Niet onwillig naar de dood gesleept

Binnen minder dan twee weken is het weer zover, dan zullen we ons in herinnering nemen hoe God zijn eigen volk redde van de slavernij (uit Egypte) en hoe Jezus zichzelf aan zijn hemelse Vader aanbood als een offerlam.

De Nazarener-meesterleraar, Jezus Christus, wilde laten zien dat hij niet onwillig naar de dood werd gesleept, maar dat hij uit eigen beweging naar voren kwam om de Vader het offer van gehoorzaamheid aan te bieden. Voor hem was het belangrijk om de wil van zijn hemelse Vader te doen. Zijn eigen wil was ondergeschikt aan Gods Wil. In het geval dat Jezus God zou zijn, zoals zoveel christenen geloven, dan zou hij natuurlijk altijd zijn eigen wil hebben gedaan.
Jezus was zich ervan bewust dat niemand iets aan God zou kunnen doen, maar voor hem was het heel gemakkelijk om hem pijn te doen en zelfs te doden. Hij had daarom reden genoeg om bang te zijn voor wat er zou gebeuren als de Romeinen hem zouden pakken en hem zouden doden.
Voor hem kwam het er op aan zijn hemelse Vader te vertrouwen voor wat er zou gebeuren nadat hij zou worden gedood. Wat zou er gebeuren als hij gedood zou worden? Wat zou er met zijn discipelen gebeuren? Zouden de profetische woorden van voorgaande profeten werkelijkheid worden?
In het geval dat Jezus God zou zijn dan zou hij zich geen zorgen hoeven te maken omdat God niet kan sterven. De mens kan namelijk niets aan God doen. Maar Jezus als een gewone man van vlees en bloed had alles te verliezen.

Jezus was die beloofde van God, het Woord van God, in het vlees gekomen. En dat vlees had zijn zwakheden. Hij moest zijn vertrouwen op God stellen toen hij zichzelf offerde als een offerlam, omdat God zijn offer moest accepteren. Mens zijnde kon hij niet weten of God zijn offer wel zou aanvaarden.

Omdat Jezus erin slaagde zijn eigen wil terzijde te schuiven en zonder zonde te blijven, accepteerde God zijn losprijs. Op die manier zou het aan de paal hangen van Jezus de overwinning op de vloek van de dood kunnen brengen, uitgesproken door God in de Hof van Eden.

Op de berg der verheerlijking hadden de apostelen Jezus de straling van zijn aangezicht en de glanzende witheid van zijn kleding gezien. De apostel Lukas vertelde ook over het bidden van Christus, alsof de kalme extase van gemeenschap met de Vader de verborgen glorie van deze goddelijke zoon aan de oppervlakte bracht. Jezus zijn drie getrouwen zouden ‘ooggetuigen van zijn majesteit’ kunnen zijn, maar veel dingen die gebeurden toen Jezus bij hen was, begrepen ze niet. Het duurde tot Pinksteren voordat ze wisten waar het allemaal over ging. Met betrekking tot de transfiguratie legt Johannes de gebeurtenis uit, hoewel zijn woorden veel verder gaan dan wanneer hij zegt:

‘Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, heerlijkheid als van de eniggeborene van de Vader.’

De apostelen kenden deze man van vlees en bloed, een echt menselijk lichaam, vatbaar voor honger, pijn, vermoeidheid. Al snel zouden ze hem verliezen, hem zien lijden door de foltering van de Romeinen en zijn verzwakt tenger lichaam hangende aan de houten stok.

Een ding dat indruk maakt op elke lezer van het Nieuwe Testament, is hun geloof in de heer en ijver voor zijn zaak. Het waren Jakobus en Johannes die in hun ijver (maar niet volgens kennis) vuur van de hemel op de Samaritanen wilden afroepen omdat ze de Meester niet meteen herkenden en hartelijk ontvingen. Het was Petrus die Jezus onmiddellijk als Christus erkende en die zijn zwaard trok in de verdediging van de Meester.

Jezus zelf was een ijverig temperament en natuurlijk en correct werd hij meer aangetrokken tot mensen met eenzelfde temperament, vurig.

Er is hier een les voor ons: als we het dichtst bij de Meester zouden zijn, als het vaakst het voorrecht hebbende om gemeenschap met hem te hebben; moeten we deze oprechte, ijverige geest cultiveren. Koude, berekenende mensen kunnen andere goede eigenschappen hebben, maar er is geen plaats voor koude of zelfs lauwheid van degenen die ooit hebben geproefd dat de Heer genadig is. De verliefde genegenheid moet leiden tot een consumerende ijver. Zo was het met Jezus en dit was een van de redenen waarom hij geliefd was bij de Vader.

“De ijver van uw huis heeft mij verteerd.” {#Ps 69: 9 Jo 2:17 Ps 119: 139 Jer 20: 9}

Laten allen die ernaar verlangen aangenaam te zijn in de ogen van de Heer, zo vervuld raken van dezelfde geest van ijver voor gerechtigheid en waarheid dat het hen zal verteren als offers op het altaar van de Heer. Zo zullen ze het meest aangenaam zijn in Gods ogen door Jezus. In de regel wordt alleen het warme en ijverige ooit bevrijd uit Babylon. (Z.` 98-112; R. 2289)

Laten we daarom op 14 Nisan bijeenkomen om onze verbondenheid te tonen aan allen die God en de Zijne liefhebben die God heeft gestuurd en die de daad waarderen van deze gezonden ene, eniggeboren zoon van God, die zijn leven gaf voor velen. Laten we onthouden hoe Jezus zichzelf aanbood om naar Golgotha ​​te worden gebracht om daar op een stuk hout te hangen met de waarschuwing ‘de Koning der Joden’ te zijn.

Als een volgeling van Christus laten we anderen oproepen om te komen erkennen dat Jezus de gezondene is van God, God Zijn eniggeboren zoon, die zichzelf gaf als offerlam om de zonden van velen weg te nemen.

°°°

De vrienden van “deze weg” nodigen alle gelovigen in het verzoenend bloed van Jezus,
onze verlosser, middelaar en voorbidder,
om de jaarlijkse gedenkingsmaaltijd bij te wonen op 14 Nisan of vrijdag 19 april van het jaar 2019.

+

Engelse versie / English version: Not dragged unwillingly to death

Voorgaande

Een losgeld voor iedereen 1 De Voorziening van een tweede Adam

Offers van mensen onvolkomen tegenover het volmaakte slachtoffer door God te leveren 1

Offers van mensen onvolkomen tegenover het volmaakte slachtoffer door God te leveren 4 Verzet tegen God en Overeenkomstige prijs

Offers van mensen onvolkomen tegenover het volmaakte slachtoffer door God te leveren 5 Toetssteen en steen van aanstoot

Messiaans Pesach 2017 en verharde harten

Het Herinneringsmaal

+++

Vindt ook om te lezen

 1. Betreffende Christus # 1 Een god of de God, een mensenzoon en zoon van God
 2. 14 Nisan een dag om te herinneren #1 Oorsprong
 3. 14 Nisan een dag om te herinneren #2 In Jezus tijd
 4. 14 Nisan een dag om te herinneren #3 Voor het Overgangsfeest
 5. 14 Nisan een dag om te herinneren #4 Een Gedood Lam
 6. 14 Nisan een dag om te herinneren #5 De te vieren dag
 7. Voor de Wil van Hem die groter is dan Jezus
 8. Gevangenneming en terechtstelling van Christus Jezus
 9. Niet op vernuftige verzinsels gebaseerd
 10. Zoon van God – Vleesgeworden woord
 11. Zoon van God dé Weg naar God
 12. Lijden bedekt door Zoenoffer
 13. Zoenoffer

8 thoughts on “Niet onwillig naar de dood gesleept

 1. Pingback: Tijden van gevangenschap, verbanning en verlossing | From guestwriters

 2. Pingback: Het eeuwige verbond | Bijbelvorser = Bible Researcher

 3. Pingback: 1 en 14 Nisan – Herinnering van oude wereld en denken aan nieuwe wereld – Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 4. Pingback: Niemand heeft grotere liefde dan hij die zijn leven geeft voor zijn vrienden | From guestwriters

 5. Pingback: Men zou denken dat gelovigen de wil van God willen doen | Bijbelvorser = Bible Researcher

 6. Pingback: Voor ons gestorven om ons tot God te brengen – Belgische Broeders In Christus

 7. Pingback: Uitkijkend naar 14-15 Nisan, Pascha of Pesach op 15 april 2022 – Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 8. Pingback: Nog een jaartje 14 Nisan met beperkte toegang | Belgian Biblestudents - Belgische Bijbelstudenten

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.