De doden – Waar zijn ze? 21 De verloren zoon

Om een duidelijker beeld te krijgen van wat er na de dood met de mens gebeurd is het niet slecht om de achterliggende gedachte van de verscheidene gelijkenissen of parabels die Jezus vertelde onder ogen te nemen. Voorgaand keken wij al even naar de rijke man die in sheol (de hel of het graf) terecht kwam en de bedelaar Lazarus die in Abrahams boezem terecht kwam. Maar voor wij daar later nog op terug komen kijken wij eerst naar de verhalen over de verloren zoon, de onrechtvaardige rentmeester of steward.

De verloren zoon

“11 Hij zeide voorts: Een zeker man had twee zonen. 12 En de jongste van hen zeide tot zijn vader: Vader, geef mij het deel der goederen, dat mij toekomt. En hij verdeelde zijne goederen onder hen. 13 En niet vele dagen daarna, toen de jongste zoon alles verzameld had, ging hij op reis naar een ver land, en daar verkwistte hij zijn bezittingen met een losbandig leven. 14 Toen hij nu alles had uitgegeven, ontstond er een grote schaarste in dat land, en hij begon in nood te verkeren. 15 Toen ging hij heen en klauwde naar een burger van dat land, en deze zond hem naar zijn boerderij, om varkens te voeren. 16 En hij zou gaarne zijn buik gevuld hebben met het kaf, dat de varkens aten; maar niemand gaf het hem. 17 Toen kwam hij tot zichzelf, en zeide: Hoeveel huurknechten bij mijn vaderen hebben brood genoeg, en ik sterf van honger? 18 Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan, en tot hem zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen den hemel en voor u, 19 en ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden; maak mij tot een van uw knechten. 20 Aldus stond hij op en kwam tot zijn vader, en toen hij nog een heel eind weg was, zag zijn vader hem, en hij kreeg medelijden, en hij rende heen en viel hem om de hals en kuste hem. 21 En de zoon zeide tot hem: Vader, ik heb gezondigd tegen den hemel en tegen u, en ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. 22 Toen zeide de vader tot zijn knechten: Brengt het beste kleed voort, en doet het hem om, en doet een ring aan zijn hand, en schoenen aan zijn voeten, 23 en brengt het vette kalf, en doodt het, en laat ons eten, en vrolijk zijn; 24 want deze, mijn zoon, was dood, en is weder levend geworden; en hij was verloren, maar hij is gevonden. En zij begonnen vrolijk te zijn. 25 Toen nu de oudste broeder op het veld was, en hij kwam en naderde het huis, hoorde hij melodie en dansen, 26 en hij riep een van zijn knechten, en vroeg wat die dingen beduidden. 27 En hij zeide tot hem: Uw broeder is gekomen, en uw vader heeft het gemeste kalf gedood, omdat hij hem gezond en wel ontvangen heeft. 28 Toen werd hij toornig, en wilde niet binnengaan: Daarom kwam zijn vader naar buiten en smeekte hem. 29 Maar hij antwoordde en zeide tot zijn vader: Waarlijk, de laatste jaren heb ik u gediend, noch heb ik ooit uw gebod overtreden, en toch hebt gij mij nooit een kind gegeven, opdat ik mij met mijn vrienden zou vermaken. 30 Maar toen deze uw zoon gekomen was, die uw goed met hoeren verslonden heeft, hebt gij om zijnentwil het vette kalf gedood. 31 En hij zeide tot hem: Zoon, gij zijt altijd bij mij, en al wat ik heb, is van u. Het was goed, dat wij ons vrolijk maakten en ons verblijdden; want deze, uw broeder, was dood, en is weder levend geworden; en hij was verloren, maar hij is gevonden. 32 (Lu 15:11-32 Geneefse Bijbel)

In de verzen 11-32, de mooiste en ontroerendste van alle gelijkenissen, rechtvaardigt onze Heer verder zijn standpunt door de diepte van zonde en ellende weer te geven waarin de verloren zoon was gevallen, en de blijdschap waarmee de vader hem weer had ontvangen.

Hoewel de zondaars hun geestelijke bezittingen hadden verspild aan een “oproerig leven” en zich zelfs hadden verbonden met de heidenen, behaagde het God hen met blijdschap te ontvangen toen zij oprecht berouw toonden. Niet alleen behaagde het Hem hen te ontvangen, maar Hij maakte ook een feest van geestelijke goedheden voor hen; En zoals de vader in de gelijkenis zijn berouwvolle, terugkerende zoon het beste gewaad, de ring en de schoenen schonk, zo schenkt de hemelse Vader aan de berouwvolle publicani of openbaren en zondaars het beste gewaad van gerechtigheid (dat is door het geloof van Jezus Christus, dat veel beter is dan dat van de wet), de hoop op onsterfelijkheid in de hoge roeping die op dat moment werd geopend (een ring of cirkel, die eindeloos is, symboliseert onsterfelijkheid), en de schoenen, de voorbereiding van het Evangelie van de Vrede, die hun wandel en conversatie beter zouden maken dan zij geweest waren.

In deze gelijkenis worden de murmurerende schriftgeleerden en Farizeeën voorgesteld door de oudste zoon, die niet wilde deelnemen aan het feestgedruis, maar in een ontevreden geest pochte over zijn gerechtigheid en lange dienst aan de vader. De goedertierenheid en lankmoedigheid van God jegens de Farizeeën blijken hieruit, dat de voorrechten ook geheel de hunne waren, en dat men verlangde dat zij er deel aan zouden hebben (“Alles wat ik heb is het uwe”), en dat zij zich zouden verheugen over de terugkeer van de boetvaardigen. De Farizeeën en schriftgeleerden hadden dit moeten waarderen en de les ter harte moeten nemen; maar zij waren niet zo gezind; daarom ging de Heer verder, in de gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester.

 

Vertaling van artikel in The New Covenant Advocate June 1909 p. 43

+

Origineel / Original text: The Dead — Where Are They? 21 The Prodigal son

Voorafgaand:

De doden – Waar zijn ze? 1 Universele vraag

De doden – Waar zijn ze? 2 Wetenschappelijk Antwoord

De doden – Waar zijn ze? 3 Het antwoord van de Spiritualist

De doden – Waar zijn ze? 4 Het antwoord van de Bijbel

De doden – Waar zijn ze? 5 Sheol, Hades, Hel, Gehenna

De doden – Waar zijn ze? 6 Dood voor mens en dier

De doden – Waar zijn ze? 7 De mens werd een levende ziel

De doden – Waar zijn ze? 8 De mens in Gods gelijkenis

De doden – Waar zijn ze? 9 De verrijzenis van de doden

De doden – Waar zijn ze? 10 Vertrek en wees met Christus

De doden – Waar zijn ze? 11 Afwezig van het lichaam, aanwezig bij de Heer

De doden – Waar zijn ze? 12 De dief aan het kruis

De doden – Waar zijn ze? 13 De zielen onder het altaar

De doden – Waar zijn ze? 14 De Geesten in de Gevangenis

De doden – Waar zijn ze? 15 Mozes en Elia bij de Transfiguratie

De doden – Waar zijn ze? 16 Elia opgenomen in de hemel

De doden – Waar zijn ze? 17 Enoch Vertaald

De doden – Waar zijn ze? 18 Koning Saul en de heks van Endor

De doden – Waar zijn ze? 19 Lichaam, ziel en geest

De doden – Waar zijn ze? 20 De weggedokenen of weggestokenen en Lazarus

Vervolgt met

De doden – Waar zijn ze? 22 de onrechtvaardige rentmeester

++

Aanvullend

 1. De Bijbel als instructieboek #2 Effectief Bijbellezen
 2. De Taal van de Bijbel: Verderven
 3. Jezus’ laatste reis Opgaan naar Jeruzalem
 4. Opgaan naar Jeruzalem: Jezus’ laatste reis #2

+++

Verder Verwant

 1. De Ontaarde Zoon
 2. Eindelijk thuis

7 thoughts on “De doden – Waar zijn ze? 21 De verloren zoon

 1. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 22 De onrechtvaardige rentmeester | Bijbelvorser = Bible Researcher

 2. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 23 De rijke man en de bedelaar | Bijbelvorser = Bible Researcher

 3. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 24 Verhalen, eerste dood en hemelen | Bijbelvorser = Bible Researcher

 4. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 25 De Tweede Dood | Bijbelvorser = Bible Researcher

 5. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 26 Eeuwige Straf | Bijbelvorser = Bible Researcher

 6. Pingback: Doden spreken niet – Some View on the World

 7. Pingback: Doden spreken niet – Some View on the World

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.