De doden – Waar zijn ze? 14 De Geesten in de Gevangenis

Voortbordurend op de gestelde vraag waar de doden zouden kunnen zijn, kijken we verder naar enkele antwoorden die in 1909 in een van de tijdschriften voor Bijbelstudenten werden gegeven

De geesten in de gevangenis

“19 Zo ging hij ook heen en predikte tot de geesten in de gevangenis; 20 welke eens ongehoorzaam waren, toen eenmaal Gods lankmoedigheid gewacht had in de dagen van Noach, terwijl de ark in voorbereiding was, waarin weinigen, dat is acht zielen, door het water gered werden.” (1Pe 3:19-20 AV)

Deze passage (1 Petrus 3:19-20) heeft grote moeilijkheden opgeleverd, vooral voor hen die het Schriftgetuigenis over de toekomstige zegen niet hebben onderscheiden.
Zij stonden voor een raadsel, waarom, indien sommigen door onze Heer werden gepredikt met het oog op bekering en redding, er geen soortgelijke voorziening werd getroffen voor latere zondaars.
De geesten, die ongehoorzaam waren in de dagen van Noach, moeten niet worden opgevat als geesten van gestorven mensen, want de Schrift heeft ons getoond, dat de dode niet wordt overleefd door de ziel of de geest. De dode weet niets.

De ongehoorzame geesten waren de geesten, die hun eerste erfdeel niet behielden, maar zich met het menselijke geslacht verenigden op een wijze, die door God niet was goedgekeurd. (Genesis 6:1-4; 2 Petrus 2:4; Judas 6.) Hiervoor werden zij gevangen genomen – “gebonden in ketenen van duisternis” – en neergeworpen in de “hel”. De uitdrukking “nedergeworpen in de hel” is hier een vertaling van tartaroo. Dit is de enige keer dat het woord “tartaroo” in de Schrift voorkomt.

“1 En het geschiedde, toen de mensen zich begonnen te vermenigvuldigen op de aarde, en hun dochters geboren werden, 2 dat de zonen Gods de dochters der mensen zagen, dat zij schoon waren; en zij namen hun vrouwen, uit alles wat zij verkozen. 3 En de HEERE zeide: Mijn geest zal met den mens niet altijd twisten, want ook hij is vlees; nochtans zullen zijn dagen honderdtwintig jaren zijn.
4 In die dagen waren er reuzen op de aarde; en ook daarna, als de zonen Gods tot de dochters der mensen ingingen, en zij hun kinderen baarden, werden zij machtige mannen, die vanouds waren, mannen van faam.” (Ge 6:1-4 AV)

“Want indien God de engelen, die gezondigd hebben, niet gespaard heeft, maar hen ter helle geworpen heeft, en hen in ketenen der duisternis overgeleverd heeft, om voor het oordeel bewaard te worden;” (2Pe 2:4 AV)

“En de engelen, die hun eerste erfdeel niet behouden hebben, maar hun woonplaats verlaten hebben, heeft Hij in eeuwige ketenen onder de duisternis bewaard tot het oordeel op de grote dag. (Judas 1:6 AV)

De ongehoorzame, “neergeworpen” engelen bevonden zich in de atmosfeer van de aarde ten tijde van de eerste verschijning van onze Heer, en Hij kwam dikwijls met hen in conflict, door hen te verdrijven uit sommigen die door hen bezeten en gestoord waren. Tot hen “ging onze Heer en predikte.” *

Wat zei Hij tegen de ongehoorzame engelen? Hoe zei Hij het?

Deze interessante vragen worden volledig beantwoord in 1 Petrus 3:18,19 –

“Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, de rechtvaardige voor de onrechtvaardige, opdat Hij ons zou brengen tot God; Hij is in het vlees gedood, maar door de geest levend gemaakt; waardoor Hij ook heenging en predikte tot de geesten in de gevangenis.

Onze Heer predikte tot deze gevallen engelen door zijn lijden, zijn dood en zijn opstanding.
Er was geen formele toespraak op een vaste datum. Zijn gehele bediening en zijn beloning door de Vader vormden de “prediking en voor de engelen moet het een prachtige objectles zijn geweest over de beloning van gehoorzaamheid in tegenstelling tot de straf die verbonden was aan hun eigen ongehoorzaamheid.

Is het waarschijnlijk dat deze prediking de ongehoorzame engelen tot voordeel strekt?
Het was de bedoeling dat te doen, als zij de les willen leren; want er staat geschreven dat de bedeling van de volheid der tijden niet alleen tot doel heeft alle geslachten der aarde onder Jezus te zegenen, maar ook om onder het ene Hoofd de hemelse wezens te verzamelen die nu uit harmonie zijn, dat wil zeggen, de gevangen wezens aan wie Christus predikte door zijn leven, dood en opstanding. – Ef. 1:10.

“Opdat Hij in de bedeling van de volheid der tijden alle dingen in Christus, zowel die in de hemelen zijn als die op de aarde zijn, zou vergaderen tot één, ja, in Hem. (Ef 1:10 AV)

Indien de ongehoorzame engelen zich van Satan afkeren en zich aan Jezus onderwerpen, zullen zij zich voegen in de blijde lofprijzing en eer aan God en Zijn Zoon (Fil. 2:10; Openb. 5:13 ) ; indien zij moedwillig volharden in ongehoorzaamheid, moeten zij vernietigd worden; want: “Alle goddelozen zal Hij verdelgen.” – Psalm 145:20; Matt. 25:41.

“Opdat voor de naam van Jezus alle knie zich buigt, zowel die in de hemel, als die op de aarde, als die onder de aarde is” (Php 2:10 AV).

“En alle schepsel, dat in den hemel, en op de aarde, en onder de aarde is, en die in de zee zijn, en al wat daarin is, hoorde Ik zeggen: Zegen, en eer, en heerlijkheid, en macht zij Hem, Die op den troon zit, en het Lam, tot in eeuwigheid.” (Re 5:13 AV)

“De HEERE bewaart allen, die Hem liefhebben; maar alle goddelozen zal Hij verdelgen.” (Ps 145:20 AV)

“Dan zal Hij ook tot hen, die aan de linkerhand zijn, zeggen: Gaat weg van Mij, gij vervloekten, in het eeuwige vuur, bereid voor de duivel en zijn engelen.” (Mt 25:41 AV)

 

* “Ging” wordt hier gebruikt op die overbodige manier, vroeger gebruikelijker dan nu, die nog steeds voortleeft in onze uitdrukking – “Ik ben gegaan en heb het gedaan.” In dit geval impliceert “ging” niet dat er een reis werd ondernomen; dit wordt ook niet geïmpliceerd door “ging” in 1 Petrus 3:19. Voorbeelden van pleonasme zijn vrij talrijk in de Schrift. Zie Deut. 29:18; 1 Kon. 9:6; Jes. 2:3; Jer. 29:12; Matt. 9:13; 19:21; Mark. 2:13; .Joh. 15:10; Ef. 2:17.

– De Nieuwe Verbondsadvocaat juni 1909 p 40-41 – The New Covenant Advocate June 1909 p 40-41

+

Origineel / Original text: The Dead — Where Are They? 14 The Spirits in Prison

Voorafgaand:

Leven gedefinieerd door de dood

De doden – Waar zijn ze? 1 Universele vraag

De doden – Waar zijn ze? 2 Wetenschappelijk Antwoord

De doden – Waar zijn ze? 3 Het antwoord van de Spiritualist

De doden – Waar zijn ze? 4 Het antwoord van de Bijbel

De doden – Waar zijn ze? 5 Sheol, Hades, Hel, Gehenna

De doden – Waar zijn ze? 6 Dood voor mens en dier

De doden – Waar zijn ze? 7 De mens werd een levende ziel

De doden – Waar zijn ze? 8 De mens in Gods gelijkenis

De doden – Waar zijn ze? 9 De verrijzenis van de doden

De doden – Waar zijn ze? 10 Vertrek en wees met Christus

De doden – Waar zijn ze? 11 Afwezig van het lichaam, aanwezig bij de Heer

De doden – Waar zijn ze? 12 De dief aan het kruis

De doden – Waar zijn ze? 13 De zielen onder het altaar

Vervolgt

De doden – Waar zijn ze? 15 Mozes en Elia bij de Transfiguratie

++

Aanvullende lectuur

 1. God meester van goed en kwaad
 2. Hoofdbronnen van afwijkende gedachten
 3. Demonische invloeden en occultisme
 4. Niets edel in het vlees dat tot zichzelf wordt gelaten
 5. Alle dingen zijn van God
 6. Nu, als je eender gevecht gaat winnen dan moet je de geest het lichaam laten lopen
 7. Volgelingen met de vrucht van verdieping
 8. Hij heeft de Pneuma, de Kracht van Hem gegeven
 9. Fundamenten van het Geloof 4: Engelen. Gods volmaakte dienaren
 10. Dienende geesten 1 Afgezanten van onzichtbare God
 11. Dienende geesten 4 Gevallen engelen
 12. Bestaat er iets als engelen en kunnen die zondigen
 13. Gevallen engelen en hun verblijf
 14. Hoe leest u?: Lucifer
 15. Als de tijd ten einde loopt …… Slechts een klein deel gered

+++

Gerelateerde artikelen

 1. Aliens
 2. De Nephilim, reuzen in de Bijbel
 3. Who are the Nephilim? / Wie zijn de Nefilim?
 4. Giants in the Bible, Nephilim, Fallen Angels,

14 thoughts on “De doden – Waar zijn ze? 14 De Geesten in de Gevangenis

 1. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 15 Mozes en Elia bij de Transfiguratie | Bijbelvorser = Bible Researcher

 2. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 16 Elia opgenomen in de hemel | Bijbelvorser = Bible Researcher

 3. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 17 Enoch Vertaald | Bijbelvorser = Bible Researcher

 4. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 18 Koning Saul en de heks van Endor | Bijbelvorser = Bible Researcher

 5. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 19 Lichaam, ziel en geest | Bijbelvorser = Bible Researcher

 6. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 20 De weggedokenen of weggestokenen en Lazarus | Bijbelvorser = Bible Researcher

 7. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 21 De verloren zoon | Bijbelvorser = Bible Researcher

 8. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 22 De onrechtvaardige rentmeester | Bijbelvorser = Bible Researcher

 9. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 23 De rijke man en de bedelaar | Bijbelvorser = Bible Researcher

 10. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 24 Verhalen, eerste dood en hemelen | Bijbelvorser = Bible Researcher

 11. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 25 De Tweede Dood | Bijbelvorser = Bible Researcher

 12. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 26 Eeuwige Straf | Bijbelvorser = Bible Researcher

 13. Pingback: Doden spreken niet – Some View on the World

 14. Pingback: Doden spreken niet – Some View on the World

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.