt als bij een licht dat schijnt op een donkere plek, totdat de dag gaat gloren en de morgenster opgaat in uw harten; 20 en weet dit allereerst dat alle profetie in de Schrift niet van een eigen uitleg afhangt. 21 Want nooit is profetie door de wil van een mens tot ons gericht, nee, door heilige geestesadem gedragen hebben mensen gesproken namens God.” (2 Petrus 1:19-21 NB)

“die te gast moet zijn in de hemel tot aan de tijden van het herstel van alle dingen waarvan God heeft gesproken door de mond van zijn heilige profeten sinds eeuwig;” (Handelingen 3:21 NB)

“(5:19) Deze woorden heeft de ENE gesproken tot heel uw vergadering op de berg, vanuit het vuur, de wolk en de mistdonkerte,- met grote stem, en voegde daaraan niet toe; toen schreef hij ze op twee stenen platen en gaf ze aan mij.” (Deuteronomium 5:22 NB)

“8 Schrijven zul je op de stenen al de woorden van deze Wet, duidelijk en goed! •• 9 Dan spreekt Mozes, met de priesters, de levitische, tot heel Israël en zegt: wees stil en hoor, Israël, op deze dag ben je geworden tot een gemeente voor de ENE, je God; 10 horen zul je naar de stem van de ENE, je God,- en doen zul je zijn geboden en zijn inzettingen, die ik je heden gebied! ••” (Deuteronomium 27:8-10 NB)

“2 De geest van de ENE is door mij gaan spreken,- taal van hem is op mijn tong. 3 Gezegd heeft Israëls God, tot mij heeft gesproken Israëls Rots: een heerser over de mensheid die rechtvaardig is, een heerser in vreze voor God, 4 is als het licht van de ochtend, zonlicht gloort,- een ochtend zonder wolken, van de lichtglans na de regen groent de aarde.” (2 Samuël 23:2-4 NB)

“Is het niet zo dat mijn spreken is als het vuur?, is de tijding van de ENE,- en als de smidshamer die een rotsblok vergruizelt? ••” (Jeremia 23:29 NB)

“Hij antwoordt en zegt tot mij, hij zegt: dit is het woord van de ENE tot Zeroebavel, waarmee hij zegt: niet door macht en niet door kracht maar door mijn Geest, heeft gezegd de ENE, de Omschaarde;” (Zacharia 4:6 NB)

“hun hart hebben ze gemaakt als diamant tegen het horen van het onderricht en de woorden die de ENE, de Omschaarde, had gezonden door zijn Geest, door de hand van de vroegere profeten; zo geschiedde er grote toorn van bij de ENE, de Omschaarde;” (Zacharia 7:12 NB)

“zelf heeft David door de heilige Geest gezegd: ‘de Heer heeft gezegd tot mijn heer: zetel aan mijn rechterhand, totdat ik je vijanden heb gelegd onder je voeten!’(-) {#Ps 110:1}” (Markus 12:36 NB)

“mannen broeders!, wat de heilige Geest door de mond van David heeft voorzegd over Judas, die geworden is tot gids van hen die Jezus gevangennamen, moést in vervulling gaan!(-)” (Handelingen 1:16 NB)

“maar God heeft vervuld wat hij tevoren heeft verkondigd door de mond van alle profeten: dat zijn gezalfde zou lijden;” (Handelingen 3:18 NB)

“(12:14) maar door een profeet heeft de ENE Israël doen opklimmen uit Egypte, door een profeet werd hij bewaakt.” (Hosea 12:13 NB)

“Getroost heeft dát mij in mijn ellénde, —ja, uw tóezegging heeft mij dóen herléven.” (Psalmen 119:50 NB)

“want een gebod is een lamp en een licht is een onderrichting,- een weg ten leven zijn bestraffingen en vermaan,” (Spreuken 6:23 NB)

“en die vriendschap bewijst aan dúizenden: aan hen die mij liefhebben en mijn geboden bewaken! ••” (Exodus 20:6 NB)

“De ENE zegt tot Mozes: klim op tot mij, de berg op, en blijf daar; dan geef ik je de platen van steen, het onderricht en het gebod dat ik heb opgeschreven om hen te onderrichten!” (Exodus 24:12 NB)

“bewaar wat de ENE, je God, te bewaren geeft: te wandelen op zijn wegen door zijn wetten, geboden en regels en overeenkomsten te bewaren zoals geschreven staat in het onderricht van Mozes;” (1 Koningen 2:3 NB)

“zijn zal dan uw hart vol vrede met de ENE, onze God,- zodat ge wandelt in zijn wetten en zijn geboden bewaart, zoals op deze dag!” (1 Koningen 8:61 NB)

“Of zegt hij het op alle manieren om ons? Ja, om ons staat er geschreven dat de ploeger moet ploegen in hope en de dorser óók in de hoop een deel te krijgen.” (1 Corinthiërs 9:10 NB)

“Dit alles is bij wijze van voorbeeld hun overkomen, en opgeschreven als een waarschuwing voor ons, op wie de einden der eeuwigheden afkomen.” (1 Corinthiërs 10:11 NB)

“want wie de ENE liefheeft kastijdt hij,- zoals een vader een zoon die hem behaagt.” (Spreuken 3:12 NB)

“iemand die zich houdt aan het betrouwbare woord waarin hij onderricht is, opdat hij bij machte zal zijn met de gezonde leer anderen te bemoedigen en de tegensprekers te weerleggen.” (Titus 1:9 NB)

“hoereerders, beslapers van de mannelijke soort, mensenrovers, bedriegers, meinedigen, en al het andere dat tegen de gezonde leer ingaat” (1 Timotheüs 1:10 NB)

“Als iemand iets anders leert en niet komt tot de gezonde woorden van onze Heer, Jezus Christus, en bij de leer die overeenkomt met godsvrucht,(-)” (1 Timotheüs 6:3 NB)

“Houd als voorbeeld de gezonde woorden vast die je van mij hebt gehoord in het geloof en de liefde in Christus Jezus.” (2 Timotheüs 1:13 NB)

“Dit getuigenis is wáár; weerleg hen kortweg om die reden, opdat ze gezond worden in het geloof…” (Titus 1:13 NB)

“en zijt de bemoediging vergeten die tot ons als tot zonen-en-dochters wordt gesproken: ‘mijn zoon, acht de kastijding van de Heer niet gering, en geef door hem terechtgewezen niet op;” (Hebreeën 12:5 NB)

“Zijn leerlingen worden indachtig dat er geschreven staat ‘de ijver voor uw huis zal mij verteren’. {#Ps 69:8}” (Johannes 2:17 NB)

“de Geest is het die levend maakt, vlees alleen is daarvoor niets waard; de dingen die ik tot u heb uitgesproken, die zijn Geest en zijn leven.” (Johannes 6:63 NB)

“23 Jezus antwoordt en zegt tot hem: als iemand mij liefheeft zal hij mijn woord bewaren, en mijn Vader zal hem liefhebben en wij zullen tot hem komen en een blijvende woning bij hem maken; 24 het woord dat ge hoort is niet dat van mij maar van hem die mij stuurt, de Vader; 25  dit alles heb ik tot u gesproken terwijl ik bij u verblijf; 26 de gids-en-helper, de heilige Geest die de Vader zal sturen in mijn naam, die zal u in alles onderrichten en u indachtig maken al wat ík u heb gezegd; 27 vréde laat ik u na, míjn vrede is het die ík u geef, niet zoals de wereld geeft geef ik aan u!- laat uw hart niet verslagen zijn of verward; 28  ge hebt gehoord dat ík u heb gezegd: ik ga heen én kom naar u toe; als ge me liefhadt zoudt ge verheugd zijn dat ik naar de Vader ga, omdat de Vader groter is dan ik; 29 en nú heb ik het u gezegd, voordat het geschiedt, opdat ge, wanneer het geschiedt, vertrouwen hebt; 30 ik zal niet veel meer bespreken, samen met u, want de overste der wereld is op komst; niet dat hij met mij íets in handen heeft, 31 maar het is opdat de wereld zal weten dat ik de Vader liefheb; en zoals de Vader mij heeft geboden, zó doe ik; ontwaakt, laten we van hier gaan!” (Johannes 14:23-31 NB)

“Dan antwoordt Jezus hun en zegt: mijn onderricht is niet van mijzelf maar van hem die mij gestuurd heeft;” (Johannes 7:16 NB)

“omdat ik niet vanuit mijzelf heb gesproken, nee, die mij gestuurd heeft, de Vader zelf, heeft mij een gebod gegeven wat ik moet zeggen en wat ik moet spreken,” (Johannes 12:49 NB)

“10 gelóóf je niet dat ik één ben met de Vader en dat de Vader één met mij is?- de dingen die ík u zeg spreek ik niet vanuit mijzelf: de Vader woont in mij en doet zijn werken!(-) 11 gelooft het van mij dat ik één ben met de Vader en dat de Vader één met mij is; of gelooft het anders vanwege zijn werken!(-) 12  vast en zeker is het, zeg ik u: wie mij vertrouwt,- de werken die ik doe zal ook hij doen, ja grotere dan deze zal hij doen,- omdat ik naar de Vader ga; 13 en wat ge ook zult vragen in mijn naam, dat zal ik doen, opdat zo de Vader wordt verheerlijkt in de Zoon; 14 als ge mij iets zult vragen in mijn naam, zal ík het doen; 15  als ge mij liefhebt zult ge mijn geboden bewaren; 16 en ik zal de Vader erom bidden en hij zal u een ándere gids-en-helper geven om bij u te zijn tot in eeuwigheid: 17 de heilige Geest, de waarachtige, welke de wereld niet kán opnemen omdat ze hem niet aanschouwt en niet kent; gij kent hem omdat hij bij u verblijf houdt en ín u zijn zal; 18  ik laat u niet als wezen achter, ik kom naar u toe;” (Johannes 14:10-18 NB)

“Niet tot overeenstemming gekomen met elkaar, zijn ze uiteengegaan nadat Paulus dit éne woord gezegd had: hoe treffend heeft de heilige Geest door de profeet Jesaja tot uw vaderen gesproken,” (Handelingen 28:25 NB)

“10  Voor het overige, broeders-en-zusters van mij: weest krachtig in de Heer en in zijn sterke macht! 11 Bekleedt u met de wapenrusting van God, opdat ge kunt standhouden tegen de sluipwegen van de duivel; 12 want onze strijd is niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de gezagsdragers, tegen de wereldbeheersers van deze duisternis, en tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. 13 Neemt daarom aan: de wapenrusting van God, opdat ge weerstand kunt bieden op de dag van het boze, en met inzet van alles uw werk doende standhoudt. 14 Houdt dan stand ‘uw lende omgordend met waarachtigheid’, ‘u bekledend met het pantser der gerechtigheid’, 15 ‘de voeten geschoeid met de bereidheid voor de verkondiging van de vrede’ , {#Jes 11:5 59:17 52:7} 16 in dit alles opnemend het schild dat het geloof is, waarmee ge alle brandende pijlen van de boze zult kunnen doven; 17 ontvangt ook de ‘helm des heils’ {#Jes 59:17} en het ‘zwaard van de Geest’, {#Jes 11:4} dat is: het woord van God,(-)” (Efeziërs 6:10-17 NB)

“maar wij die van overdag zijn, laten wij nuchter zijn, bekleed met een harnas van geloof en liefde, en met een helm van hoop op heil!” (1 Thessalonicen 5:8 NB)

“de Geest is het die levend maakt, vlees alleen is daarvoor niets waard; de dingen die ik tot u heb uitgesproken, die zijn Geest en zijn leven.” (Johannes 6:63 NB)

“Levend immers is het woord van God, en werkzaam en scherper snijdend dan enig tweesnijdend zwaard, en het woelt diep tussen ziel en geest, weefsels en merg, en het oordeelt overleggingen en bedoelingen van een hart.” (Hebreeën 4:12 NB)

“hoeft zijn vader of moeder daarmee niet te eren!- en zo maakt ge het woord van God krachteloos door uw overlevering;” (Mattheüs 15:6 NB)

“en stelt ge het woord van God buiten werking door uw overlevering die ge hebt overgeleverd; en veel van dit soort dingen doet ge!” (Markus 7:13 NB)

“opnieuw geboren, niet uit vergankelijk maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en blijvende spreken van God.” (1 Petrus 1:23 NB)

“Maar nu horen de apostelen en de broeders verspreid over Judea dat ook de volkeren het woord van God ontvangen.” (Handelingen 11:1 NB)

“En daarom brengen ook wij God niet aflatend dank, omdat gij, toen u het woord van God van ons hoorde het niet hebt ontvangen als een woord van mensen maar als, wat het waarlijk is, een woord van God, dat ook werkt in u die gelooft.” (1 Thessalonicen 2:13 NB)

“Want dat zeggen wij u met een woord van de Heer, dat wij, de levenden die achterblijven tot de komst van de Heer, in geen geval de ontslapenen zullen voorgaan,” (1 Thessalonicen 4:15 NB)

“Willens-en-wetens heeft hij ons voortgebracht met het woord der waarheid, opdat wij zullen zijn een eerste oogst van zijn scheppingen.” (Jakobus 1:18 NB)

*

 

Voorgaande:

Filosofen, theologen en ogen naar de ware kennisgever van bestaan van God

Wonders gegeven vanaf oude tijden om God te leren kennen

1ste uitgave van de Naardense Bijbel

1ste uitgave van de Naardense Bijbel

++

Vindt vervolgens ook om te lezen:

 1. Onzeker over relevantie Bijbel
 2. Bent u op zoek naar antwoorden en Bent u op zoek naar God
 3. Schepping en wet die vertellen over Gods eer 
 4. Elohim, Mar-Yah laat Zijn wonderwerken zien
 5. God die Zijn stem laat horen en Zijn wonderwerken laat zien
 6. Delen van God’s Rijkdom en Wijsheid
 7. Gods wil dat alle soorten van mensen worden gered
 8. Woorden gesproken door de Eeuwige tot de mensheid
 9. Woord zonder boeien vol van kracht
 10. Want het is geen leeg woord
 11. Heilige Schrift Woord van God
 12. Woord van God
 13. Boek der boeken de Bijbel
 14. De Bijbel of Heilige Schrift
 15. Wat te vinden in de Bijbel
 16. Kennis en wijsheid door een Oud Boek
 17. Rond de Bijbel
 18. De Bijbel als instructieboek
 19. De Bijbel onze Gids
 20. De Bijbel als Gids
 21. Belangrijkheid van de Heilige Schrift
 22. Reden voor het lezen van de Heilige Schrift
 23. Het belang van het lezen van de Schrift
 24. Nut van het lezen van de Bijbel
 25. Verandering door de Bijbel
 26. Het oog gericht houden
 27. Woorden in de Bijbel Vinden en Begrijpen
 28. Bijbel op de eerste plaats #1/3
 29. Missionaire hermeneutiek 1/5
 30. Missionaire hermeneutiek 5/5
 31. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #4 Stem in het Schrift
 32. Fundament in de Schrift
 33. Bijbel, Gods Woord tot opvoeding (NBG51)

+++

17 thoughts on “Woorden neergeschreven ter toerekening van elke mens

 1. Pingback: Worte zuzuschreiben jeden Menschen geschrieben | Bijbelvorser = Bible Researcher

 2. Pingback: Nicht allein Jesus seinetwegen geschrieben dass es ihm angerechnet worden ist | Bijbelvorser = Bible Researcher

 3. Pingback: L’ Éternel opérant des prodiges et des miracles | Bijbelvorser = Bible Researcher

 4. Pingback: Great things being heard and seen, sings of God | Bijbelvorser = Bible Researcher

 5. Pingback: 2015 het jaar dat ISIS duidelijk maakte dat het ook in Europa is | Belgian Biblestudents - Belgische Bijbelstudenten

 6. Pingback: 2015 het jaar dat ISIS duidelijk maakte dat het ook in Europa is – Vervolg 1 | Belgian Biblestudents - Belgische Bijbelstudenten

 7. Pingback: De aanduiding door Paulus en Jacobus van de werken die wij horen te doen | From guestwriters

 8. Pingback: Wanneer men geloof gevonden heeft door de studie van de Bijbel moet men werken van geloof verwezenlijken – Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 9. Pingback: Begeerde zaken, gidsen en betrouwbare leidraad – Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 10. Pingback: Verlossing #2 De Bijbelse oplossing | Broeders in Christus

 11. Pingback: Na 2020 jaar – Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 12. Pingback: Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #2 Een Zoon als gids en Geschriften als leidraad | Belgian Biblestudents - Belgische Bijbelstudenten

 13. Pingback: Het Geschreven Woord: Charis – Gebruik en verklaring van een sleutelwoord in de grondtekst – Jeshuaisten / Jeshuaists

 14. Pingback: Overdenking: Elke Schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven | Broeders in Christus

 15. Pingback: Geloof in dingen van God – Belgische Broeders In Christus

 16. Pingback: Wil je geacht worden dicht bij God te zijn? – Questiontime – Vragenuurtje

 17. Pingback: Schepper, opdrachtgever, verwezenlijker en Hoofdgids voorziener van het Boek der boeken de Bijbel – Some View on the World

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.