De doden – Waar zijn ze? 24 Verhalen, eerste dood en hemelen

Verhalen, eerste dood en hemelen

Als mensen vragen wat er gebeurt na de dood (het heengaan of sterven) en waar de doden zijn, kunnen in God gelovende mensen alleen maar proberen een beeld te geven van wat de woorden in de Bijbel vertellen.

Er zijn ook te veel mensen die zich christen noemen, maar veel woorden van Christus en zijn hemelse Vader niet geloven, en die meer de woorden van filosofen en zogenaamde theologen geloven, in plaats van te vertrouwen op de woorden van de Bijbel. Zij vergeten ook dat de gelijkenissen van Jezus lessen zijn om ter harte te nemen en om een idee te hebben van wat er in de toekomst zal gebeuren met de mensheid, de rechtvaardigen en de onrechtvaardigen.

Om de vraag “De doden – waar zijn zij?” te beantwoorden, kan het voor sommigen vreemd lijken dat wij ook aandacht besteden aan sommige verhalen of gelijkenissen die Jezus vertelde. Maar zij moeten ook een beeld geven van wat er in de toekomst zal gebeuren wanneer Jezus zal wederkomen en zal komen om de levenden en de doden te oordelen. Indien de mensen na hun dood rechtstreeks naar de hemel, het vagevuur of de hel zouden gaan, dan zou er van degenen die vóór Jezus’ wederkomst gestorven zijn, niemand zijn om geoordeeld te worden. Dat is dus in tegenspraak met wat er in de Schrift staat dat er een tijd zal komen dat alle mensen (zij die gestorven zijn en zij die nog leven) voor de rechterstoel van Jezus Christus zullen komen.

Te veel christenen vergeten wat in de Heilige Schrift geschreven staat over de situatie wanneer wij sterven, zelfs wanneer Jezus zegt dat zijn woorden “geest en leven” zijn. Voor alle mensen zal het hetzelfde zijn als voor dieren. Wanneer een mens leeft, weet hij wat er gebeurt, kan hij denken en handelen, terwijl hij zich ervan bewust is dat hij kan sterven. Wanneer mensen aan het einde van hun leven komen, zullen zij in een toestand komen waarin zij niets meer zullen weten en waarin hun lichaam zal vergaan. De natuur zal haar gang gaan en daarom zal iedereen, zowel de rechtvaardige als de goddeloze, in Sheol (hel of graf) terechtkomen en niemand zal daaraan kunnen ontsnappen.

“Alle dingen komen aan allen gelijk; en dezelfde toestand is voor de rechtvaardige en voor de goddeloze, voor de goede en voor de reine, en voor de verontreinigde, en voor hem die offert en voor hem die niet offert; zoals de goede is, zo is de zondaar, hij die zweert, zoals hij die een eed vreest.” (Ec 9:2 Geneefse Bijbel)

“7 Gedenk, dat mijn leven slechts een wind is, en dat mijn oog niet zal wederkeren om genot te zien. 8 Het oog, dat Mij gezien heeft, zal Mij niet meer zien; Uw ogen zijn op Mij, en Ik zal niet meer zijn. 9 Gelijk de wolk verdwijnt en weggaat, alzo zal hij, die in het graf nederdaalt, niet meer opkomen. 10 Hij zal niet meer wederkeren tot zijn huis, en zijn plaats zal hem niet meer kennen.” (Job 7:7-10 Geneefse Bijbel)

“Want de levenden weten, dat zij sterven zullen, maar de doden weten in het geheel niets; ook hebben zij geen loon meer, want hun gedachtenis is vergeten.” (Ec 9:5 Geneefse Bijbel)

” Al wat uw hand vindt om te doen, doe het met al uw kracht; want er is noch werk, noch uitvinding, noch kennis, noch wijsheid in het graf, waarheen gij gaat.” (Ec 9:10 Geneefse Bijbel)

“19 Want de toestand der mensenkinderen en de toestand der beesten is hun gelijk. Gelijk de een sterft, zo sterft ook de ander; want zij hebben allen één adem, en er is geen uitmuntendheid des mensen boven uw beest; want alles is ijdelheid. 20 Allen gaan naar één plaats, en allen waren uit het stof, en allen zullen tot het stof wederkeren.” (Ec 3:19-20 Geneefse Bijbel)

“Zijn adem vertrekt, en hij keert weder tot zijn aarde; dan vergaan zijn gedachten.” (Ps 146:4 Geneefse Bijbel)

Volgens de Schrift zijn wij, wanneer de levensadem ons verlaat, levenloos en in vroegere tijden werden mensen dan begraven of in de aarde gelegd. Maar ook in de moderne tijd, wanneer de doden worden gecremeerd, zal het stof van hun lichaam op aarde komen. In beide gevallen zal er niet veel overblijven van dat fysieke wezen met een skelet, lichaam, vlees en bloed, want de mens is uit stof voortgekomen en tot stof teruggekeerd.

Zij die zich goed gedroegen, goed deden en in God geloofden, zullen ook sterven, hetzelfde als zij die niet geloven en slecht doen. Je zou je dus kunnen afvragen waar er een verschil is. Daar hebben we al die verhalen of woorden van Christus en andere profeten, die ons meer vertellen over de belofte die God deed in de hof van Eden en daarna, zoals aan Abraham. God vertelde de mens dat er een einde zou komen aan de vloek van de dood en dat de rechtvaardigen in staat zouden worden gesteld de weg te vinden naar het Koninkrijk van God en het Heilige Land binnen te gaan. Dat Heilige Land is niet ergens in de hemel, maar een echt koninkrijk hier op aarde. Daarom bidden wij er ook om in het gebed van de Heer “Onze Vader“. Niemand zal in staat zijn zichzelf in leven te houden.

“28 Want het koninkrijk is des Heren, en Hij regeert onder de volken. 29 Allen, die vet zijn op de aarde, zullen eten en aanbidden; allen, die in het stof nederdalen, zullen zich voor Hem buigen, ook hij, die zijn eigen ziel niet levend kan maken. 30 Hun zaad zal Hem dienen; het zal de Here gerekend worden tot een geslacht.” (Ps 22:28-30 Geneefse Bijbel)

Het is aan God om leven te geven en leven weg te nemen. Alle zielen of alle wezens behoren God toe.

“Zie, alle zielen zijn van Mij, zowel de ziel van de vader als de ziel van de zoon zijn van Mij; de ziel die zondigt, die zal sterven.” (Eze 18:4 GenevaBijbel)

“9 Wie is onwetend van dit alles, dan dat de hand des Heren dit gemaakt heeft? 10 In wiens hand de ziel van alle levende wezens is, en de adem van alle mensen.” (Job 12:9-10 Geneefse Bijbel)

” Maar als Gij Uw aangezicht verbergt, worden zij verontrust; als Gij hun de adem ontneemt, sterven zij en keren terug tot hun stof.” (Ps 104:29 Geneefse Bijbel)

Als wij tot stof zijn vergaan, zijn wij als niets, voelen niets en kunnen niets doen.

God ademde in het neusgat van de mens, zodat de mens een levend wezen werd, God heeft Zijn adem gegeven aan vele “zielen” (wezens). Door Zijn adem is alles ontstaan, maar door Zijn adem kon ook Zijn Woord tot de mens komen en ons een uitweg uit de dood bieden. Op die manier zullen zij die op God vertrouwen, blij kunnen zijn.

” Ik zal mij zeer verblijden in de Here, en mijn ziel zal zich verblijden in mijn God; want Hij heeft mij bekleed met de klederen des heils, en bedekt met het kleed der gerechtigheid; Hij heeft mij bekleed als een bruidegom, en als een bruid zich vermoeit met haar sieraden.” (Jesaja 61:10 Geneefse Bijbel)

God zorgde voor verlossing door Zijn geliefde zoon Jezus Christus. Deze man van vlees en bloed deed altijd de wil van God en was bereid zichzelf te geven als losprijs voor de zonden van allen. Ook hij stierf en werd begraven om drie dagen in de hel of sheol (het graf) te zijn. Zoals iedereen kon ook hij niet aan de dood ontsnappen.

” Welke man leeft en zal de dood niet zien? Zal hij zijn ziel verlossen uit de hand van het graf? Selah.” (Ps 89:48 Geneefse Bijbel)

Maar wij hebben goed nieuws. Door één man kon de dood nu worden vernietigd of worden overwonnen, zoals de dood tot ons kwam door één man.

” Daarom, gelijk door één mens de zonde in de wereld gekomen is, en door de zonde de dood, zo is de dood over alle mensen gekomen; in wie alle mensen gezondigd hebben”. (Ro 5:12 Geneefse Bijbel)

Zij die geloven in de Enige Ware God en Zijn eniggeboren geliefde zoon mogen de hoop hebben dat er iets beters komt na de dood. Zij kunnen God vertrouwen en al die verhalen geloven die spreken over verloren schapen, verloren zoon, slechte mensen die tot inkeer kwamen en gingen herstellen wat zij verkeerd deden. Zij zullen een opstanding kunnen zien van rechtvaardigen en onrechtvaardigen en door hun berouw hun bemiddelaar tussen God en hen ervan kunnen overtuigen dat zij de eenmaal bereidwilligen zijn om op de juiste weg te gaan om de kleine poort naar het Koninkrijk van God binnen te gaan.

” En hebben hoop op God, dat de opstanding der doden, die zij zelf ook verwachten, zal zijn zowel van rechtvaardigen als van onrechtvaardigen.” (Ac 24:15 GenevaBijbel)

“20 Maar nu is Christus opgewekt uit de doden, en is geworden tot eersteling van hen, die ontslapen zijn. 21 Want aangezien door de mens de dood is gekomen, is door de mens ook de opstanding der doden gekomen. 22 Want gelijk in Adam allen sterven, alzo zullen in Christus allen levend gemaakt worden,” (1Ko 15:20-22 Geneefse Bijbel)

Het is daar waar we rekening moeten houden met de woorden over de eerste dood, maar ook over een tweede dood. Want die woorden over een tweede dood, betekent dat niet alle mensen voor eeuwig gered zullen worden (zoals sommige christenen je willen doen geloven). Door de genade van Christus kan iedereen gered worden, maar als de mens niets met die redding doet, zal hij niets zijn en de tweede dood tegemoet moeten treden. (Zie ons volgende hoofdstuk.)

We mogen niet vergeten dat er een Verzoendag zal komen, een Dag des Oordeels waar elk werk in het oordeel zal worden gebracht en een Dag van het ingaan in het Koninkrijk Gods of het ingaan in een wereld waar de mensen voor eeuwig zullen kunnen leven in een hersteld Paradijs (= hier op aarde).

“13 Laat ons het einde van alles horen: vreest God en houdt Zijn geboden; want dit is de gehele plicht van de mens. 14 Want God zal elk werk tot het oordeel brengen, met elk heimelijk ding, hetzij het goed of het kwaad is.” (Ec 12:13-14 Geneefse Bijbel)

Gelovigen mogen geestelijk leven met de hoop dat Christus zal komen, en zijn beloning bij hem zal zijn om aan ieder te geven zoals zijn werk zal zijn.

“19 Wijzigt dan uw leven en bekeert u, opdat uw zonden weggedaan worden, wanneer de tijd van verkwikking zal komen van de tegenwoordigheid des Heren. 20 En Hij zal Jezus Christus zenden, Die u tevoren verkondigd is,” (Ac 3:19-20 Geneefse Bijbel)

 

+

Engelse versie / English version: The Dead — Where Are They? 24 Stories, first death and heavens

Voorafgaand:

Leven gedefinieerd door de dood

Vindt er een transfer plaats na de dood?

De doden – Waar zijn ze? 1 Universele vraag

De doden – Waar zijn ze? 2 Wetenschappelijk Antwoord

De doden – Waar zijn ze? 3 Het antwoord van de Spiritualist

De doden – Waar zijn ze? 4 Het antwoord van de Bijbel

De doden – Waar zijn ze? 5 Sheol, Hades, Hel, Gehenna

De doden – Waar zijn ze? 6 Dood voor mens en dier

De doden – Waar zijn ze? 7 De mens werd een levende ziel

De doden – Waar zijn ze? 8 De mens in Gods gelijkenis

De doden – Waar zijn ze? 9 De verrijzenis van de doden

De doden – Waar zijn ze? 10 Vertrek en wees met Christus

De doden – Waar zijn ze? 11 Afwezig van het lichaam, aanwezig bij de Heer

De doden – Waar zijn ze? 12 De dief aan het kruis

De doden – Waar zijn ze? 13 De zielen onder het altaar

De doden – Waar zijn ze? 14 De Geesten in de Gevangenis

De doden – Waar zijn ze? 15 Mozes en Elia bij de Transfiguratie

De doden – Waar zijn ze? 16 Elia opgenomen in de hemel

De doden – Waar zijn ze? 17 Enoch Vertaald

De doden – Waar zijn ze? 18 Koning Saul en de heks van Endor

De doden – Waar zijn ze? 19 Lichaam, ziel en geest

De doden – Waar zijn ze? 20 De weggedokenen of weggestokenen en Lazarus

De doden – Waar zijn ze? 21 De verloren zoon

De doden – Waar zijn ze? 22 De onrechtvaardige rentmeester

De doden – Waar zijn ze? 23 De rijke man en de bedelaar

Verzoening en de gekochte race

Volgende

De doden – Waar zijn ze? 25 De Tweede Dood

++

Aanvullende lectuur

 1. De Adem van God tot bestaan, leven en tot relatie brengend
 2. Stemt de Bijbel overeen met de wetenschap
 3. Bijbels geloof en heidense filosofie
 4. Fundamenten van het Geloof 6: Beproeving van het geloof
 5. De wereld van onbijbelse leer #3
 6. Al of niet onsterfelijkheid
 7. Onsterfelijkheid, eeuwigheid
 8. Onsterfelijkheid – Immortaliteit
 9. Betreffende het spirituele lichaam
 10. De Taal van de Bijbel: Lafhartigheid
 11. Het Geschreven Woord: Psuchè
 12. Het Geschreven Woord: Pijnigen
 13. Sterfelijkheid en onsterfelijkheid 1 Levensadem en ziel
 14. Sterfelijkheid en onsterfelijkheid 2 Scheiding van God
 15. Sterfelijkheid en onsterfelijkheid 4 De ziel – een Grieks beeld
 16. Sterfelijkheid en onsterfelijkheid 5 Griekse bezwaren tegen de opstanding
 17. Keuze van levende zielen tot de dood
 18. Wat gebeurt er als wij sterven
 19. Opkomend voor Christus #4 Wereldwijde prediking
 20. Als de tijd ten einde loopt …… Slechts een klein deel gered
 21. Als de tijd ten einde loopt…. 2 Zonen en bastaards
 22. Als de tijd ten einde loopt … 5 De weinigen die behouden worden
 23. De Taal van de Bijbel: De derde hemel
 24. Francis Chans Angst voor velen die niet naar de hemel gaan
 25. Kinderen niet naar het voorgeborgte
 26. Eeuwenlange verkondiging van de hel als martelplaats
 27. Schapen en bokken 1 Aangenomen, verworpenen en slaven
 28. Schapen en bokken 2 Bruikbaar en onbruikbaar – Goede en slechte daden
 29. Schapen en bokken 3 Addendum 1: Tweede kans
 30. Schapen en bokken 4 Addendum 2: Eeuwig branden in de hel
 31. Graf
 32. Sheol, Sheool, Sjeool, Hades, Hel, Graf, Sepulcrum
 33. God liefhebbenden gerechtvaardigd
 34. De Knecht des Heren #3 De Gewillige leerling
 35. De Knecht des Heren #4 De Verlosser
 36. Opgaan naar Jeruzalem: Jezus’ laatste reis #2
 37. Jezus stervensdag
 38. Jezus drie dagen in de hel
 39. Een veel voorkomende vraag: Waarom moest Jezus of God naar de hel? – Waarom moest Jezus of God naar de hel terwijl mensen die slechte dingen hebben gedaan rechtstreeks naar de hemel mogen?
 40. Hoop
 41. De hoop op leven
 42. Hoop op een man
 43. Christelijke Hoop op Eeuwig Leven
 44. Christus Wederkomst (Broeders site)
 45. Christus Wederkomst (Christadelphian site)
 46. De Wederkomst en de Eindtijd #5 De Verlosser uit de hemel
 47. Trinitarische zendelingen die Joden tot Christus willen brengen
 48. Koninkrijk Gods
 49. Hersteld Paradijs
 50. Het Wachttorengenootschap over Christadelphians #10 Zogezegd kardinale fouten van het christadelfianisme #1 menselijke en geestelijke wijsheden en wezens
 51. Christadelfiaanse geloofspunten #3 Zonde en zondigheid
 52. Christadelfiaanse geloofspunten #8 Boodschap van Jezus wiens vergoten bloed vergeving van onze overtredingen brengt
 53. Christadelfiaanse geloofspunten #16 Koninkrijk van God voor sommigen tot eeuwig leven en anderen tot schande en eeuwige verachting
 54. Christadelfiaanse geloofspunten #17 Koninkrijk van God – Gehoorzamen en ongehoorzamen opgeroepen voor Jezus zijn rechterstoel
 55. Christadelfiaanse geloofspunten #18 Koninkrijk van God – Beloning voor trouw en bestraffing voor ontrouw
 56. Christadelfiaanse geloofspunten #22 Chiliasme of Millennialisme

+++

Verder gerelateerd:

 1. Levensadem
 2. Dierendood
 3. De onverwachte dood (1)
 4. De onverwachte dood (2)
 5. Dierenleven en dood
 6. Sterven
 7. Where Are The Dead? / Waar zijn de doden?
 8. Where do we go when we die?/ Naar waar gaan de doden?
 9. Grafmonumenten
 10. Hindernissen voor de goede bedoelingen van de gestorvenen
 11. Preek zondag 7 februari 2021 – Hoe u dat zaad dat gestrooid wordt taxeert, hoe u de boodschap ontvangt, zal de maatstaf zijn waarmee de Heere u zal meten.
 12. Dat een nieuwe wereld komen zal
 13. Is er leven na de dood? Een parabel
 14. Goede Vrijdag & het boek ‘Parabels’
 15. Looft de Heer! – “Geloof in ‘een hiernamaals’ groeit
 16. Hemel of hel

4 thoughts on “De doden – Waar zijn ze? 24 Verhalen, eerste dood en hemelen

 1. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 25 De Tweede Dood | Bijbelvorser = Bible Researcher

 2. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 26 Eeuwige Straf | Bijbelvorser = Bible Researcher

 3. Pingback: Doden spreken niet – Some View on the World

 4. Pingback: Fundamenten van het Geloof 15 De Rechter en zijn oordeel | Stepping Toes

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.