De doden – Waar zijn ze? 9 De verrijzenis van de doden

De opstanding van de doden

Het getuigenis van de Schrift betreffende de toestand van de doden is onderzocht, en men heeft gezien dat de doden slapen. De Schrift leert ons, dat het gehele geslacht ter dood veroordeeld is wegens de ene overtreding in de hof van Eden, maar dat er een verlossing is gekomen door het losgeld voor allen, door Jezus gegeven.

Dit brengt ons tot de leer die de Bijbel onderscheidt van alle andere godsdienstige systemen. Deze, gebaseerd op ijdele filosofieën, willen ons doen geloven dat de doden niet dood zijn, dat zij niet ophouden te bestaan, maar veeleer onmiddellijk vollediger in het leven binnentreden, terwijl zij hun bewuste bezigheden blijven voortzetten. Hun hoop op een toekomstig leven berust dus op iets in henzelf. De Schrift daarentegen erkent ten volle dat de doden dood zijn, en dat zij machteloos staan om zichzelf te helpen, en predikt Jezus en de opstanding. Hij heeft door koop het recht verkregen hen uit het graf op te roepen, en Hij zal het doen. (Johannes 5:29; 11:25.)

” En zij, die goed gedaan hebben, zullen tevoorschijn komen tot de opstanding des levens; maar zij, die kwaad gedaan hebben, tot de opstanding der verdoemenis.” (Joh 5:29 Geneefse Bijbel)

” Jezus zeide tot haar: Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft, al ware hij dood, toch zal hij leven.” (Joh 11:25 Geneefse Bijbel)

De hele leer van het heidendom en het grootste deel van de leer van het christendom betreffende de hoop op een toekomstig leven is gebaseerd op de dwaling van de filosofen: de hele leer van de Schrift betreffende de hoop op een toekomstig leven voor het menselijk ras is gebaseerd op het feit dat Jezus voor onze zonden is gestorven volgens de Schriften, en dat hij uit de doden is opgewekt door de kracht van God. (1 Cor. 15.)

Het christendom, met zijn leer over het voortbestaan van het leven in de dood en dat de gelovigen zijn heengegaan om bij de Heer te zijn, vindt de leer van de Schrift over de opstanding van de doden een groot ongemak. Het christendom leert dat de ziel of de geest (men heeft gezien dat aan deze woorden onschriftuurlijke betekenissen zijn gegeven) door de dood uit de “gevangenis” van klei wordt bevrijd, dat de opstanding alleen een opstanding van het lichaam is; naar zijn mening moet de opstanding een nieuwe opsluiting van de ziel zijn. Geen wonder dat de opstanding een ongemakkelijke leer is!

Verlossing is voorzien van de dood en het graf.

“Ik zal hen loskopen uit de macht van het graf [SheolJ ; Ik zal hen verlossen van de dood; o dood, Ik zal uw plagen zijn; 0 graf, Ik zal uw verderf zijn.” (Hosea 13:14.)

God zij dank, die ons de overwinning geeft!

 

+

Origineel / Original text: The Dead — Where Are They? 9 The Resurrection of the Dead

Voorgaand

Leven gedefinieerd door de dood

De doden – Waar zijn ze? 1 Universele vraag

De doden – Waar zijn ze? 2 Wetenschappelijk Antwoord

De doden – Waar zijn ze? 3 Het antwoord van de Spiritualist

De doden – Waar zijn ze? 4 Het antwoord van de Bijbel

De doden – Waar zijn ze? 5 Sheol, Hades, Hel, Gehenna

De doden – Waar zijn ze? 6 Dood voor mens en dier

De doden – Waar zijn ze? 7 De mens werd een levende ziel

De doden – Waar zijn ze? 8 De mens in Gods gelijkenis

De verbonden – samenvatting

Een losgeld voor iedereen 2 Een verheven persoon van vlees en bloedVerzoening en de gekochte race

Vervolg

De doden – Waar zijn ze? 10 Vertrek en wees met Christus

++

Aanvullende lectuur:

 1. Mogelijkheid tot leven
 2. Wegen die tot God leiden
 3. Lijden goegemaakt door Jezus’ loskoopoffer voor zonde
 4. Een plaats voor een vreemdeling en een vluchteling
 5. Wie zijt Gij, Here?
 6. De Weg tot verlossing
 7. De Toorn Gods
 8. Sterfelijkheid en onsterfelijkheid 5 Griekse bezwaren tegen de opstanding
 9. Enkele kernpunten van het Christelijk geloof
 10. Fundamenten van het Geloof 9 De hoop op eeuwig leven door opstanding uit de doden
 11. Fundamenten van het Geloof 11 Christus, de door God gezonden Verlosser
 12. Uitkijken naar twee adventen
 13. Kijk op een afgezant van een Hogere Macht
 14. Verlossing #1Bijbelse leer van verlossing
 15. Een goddelijk Plan #6 De ‘verlossing’ van de Schepping
 16. Fragiliteit en actie #15 Lossen of Verlossen
 17. De Verlosser 1 Senior en junior
 18. Divine service (16-10-2013): “The way to salvation/ Die weg na verlossing”
 19. Christus in Profetie #2 De Knecht in Jesaja (2) Behoefte aan Verlossing
 20. Christus in Profetie #4 De Knecht in Jesaja (4) Heilbezorger, Knecht en Messias
 21. Christadelfiaanse geloofspunten #4 Oplossing voor gevolgen van zondigheid
 22. Een stille week
 23. Opstanding
 24. Christus is waarlijk opgestaan uit de dood
 25. De opgestane Heer
 26. Opstanding en Oordeel
 27. Hoop
 28. De hoop op leven
 29. Bijbels antwoord op uw vraag: Wat gebeurt er met ons na het sterven?
 30. Christelijke Hoop op Eeuwig Leven
 31. Ongelovige Thomassen, Jezus en zijn God
 32. Wederopstanding, ook van huisdieren
 33. Hoe zullen de doden weer levend gemaakt worden?

+++

Verder aanverwant:

 1. Spiegelbeeld
 2. Waar zijn de doden?
 3. Wie verlost ons?
 4. Kwetsbaren krijgen kracht
 5. Die versekering van verlossing
 6. Jesus is genoeg
 7. Is het met de dood uit?
 8. Pasen: Gods maatregel die in elke crisis werkt
 9. Pasen: Jezus Leeft, Hij is opgestaan!!
 10. Preek 1 Korinthe 15:1-20 ‘Jezus’ opstanding als basis voor alles’
 11. Een nieuwe schepping
 12. Hemelvaart [1]
 13. Preek 1 Kor 15 (II), ‘in de hemel is geen bier’ – over geloof in de opstanding en je leven nu
 14. Lewe of dood? Kies lewe!

19 thoughts on “De doden – Waar zijn ze? 9 De verrijzenis van de doden

 1. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 10 Vertrek en wees met Christus | Bijbelvorser = Bible Researcher

 2. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 11 Afwezig van het lichaam, aanwezig bij de Heer | Bijbelvorser = Bible Researcher

 3. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 12 De dief aan het kruis | Bijbelvorser = Bible Researcher

 4. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 13 De zielen onder het altaar | Bijbelvorser = Bible Researcher

 5. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 14 De Geesten in de Gevangenis | Bijbelvorser = Bible Researcher

 6. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 15 Mozes en Elia bij de Transfiguratie | Bijbelvorser = Bible Researcher

 7. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 16 Elia opgenomen in de hemel | Bijbelvorser = Bible Researcher

 8. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 17 Enoch Vertaald | Bijbelvorser = Bible Researcher

 9. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 18 Koning Saul en de heks van Endor | Bijbelvorser = Bible Researcher

 10. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 19 Lichaam, ziel en geest | Bijbelvorser = Bible Researcher

 11. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 20 De weggedokenen of weggestokenen en Lazarus | Bijbelvorser = Bible Researcher

 12. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 21 De verloren zoon | Bijbelvorser = Bible Researcher

 13. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 22 De onrechtvaardige rentmeester | Bijbelvorser = Bible Researcher

 14. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 23 De rijke man en de bedelaar | Bijbelvorser = Bible Researcher

 15. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 24 Verhalen, eerste dood en hemelen | Bijbelvorser = Bible Researcher

 16. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 25 De Tweede Dood | Bijbelvorser = Bible Researcher

 17. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 26 Eeuwige Straf | Bijbelvorser = Bible Researcher

 18. Pingback: Doden spreken niet – Some View on the World

 19. Pingback: Doden spreken niet – Some View on the World

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.