Eerste stappen die leidden naar een loskoopoffer 1 Mens geplaatst in wereld van groen en andere levende wezens

In een “A Ransom for all 1 Eternal torment” schrijven wij dat al van de vroegste tijden tot de hedendaagse dag de noodzaak er was bij de mens om uit te kijken naar het offeren van het leven voor boete doeleinden of voor verzoening. Zij die geloven in een Oppermachtige God hopen met offers hun boetebetuiging of penitentie duidelijk te kunnen maken en als teken van verlangen naar een herstel van de verbroken relatie te gebruiken.

Deze noodzaak werd in de eerste plaats geïllustreerd door de vachtskinnen die de Heer God voor Adam en Eva maakte nadat de straf voor hun verkeerd gaan of zonde was uitgesproken.

Als wij kijken naar die eerste mensen zien wij dat zij normaal gesproken zich eerst geen zorgen moesten maken. Alles wat zij nodig hadden was voor handen. De Goddelijke Schepper had een wereld voor hen geschapen waar voldoende land en water aanwezig waren alsook voldoende vrucht dragende planten die hen tot voedsel konden dienen.

“6  Dan zegt God: kome er een gewelf in het water,- kome er scheiding tussen water en water! 7 Dan maakt God het gewelf en brengt hij scheiding aan tussen de wateren onder het gewelf en de wateren boven het gewelf; zo komt het tot stand. 8 God roept tot het gewelf ‘hemel’; er komt een avond en er komt een ochtend: tweede dag.

9  Dan zegt God: dat de wateren onder de hemel te hoop lopen naar één oord, en zichtbaar worde het droge!- en zo komt het tot stand. 10 God roept tot het droge ‘aarde’ en tot de ophoping van de wateren heeft hij geroepen ‘zeeën’; God ziet het aan: ja, het is goed! 11 Dan zegt God: laat de aarde groen doen groeien, een gewas dat zaad zaait, een vruchtdragend geboomte dat vruchten maakt naar zijn soort met daarin zijn zaad over de aarde!- en zo komt het tot stand. 12 En de aarde brengt al wat groen is naar buiten, gewas dat zaad zaait naar zijn soort en geboomte dat vruchten maakt met daarin zijn zaad, naar zijn soort; God ziet het aan: ja, het is goed!” (Genesis 1:6-12 NB)

“20  Dan zegt God: laten de wateren wemelen van het gewriemel van bezield leven,- en laat er gevogelte vliegen over de aarde, over het aanschijn van het gewelf, de hemel! 21 En God schept de grote gedrochten,- en alle levende ziel die rondkruipt, waarvan de wateren zijn gaan wemelen, in hun soorten, en elke gevleugelde vogel in zijn soorten; God ziet het aan: ja, het is goed! 22 Dan zegent God hen, en zegt: draagt vrucht, weest overvloedig, vult het water in de zeeën, en ook het gevogelte zij overvloedig op aarde!” (Genesis 1:20-22 NB)

Vrouw, met 26 weken in de zwangerschap en 40 weken (vlak voor de bevalling)

Na de bezieling tot leven door het inblazen van Gods Adem (Ruach of Gods Geest) komen allerlei wezens tot leven in de wateren en op het droge land. In die groene omgeving wordt de mens, eerst een man alleen, naar het evenbeeld van God geschapen. De eerst geschapen man, de 1ste Adam, voelt zich echter alleen en vraagt zijn Maker om een helper. daarom voorziet God hem een mannin, de vrouw Eva. God vraagt ook hen zoals de planten vruchtbaar te zijn, waarbij de tegenhanger van de eerst geschapen man (=de vrouw) vrucht kan dragen en voor het nageslacht kan zorgen waarbij het vaderschap en moederschap werd ingesteld.

“24  Dan zegt God: brenge de aarde naar buiten: bezield leven in z’n soorten, vee, kruipend gedierte en wat in het wild leeft op aarde in z’n soorten; en zo komt het tot stand. 25 God maakt wat in het wild leeft op aarde in z’n soorten, het vee in z’n soorten en al wat over de bloedrode grond kruipt in z’n soorten; God ziet het aan: ja, het is goed!

26  Dan zegt God: laat ons een mens,- \@een roodbloedige,\@ maken naar ons beeld en als onze gelijkenis,- laten zij neerdalen bij de vissen van de zee en de vogels van de hemel, bij het vee en bij alles op de aarde, en bij alle kruipsel dat rondkruipt over de aarde! 27 God schept de mens naar zijn beeld, naar het beeld van God heeft hij hem geschapen; mannelijk en vrouwelijk heeft hij hen geschapen. 28 Dan zegent hij hen, God, en hij zegt tot hen, God: draagt vrucht, weest overvloedig, vervult de aarde en bedwingt haar!- en daalt neer bij de vissen van de zee en de vogels van de hemel, bij alle leven dat rondkruipt over de aarde!

29  God zegt: zie, geven zal ik u al het zaadzaaiend gewas op het aanschijn van heel de aarde en alle geboomte waaraan boomvruchten zaad zaaien,- voor jullie zal het er zijn als eten!(-) 30 en voor al wat in het wild leeft op de aarde en alle vogels van de hemel en al wat er rondkruipt over de aarde waarin een levende ziel zit zal al het groen van gewas er zijn als eten!- en zo komt het tot stand. 31  God beziet het, al wat hij heeft gemaakt en zie, het is zéér goed!- er komt een avond en er komt een ochtend, de zesde dag. •” (Genesis 1:24-31 NB)

“Dan formeert de ENE, God, de roodbloedige mens van stof uit de bloedrode grond en blaast in zijn neusgaten ademhaling van leven; zo wordt de roodbloedige mens tot lijf-en-ziel in leven.” (Genesis 2:7 NB)

Men zou kunnen denken dat de mens tevreden kon zijn. Maar buiten de opdracht alles te beheren, namen te geven en zorg te dragen, kreeg de mens ook een eerste verbod naast de voorgaande geboden.

“16  De ENE, God, stelt een gebod over de mens en zegt: van alle geboomte in de hof mag je eten en eten; 17 maar van de boom der kennis van goed en kwaad, daarvan zul je niet eten,- want ten dage dat je van hem eet zul je de dood sterven!” (Genesis 2:16-17 NB)

De mannin of Adams vrouw Eva, moet hiervan ook op de hoogte geweest zijn. Maar dat verbod zinde haar niet. Zij vroeg zich af of God niet iets voor haar wenste te verstoppen. Onthield God hen niet de wijsheid die Hij had en indien zij van die boom zouden eten zouden zij dan ook die wijsheid kunnen verwerven en de gelijke van God worden? Het was een heel verleidelijke gedachte.

Door dat zij haar zinnen liet zetten op haar mogelijke tekortkomingen doordat God iets niet zou willen delen met hen, besloot Eva toch de stap te wagen en van die vruchten te eten die zij zelfs niet mocht aanraken.

“maar van de vrucht van de boom midden in de hof heeft God gezegd: van hem zult ge niet eten en hem niet aanraken,- anders zult ge sterven!” (Genesis 3:3 NB)

De boom van de kennis van goed en kwaad is een boom die samen met de levensboom voorkomt in het Bijbelboek Genesis. De boom staat in het midden van de Hof van Eden, waar Adam en Eva gedurende hun eerste periode op Aarde verblijven. – Lucas Cranach: Adam und Eva im Garten Eden (detail)

 

Haar innerlijke lust of hevig verlangen toch meer kennis te hebben en meer te kunnen doen, zoals God zeer veel kon, bracht haar zodanig in verleiding (het woord ‘nachash‘ dat zo dikwijls letterlijk wordt opgenomen als een werkelijke ‘slang‘). Uiteindelijk gaf niet enkel zij toe aan dat verlangen om de gelijke van God te worden, maar slaagde zij er in om haar man er ook bij te betrekken en hem ook te laten eten van die verboden vrucht. Dat betekenende eigenlijk dat beiden dat aan God wensten gelijk te zijn, mits zij beiden toehapten.

“5 nee, God onderkent dat op de dag dat ge van hem eet uw ogen zullen opengaan; wezen zult ge als goden, onderkennend goed en kwaad!

6  Dan ziet de vrouw dat de boom goed is om van te eten, en dat hij een lust is voor de ogen en begeerlijk, de boom, om tot inzicht te komen; dan neemt zij van zijn vrucht en eet; ze geeft ook aan haar man bij haar, en hij eet. 7 Dan gaan de ogen van hen tweeën open en onderkennen ze dat ze naakt zijn, zij; ze naaien loof van een vijg aaneen en maken zich schorten.” (Genesis 3:5-7 NB)

Deze daad van ongehoorzaamheid is het begin van al de moeilijkheden van de mens. Vanaf dat ogenblik kwam de mens namelijk te weten wat goed en wat kwaad was en kwamen zij ook tot besef van hun eigenheden en kenmerken van de andere, zichzelf nu ook spiegelend aan alles wat rondom hen was.

In plaats van zelfstandig na te denken en zelf een duidelijke beslissing te nemen in de lijn van Gods verlangen, had Adam zijn vrouw gevolgd. Door niet na te denken over de gevolgen van hun daad, of wat zulk een denken en handelen eigenlijk inhield, moest ook hij de gevolgen dragen van hun gezamenlijke verkeerde keuze.

Door hun gezamenlijk genomen actie, om tegen de Wil van God in te gaan, werd hun fantastisch mooie leefwereld vertroebeld en zouden zij en hun nageslacht hier van de gevolgen moeten dragen. Hier kunnen wij zien wat de “Oorsprong van kwaad” is en wat de “Oorsprong van lijden” is.

Gods volmaakte schepping, die uitzonderlijk mooi en compleet was, werd zoals bij het gooien van een steen door een ruit, verbrijzeld. Of je nu een kleine of grote steen door een raam gooit, valt dat glas in duizenden stukjes uit een. Ook al zou men willen om al die stukjes aan elkaar te lijmen, nooit wordt het nog zulk een mooi helder raam.

De mens bewust van wat hij verkeerd gedaan had, schaamde zich nu wel, maar het was te laat. God had hen gewaarschuwd dat die boom ook het verval en dood in hield. De zaak nog erger makend vermeden  Adam en Eva hun verantwoordelijkheid en gaven elkaar de schuld.

“8 Ze horen de stem van de ENE, God, omgaan door de hof, in de avondwind van die dag, en ze verschuilen zich, de roodbloedige mens en zijn vrouw, voor het aanschijn van de ENE, God, te midden van de bomen van de hof.
9  Dan roept de ENE, God, tot de roodbloedige mens en zegt tot hem: waar ben je? 10 En hij zegt: uw stem heb ik gehoord in de hof,- en ik werd bevreesd, omdat ik naakt ben, en verschool mij!
11  En hij zegt: wie heeft aan jou gemeld dat je naakt bent, jij?- heb je van de boom waarvan ik je heb geboden om daar niet van te eten, toch gegeten? 12 Dan zegt de roodbloedige mens: de vrouw die gij hebt gegeven om met mij te zijn, zij gaf mij van de boom en toen at ik. 13 Dan zegt de ENE, God, tot de vrouw: waarom heb je dát gedaan?- de vrouw zegt: de slang heeft mij verleid en ik at!” (Genesis 3:8-13 NB)

+

Vervolg: Eerste stappen die leidden naar een loskoopoffer 2 Lot na daad van ongehoorzaamheid

Voorgaande

Schepper en Blogger God 2 Beeld en gelijkenis

Schepper en Blogger God 3 Les en oplossing

Schepper en Blogger God 5 Te Vertellen zaken

Schepper en Blogger God 11 Het Oude en Nieuwe Blog 1 Gericht op één mens

Verzoening en de gekochte race

Verzoening en Broederschap 1 Getrouwheid en vergoeding

Verzoening en Broederschap 2 Uit de eigen cocon stappen

Verzoening en Broederschap 4 Deelgenoten in Christus

Verzoening en Broederschap 8 Samenkomende deelgenoten

A Ransom for all 1 Eternal torment

++

Aanvullende lectuur

 1. Al-Fatiha [De Opening] Surah 1: 4-7 Barmhartige Heer van de Schepping om ons de juiste weg te tonen
 2. Gods vergeten Woord 9 Schepping 1 Scheppingsplan en Schepper
 3. Het begin van alles
 4. Begrippen satan en duivel in de Bijbel
 5. Fragiliteit en actie #1 Ongehoorzaamheid van Geschapene
 6. Reflectie van God
 7. De Afstraling van Gods Heerlijkheid
 8. Vader tegenhanger van de moeder
 9. Vaderschap ingesteld verbondschap door de Schepper
 10. Onvergeeflijke zonde en berouw
 11. Waarom God lijden toe laat
 12. Aanbidden, Aanbidding, Eredienst en Gebed
 13. Niemand heeft zulk een grote liefde als hij die zij leven gaf voor zijn vrienden
 14. Fragiliteit en actie #8 Eerste Wetsvoorziening
 15. Gehoorzaamheid beter dan offers
 16. Het begin van Jezus #2 Aller Begin
 17. Het begin van Jezus #3 Voorgaande Tijden
 18. Het begin van Jezus #4 Aangekondigde te komen Verlosser
 19. Lam van God #3 Tegenover onschuldig dier een onschuldig man #2
 20. Zo maar gerechtvaardigd?
 21. Doopsel en bloedvergieten ter vergeving
 22. Augustus maand voor het beantwoorde gebed
 23. Twee soorten mensen

+++

Verdere lectuur

 1. Ransom for all
 2. Understanding The Atonement
 3. A Living Faith #7 Prayer
 4. From nothingness, except an eternal Being, the Ruach brought into being
 5. From dust and breath into living beings
 6. Created in the image of the Elohim to use their likeness properly

27 thoughts on “Eerste stappen die leidden naar een loskoopoffer 1 Mens geplaatst in wereld van groen en andere levende wezens

 1. Pingback: Eerste stappen die leidden naar een loskoopoffer 2 Lot na daad van ongehoorzaamheid | Bijbelvorser = Bible Researcher

 2. Pingback: Offers van mensen onvolkomen tegenover het volmaakte slachtoffer door God te leveren 1 | Bijbelvorser = Bible Researcher

 3. Pingback: Offers van mensen onvolkomen tegenover het volmaakte slachtoffer door God te leveren 2 | Bijbelvorser = Bible Researcher

 4. Pingback: Sterfelijkheid en onsterfelijkheid 1 Levensadem en ziel | Broeders in Christus

 5. Pingback: Keuze van levende zielen tot de dood – Jeshua-ists

 6. Pingback: Terugblikkend op de eerste mens en eerste gebeurtenissen 2 Daad van ongehoorzaamheid eerste mens – Jeshua-ists

 7. Pingback: De eerste levende wezens en de mens in het Scheppingsverhaal – Jeshua-ists

 8. Pingback: De Schepper achter eerste levende wezens – Jeshua-ists

 9. Pingback: Bereshith 2:4-14 Adem en leven plaatsing door de Elohim God – Jeshua-ists

 10. Pingback: Hoeft men Jood te zijn of niet om waardige volgeling van Jezus Christus te zijn 2 Verbondswetten – Jeshuaist

 11. Pingback: Gedachte voor 3 januari 2018 – Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 12. Pingback: Bereshith 3:7-13 De Zondeval – Jeshua-ists

 13. Pingback: Bereshith 3:14-19 De Vervloeking – In het zweet des aanschijns – Jeshua-ists

 14. Pingback: Fundamenten van het Geloof: 7. Zonde. Overtreding van Gods wil | Stepping Toes

 15. Pingback: Hoeveel wil de mens afhankelijk zijn van een Goddelijke Schepper? – Questiontime – Vragenuurtje

 16. Pingback: Voorbereidingstijd naar Pesach toe | Bijbelvorser = Bible Researcher

 17. Pingback: Enkele kernpunten van het Christelijk geloof | Belgian Biblestudents - Belgische Bijbelstudenten

 18. Pingback: Verlossing Niet enkel voor Christadelphians – Belgische Broeders In Christus

 19. Pingback: 1 en 14 Nisan – Herinnering van oude wereld en denken aan nieuwe wereld – Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 20. Pingback: Hoop naar weer een leven in het normale | Broeders in Christus

 21. Pingback: Christadelfiaanse geloofspunten #3 Zonde en zondigheid – Belgische Broeders In Christus

 22. Pingback: Christadelfiaanse geloofspunten #15 Koninkrijk van God en een Volk om trots op te zijn – Belgische Broeders In Christus

 23. Pingback: Christadelfiaanse geloofspunten #17 Koninkrijk van God – Gehoorzamen en ongehoorzamen opgeroepen voor Jezus zijn rechterstoel – Belgische Broeders In Christus

 24. Pingback: Schepping van God – Questiontime – Vragenuurtje

 25. Pingback: De Adem van God tot bestaan, leven en tot relatie brengend – Jeshuaisten / Jeshuaists

 26. Pingback: Ontmoeting met: Adam en Eva | Broeders in Christus

 27. Pingback: Wees niet verstrikt – Belgische Broeders In Christus

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.