Verscheidene Verbondakkoorden 8 Onze plaats bij de voorgestelde Verbonden

In de wereld van gelovigen is er regelmatig discussie over welke positie wij horen in te nemen betreft de geloofsbeleving en het al of niet houden van bepaalde wetten.

In het christendom kan men groepen vinden die zeggen dat men zich helemaal niet meer aan de Mozaïsche Wetten hoeft te houden, terwijl weer anderen zeggen dat wij ons nog steeds aan het Wetsverbond met Mozes moeten houden, alhoewel dat in die groepen dan toch wat onenigheid kan gevonden worden aan welke regels men zich echt hoort te houden.

Grootste opvallende zaken zijn ten eerste dat de meerderheid van christenen zich niet houdt aan de eerste Wetsregels, namelijk om slechts één God te aanbidden én geen afbeeldingen van God te maken, noch voor beelden van God, goden of heiligen neer te knielen of dingen af te smeken.

“Hoor, Israël!- de ENE is onze God, de ENE alleen!” (De 6:4 NB)

“(88:19) Gij hebt van mij vervreemd gelíefde en náaste, —die mij kénden gehúld in dúister!” (Ps 88:18 NB)

“God is Geest, en wie hem aanbidden moeten aanbidden in geestkracht en waarachtigheid!” (Joh 4:24 NB)

“maar voor ons is er één God, de Vader, uit wie alle dingen zijn en voor wie wij zijn bestemd, en één Heer, Jezus Christus, door wie alle dingen zijn en door wie wij zijn.” (1Co 8:6 NB)

“4 Niet zul je voor jezelf maken een snijbeeld of welke gestalte ook die is in de hemelen boven, die is op de aarde beneden of die is in de wateren onder de aarde! 5 Níet zul je je voor hen buigen en níet zul je hen dienen; want ik, de ENE, God-over-jou, ben een naijverig God die onrecht van vaders aan zónen bezoekt, aan drie en vier generaties van hen die mij haten;” (Ex 20:4-5 NB)

“15 Wacht u dan ten zeerste voor uw zielen,- want ge hebt niets gezien van enige gestalte op de dag dat de ENE bij Horeb tot u sprak vanuit het vuur,(-) 16 dat ge u niet in het verderf stort en voor uzelf zult maken een kapbeeld, de gestalte van enig godsbeeld: een uitbeelding van mannelijk of vrouwelijk, 17 een uitbeelding van enig beest dat er op aarde is; een uitbeelding van enig gevleugeld gevogelte dat door de hemelen vliegt, 18 een uitbeelding van al wat er over de bloedrode grond rondkruipt; een uitbeelding van enige vis in de wateren onder de aarde; 19 en dat je je ogen niet opheft naar de hemelen en aanziet de zon, de maan en de sterren, heel de hemelse heirschaar, en je dan laat verleiden en je voor hen buigt en hen dient,- terwijl de ENE, God-over-je, hen heeft toebedeeld aan het gehéél van de gemeenschappen onder het geheel van de hemelen.” (De 4:15-19 NB)

“14 Verstomd staat dan elk mens, hij weet eigenlijk niets, beschaamd is elke goudsmid voor zijn snijbeeld; ja, een leugen is zijn gietwerk, ze missen een geestesadem. 15 Enkel ijlheid zijn zij, een bespottelijk maaksel; ten tijde dat zij worden bezocht zullen zij vergaan.” (Jer 10:14-15 NB)

“als wij dan uit God geboortig zijn mogen we niet menen dat het goddelijke gelijkenis heeft met goud of zilver of steen, bewerkt door vakkundigheid en invallen van een mens;” (Hnd 17:29 NB)

De grote meerderheid aanbidt een zogenaamde “heilige Drievuldigheid of Drie-eenheid” en houdt sterk aan die menselijke dwaling vast en stoort zich er niet aan kruisbeelden en afbeeldingen van hun god of goden in huis en in hun gebedsruimten (kerken) op te hangen.

Tweede grote punt blijkt de zondagsviering tegenover de Sabbatviering te zijn alsook de zogenaamde hoogdagen of kerkelijke feestdagen. In het Christendom treft men de grootste groep welke er geen bezwaar in vindt om op de heidense hoogdagen hun kerkelijke vieringen te houden, zoals Kerstmis en Pasen. Anderen zweren dan weer bij het houden van alle Joodse feestdagen of voor het vieren van enkel Joodse hoogdagen, zoals 14 t.e.m. 22 Nisan of Pesach of Pascha.

Zij die zich christen willen noemen zouden er zich steeds aan moeten aan herinneren dat christen zijn inhoudt een volger te zijn van Christus. Jesus was set forth, as God’s representative, to be the Teacher, as well as the Saviour. (John 6: 27-29, 44-47.) It was his mission to reveal the Father. (John 14: 17; Matt. 11: 27.)

Jezus werd voorgesteld, als Gods vertegenwoordiger, om de leraar te zijn, evenals de Heiland. (Johannes 6: 27-29, 44-47.) Het was zijn missie om de Vader te openbaren. (Johannes 14: 17, Matt.11: 27)

Degenen die leerlingen willen worden van de zachtmoedige en nederige Jezus (Jeshua de Messias) moeten hem leren kennen zowel om zijn karakter als om zijn zelfgave als hun Redder te respecteren. Zij worden in hun opvolging van de Nazareense leermeester Jeshua (Jezus Christus) ook vertrouwd gemaakt met het karakter van Jezus en zijn God alsook met de plannen van de hemelse Vader. Ware volgers van Jezus (rebbe Jeshua) kennen hem niet alleen door horen zeggen, en niet door te observeren wat hij is voor anderen, maar iedereen die meer en meer van Gods karakter en gezindheid begrijpt, en terwijl hij dat karakter imiteert, wordt omgezet in hetzelfde beeld.  Hij weet dus God op experimenteel vlak. Iemand die een gebrek aan consciëntieusheid heeft, kan een gewetensvol persoon niet begrijpen of kennen, omdat de beginselen waarop een gewetensvol persoon handelt hem onbekend zijn. Dus iemand die vervreemd is van God en in zonde leeft, kan God niet kennen, Zijn karakter of de principes die Zijn daden regeren. Maar degenen die de zonde verwerpen en de voorwaarden van het Nieuwe Verbond aanvaarden, worden zo getransformeerd door de vernieuwing van hun geest dat zij in staat zijn om dat te bewijzen door de goede en aanvaardbare en volmaakte wil van God te beoefenen.

“Wordt niet gelijkvormig aan deze eeuw, maar wordt hervormd in vernieuwing van het denken, zodat gij kunt toetsen wat de wil van God is, het goede en welbehaaglijke en volmaakte.” (Ro 12:2 NB)

als wij goed rondom ons heen kijken kunnen wij zien dat in hen is het gebed van onze Heer is vervuld. Daarom horen zoekenden naar God en Christus goed uitkijken naar mensen die de enige ware God kennen en aanbidden, alsook diegene kennen welke God gezonden heeft. Uiteindelijk zal dat de enige wijze zijn om eeuwig leven in het bereik te krijgen.

“En dit ís het eeuwige leven: dat zij ú kennen, de enige, de waarachtige God, én hem die gij gezonden hebt,- Jezus de Christus.” (Joh 17:3 NB)

Het eeuwige leven zal hen toekomen welke de erflater Christus als hoofd van hun familie nemen en daardoor onder zijn erfenis of zijn testament, het Nieuwe Testament of Nieuwe Verbond vallen.

Degenen die God en Zijn gezondene op deze manier kennen, hebben niemand nodig om tegen hen te zeggen,

“Ken de Heer”

want iedereen kent hem en zijn hemelse Vader voor zichzelf. En naarmate de genadige voorwaarden van het Nieuwe Verbond op grotere schaal worden verspreid, tijdens het Evangelietijdperk en tijdens het Koninkrijksleven of de Koninkrijkstijd, zal deze gezegende ervaring het deel zijn van de overgrote meerderheid van de mensheid. Zo is het geschreven met betrekking tot de bediening van het Nieuwe Verbond tijdens het Evangelietijdperk

– “U bent de tempel van de levende God; zoals God heeft gezegd: ‘Ik zal in hen wonen en in hen wandelen; en ik zal hun God zijn en zij zullen Mijn volk zijn. Daarom, komt uit hun midden en scheidt u af, spreekt de Heer; en ik zal u ontvangen en zal een Vader voor u zijn, en gij zult mijn zonen en dochters worden, ‘zegt de Here, de almachtige. “(2 Korinthiërs 5: 18-21; 6: 16-18; Hebreeën 8: 10.)

Met betrekking tot de bediening van het Nieuwe Verbond van het Koninkrijkstijdperk wordt soortgelijke taal gebruikt

– “Zie, de tent van God is bij mensen, en leugen zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volk zijn, en God zelf zal met hen zijn en hun God zijn” (Openbaring 21: 3; Hebreeën 8: 10.)

Ook al mogen er vele godsdiensten zijn en vele valse goden aanbeden worden, God zal welwillend zijn naar hen die naar Hem toe willen komen en wel een groepering willen aanhangen die volgens Bijbelse normen leeft.

Daar waar oorspronkelijk Het Volk van God Hebreeërs waren is nu naast het Joodse Volk ook de mogelijkheid gegeven aan goyim of niet-Joden uit alle natiën, om onder God Zijn Verbonden te vallen. Allen die Jeshua, Jezus Christus, als de gezonden eniggeboren zoon van God als de Weg naar God en Messias aanvaarden kunnen onder het Nieuwe Verbond als verbondskinderen opgenomen worden in Gods Koninkrijk. Bij dezen zal de Wet ook in hun hart gegraveerd staan.

Elk individu zal persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor de keuzes die hij of zij in het leven gemaakt heeft. Wel weten wij dat naargelang wij dichter bij de eind-tijd komen de prediking van Gods Woord over de hele wereld sterk zal toenemen en dat dus meer mensen de kans zullen gekregen hebben om het Goede Nieuws van het Koninkrijk te hebben leren kennen alsook de ware toedracht van de Bijbelse personages goed zouden moeten hebben leren kennen.

+

Fragmenten van dit besproken onderwerp kan u vinden in de Engelse artikels / You can find fragments of this topic in the English articles:

The New Covenant Victim and Mediator + New Covenant Possesses

Voorgaande

Verscheidene Verbondakkoorden 1 Eerste beloften en overeenkomsten

Verscheidene Verbondakkoorden 2 Een Wetsverbond of wetsverdrag

Verscheidene Verbondakkoorden 3 Als persoonlijke verbintenis en tot voordeel van gehele mensheid

Verscheidene Verbondakkoorden 4 Behouden van de Wet maar Zwak door het vlees

Verscheidene Verbondakkoorden 5 Aangekondigde Zaad bezegeld door Verbond met Abraham

Verscheidene Verbondakkoorden 6 Betere beloften

Verscheidene Verbondakkoorden 7 Het nieuwe verbondsslachtoffer en bemiddelaar

14 thoughts on “Verscheidene Verbondakkoorden 8 Onze plaats bij de voorgestelde Verbonden

 1. Pingback: Verscheidene Verbondakkoorden 9 Op het hart geschreven | Bijbelvorser = Bible Researcher

 2. Pingback: Tijden van gevangenschap, verbanning en verlossing | From guestwriters

 3. Pingback: Opdracht niet na laten om over de belangrijke Uittocht te praten – Jeshuaist

 4. Pingback: Toepassing van het nieuwe verbond | Bijbelvorser = Bible Researcher

 5. Pingback: Het nieuwe verbond met Israël | Bijbelvorser = Bible Researcher

 6. Pingback: Het nieuwe verbond in het evangelie en de koninkrijkstijdperken | Bijbelvorser = Bible Researcher

 7. Pingback: Het Wachttorengenootschap over Christadelphians #1 Over namen en groepen – Belgische Broeders In Christus

 8. Pingback: Het Wachttorengenootschap over Christadelphians #3 Verkondigen van het Goede Nieuws – Belgische Broeders In Christus

 9. Pingback: Christadelfiaanse geloofspunten #12 Evangelie bestaand uit Dingen betreffende het Koninkrijk van God – Belgische Broeders In Christus

 10. Pingback: Christadelfiaanse geloofspunten #15 Koninkrijk van God en een Volk om trots op te zijn – Belgische Broeders In Christus

 11. Pingback: Het Koninkrijk Gods is bij u – Belgische Broeders In Christus

 12. Pingback: Heeft er een Idoliseren van Israël plaats – Jeshuaisten / Jeshuaists

 13. Pingback: Een gebed voor een komend Koninkrijk | Bijbelvorser = Bible Researcher

 14. Pingback: Achtergrondverzen bij “Het Onze Vader” 3 Gods Koninkrijk kome – Belgische Broeders In Christus

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.