Offers van mensen onvolkomen tegenover het volmaakte slachtoffer door God te leveren 1

Door de misstap of verkeerd gaan van de eerste man en vrouw (Adam en Eva) kwam de mens onder de straf van de dood te staan. Het verlangen om de gelijke aan God te zijn is iets wat de gehele mensheid heeft blijven lastig vallen of tot verleiding brengen. Noch steeds zijn er mensen die maar al te graag voor god willen spelen en denken dat zij ook maar alles kunnen doen of zelfs creëren en met mens, dier en plantenleven spelen.

Door in te gaan op de verleiding had de mens nu “Kennis van goed en kwaad” verworven maar moest door zijn verkeerde handelingen ook de gevolgen dragen en opkijken naar een verstoorde relatie met God. Ook al hadden Adam en Eva het Alziende Oog van God willen ontwijken sloegen zij er niet in om God te vermurwen om hun daad van rebellie over het hoofd te zien. Uit eigen vrije wil hadden beiden Gods verlangen genegeerd en tegen Zijn Wens in toch gegeten van de Boom der kennis van goed en kwaad met het gevolg dat een relatie-ontbinding onvermijdelijk was en God, die zich steeds aan Zijn Woord houdt, wel tot Zijn onverbiddelijke straf moest over gaan. Bewust van zijn verkeerd gaan wenste de mens terug in het reine te komen met God. Uit liefde voor de mens gaf God hen hiertoe de kans door hun getrouwheid aan God te tonen door dienstdoening en offergaven.

Meerdere zaken konden aan God aangeboden worden, maar God verlangde dat het met de juiste instelling en overtuiging gebeurde. Alsook stond God het niet toe dat men offergaven zou gaan brengen aan anderen of zelfs tot zaken. Voor God kwam het er op aan dat men Zijn Naam heiligde of apart plaatste en Hem als de Allerhoogste aanschouwde. Hij wil dat men vast houdt aan slechts één God. Dat bleek echter voor velen niet zo makkelijk of evident. Velen verkozen naar hen die rondom hen waren op te kijken en die te verhogen. Maar er was niet alleen de andere mens waarnaar de mensen op keken. Er waren vele dingen die de mens niet begreep en hen angst inboezemde. En hier getuigde de mens weer van zijn zwakheid. Zijn angst voor het onbekende en voor bepaalde natuurverschijnselen deed hen zich keren tot die natuurverschijnselen. Zo ontstonden allerlei goden naast de Allerhoogste Schepper God. Al snel had de mens vergeten dat hun Schepper de Enige Ware God is aan wie de mens aanbidding mocht brengen.

De omvang van de onwetendheid en aliënatie of  vervreemding van God van het menselijk ras wordt aangetoond in het feit dat de meeste stammen van mensen aanbidders zijn van demonen of afgoden, die de Ware God niet kennen. De mens is gehecht geraakt aan al de materiële dingen rondom hem en in zijn gehechtheid aan die zaken is hij dikwijls zijn eigenheid verloren. Vele mensen zien geen mogelijkheid meer om uiting te geven aan hun eigen natuur omdat zij geen zeggenschap meer hebben over hoe zij hun leven kunnen invullen. Aangezien de goddelijke gelijkenis in hen steeds meer uitgewist is, zijn de ideeën van wreedheid en wraakgevoelens door hun godheden in hun religies ingevoerd in verband met het steeds aanhoudende idee van de noodzaak van verzoening, om de goden te vertederen, vermurwen, alsook om hen tot medelijden met de mens te stemmen.

De mens was er zich ook bewust van dat er onder hen goedheid maar ook slechtheid was gekomen. Het goede en het kwade vielen meer uit evenwicht en maakte dat zij middelen zochten om zich voor dat slechte te verontschuldigen met blijken van schuldgevoelen en verdriet alsook van verzoeking om het over het hoofd te zien of om vergeving te krijgen.

Velen verloren uit het oog dat door de eerste zondige daad de zonde algemeen over de mens was gekomen en dat slechts een mens de vloek van die  kon verbreken. Ook zag de mens over het hoofd dat het misschien enkel God was die het meest volmaakte slachtoffer ter verzoening van de zonden kon leveren.

Doorheen de jaren is het onderwijs over de relatie van het schepsel aan de Schepper zo vervormd dat het van sommigen kan worden gezegd dat hun goden door mannen zijn gemaakt.

Er zijn mensen die denken dat er voor de mensheid nog straffen met vuur boven hun hoofd hangen. – Vagevuur, ook wel purgatorium of louteringsberg, zijn in de katholieke leer namen voor een plek of staat na de dood voor zielen die naar de hemel gaan, waar men wordt gelouterd of gestraft, voor nog niet uitgeboete zonden die wel al vergeven zijn (in het geval van zware zonden in de biecht of door een volmaakt berouw). Anders gezegd: iedere zware zonde, hoe groot ook, kan worden vergeven door een volmaakt berouw (als biechten niet mogelijk is) of middels een berouwvolle biecht, maar de schuld die aan de zonde aankleeft moet nog worden goedgemaakt, uitgeboet. (Volgens die Katholieke en onbijbelse leer) – Afbeelding van Gustave Doré bij Dante’s Purgatorio

Zelfs het christendom is niet kunnen ontsnappen aan de verleiding van zich goden aan te schaffen om allerlei offergaven en offerdaden toe te eigenen. Bij vele Christenen is er die gedachte van wraakvermogen en heerst er een beeld dat God hen meer dan eens zou straffen. Sommigen gaan zelfs over te denken dt de door God vermelde straf voor zonde, namelijk de dood, niet voldoende zou zijn en er zich dan daarna nog een straf over hen zou komen met een vagevuur of met zelfs een eeuwige loutering door hellevuur.

Ongetwijfeld moet rechtvaardigheid exact en streng zijn. Maar het kan beide zijn zonder wraakgevend te zijn. In feite ‘vindicriveness’ is een begin van het onrecht, want het leidt tot overmaat. Aan de andere kant is een liefdevolle bepaling voor de nauwkeurige voldoening van de goddelijke straf tegen de zondaar redelijk verenigbaar met de rechtvaardigheid. Het vergroot de goddelijke eer, toont de liefde van zowel God als Christus voor een verloren wereld en legt de basis voor een aanzienlijk voordeel, dat op termijn aan iedereen zal toegekend worden die er zin in heeft. Het onderwijs van de Schrift over dit belangrijkste onderwerp is zowel harmonieus als overtuigend.
+

Wordt vervolgd

Voorgaande

Eerste stappen die leidden naar een loskoopoffer 1 Mens geplaatst in wereld van groen en andere levende wezens

Eerste stappen die leidden naar een loskoopoffer 2 Lot na daad van ongehoorzaamheid

Schepper en Blogger God 3 Les en oplossing

Schepper en Blogger God 4 Verklarende Stem

++

Aanvullende lectuur

 1. Wij zijn zelf verantwoordelijk
 2. Het is makkelijk onze verantwoordelijkheden te ontwijken
 3. Aanbidden, Aanbidding, Eredienst en Gebed
 4. Niet toegeven aan de wereld
 5. Waarom laat God het kwade toe
 6. Waarom God lijden toe laat
 7. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #2 Aanroepen van de Naam van God
 8. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #3 Ernstig te nemen zegenende stem
 9. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #7 Gebed #5 Luisterend Oor
 10. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #11 Gebed #9 Heiliging van Dé Naam
 11. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #12 Gebed #10 Gesprek met een Vriend
 12. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #14 Gebed #12 De andere naam
 13. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #15 Expositie voor de Schepper
 14. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #18 Volbrenging
 15. Verlossing #3 Het onvolmaakte dieroffer
 16. Lam van God #1 Sprekers voor God
 17. Lam van God #2 Tegenover onschuldig dier een onschuldig man #1
 18. Lam van God #3 Tegenover onschuldig dier een onschuldig man #2
 19. Joodse Wetten en Wetten voor Christenen
 20. Verlossing #7 Christus levend in de gelovige
 21. Wat God niet zegt maar wel zegt
 22. Hou vast aan één God
 23. Prijs en zeg dank tot God de Allerhoogste
 24. Al-Fatiha [De Opening] Surah 1: 1-7 Hulp van God onze Schepper
 25. Fragiliteit en actie #4 Ter Beschikking
 26. Fragiliteit en actie #8 Eerste Wetsvoorziening
 27. Kruisen en Iconen stukslaan
 28. Vrees hebben voor de juiste persoon
 29. Wees niet bang, er is goed nieuws want een redder is geboren
 30. God is positief
 31. God en het kwaad
 32. God wordt heerser van onze passies
 33. Schoonheid van heiligheid
 34. Obama zegt dat Jezus een goed medicijn is tegen angst
 35. Grootste oorzaak van atheïsme in de wereld zijn de Christenen

++

Verder aanverwant

 1. The big agenda item
 2. Sincerity not a test of truth
 3. Holiness and expression of worship coming from inside
 4. Acknowledge the majesty of the Lord’s reputation!
 5. God does not change
 6. Only worship the Creator of all things
 7. Is onwetendheid een zegen?

24 thoughts on “Offers van mensen onvolkomen tegenover het volmaakte slachtoffer door God te leveren 1

 1. Pingback: Offers van mensen onvolkomen tegenover het volmaakte slachtoffer door God te leveren 2 | Bijbelvorser = Bible Researcher

 2. Pingback: Sterfelijkheid en onsterfelijkheid 1 Levensadem en ziel | Broeders in Christus

 3. Pingback: Keuze van levende zielen tot de dood – Jeshua-ists

 4. Pingback: Voorzieningen voor de keuzes van de mens – Jeshua-ists

 5. Pingback: Offers van mensen onvolkomen tegenover het volmaakte slachtoffer door God te leveren 3 Leven, straf, dood en stof | Bijbelvorser = Bible Researcher

 6. Pingback: Plaatsing van Jezus door zogenaamd Bijbelstudie webruimte | Stepping Toes

 7. Pingback: Offers van mensen onvolkomen tegenover het volmaakte slachtoffer door God te leveren 4 Verzet tegen God en Overeenkomstige prijs | Bijbelvorser = Bible Researcher

 8. Pingback: Offers van mensen onvolkomen tegenover het volmaakte slachtoffer door God te leveren 5 Toetssteen en steen van aanstoot | Bijbelvorser = Bible Researcher

 9. Pingback: Schapen en bokken 4 Addendum 2: Eeuwig branden in de hel | Broeders in Christus

 10. Pingback: Een losgeld voor iedereen 1 De Voorziening van een tweede Adam | Bijbelvorser = Bible Researcher

 11. Pingback: Een losgeld voor iedereen 2 Een verheven persoon van vlees en bloed | Bijbelvorser = Bible Researcher

 12. Pingback: Een veel voorkomende vraag: Waarom moest Jezus of God naar de hel? | From guestwriters

 13. Pingback: Geloven in God | Broeders in Christus

 14. Pingback: Niet onwillig naar de dood gesleept | Bijbelvorser = Bible Researcher

 15. Pingback: Fundamenten van het Geloof: 7. Zonde. Overtreding van Gods wil | Stepping Toes

 16. Pingback: Het eeuwige verbond | Bijbelvorser = Bible Researcher

 17. Pingback: Fundamenten van het Geloof 12 Verzoening met God door het offer van Christus | Stepping Toes

 18. Pingback: Enkele kernpunten van het Christelijk geloof | Belgian Biblestudents - Belgische Bijbelstudenten

 19. Pingback: Het Wachttorengenootschap over Christadelphians #10 Zogezegd kardinale fouten van het christadelfianisme #1 menselijke en geestelijke wijsheden en wezens – Belgische Broeders In Christus

 20. Pingback: Hoop naar weer een leven in het normale | Broeders in Christus

 21. Pingback: Christadelfiaanse geloofspunten #17 Koninkrijk van God – Gehoorzamen en ongehoorzamen opgeroepen voor Jezus zijn rechterstoel – Belgische Broeders In Christus

 22. Pingback: Fundamenten van het Geloof 13 Rechtvaardiging door geloof | Stepping Toes

 23. Pingback: Voor ons gestorven om ons tot God te brengen – Belgische Broeders In Christus

 24. Pingback: Wees niet verstrikt – Belgische Broeders In Christus

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.