Uit het land van Nazareth

Kan er wel iets goeds komen uit het land van Nazareth vroegen zich 2000 jaar velen af.

Men keek neer op alles wat van die stad in Galilea kwam. Jeshua (zoals hij werkelijk noemde) werd later beter gekend onder de naam Jezus. Jezus’ ouders, Jozef en Maria, woonden daar en Jezus groeide er op, maar begon zijn werk in Kapernaüm. Zijn optreden in de synagoge te Nazareth maakte de mensen zo boos, dat ze trachtten hem te doden.

Voor die eenvoudige man uit Nazareth had men veel titels, de een wat mooier dan de ander, maar ook welke een vloek over hem brachten en uiteindelijk aanleiding waren om hem te doden.

De kristos werd door sommigen als de gezegende of gezalfde aanzien. Anderen spraken over hem als de grote verteller. Zij die hem naar de vele plaatsen volgden waar hij naar toe ging om te prediken, durfden hem de Gezondene van God noemen, of de Goddelijke boodschapper.

Diegene die de Immanuel en Zoon van God werd genoemd bleef steeds eenvoudig en vertellen dat alles wat hij deed niet uit eigen kracht kwam, maar bij de Macht van God. Zonder Die hulp kon hij niets doen, liet hij zijn omstaanders weten. De geschiedenis leert ons dat het volk dat meerdere profeten had gehad die waarschuwden voor de te komen Redder, hun ogen en oren niet voldoende open deden om hem die God had gezonden te erkennen.

Nadat hij als een koning voor de Joden in Jeruzalem was binnengeleid, kwam een groot deel van die menigte vermoedelijk ook samen op het plein om naar de veroordeling van deze Nazareen te luisteren. ook al hadden velen de idee dat ie man daar toch een profeet was, waren ze niet zeker hoe met hem om te gaan, want hadden ze niet voor niets hun hoop op hem gesteld, dat hij hen van de Romeinen zou bevrijden, en had hij hen op dat vlak in de steek gelaten?

Die man uit Nazareth die geen rad voor de tong weg nam, werd uiteindelijk aanzien als een gevaarlijke lastpost. Hij durfde met geleerden praten en discussiëren ook al was hij maar een gewone arbeiders zoon. Ook klonk hij voor velen als een verrader omdat hij heidenen bevestigde  en Israël veroordeelde. Voor velen voelden de dingen die hij vertelde als godslasterlijk. wat velen ook enorm stoorde was dat het aanvoelde alsof hij zich beter voelde dan zij.

Wat men ook niet kon hebben was dat hij liever naar niet-Joden zou gaan die zijn beweringen zouden accepteren dan zich in contact te houden met eigen mensen. Voor velen was hij duidelijk een rebel die men beter kwijt dan rijk was. Daarom werden manieren gezocht om hem weg te krijgen.

“16 Zo komt hij aan in Nazaret, waar hij is grootgebracht, en gaat, naar de gewoonte hem eigen, op de dag van de sabbat naar de synagoge. Hij staat op om voor te lezen; 17 gegeven wordt hem de boekrol van de profeet Jesaja; hij opent de boekrol en vindt de plaats waar staat geschreven: ‘de Geest des Heren is over mij, want hij heeft mij gezalfd 18 om goede tijding aan te kondigen aan armen, hij heeft mij uitgezonden om te prediken aan gevangenen vrijlating en aan blinden nieuw gezicht,- om verdrukten uit te zenden in vrijlating, 19 om te prediken een welkom jaar des Heren!’. {#Jes 61:1-2 a }20 Hij sluit de boekrol, geeft hem terug aan de dienaar en gaat zitten; aller ogen in de synagoge zijn gericht op hem. 21 Hij begint en zegt tot hen: heden is dit schriftwoord voor uw oren in vervulling gegaan! 22 Allen hebben hem bijval betuigd, in verwondering over die woorden vol genade die uit zijn mond voortkwamen; maar ook hebben ze gezegd: hij is toch de zoon van Jozef,- niet? 23 Hij zegt tot hen: vast en zeker zult ge tegen mij dit gelijkeniswoord zeggen ‘dokter, maak jezelf maar beter!’- al wat we hebben gehoord dat geschied is aan Kafarnaoem, doe dat ook hier, in je vaderstad! 24 Maar, zegt hij, voorwaar, ik zeg u: niet één profeet is welkom in zijn vaderstad!(-) 25 naar waarheid zeg ik u: vele weduwen waren er in de dagen van Elia in Israël, toen de hemel gesloten bleef drie jaren en zes maanden lang, zodat er een grote honger woedde over heel de aarde, 26 en tot niet één van haar is Elia gestuurd, maar wel ‘naar Sarepta bij Sidon, naar een weduwvrouw’; {#1Kon 17:9 }27 en vele melaatsen waren er in Israël ten tijde van de profeet Elisa, en niet één van hen is gereinigd, maar wel Naäman de Syriër! 28 Die in de synagoge dit horen worden allen vervuld van woede; 29 ze staan op en werpen hem de stad uit; ze leiden hem naar de rand van de berg waarop hun stad gebouwd is,- om hem in de afgrond te gooien. 30 Maar dan loopt hij midden tussen hen door en vertrekt.” (Lu 4:16-30 NB)

 

“Maar de scharen hebben gezegd: dit is de profeet Jezus,- van Nazaret, in Galilea!” (Mt 21:11 NB)

“en zegt: wat is er tussen ons en jou, Jezus Nazarener!- ben je gekomen om ons te vernietigen?- ik wéét wie je bent: de heilige van God!” (Mr 1:24 NB)

“en als zij Petrus ziet die zich warmt, zegt zij: jíj was óók bij die Nazarener, die Jezus!” (Mr 14:67 NB)

“Maar hij zegt tot hen: niet zo verbaasd!- ge zoekt Jezus, de Nazarener, die gekruisigd is?- hij is opgewekt, hij is niet hier; zie, dit is de plaats waar ze hem hebben gelegd;” (Mr 16:6 NB)

“Ze doen hem ervan kond dat Jezus de Nazoreeër langskomt.” (Lu 18:37 NB)

“Hij zegt tot hen: wat voor dingen? Zij zeggen tot hem: die met Jezus de Nazarener, een man die een profeet was, machtig in werk en woord tegenover God en heel de gemeenschap,(-)” (Lu 24:19 NB)

“Pilatus schrijft ook een bord met opschrift erop en zet dat op het kruis; er heeft geschreven gestaan: Jezus de Nazoreeër, de koning der Judeeërs!” (Joh 19:19 NB)

“mannen van Israël, hoort deze woorden: Jezus de Nazoreeër, een man u van Godswege aangewezen in krachten, wonderen en tekenen welke God door hem in uw midden gedaan heeft,- zoals u ook weet,(-)” (Hnd 2:22 NB)

“Maar Petrus zegt: zilver en goud behoort mij niet toe, maar wat ik heb, dát geef ik je: in de naam van Jezus Christus, de Nazoreeër: loop!” (Hnd 3:6 NB)

“dan mag het wel bekend worden aan u allen en aan heel de gemeenschap van Israël dat door de naam van Jezus Christus, de Nazoreeër, die gij gekruisigd hebt maar die God uit de doden heeft opgewekt,- dat door hém hij hier gezond tegenover u staat!(-)” (Hnd 4:10 NB)

“want wij hebben hem horen zeggen dat die Jezus de Nazoreeër deze plaats zal ontbinden en de zeden-en-gewoonten die Mozes ons gegeven heeft zal veranderen!” (Hnd 6:14 NB)

“met Jezus van Nazaret toen God hem heeft gezalfd met heilige Geest en kracht; hij is weldoende rondgetrokken en hij heeft allen gezond gemaakt die onder de macht van de duivel lagen, omdat God met hem was;” (Hnd 10:38 NB)

“maar ik antwoordde: wie bent u, heer?- en hij zei tot mij: ik ben Jezus, de Nazoreeër die jij vervolgt!(-)” (Hnd 22:8 NB)

“ik voor mij ben van mening geweest dat ik bij de naam van Jezus de Nazoreeër heel veel ertegen moest verrichten,” (Hnd 26:9 NB)

Het is die Nazarener die wij vanavond in gedachten nemen. Wij komen vanavond samen om te gedenken wat hij allemaal gedaan heeft voor de mensheid. Die mensheid is zich niet erg bewust. Wij weten dat er slechts weinigen zijn die zullen uitverkoren zijn. Weinigen zullen geloof in hem hechten die geboren is in Betlehem en getogen in Nazareth. Maar die grote verteller en wonderdoener heeft het mogelijk gemaakt dat wij dichter bij God kunnen komen en deelgenoten mogen zijn van de Genadegave van God die over ons is gekomen dankzij dat Jezus zich als offerlam heeft aangeboden, ter betaling van de schuld aan God voor de zonden die wij doen.

Nazareth heeft voor de mens de Verlosser gebracht. Aan ons is het om hem te erkennen en hem te volgen. Met onze samenkomst vanavond leggen wij dan ook getuigenis af van onze onderwerping aan hem.

+

Voorgaande

Vertrouwelijke geschriften

Dit is het Land: Nazareth

Verwaarloosde geboortedag en sterfplaats 2 Rotsgraf, Beenderdoos en Grafkerk

De god zoon, koning en zijn onderdanen

Een losgeld voor iedereen 2 Een verheven persoon van vlees en bloed

De verzoening in type en antitype 1 Offers en hogepriesters

++

Vindt ook

 1. Een man die de geschiedenis van het mensdom veranderde
 2. Man van Nazareth
 3. Een plaats voor een vreemdeling en een vluchteling
 4. Jezus van Nazareth #1 Jezus Geboorte
 5. Jezus van Nazareth #2 De zoon van Maria
 6. Jezus van Nazareth #3 De Zoon van God
 7. Jezus van Nazareth #4 Die geen zonde gedaan heeft
 8. Jezus van Nazareth #5 Zijn Unieke persoonlijkheid
 9. Jezus van Nazareth #6 Zijn unieke macht
 10. Jezus van Nazareth #7 Zijn Leven van gebed
 11. De Knecht des Heren #1 De Bevrijder
 12. De Knecht des Heren #2 Gods zwaard en pijl
 13. De Knecht des Heren #3 De Gewillige leerling
 14. De Knecht des Heren #4 De Verlosser
 15. De Knecht des Heren #5 De Gezalfde gezant
 16. Een Messias om te Sterven
 17. Jezus vindt de dood op Golgota op voorbereidingsdag
 18. Schijnbaar onmogelijke opdracht
 19. Zoenoffer
 20. Het Zoenoffer
 21. Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen. #4 Volgelingen van Jezus

7 thoughts on “Uit het land van Nazareth

 1. Pingback: Christus in Profetie #8 De psalmen (2A) De messiaanse koning – Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 2. Pingback: De verbonden – samenvatting | Bijbelvorser = Bible Researcher

 3. Pingback: Men zou denken dat gelovigen de wil van God willen doen | Bijbelvorser = Bible Researcher

 4. Pingback: Effectief Bijbellezen: de Evangeliën: Het Evangelie van Matteüs | Bijbelvorser = Bible Researcher

 5. Pingback: Nog een jaartje 14 Nisan met beperkte toegang | Belgian Biblestudents - Belgische Bijbelstudenten

 6. Pingback: Laat je niet misleiden in deze feestperiode | Broeders in Christus

 7. Pingback: Gedachte voor zondag 12 februari 2023: Jezelf verloochenen en Gods Wil doen terwijl men Jezus wil volgen – Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.